Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1918-1939
- brak danych - 1918 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 6492 j.a.
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych powołane zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego, 22 listopada tegoż roku przemianowane zostało na Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W jego kompetencjach leżały sprawy rolnictwa (nasiennictwa, nawozów sztucznych, obrotu ziemiopłodami, hodowli, rybołówstwa, pszczelarstwa, leśnictwa i ochrony lasów, weterynarii) oraz zarządu majątkami państwowymi i będącymi pod zarządem przymusowym. W 1927r. urząd otrzymał nazwę Ministerstwo Rolnictwa.
Dekretem Rady Regencyjnej z 11 listopada 1918r. utworzona została Główna Komisja Ziemska, sprawująca nadzór nad strukturą majątków ziemskich, kwestiami służebności, obrotem ziemią. Jej kompetencje przejął – utworzony 22 lipca 1919r. – Główny Urząd Ziemski, zniesiony 6 lipca 1923r. i zastąpiony nowopowstałym Ministerstwem Reform Rolnych.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych powstało 21 maja 1932r. poprzez połączenie Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Reform Rolnych. Struktura organizacyjna Ministerstwa ukształtowała się ostatecznie w 1938r. Urząd tworzyły: Gabinet Ministra, Departament Personalno-Organizacyjny, Departament Ekonomiczny, Departament Produkcji Rolniczej i Weterynarii, Departament Urządzeń Rolnych, Departament Aprowizacyjny, Biuro Planowania Aprowizacyjnego, Biuro Wojskowe; ponadto ministrowi podlegała Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Gabinet Ministra: Organizacja, administracja lasów państwowych, 1919-1939, sygn. 1-21, 6519;
Departament Personalno-Organizacyjny: 1918-1939, sygn. 22-77;
Departament Ekonomiczny: Eksport i obrót produktów rolnych, 1937-1939, sygn. 78-91;
Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Rybołówstwo, zakłady doświadczalne, 1937-1939, sygn. 92-233;
Departament Urządzeń Rolniczych: Organizacja, parcelacja majątków, 1918-1939, sygn. 234-6197;
Departament Aprowizacyjny: Przemysł spożywczy na Śląsku, 1939, sygn. 6198-6201;
Biuro Wojskowe: Przygotowania do wojny, 1936-1939, sygn. 6202-6204;
Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego: Organizacja, 1939, sygn. 6205-6206;
Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Kredyty z Państwowego Banku Rolnego, 1939, sygn. 6207;
Gabinet Ministra: Organizacja, 1931-1933, sygn. 6208-6211;
Departament Personalno-Organizacyjny: Organizacja pracy biurowej, obsada etatów, 1922-1939, sygn. 6212-6218;
Departament Ekonomiczny: osadnictwo wojskowe, ceny ziemi, 1919-1931, sygn. 6219-6223;
Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Prace badawcze, 1929-1936, sygn. 6224-6230;
Departament Urządzeń Rolnych: Regulacje rolne, finansowe, włączanie majątków prywatnych z działania ustawy rolnej, budowa zapór wodnych, melioracje, 1919-1939, sygn. 6231-6508;
Departament Aprowizacyjny: Odszkodowania, 1919, sygn. 6509-6510;
Biuro Wojskowe: Zabezpieczanie akt tajnych, 1932, sygn. 6511;
Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Zapotrzebowanie na drewno, 1930-1938, sygn. 6512-6514.
do wybrakowania 4j.=0,19 mb, Bza danych IZA-6517 rekordów
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Gabinet Ministra 0 0
1.1 Wydział Ogólny 8 1919-1939 0
1.2 Wydział Legislacyjny 15 1918-1939 0
1.3 Wydział Społeczny 1 0
1.4 Inspektorat do spraw Budownictwa 3 0
2 Departament Personalno-Organizacyjny 0 0
2.1 Wydział Osobowy 54 1918-1946 0
2.2 Wydział Organizacyjny 4 1922-1939 0
2.3 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 5 1938-1939 0
2.4 Kancelaria 1 1939-1939 0
3 Departament Ekonomiczny 0 0
3.1 Korespondencja 1 1938-1938 0
3.2 Wydział Polityki Gospodarczej 6 1919-1939 0
3.3 Wydział Zbytu Produkcji Rolnej 3 1930-1939 0
3.4 Wydział Zagranicznego Obrotu Rolnego 1 1939-1939 0
3.5 Referent Kredytowo-Podatkowy 1 1938-1939 0
3.6 Komitet Popierania Obrotu Produktami Rolnymi 7 1937-1939 0
4 Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii 0 0
4.1 Akta odziedziczone 54 1918-1932 0
4.2 Sekretariat - akta tajne 13 1929-1939 0
4.3 Wydział Organizacji Rolnictwa 7 1938-1939 0
4.4 Wydział Wytwórczości Roślinnej 69 1929-1939 0
4.5 Wydział Wytwórczości Zwierzęcej 1 0
4.6 Wydział Leśnictwa 4 1927-1936 0
5 Departament Urządzeń Rolnych 0 0
5.1 Wydział Majątków Państwowych 5622 1821-1939 0
5.2 Wydział Scalania i Regulacji Rolnych 28 1924-1935 0
5.3 Wydział Parcelacji 70 1918-1939 0
5.4 Wydział Agrarny 313 1921-1939 0
5.5 Wydział Finansowy 12 1921-1938 0
5.6 Wydział Studiów i Programów Melioracyjnych 3 1928-1939 0
5.7 Wydział Techniczno-Melioracyjny 193 1919-1939 0
6 Departament Aprowizacyjny 0 0
6.1 Wydział Polityki Aprowizacyjnej 3 1919-1939 0
6.2 Biuro Planowania Aprowizacji 1 1939-1939 0
6.3 Główny Inpektor Aprowizacji 1 1939-1939 0
6.4 Biuro Wojskowe 4 1932-1939 0
6.5 Wydział Administracji Aprowizacji 1 1919-1919 0
7 Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego 2 1939-1939 0
8 Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych 7 1928-1939 0

Amount of archival material

6492

6492

0

90.01

90.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.