Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Niemieckie władze okupacyjne 1939-1945 - zbiór akt

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1932-1934, 1936-1938] 1939-1945 [1946, 1952-1953, 1959, 1962]
- brak danych - 1932 - 1934
1936 - 1938
1939 - 1945
1946 - 1946
1952 - 1953
1959 - 1959
1962 - 1962
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - łaciński
niemiecki
polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 202
1 września 1939 r. armia niemiecka zaatakowała Polskę, 17 września nastąpiła inwazja wojsk radzieckich. Walki obronne trwały do 6 października. W myśl paktu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. terytorium państwa polskiego zostało zajęte przez agresorów. Granica miała przebiegać na linii Narew-Wisła-San. 28 września 1939 r. nastąpiła, w konsekwencji wydarzeń na froncie, korekta przebiegu tej linii granicznej. Ustalona została ona na linii Bugu i Sanu.
Należy wyróżnić trzy rodzaje struktur okupacyjnej administracji niemieckiej na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945. Pierwszy dotyczył ziem polskich wcielonych w 1939 r. do Rzeszy Niemieckiej, drugi obejmował administrację niemiecką w Generalnym Gubernatorstwie, trzeci występował na ziemiach polskich wcielonych po 17 września 1939 r. do ZSRR, a po 22 czerwca 1941 r. przejętych przez państwo niemieckie. Proces tworzenia struktur okupacyjnej administracji niemieckiej na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej można podzielić na trzy zasadnicze fazy: 1) Zarząd wojskowy - od 1 września do 25 października 1939 r. 2)Administracja cywilna - 25 października 1939 do 22 czerwca 1941 r. 3) Administracja cywilna - od 22 czerwca 1941 r. do końca II wojny światowej .
1. Regierung des Generalgouvernements (Rząd Generalnego Gubernatorstwa): akta obrazujące funkcjonowanie aparatu rządu Generalnego Gubernatora: Generalnego Gubernatora, Urzędu Generalnego Gubernatora wraz z Szefem Urzędu, Sekretariatem i Kancelarią rządu Generalnego Gubernatorstwa oraz poszczególnymi wydziałami i placówkami - zarządzenia, dekrety, okólniki, obwieszczenia w sprawach administracyjnych, bytowych ludności, korespondencja, a także biuletyny, wycinki prasowe, 1941-1945, sygn. 1-78, 198-201;
2. Der Gouverneur des Distrikts Krakau (Urząd Okręgu Krakowskiego): obwieszczenia, akty normatywne, wytyczne gubernatora okręgu krakowskiego, oraz starostów powiatu miechowskiego i przemyskiego dotyczące ludności żydowskiej, oraz zwalczania partyzantki na terenie okręgu, 1940-1944 [1952-1953, 1959], sygn. 79-83;
3. Der Gouverneur des Distrikts Lublin (Urząd Okręgu Lubelskiego): funkcjonowanie urzędu gubernatora okręgu, prezydenta miasta Lublin i starosty powiatu zamojskiego - zarządzenia, obwieszczenia w sprawach administracyjnych, a także dotyczące egzekucji, kartoteki osób narodowości niemieckiej zatrudnionych w okręgu lubelskim, 1939-1944, sygn. 84-93;
4. Der Gouverneur des Distrikts Radom (Urząd Okręgu Radomskiego): funkcjonowanie urzędu gubernatora okręgu, jak również starostów miast: Częstochowy i Radomia - zarządzenia, obwieszczenia administracyjne, kartoteki osób narodowości niemieckiej zatrudnionych w okręgu radomskim, 1941-1944, sygn. 94-98;
5. Der Gouverneur des Distrikts Warschau (Urząd Okręgu Warszawskiego funkcjonowanie urzędu gubernatora okręgu, i jego pełnomocnika prezydenta miasta, starostw powiatowych - zarządzenia, obwieszczenia w sprawach administracyjnych, bytowych, 1939-1944, sygn. 99-106;
6. Der Gouverneur des Distrikts Galizien(Urząd Okręgu Galicja): funkcjonowanie urzędu gubernatora okręgu, poszczególnych jego wydziałów jak również starosty miasta Lwowa - zarządzenia, obwieszczenia o skazanych na karę śmierci, preliminarze planu etatów, 1942-1944, sygn. 107-119, 197;
7. Der Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland Posen (Namiestnik Rzeszy w Okręgu Warta): korespondencja Namiestnika Rzeszy w Okręgu Warta, obwieszczenia dotyczące egzekucji na terenie okręgu, 1941-1944, sygn. 120-122;
8. Höhere SS und Polizeiführer im Generalgouvernement (Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie): rozporządzenia, zarządzenia, meldunki, w sprawach administracyjnych, traktowania ludności polskiej, w poszczególnych okręgach, obwieszczenia egzekucyjne, 1939-1945 [1946], sygn. 123-156, 202;
9. Staatspolizeistelle Oppeln (Placówka Policji Państwowej w Opolu): raporty dzienne placówki dotyczące m.in. ruchu oporu, spraw gospodarczych, kościoła, 1943-1944, sygn. 157;
10. Staatspolizeistelle Kattowitz (Placówka Policji Państwowej w Katowicach): obwieszczenia placówek w Katowicach i w Sosnowcu, m.in dotyczące Polaków skazanych na śmierć, 1943-1944, sygn. 158-160;
11. Staatspolizeistelle Litzmannstadt (Placówka Policji Państwowej w Łodzi): meldunki placówki, plan obrony Rewiru Policji Ochronnej w Łodzi, 1939-1940, 1943-1944, sygn. 161-162;
12. Staatspolizeistelle Zichenau (Placówka Policji Państwowej w Ciechanowie: odpisy z akt spraw działaczy PPR z Płocka i okolic, 1943-1944, sygn. 163;
13. SS und Polizeiführer im Bezirk Bialystok (Dowódca SS i Policji w Okręgu Białostockim: obwieszczenia, 1941-1944, sygn. 164-165;
14. Generalbezirk Litauen (Generalny Komisariat Litwa: korespondencję Komendanta Policji Bezpieczeństwa i SB Generalnego Komisariatu Litwa, meldunki dotyczące działalności AK na Wileńszczyźnie, 1944, sygn. 166;
15. Volksgerichtshof in Berlin (Trybunał Ludowy w Berlinie): Akta sądowe dotyczące Polaków i Niemców oskarżonych o nielegalną działalność, 1939-1940, 1942-1945, sygn. 167-174;
16. Akta sądowe: fotokopie akt dotyczących działalności Hansa Globke,go, [1932-1934, 1936-1938] 1939-1944, sygn. 175;
17. Deutsche Turn – und Sportgemeinschaft in Krakau (Niemieckie Zrzeszenie Gimnastyczne i Sportowe w Krakowie): ogłoszenie wyników sportowych, 1942, sygn. 177;
18. Verwaltungs Akademie des Generalgouvernements in Krakau (Akademia Administracyjna Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie): rozkład i plan zajęć na uczelni, 1942-1943, sygn. 178;
19. Technisches Zentralamt Krakau (Techniczny Urząd Centralny w Krakowie): korespondencja Technicznego Urzędu Centralnego w Krakowie, 1943-1944, sygn. 179;
20. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP): korespondencja, zaświadczenia, ankiety, garnizonów NSDAP „Leo Schlageter”, „Oswald Decker w Krakowie, oraz Okręgu Pomorze i Garnizonu Żyrardów, [1936] 1939, 1941-1944, sygn. 180-181, 183-184;
21. Institut für Deutsche Ostarbeit in Krakau (Niemiecki Instytut Pracy Wschodniej w Krakowie): korespondencja instytutu, 1942-1944, sygn. 182;
22. Stabshauptamt Reichkomissar für die Festigung deutsches Volkstums (Pełnomocnik Komisarza Rzeszy dla umacniania niemczyzny w Krakowie): wytyczne w sprawie planów budowlanych, oraz ulotki propagandowe, 1943, sygn. 176;
23. Wehrmacht: zarządzenia, obwieszczenia, komunikaty, biuletyny, materiały propagandowe dowództwa Wehrmachtu, 1939-1945, sygn. 185-189, 192-195;
24. Waffen: biuletyny Waffen SS, materiały osobiste podoficera Waffen SS, 1939-1945, sygn. 190, 196;
25. Jednostki kolaboracyjne: odezwy i rozkazy ROA (Rosyjska Armia Wyzwoleńcza), 1942-1944, sygn. 191.

- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Regierung des Generalgouvernements (Rząd Generalnego Gubernatorstwa) 0 0
1.1 Gubernator generalny 2 1942-1944 0
1.2 Urząd Gubernatora Generalnego 18 1939-1943 480
1.3 Szef Urzędu 1 1940-1940 117
1.4 Sekretarz Stanu 1 1941-1944 282
1.5 Sekretariat Stanu 5 1942-1944 123
1.6 Kancelaria rządu Generalnego Gubernatorstwa 2 1939-1944 25
1.7 Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 17 1941-1944 191
1.8 Główny Wydział Sprawiedliwości 1 1944-1944 7
1.9 Wydział Ludnościowy i Opieki Społecznej 4 1944-1945 379
1.10 Główny Wydział Nauki i Oświaty 2 1941-1944 273
1.11 Główny Wydział Propagandy 14 1939-1944 2626
1.12 Główny Wydział Pracy 2 1940-1943 25
1.13 Wydział Zdrowia i Ludowej Opieki Zdrowotnej 1 1942-1942 5
1.14 Główny Wydział Gospodarki 4 1941-1943 29
1.15 Główny Wydział Wyżywienia i Rolnictwa 1 1942-1942 6
1.16 Główny Wydział Kolei 1 1943-1943 11
1.17 Główny Wydział Poczty 1 1942-1942 6
1.18 Główny Wydział Finansów 1 1941-1944 200
1.19 Pełnomocnik ds. ochrony 1 1942-1942 8
1.20 Generalny pełnomocnik do regulowania gospodarki budowlanej w Generalnym Gubernatorstwie 1 1942-1942 32
1.21 Placówka ds. reglamentacji papieru i towarów różnego asortymentu w Generalnym Gubernatorstwie 1 1942-1942 6
1.22 Placówka zagospodarowania makulatury i odpadów w Krakowie 1 1943-1943 6
2 Der Gouverneur des Distrikts Krakau (Urząd Okręgu Krakowskiego) 0 0
2.1 Urząd gubernatora okręgu 1 1940-1944 13
2.2 Starosta powiatu miechowskiego 1 1942-1959 11
2.3 Starosta powiatu przemyskiego 1 1942-1942 9
2.4 Komisja Kontroli i Przepuszczenia 1 1940-1940 19
2.5 Teatr Miejski w Krakowie 1 1940-1940 8
3 Der Gouverneur des Distrikts Lublin (Urząd Okręgu Lubelskiego) 0 0
3.1 Gubernator Okręgu Lubelskiego 2 1940-1943 21
3.2 Prezydent miasta Lublina 3 1939-1944 306
3.3 Starosta powiatu zamojskiego 5 1939-1944 1875
4 Der Gouverneur des Distrikts Radom (Urząd Okręgu Radomskiego) 0 0
4.1 Gubernator Okręgu Radomskiego. Oddział Sprawiedliwości 1 1942-1942 54
4.2 Starosta miasta Częstochowy 1 1940-1944 27
4.3 Starosta miasta Radomia 3 1940-1944 49
5 Der Gouverneur des Distrikts Warschau (Urząd Okręgu Warszawskiego) 0 0
5.1 Gubernator Okręgu Warszawskiego 2 1939-1944 84
5.2 Prezydent miasta Warszawy 1 1939-1944 45
5.3 Pełnomocnik Gubernatora Okręgu dla miasta Warszawy 1 1939-1940 17
5.4 Administracja miasta Warszawy 1 1939-1943 48
5.5 Starostwa powiatowe Okręgu Warszawskiego 2 1939-1944 437
5.6 Związek Instytucji Finansowych w Okręgu Warszawskim 1 1941-1942 372
6 Der Gouverneur des Distrikts Galizien (Urząd Okręgu Galicja) 0 0
6.1 Gubernator Okręgu Galicja 2 1942-1944 17
6.2 Wydział Administracji Wewnętrznej 1 1944-1944 0
6.3 Wydział Nauki i Oświaty 1 1942-1942 8
6.4 Wydział Pracy 1 1942-1942 12
6.5 Wydział Gospodarki 1 1943-1943 6
6.6 Wydział Leśnictwa 1 1942-1942 10
6.7 Urząd Kontroli Cen 1 1942-1942 9
6.8 Wydział Finansów 1 1943-1943 11
6.9 Urząd Ładu Przestrzennego 1 1942-1942 10
6.10 Niemiecka Państwowa Uczelnia Handlowa w Lwowie 1 1942-1944 300
6.11 Starosta miasta Lwowa 3 1943-1944 205
7 Der Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland Posen (Namiestnik Rzeszy w Okręgu Warta) 3 1941-1944 171
8 Höhere SS und Polizeiführer im Generalgouvernement (Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie) 7 1939-1944 470
8.1 Niemiecka Policja Porządkowa 0 0
8.2 Dowódca SS i Policji w Okręgu Krakowskim 1 1943-1944 19
8.3 Dowódca SS i Policji w Okręgu Lubelskim 6 1941-1944 191
8.4 Dowódca SS i Policji w Okręgu Radomskim 6 1941-1946 320
8.5 Dowódca SS i Policji w Okręgu Warszawskim 15 1939-1945 1998
9 Staatspolizeistelle Oppeln (Placówka Policji Państwowej w Opolu) 1 1943-1944 89
10 Staatspolizeistelle Kattowitz (Placówka Policji Państwowej w Katowicach) 2 1943-1944 148
10.1 Placówka Zewnętrzna Policji Państwowej w Sosnowcu 1 1940-1943 37
11 Staatspolizeistelle Litzmannstadt (Placówka Policji Państwowej w Łodzi) 2 1939-1944 58
12 Staatspolizeistelle Zichenau (Placówka Policji Państwowej w Ciechanowie) 0 0
12.1 Placówka Zewnętrzna Policji Państwowej w Płocku 1 1943-1944 51
13 SS und Polizeiführer im Bezirk Bialystok (Dowódca SS i Policji w Okręgu Białostockim) 2 1941-1944 36
14 Generalbezirk Litauen (Generalny Komisariat Litwa) 1 1944-1944 27
15 Volksgerichtshof in Berlin (Trybunał Ludowy w Berlinie) 8 1939-1945 392
16 Akta sądowe 1 1932-1962 100
17 Deutsche Turn – und Sportgemeinschaft in Krakau (Niemieckie Zrzeszenie Gimnastyczne i Sportowe w Krakowie) 1 1942-1942 5
18 Verwaltungs Akademie des Generalgouvernements in Krakau (Akademia Administracyjna Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie) 1 1942-1943 21
19 Technisches Zentralamt Krakau (Techniczny Urząd Centralny w Krakowie) 1 1943-1944 28
20 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 4 1936-1944 66
21 Institut für Deutsche Ostarbeit in Krakau (Niemiecki Instytut Pracy Wschodniej w Krakowie) 1 1942-1944 189
22 Stabshauptamt Reichkomissar für die Festigung deutsches Volkstums (Pełnomocnik Komisarza Rzeszy dla umacniania niemczyzny w Krakowie) 1 1943-1943 6
23 Wehrmacht 9 1939-1945 632
24 Waffen SS 2 1939-1945 210
25 Jednostki kolaboracyjne 1 1942-1944 22
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/1335/0/1.1/1 Zarządzenia, dekrety, okólniki, wytyczne. Korespondencja. 1942-1943 0
2/1335/0/1.1/2 Zarządzenia, dekrety, okólniki, wytyczne. Korespondencja. 1944 0
2/1335/0/1.2/3 Zarządzenia, okólniki, wytyczne dotyczące prawodawstwa w Urzędzie Gubernatora Generalnego dla okupowanych terenów polskich. Korespondencja. 1940-1940 9
2/1335/0/1.2/4 Zarządzenia, okólniki i instrukcje w sprawie toku służbowego administracji w Generalnym Gubernatorstwie. Korespondencja. 1940-1940 37
2/1335/0/1.2/5 Zarządzenia, okólniki, wytyczne w sprawie zaszeregowań, dodatków mieszkaniowych, itp. dla urzędników i pracowników Urzędu Gubernatora Generalnego. Korespondencja. 1939-1940 31
2/1335/0/1.2/6 Zarządzenie w sprawie postępowania z książkami w języku polskim i jidysz. Korespondencja. 1940-1940 6
2/1335/0/1.2/7 Zarządzenie w sprawie obrotu dewizami. Korespondencja. 1940-1940 15
2/1335/0/1.2/8 Okólniki, wytyczne, instrukcje w sprawach administracyjnych Urzędu Gubernatora Generalnego dla okupowanych terenów polskich. Korespondencja. 1940-1940 30
2/1335/0/1.2/9 Okólnik w sprawie uprawiania sportu przez niemieckich urzędników i pracowników Urzędu Gubernatora Generalnego. Korespondencja. 1940-1940 5
2/1335/0/1.2/10 Okólnik dla Wydziału Spraw Kulturalnych w sprawie jego obowiązków i zadań. Korespondencja. 1939-1939 5
2/1335/0/1.2/11 Wytyczne w sprawie kontaktów służbowych Urzędu Gubernatora Generalnego z głównymi komitetami (polskim, ukraińskim, żydowskim) oraz Radą Główną Opiekuńczą. 1940-1940 6
2/1335/0/1.2/12 Wytyczne w sprawie przydziału kartek żywnościowych. Korespondencja. 1940-1941 7
2/1335/0/1.2/13 Funkcjonowanie kurierskiej placówki ekspedycyjnej. Korespondencja. 1940-1940 6
2/1335/0/1.2/14 Zawiadomienie o wydanych mapach i zamiarze wydania atlasu agministracyjnego w Generalnym Gubernatorstwie. Korespondencja. 1940-1940 6
2/1335/0/1.2/15 Zasady ewidencjonowania pracowników w Urzędzie Gubernatora Generalnego. Korespondencja. 1940-1940 21
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

202

202

0

2.45

2.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.