Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1944-1949
- brak danych - 1944 - 1949
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
francuski
angielski
inwentarz książkowy Yes 288j.
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1945 r. Resort Odszkodowań Wojennych, działający w ramach PKWN został przemianowany na Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Kierownikiem, a następnie szefem Biura był Emil Sommerstein. Biuro zajmowało się ustaleniem i oszacowaniem strat wojennych jakie poniosło państwo i osoby prywatne w dziedzinie dóbr materialnych, molarnych i kulturalnych, koordynowało prace związane z przeprowadzeniem odszkodowań i rewindykacji.
W 1947 r. na podstawie uchwały Rady Ministrów Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów zostało zlikwidowane.
Organizacja i działalność Biura: zarządzenia, okólniki, korespondencja, 1945-1947, sygn. 1-4;
Straty i szkody wojenne Polski: opracowania i zestawienia zbiorcze, opracowania dotyczące poszczególnych województw, rejestracja strat wojennych, 1945-1947, sygn. 5-46;
Straty biologiczne Polski: ludność - zbiorcze, poszczególnych województw, 1945-1947, sygn. 47-65;
Straty przemysłu i rzemiosła, 1945-1947, sygn. 66-124;
Straty rolnictwa i leśnictwa, 1945-1947, sygn. 125-129;
Straty handlu, 1945-1947, sygn. 130;
Straty komunikacji i łączności, 1945-1947, sygn. 131-140;
Zniszczenia wojenne budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, 1945-1947, sygn. 141-145;
Straty wojenne administracji centralnej i terenowej, 1945-1947, sygn. 146-184;
Straty wojenne związków zawodowych, 1946-1947, sygn. 185;
Materialne straty wojenne indywidualnych obywateli polskich - pretensje prywatno-prawne, 1945-1947, sygn. 186-205;
Rewindykacje i odszkodowania wojenne: okólniki, zestawienia, sprawozdania 1945-1947, sygn. 206-242
Straty i szkody wojenne innych państw i problemy odszkodowań wojennych: korespondencja, zestawienia, 1944-1947, sygn. 243-267 Dzienniki korespondencyjne, 1945, 1946, sygn. 268;
Dopływ: rejestracja szkód wojennych, 1944-1949, sygn. 269-276;
Niemieckie aktywa i pasywa zagraniczne (Polska). Zestawienia, 1947, sygn. 277-285;
Obecni posiadacze niemieckich papierów wartościowych. Zestawienia, 1947, sygn. 286-287;
Materiały rządy frnacuskiego dotyczące strat wojennych i reparacji wojennych niemieckich sporządzone przez La Documentation Française, 1945-1949, sygn. 288.
Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/291/0/1/1 Organizacja i likwidacja Biura Odszkodowań Wojennych. Statut, regulamin, schemat organizacyjny, zarządzenie wewnętrzne, instrukcja, uchwały, korespondencja. 1945-1947 0
2/291/0/1/2 Zarządzenia i pisma okólne Biura Odszkodowań Wojennych. 1945-1947 0
2/291/0/1/3 Etaty i skład osobowy Biura. Wniosek, wykaz pracowników. 1945-1946 0
2/291/0/1/4 Sprawozdania z działalności. 1945-1947 0
2/291/0/2.1/5 Artykuły i wydawnictwa Biura. Spisy. 1947-1947 0
2/291/0/2.1/6 Organizacja wydawnictwa "Straty Wojenne Polski podczas II wojny światowej". Etaty Komitetu Redakcyjnego, karty ewidencyjne, budżet, sprawozdania finansowe, korespondencja. 1946-1946 0
2/291/0/2.1/7 Publikacja "Straty Wojenne Polski podczas II wojny światowej". Projekt regulaminu, komunikat. 1945-1945 0
2/291/0/2.1/8 Publikacja "Straty Wojenne Polski podczas II wojny światowej". Regulamin, memoriał, plan, protokół konferencji, korespondencja, założenia redakcyjne, uwagi metodologiczne, wnioski, schemat, lista współpracowników. 1946-1947 0
2/291/0/2.1/9 Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa "Straty wojenne Polski podczas II wojny światowej". Protokoły. 1946-1947 0
2/291/0/2.1/10 Zestawienie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945. 1946-1946 0
2/291/0/2.1/11 Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945. 1947-1947 0
2/291/0/2.1/12 Straty i szkody wojenne Polski w latach 1939-1945. Materiały uzasadniające do sprawozdania zbiorczego. Zestawienia, uwagi, wyciągi z wydawnictw, korespondencja. 1946-1947 0
2/291/0/2.1/13 Straty i zniszczenia wojenne Polski w latach 1939-1945. Wykresy graficzne, fotografie. 1947-1947 0
2/291/0/2.1/14 Charakterystyka zniszczeń wojennych Polski. Opracowanie Biura Odszkodowań Wojennych. 1947-1947 0
2/291/0/2.1/15 Statystyka szkód wojennych. Zestawienia strat wojennych poniesionych przez wieś, korespondencja dotycząca kwestionariuszy statystycznych GUS. 1945-1946 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

288

288

0

5.20

5.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -