Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Skarbu w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1918-1939
- brak danych - 1918 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7630 j.a.+2 j.a.+1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 25 j.a.
Ministerstwo Skarbu utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Skarbu Tymczasowej Rady Stanu. Zakres działania obejmował wszelkie sprawy wchodzące w zakres skarbowości państwowej oraz polityki finansowej, podatków, ceł, spraw budżetowych, kredytowych, monetarnych i emisyjnych, nadzoru nad instytucjami oraz stowarzyszeniami kredytowymi i asekuracyjnymi.
Początkowo Ministerstwo tworzyły Sekcja I Administracyjno-Osobowa, Sekcja II Bankowa, Sekcja III Budżetowa, Sekcja IV Opłat Skarbowych, Sekcja V Podatków Bezpośrednich, Sekcja VI Monopolowa, Naczelna Dyrekcja Ceł, Dyrekcja Monopolu Spirytusowego, Dyrekcja Monopolu Tytoniowego. W 1919r. zniesiona została Dyrekcja Ceł (jej kompetencje przejęła Sekcja VII Celna. Rok 1920 to przemianowanie sekcji na departamenty, powiązane ze zmianą kompetencji i nazw niektórych z nich – i tak funkcjonowały Departament II Kredytowy, Departament IV Ceł, Departament V Podatków i Opłat, Departament IV Akcyz i Monopolów. Kolejne zmiany organizacyjne następowały w latach 1921 (w ramach ministerstwa funkcjonowały departamenty: Administracyjny, Kredytowy, Budżetowy, Ceł, Podatków i Opłat, Akcyz i Monopolów oraz Wydział Prezydialny), 1924 (wprowadzony wtedy schemat obejmował departamenty: Prezydialny, Obrotu Pieniężnego, Budżetowy, Ceł, Podatków i Opłat, Akcyz i Monopolów, Kasowy), 1927 (Departament Prezydialny przemianowano na Ogólny, utworzono również Departament Likwidacyjny), 1932 (zlikwidowane zostały departamenty Kasowy i Likwidacyjny, powstało zaś Biuro Personalne na prawach departamentu), 1935 (powołano wtedy do życia Gabinet Ministra). Ostatni przed wybuchem wojny statut organizacyjny Ministerstwo otrzymało w 1938r. I tak urząd tworzyły: Gabinet Ministra, Biuro Personalne, Departament Organizacyjno-Administracyjny, Departament Obrotu Pieniężnego, Departament Budżetu i Majątku Państwa, Departament Ceł, Departament Podatków i Opłat, Departament Akcyz i Monopolów, Komisja Rewizyjna Monopolów, Biuro Emerytur i Rent.
Ministrowi Skarbu podlegało także szereg urzędów o charakterze centralnym, między innymi: Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń, Urząd Długów Państwa, Państwowy Monopol Spirytusowy, Państwowy Monopol Tytoniowy, Polski Monopol Solny, Polski Monopol Loteryjny, Prokuratoria Generalna, Mennica Państwowa, Rada Spółdzielcza, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Państwowy Zakład Emerytalny.
Gabinet Ministra: podatki, inwestycje, przedsiębiorstwa, 1920-1939, sygn. 1-83, 7635, 7661;
Biuro Personalne: urzędnicy Min. i urzędów podległych, 1914-1939, sygn. 84-3442a, 7636-7657;
Departament I Organizacyjno-Administracyjny: organizacja, inspekcja, wynagrodzenia, roszczenia, 1921-1939, sygn. 3443-3805, 7634;
Departament II Obrotu Pieniężnego: mennica, kursy, bilanse, banki, dewizy, 1919-1939, sygn. 3806-5114, 7659-7660, 7663;
Departament III Budżetu i Majątku Państwa: budżety Państwa, ministerstw, przedsiębiorstw, 1922-1939, sygn. 5115-5236, 7668, 7662;
Departament IV Ceł: organizacja urzędów celnych, ochrona granic, dewizy, 1928-1939, sygn. 5237-5533;
Departament V Podatków i Opłat: ściąganie podatków, izby skarbowe, odwołania, 1921-1939, sygn. 5534-6827;
Departament VI Akcyza i Monopolów: kontrola, opłaty patentowe, Biura Sprzedaży, 1925-1939, sygn. 6828-6907;
Biuro Emerytur i Rent: wypłaty, 1921-1939, sygn. 6908-7274;
Inspektorat Celny na m. Gdańsk: rokowania celne i sytuacja polityczna w Gdańsku, 1922-1939, sygn. 7275-7326;
Akta różnych wydziałów, sygn. 7327-7399;
Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i AGAD-u, 1918-1935, sygn. 7400-7633, 7664.
Sygnatury złożone: 602a,b,c, 1496a, 1760a, 2354a, 2355a, 2541a, 3270a, 3442a, 3551a, 3588a, 3782a, 3793a, 3805a,b, 3991a, 4061a, 4122a, 4374a, 4471a, 4566a, 5122a, 5187a, 5237a, 5774a, 5807a,6060a, 7150a, 7351a,b.
Sygnatury puste bądź skreślone: 651, 732, 2546, 3390, 3453, 5914-5922, 7424-7436, 7539-7542, 7585, 7633.
Baza danych IZA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Gabinet Ministra 0 0
1.1 Wydział 1 - Prezydialny 4 1936-1939 0
1.2 Wydział 2- Ekonomiczny 2 1936-1939 0
1.3 Wydział 3 - Prawny 3 1920-1939 0
1.4 Wydział 4 - Wojskowy 1 1933-1939 0
1.5 Wydział 5 - Inspekcji 75 1932-1939 0
2 Biuro Personalne 3356 1891-1939 0
2.1 Karty ewidencyjne 30 1918-1939 0
3 Departament I Organizacyjno-Administracyjny 0 0
3.1 Wydział I - Organizacyjny 123 1927-1939 0
3.2 Wydział II - Budżetowo-Gospodarczy 223 1920-1940 0
3.3 Wydział V - Likwidacyjny 23 1883-1939 0
4 Departament II Obrotu Pieniężnego 3 1921-1938 0
4.1 Wydział 1 - Kredytu Wewnętrznego 255 1927-1939 0
4.2 Wydział 2 - Kredytu Zagranicznego 59 1918-1939 0
4.3 Wydział 3 - Bankowy 542 1919-1939 0
4.4 Wydział 4 - Polityki Kredytowej 332 1930-1939 0
4.5 Wydział 5 - Dewizowy 127 1936-1939 0
5 Departament III Budżetu i Majątku Państwa 0 0
5.1 Wydział 1 - Polityki Budżetowej 19 1922-1940 0
5.2 Wydział 2 - Budżetów 7 1924-1939 0
5.3 Wydział 3 - Budżetów 5 1928-1939 0
5.4 Wydział 4 - Administracji Kasowej 9 1935-1939 0
5.5 Wydział 5 - Centralnej Księgowości 85 1920-1940 0
6 Departament IV Ceł 0 0
6.1 Wydział 1 - Administracji i Postępowania Celnego 110 1924-1940 0
6.2 Wydział 2 - Taryfowy 39 1934-1939 0
6.3 Wydział 3 - Prawodawstwa Celnego 149 1930-1939 0
7 Departament V Podatków i Opłat 0 0
7.1 Wydział 1- Administracji Podatkowej 366 1922-1939 0
7.2 Wydział 2 - Podatku Dochodowego 334 1927-1939 0
7.3 Wydział 3 - Podatków Realnych i Danin Komunalnych 37 1932-1939 0
7.4 Wydział 4 - Podatku Obrotowego 267 1926-1939 0
7.5 Wydział 5 - Opłat Stemplowych i Podatku Spadkowego 293 1921-1939 0
8 Departament VI Akcyz i Monopolów 0 0
8.1 Wydział 1 - Administracji Monopolów 9 1925-1939 0
8.2 Wydział 2 - Administracji Monopolów 4 1925-1939 0
8.3 Wydział 3 - Podatków Pośrednich 8 1925-1940 0
8.4 Wydział 4 - Służby Akcyzowej 5 1933-1939 0
8.5 Komisja Rewizyjna przy Ministerstwie Skarbu dla Monopolu Solnego i Tytoniowego 54 1925-1939 0
9 Biuro Emerytur i Rent 35 1921-1939 0
9.1 Akta osobowe emerytów i rencistów 334 1923-1939 0
10 Inspektorat Celny na Wolne Miasto Gdańsk 0 0
10.1 Grupa akt organizacyjnych 0 0
10.2 Grupa akt politycznych 36 1922-1939 0
10.3 Grupa akt spraw karno-gospodarczych 16 1922-1939 0
11 Akta nadesłane ze Związku Radzieckiego i wyłączone z wariów 75 1890-1939 0
12 Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i przejętych z AGAD-u 236 1918-1935 0

Amount of archival material

7660

7633

0

147.60

146.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -