Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie]

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1914] 1915-1918
- brak danych - 1914 - 1914
1915 - 1918
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 1905
Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego z siedzibą w Piotrogrodzie kontynuował działalność swego poprzednika, związanego z ziemiami Królestwa Polskiego a zlikwidowanego we wrześniu 1915r. decyzją okupacyjnych władz niemieckich. Opieką Komitetu objęto ludność polską, która w wyniku przymusowej ewakuacji na wschód znalazła się na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego.
Już w sierpniu 1915r. przedstawiciele warszawskiego Komitetu (Seweryn Czetwertyński, Władysław Grabski, Stanisław Wojciechowski) podjęli pierwsze improwizowane działania na rzecz pomocy dla ludności wywożonej na trasie Brześć – Moskwa i Mińsk – Piotrogród.
Ukonstytuowanie się Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Rosji – jako organu równorzędnego do Komitetu w Warszawie – nastąpiło w Piotrogrodzie w sierpniu 1915r. Organem decydującym w sprawach zasadniczych było Zebranie Ogólne Członków, kierownikiem dla komórek organizacyjnych Komitetu i reprezentantem na zewnątrz był Pełnomocnik Główny. Funkcję tę objął Wł. Grabski, jego zastępcą (i kontrolerem głównym) został Stanisław Leśniowski.
Zadaniami Komitetu było: zorganizowanie i utrzymanie ewakuowanej ludności polskiej w większych skupiskach (we wsiach i miastach rosyjskich), położonych względnie blisko frontu – aby w przyszłości szybciej przerzucić ją na ziemie polskie, dokładna rejestracja tej ludności, zapewnienie pracy zarobkowej, otoczenie opieką oświatowo-wychowawczą, zdrowotną, religijną.
W marcu 1916r. dla kierowania sprawami bieżącymi powołano Zarząd Główny (tworzyli go Pełnomocnik Główny, jego zastępcy, pełnomocnicy szczególni, członkowie wybierani przez Komitet). Zarząd Główny dzielił się na Wydziały: Ogólny (zwany niekiedy Sekretariatem), Oświaty i Opieki nad Dzieckiem, Prawny, Budżetowy, Rachunkowości i Kontroli, Obrony Prawnej Minia Królestwa Polskiego, Wojskowy, Główne Biuro Pracy. Na terenie Rosji utworzono 7 Rejonów (na ich czele stali pełnomocnicy szczególni i Zarządy Rejonowe), te dzieliły się na okręgi (kierowane przez pełnomocników okręgowych i Zarządy Okręgu).
Dekret sowieckich władz rewolucyjnych o likwidacji instytucji byłego Królestwa Polskiego i podporządkowanie spraw ludności polskiej Komisariatowi do Spraw Polskich wpłynęło na decyzję o rozwiązaniu agend Komitetu, które trwało do lipca 1918r.
Zarząd Główny. Biuro Zarządu: protokóły posiedzeń i uchwały Zarządu, sprawozdania ze stanu opieki nad polskimi uchodźcami wojennymi w Rosji, 1915-1918, sygn. 1-34
Wydział Ogólny: stosunek władz rosyjskich do uchodźców polskich, tworzenie organizacji polskich, działalność od-działów terenowych CKO – sprawozdania, protokóły, zestawienia,1915-1918, sygn. 35-120
Wydział Budżetowy, bilanse, plany, sprawozdania, 1915-1918, sygn. 121-198
Wydział Rachunkowości i Kontroli: bilanse, sprawozdania, protokóły pokontrolne, 1915-1918, sygn. 199-272
Wydział Pożyczkowy: sprawozdania, podania, zestawienia, 1915-1918, sygn. 273-283
Wydział Statystyczny: zestawienia, sprawozdania, 1915-1918, sygn. 284-511
Wydział Prawny - dowody tożsamości, 1915-1918, sygn. 512-526
Wydział Wojskowy: zarządzenia władz rosyjskich, odroczenia służby wojskowej, 1915-1917, sygn.527-548
Wydział Obrony Prawnej Mienia Królestwa Polskiego: sprawozdania, protokóły, korespondencja, 1915-1918, sygn. 549-567
Wydział Opieki na Dziećmi i Oświaty: sprawozdania, protokóły, 1915-1918,sygn.568-627
Sekretariat upełnomocnionych członków Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy, przebywających w Piotrogrodzie: likwidacja spraw z okresu działalności w Warszawie, 1915-1918, sygn. 628-644
Terenowe organizacje CKO: stan, pracownicy, opieka nad uchodźcami polskimi, stosunek władz rosyjskich- sprawozdania, zestawienia, korespondencja, ankiety, bilanse:
Zachodnia Komisja Wykonawcza, 1915-1918, sygn. 645-910
Okręg w Orle, 1915-1918 , sygn. 911-956
Oddział w Briańsku, 1915, 1916, sygn. 957,958
Rejon Środkowy, 1915-1918, sygn. 959-1463
Okręg Moskiewski, 1915-1918, sygn. 1464-1596
Okręg Riazański, 1915-1917, sygn. 1597-1680
Okręg Tulski, 1915-1918, sygn. 1681-1738
Okręg Włodzimierski, 1915-1917, sygn. 1739-1754
Rejon Południowy, 1916, 1917, sygn. 1755-1764
Rejon Północny i Wschodni,1915-1918, sygn. 1765-1841
Okręg Piotrogrodzki, 1915-1918, sygn. 1842-1905
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Zarząd Główny 0 0
1.1 Biuro 34 1915-1918 2703
1.2 Wydział ogólny /Archiwum Ogólne/ "A" 86 1915-1918 40090
1.3 Wydział Budżetowy "B" 78 1915-1918 13316
1.4 Wydział Rachunkowości i Kontroli "D" 74 1915-1918 43194
1.5 Wydział Pożyczkowy "D" 11 1915-1917 1623
Wydział Statystyczny "E" 228 1915-1918 10336
1.7 Wydział Prawny "F" 15 1918-1918 5214
1.8 Wydział Wojskowy "F" 22 1914-1917 3876
1.9 Wydział Obrony Prawnej Mienia Królestwa Polskiego "G" 19 1917-1918 1685
1.10 Wydział Opieki nad Dziećmi i Oświaty "H" 60 1915-1918 6116
2 Sekretariat upełnomocnionych członków Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy przebywających w Piotrogrodzie 17 1915-1918 1050
3 Zachodnia Komisja Wykonawcza 0 0
3.1 Wydział I Administracyjny 42 1915-1917 4659
3.2 Wydział II Rolniczo-Hodowlany 6 1915-1916 562
3.3 Wydział III Pracy i Spółdzielczy 7 1915-1916 1208
3.4 Wydział IV Ogólny 45 1915-1918 4940
3.5 Wydział V Pomocy Kulturalnej i obsługi religijnej 57 1915-1918 6807
3.6 Wydział VI Finansowy i Pożyczkowy 42 1915-1917 7180
3.7 Wydział VII Prawny i Statystyczny 6 1915-1916 585
3.8 Wydział VIII Sanitarno-Lekarski 13 1915-1916 1560
3.9 Wydział IX Statystyczno-Rejestracyjny 15 1915-1916 4793
3.10 Wydział X Rachunkowości i Kontroli 33 1915-1918 10529
4 Okręg w Orle 0 0
4.1 Wydział I 5 1915-1918 839
4.2 Wydział IV 13 1915-1918 4538
4.3 Wydział V 5 1915-1918 1255
4.4 Wydział VI 17 1915-1918 2126
4.5 Wydział VII 6 1915-1918 785
5 Oddział w Brańsku 2 1915-1916 95
6 Rejon Środkowy 0 0
6.1 Biuro Rejonu 13 1915-1918 2821
6.2 Wydział Ogólny 185 1915-1918 26266
6.3 Wydział Oświaty 119 1915-1918 9682
6.4 Wydział Pomocy Pieniężnej 12 1915-1918 1640
6.5 Wydział Prawny 78 1915-1918 13668
6.6 Komisja Rolna przy Wydziale Prawnym 5 1916-1917 718
6.7 Wydział do spraw urzędników powracających do kraju 3 1917-1918 584
6.8 Wydział Sanitarny 4 1915-1916 112
6.9 Wydział Statystyczny 9 1915-1918 582
6.10 Wydział Rachuby i Kontroli 77 1915-1918 36623
7 Okręg Moskiewski 0 0
7.1 Biuro Pełnomocnika okręgu moskiewskiego 125 1915-1918 13590
8 Schronisko koncentracyjne w Moskwie 1 1916-1916 148
9 Dymitrowo / kolonia uchodźców/ 7 1916-1918 648
10 Okręg Riazański 0 0
10.1 Biuro pełnomocnika okręgu riazańskiego 84 1915-1918 8683
11 Okręg Tulski 0 0
11.1 Biuro pełnomocnika okręgu tulskiego 58 1915-1918 5669
12 Okręg Włodzimierski 0 0
12.1 Biuro pełnomocnika okręgu włodzimierskiego 16 1915-1917 1993
13 Rejon Południowy 10 1916-1917 303
14 Rejon Pólnocny i Wschodni 0 0
14.1 Wydział Ogólno-Organizacyjny 38 1915-1917 3892
14.2 Wydział Opieki nad Dzieckiem 13 1915-1918 917
14.3 Wydział Pożyczkowy 8 1915-1916 697
14.4 Wydział Prawny 2 1917-1918 300
14.5 Wydział Rejestracji 9 1914-1917 2977
14.6 Wydział Kontroli 7 1915-1916 3889
15 Okręg Piotrogrodzki 0 0
15.1 Biuro pełnomocnika okręgu piotrogrodzkiego 64 1915-1918 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 1.6 Wydział Statystyczny "E"
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/51/0/1.6/284 Tablice : porównawcze ilości wygnańców - Polaków znajdujących się pod opieką CKO w stosunku do ogółu wygnańców różnych narodowości i ogółu wygnańców - Polaków. Organizowanie wygnańców. Pomoc materialna, sanitarna, religijna, szkolnictwo, spis szkół, ochron, dzieci. 1916 42
2/51/0/1.6/285 Katalog terytorialny wychodźców z Królestwa Polskiego. b.d 61
2/51/0/1.6/286 [ Charkowska gubernia]. Spiski po nuzdam...bezencev, prozivajuscich v Charkowskoj guberni kotoryje w jule, avguste i sentjabre 1916 g. budut połucat ot togo ze Komiteta pradowolstvennyj pajek i kwartirnoje dovolstvje. 1916 374
2/51/0/1.6/287 Charkowska gubernia. Spisy wysiedlonych przybyłych od IV - X 1916 roku. IV - X 1916 49
2/51/0/1.6/288 Spis wygnańcow zarejestrowanych do dnia 1 V 1916 r w Okręgu Czernikowskim. 1916 343
2/51/0/1.6/289 Czernihowska gubernia. Spisy wysiedlonych w Oddziale w Hamlu IV. 1916 w guberni Czernihowskiej IV kwartał 1917, I kwartał 1918. IV 1916, IV kwartał 1917, I kwartał 1918 42
2/51/0/1.6/290 Jarosławska gubernia. Spisy wysiedlonych, zamieszkałych w guberni. III -VI 1916 17
2/51/0/1.6/291 Kałużska gubernia. Spisy wysiedlonych, zamieszkałych w guberni w II kwartale 1916. II kwartał 1917 21
2/51/0/1.6/292 Kijowska gubernia. Spisy wysiedlonych. Vasilkowskij J. Bieło-Cerkovskij Otdjeł CKO. X 1916 327
2/51/0/1.6/293 Kijowska gubernia. Spisy wysiedlonych. III kwartał 1916 r. III kwartał 1916 9
2/51/0/1.6/294 Kijowska gubernia. Vjedomost bjeżencem prinjatym na popecenie Centralnym Obywatelskim...po Kijevskoj guberni za vremja ot 1/I po 1 / 10 goda. X 1917 306
2/51/0/1.6/295 Kijowska gubernia. Vjedomost bjeżencem iskljucennym iz spiskov Kievskago Okruga Centralnago Obywatelskago...za vremja s1/1 po 1/10 1917 goda. X 1917 114
2/51/0/1.6/296 Okręg Kijowski. Biała Cerkiew. Dzielnica. Spis wysiedlonych, zarejestrowanych w Okręgu. b.d 144
2/51/0/1.6/297 Okręg Kijowski. Dziunków. Dzielnica. Spis wysiedlonych, zarejestrowanych w Okręgu. b.d 58
2/51/0/1.6/298 Okręg Kijowski. Fastomska Dzielnica. Spis wysiedlonych, zarejestrowanych w Okręgu. b.d 129
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

1905

1905

0

28.90

28.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.