Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Rady Ministrów w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
bez ewidencji No 55j.
inwentarz książkowy Yes 34924j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 17j.+1j.
Organizacja rządu polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego nigdy nie została ostatecznie prawnie uregulowana i w zasadzie opierała się na dekrecie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim (w myśl postanowień tego dekretu ministrowie stanowić mieli naczelną władzę rządzącą w zakresach przekazanych im kompetencji, wszyscy ministrowie wchodzili w skład Rady Ministrów – organu zbiorowego, stanowiącego rząd).
Pierwszym aktem niepodległego państwa polskiego, regulującym kwestię ustroju państwa, był dekret z dnia 22 listopada 1918r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej – w myśl ogólnikowych postanowień dekretu rząd stanowić mieli prezydent ministrów (szef rządu) i poszczególni ministrowie. Podobnie ogólnikowa w swej treści była uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.
Według ustawy z dnia 17 marca 1921r. – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – rząd (ministrowie tworzący Radę Ministrów, działającą pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów – premiera) stanowić miał drugi człon władzy wykonawczej. Rada Ministrów ponosić miała solidarną odpowiedzialność za ogólny kierunek polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, poszczególni zaś ministrowie – osobistą odpowiedzialność za swoją działalność jako członka rządu i kierownika danego resortu administracji państwowej. Konstytucja jako główne kompetencje rządu wymieniała: wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, coroczne przedstawianie zamknięcia rachunków państwowych do parlamentarnego zatwierdzenia, obsadzanie urzędów cywilnych i wojskowych. Zmiana Konstytucji z 1921r. nastąpiła na mocy ustawy z dnia 2 sierpnia 1926r. zmieniającej i uzupełniającej Konstytucję Rzeczypospolitej (zwanej potocznie nowelą sierpniową), a poprawki dotyczyły jedynie stworzenia możliwości szerszej działalności władzy wykonawczej (w tym Rady Ministrów) w charakterze władzy ustawodawczej.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935r. zawierała z kolei zapis, iż rząd kierować miał sprawami państwa niezastrzeżonymi dla innych organów władzy. Rząd składał się z prezesa Rady Ministrów i ministrów. Prezes Rady Ministrów reprezentował rząd, kierował jego pracami i ustalał ogólne zasady polityki państwa; ministrowie z kolei kierowali poszczególnymi działami administracji państwowej, względnie wykonywali inne poruczone im zadania. Dla rozstrzygania spraw wymagających decyzji wszystkich członków rządu, ministrowie tworzyli Radę Ministrów (pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów), która posiadała także prawo inicjatywy ustawodawczej – wyłączne m.in. w kwestiach budżetu państwa, kontyngentu rekruta, ratyfikacji umów międzynarodowych.
Zapisy powyższych aktów prawnych (w których nie pojawia się nazwa „Prezydium Rady Ministrów”) pozostawały bez szczegółowych aktów wykonawczych. Obowiązywały jedynie uchwały i rozporządzenia samej Rady Ministrów.
Kompetencje Prezydium Rady Ministrów wynikały ściśle z zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów, skutkiem czego organizacja Prezydium była dostosowana do charakteru i atrybucji Prezesa Rady Ministrów w takim stopniu, aby ułatwić mu wykonywanie czynności organizacyjnych i koordynacyjnych.
Kompetencje Prezesa Rady Ministrów obejmowały – w ogólności:
- kierowanie i reprezentowanie Rządu wewnątrz i na zewnątrz kraju,
- zwoływanie posiedzeń Rady ministrów i przewodniczenie im,
- czuwanie nad jednolitością ogólnej polityki Rządu, nadzór nad działalnością poszczególnych ministrów, przestrzeganie granic ich kompetencji;
w szczególności zaś:
- przygotowywanie projektów ustaw normujących kwestie ustroju państwa, organizacji władz naczelnych i wzajemnych ich stosunków,
- czuwanie nad przebiegiem prac ustawodawczych Rządu i prac związanych z przygotowywaniem stosownych rozporządzeń wykonawczych,
- czuwanie nad działalnością administracji państwowej, nad urzędami podległymi bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów,
- informowanie Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, prasy o aktualnych pracach Rządu i jego przyszłych o zamierzeniach,
- wydawanie gazety rządowej.
Część I. Protokóły posiedzeń Rady Ministrów, Rady Obrony Państwa i Komitetu Politycznego Ministrów, dotyczące sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Polski, 1917-1937, tomy 1-109.
Część II. Akta z lat 1917-1918: organizacja i działalność Rady Regencyjnej, Rady Ministrów i ministerstw, przejmowanie władzy z rąk okupantów, organizacje polityczne, sytuacje wewnętrzna, działalność organizacji politycznych i społecznych, sygn. 1-118.
Część III. Akta numeryczne: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski,1919-1923, sygn. 2/19 – 21144/23.
Część IV. Rektyfikaty: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, 1919-1931, sygn.1/1-149/1.
Część V. Dzienniki podawcze ze skorowidzami, 1919-1931, tomy 1-113.
Część VI. Akta grupowe: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski 1932-1939, sygn. grup 1-149.
Część VII. Akta tajne i „mob”: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Polski, przygotowania do wojny, 1920-1939, sygn. 1-88.
Część VIII. Karty kwalifikacyjne pracowników urzędów centralnych, 1918-1939, sygn. 1-371.
Część IX. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, 1920-1939: sytuacje wewnętrzna polityczna i gospodarcza, polityka zagraniczna Polski, sygn. 1-1434.
Część X. Księgi kapituł orderowych: rejestry osób odznaczonych orderami Orła Białego i Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi, 1921-1937, sygn. 1-26.
Część XI. Najwyższa Komisja Dyscyplinarna: dzienniki korespondencyjne, rejestry, skorowidze, 1922-1930, sygn. 1-7.
Część XII. Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy: dzienniki korespondencyjne, 1924-1926, sygn. 1-4;
Komisja Normalizacji Druków i Wydawnictw Państwowych przy Prezesie Rady Ministrów: katalogi druków, sprawozdania, 1928, 1932-1935, 1939, sygn. 13/1-17;
Pałac Prezydium Rady Ministrów: fotografie, b.d., sygn. 14/1.
KEM: mikrofilmy nr 25961-27490
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów 0 0
1.1 Posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego 4 1917-1918 0
1.2 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 83 1919-1937 0
1.3 Skorowidze uchwał 17 1919-1939 0
1.4 Posiedzenia Rady Obrony Państwa 1 1920-1920 0
1.5 Posiedzenia Komitetu Politycznego Ministrów 2 1921-1926 0
2 Akta z lat 1917-1918 0 0
2.1 Urzędy, instytucje polskie 31 1917-1918 0
2.2 Urzędy niemieckie i austro-węgierskie 2 1917-1918 0
2.3 Biskupi lubelski i podlaski 1 1918-1918 0
2.4 Urzędy lokalne polskie 1 1917-1918 0
2.5 Związki, stowarzyszenia, partie polityczne 2 1917-1918 0
2.6 Uniwersytety, muzea, teatry 1 1917-1918 0
2.7 Akta ustrojowo-organizacyjne dotyczące Królestwa Polskiego 29 1917-1918 0
2.8 Komisja Urzędnicza Państwa Polskiego 0 0
2.8.1 Organizacja i działalność Komisji i Podkomisji 14 1916-1918 0
2.8.2 Szkolenie urzędników 13 1917-1918 0
2.8.3 Angażowanie urzędników 14 1917-1918 0
2.8.4 Sprawy kancelaryjno-finansowe i in. 14 1917-1918 0
4 Rektyfikaty 0 0
4.1 Tabele stanowisk 1924-1928 79 1918-1931 0
4.2 Statystyka funkcjonariuszów państwowych 1921-1930 17 1921-1930 0
4.3 Stabilizacja urzędników 1924-1931 45 1918-1931 0
4.4 Ruch służbowy 1918-1931 32 1918-1933 0
4.5 Komisja Weryfikacyjna przy Prezydium Rady Ministrów 1920-1929 1 1920-1929 0
4.6 Województwo Śląsk - mianowania 1922-1925 2 1922-1928 0
4.7 Urzędnicy wiedeńscy 1918-1922 4 1918-1922 0
4.8 Urzędnicy z Jugosławii 1918-1922 1 1918-1922 0
4.9 Urzędnicy z Bukowiny 1918-1921 1 1919-1921 0
4.10 Urzędnicy Żydzi i Ukraińcy 1919-1927 6 1919-1927 0
4.11 Pragmatyka służbowa i przepisy dyscyplinarne 1919-1921 6 1919-1924 0
4.12 Reorganizacja biurowości 1919-1929 8 1919-1929 0
4.13 Korespondencja w sprawie obowiązującej instrukcji biurowej 1920-1927 1 1920-1927 0
4.14 Reforma administracji 1922-1929, Komisja Oszczędnościowa 4 1922-1929 0
4.15 Redukcja Środków lokomocji w instytucjach naczelnych i urzędach centralnych 1921-1931 23 1918-1931 0
4.16 Należności za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia 1920-1928 8 1920-1928 0
4.17 Delegacje zagraniczne 1919-1931 7 1919-1931 0
4.18 Legitymacje dla urzędników i funkcjonariuszy państwowych oraz emerytów 1919-1930 7 1919-1935 0
4.19 Opłaty szkolne 1919-1931 11 1919-1931 0
4.20 Mieszkania, sprawa dostarczania mieszkań urzędnikom państwowym i opłaty za mieszkania 1919-1927 5 1919-1927 0
4.21 Organizacja Prezydium Rady Ministrów 1918-1928 4 1918-1928 0
4.22 Biuro Prezydialne Prezydium Rady Ministrów 1918-1931 131 1911-1931 0
4.23 Porządek dzienny obrad Rady Ministrów 1920-1931 12 1920-1931 0
4.24 Expose prezesów ministrów oraz przemówienia ministrów i posłów 1921-1926, 1929 8 1918-1939 0
4.25 Organizacja i zakres działania władz naczelnych 1919-1926 44 1918-1939 0
4.26 Sprawozdania ministerstw 1923-1930 16 1918-1939 0
4.27 Międzyministerialna Konsultacja Prawna 1919-1921 7 1919-1921 0
4.28 Sprawozdania z prac Ligi Narodów 1920 9 1920-1920 0
4.29 Budżet PRM i urzędów podległych 1918-1928 13 1918-1928 0
4.30 Listy płac PRM 1919-1930 14 1918-1930 0
4.31 Konserwacja pałacu PRM i ogród 1922-1931 6 1922-1931 0
4.32 Potrącenia z uposażenia funkcjonariuszów zamieszkałych w gmachu Rady Ministrów za korzystanie z oświetlenia elektrycznego, opału, wody, mieszkania 1921-1928 5 1921-1928 0
4.33 Przyjęcia oficjalne u przedstawicieli rządu, życzenia składane premierom 1919-1925 7 1919-1927 0
4.34 Biuro Propagandy Wewnętrznej przy PRM 1920-1921 22 1920-1921 0
4.35 Kredyty na papier dla wydawnictw 1921-1924 4 1922-1924 0
4.36 PAT Polska Agencja Telegraficzna 1918-1931 4 1918-1931 0
4.37 Sprawa dzierżawy i likwidacji "Gazety Lwowskiej" 1921-1928 1 1921-1928 0
4.38 Monitor Polski 1920-1925 3 1920-1925 0
4.39 Komunikaty prasowe ministerstw i urzędów centralnych 1920, przemówienia ministrów 1929 33 1919-1921 0
4.40 Rozporządzenia ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień taryf przewozowych na kolejach polskich 1919-1926 1 1919-1926 0
4.41 Drukarnie państwowe 1920-1926 11 1919-1926 0
4.42 Prenumerata czasopism 1918-1923 7 1918-1923 0
4.43 Debity czasopism 1926-1929 4 1926-1929 0
4.44 Radio 1919-1924 1 1919-1924 0
4.45 Godła i barwy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1930 12 1919-1930 0
4.46 Rada Obrony Państwa 1920 5 1920-1920 0
4.47 Kontrola Prezydium Rady Ministrów nad instytucjami 1919-1921 0 0
4.47.1 Delegat PRM 4 1919-1920 0
4.47.2 Urząd do Spraw Zdobyczy Wojennej 41 1919-1920 0
4.47.3 Urząd do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników 1919 8 1919-1919 0
4.47.4 Centralny Komitet do Walki z Durem Plamistym 1919-1920 3 1919-1919 0
4.47.5 Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Spraw Walki i Epidemiami 1920-1921 8 1919-1921 0
4.47.6 Różne dotyczące: ministerstw handlu, aprowizacji, armii, stadnin państwowych 6 1919-1921 0
4.48 Prusy Wschodnie b.d. 1 1921-1921 0
4.49 Komunikaty informacyjne i rozkazy dzienne Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1925, 1927 11 1919-1927 0
4.50 Ustawa skarbowa 1926-1931 9 1926-1931 0
4.51 Okólniki Ministerstwa Skarbu w sprawie poborów służbowych oraz wnioski i korespondencja 1920-1930 4 1920-1930 0
4.52 Waloryzacja 1919-1925 5 1919-1925 0
4.53 Najwyższa Izba Kontroli Państwa 1920-1927 9 1919-1927 0
4.54 Komisja Ankietowa - badanie warunków kosztów produkcji oraz wymiany 1926 3 1926-1927 0
4.55 Sprawozdania z rynku pracy 1925-1931 2 1925-1931 0
4.56 Komitety regionalne 1927-1928 10 1927-1928 0
4.57 Reforma rolna 1920-1927 7 1919-1930 0
4.58 Dobra "Martwej Ręki" 1919-1924 1 1919-1924 0
4.59 Organizacja kolei 1919-1930 5 1919-1930 0
4.60 Węgiel - gospodarka opałowa 1919-1927 8 1919-1927 0
4.61 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym 1924-1932 7 1924-1930 0
4.62 Ustawa emerytalna i jej wykonanie 1920-1925 15 1920-1925 0
4.63 Inwalidzi 1919-1928 1 1919-1928 0
4.64 Sprawy językowe 1920-1925 4 1919-1925 0
4.65 Paszporty ulgowe zagraniczne, podania i zezwolenia 1925-1926 2 1925-1926 0
4.66 Sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego z Francji do Polski 1927 5 1926-1927 0
4.67 Sprowadzenie zwłok Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii do Polski 1924 11 1924-1925 0
5 Kancelaria 0 0
5.1 Dzienniki podawcze 44 1919-1928 0
5.2 Skorowidze 69 1919-1931 0
6 Akta grupowe 0 0
6.1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 11 1930-1939 0
6.2 Rząd R.P. /Prezes Rady Ministrów i Ministrowie/ 118 1918-1939 0
6.3 Sejm i Senat R.P. - Sejm Śląski 73 1919-1939 0
6.4 Kontrola Państwowa 14 1932-1938 0
6.5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 7 1928-1939 0
6.6 Święta kościelne i narodowe 1 1937-1937 0
6.7 Uroczystości kościelne państwowe i okolicznościowe przepisy etykietalno-ceremonialne 8 1921-1939 0
6.8 Prezydium Rady Ministrów - budżet P.R.M. i urzędów podległych 52 1919-1939 0
6.9 Prezydium Rady Ministrów - kontrola gospodarki finansowej 1 1921-1939 0
6.10 Prezydium Rady Ministrów - uposażenie miesięczne i inne wynagrodzenia funkcjonariuszów 8 1928-1939 0
6.11 Prezydium Rady Ministrów - zapomogi funkcjonariuszów 0 0
6.12 Prezydium Rady Ministrów - zaliczki na uposażenie funkcjonariuszów 0 0
6.13 Prezydium Rady Ministrów - koszty podróży i diety płatne z budżetu P.R.M. 0 0
6.14 Prezydium Rady Ministrów - opłaty szkolne za dzieci funkcjonariuszów P.R.M. i urzędów podległych 0 0
6.15 Prezydium Rady Ministrów - państwowa pomoc lekarska /karty porady/ dla funkcjonariuszów 0 0
6.16 Prezydium Rady Ministrów - potrącenia z pensji za świadczenia rzeczowe 1 1932-1932 0
6.17 Prezydium Rady Ministrów - ubezpieczenia funkcjonariuszów 1 1939-1939 0
6.18 Prezydium Rady Ministrów - przydział mieszkań w domach państwowych dla funkcjonariuszów P.R.M. i urzędów podległych 1 1939-1939 0
6.19 Prezydium Rady Ministrów - umundurowanie funkcjonariuszów niższych 1 1920-1938 0
6.20 Prezydium Rady Ministrów - zarządzenia wewnętrzne 10 1930-1939 0
6.21 Prezydium Rady Ministrów - garaż 0 0
6.22 Prezydium Rady Ministrów - środki lokomocji 1 1919-1939 0
6.23 Prezydium Rady Ministrów - roboty budowlane, konserwacja budynków, pieców, dachów, dźwigu, zegarów itp. 1 1919-1939 0
6.24 Prezydium Rady Ministrów - oświetlenie, opał, woda i utrzymanie porządku w gmachu 0 0
6.25 Prezydium Rady Ministrów - sieć telefoniczna w gmachu 0 0
6.26 Prezydium Rady Ministrów - opłaty telegraficzne i za rozmowy telefoniczne 0 0
6.27 Prezydium Rady Ministrów - inwentarz - depozyty 10 1930-1939 0
6.28 Prezydium Rady Ministrów - ogród 5 1931-1936 0
6.29 Prezydium Rady Ministrów - materiały piśmienne, druki, przybory kancelaryjne, maszyny itp. 4 1932-1939 0
6.30 Prezydium Rady Ministrów - prenumerata czasopism i wydawnictw /regulowanie rachunków/ oraz sprawy biblioteki 14 1923-1939 0
6.31 Prezydium Rady Ministrów - Najw. Trybunał Admin. i Trybunał Kompetencyjny 13 1926-1939 0
6.32 Prezydium Rady Ministrów - "Drukarnie Państwowe" 34 1924-1938 0
6.33 Prezydium Rady Ministrów - Polska Agencja Telegraficzna 46 1922-1939 0
6.34 Prezydium Rady Ministrów - Fundusz Kultury Narodowej - zasiłki imienne 1 1934-1934 0
6.35 Prezydium Rady Ministrów - F.K.N. - zasiłki dla poszczególnych instytucji 0 0
6.36 Prezydium Rady Ministrów - F.K.N.- różne sprawy zarządu F.K.N. 0 0
6.37 Prezydium Rady Ministrów - Komisja dla Uspr. Admin. Publ. 5 1919-1939 0
6.38 Podania różnych petentów 22 1937-1939 0
6.39 Normalizacja i racjonalizacja druków i wydawnictw państw. - Komisja 2 1932-1939 0
6.40 Normy polskie /druki, papiery i inne/ 2 1919-1939 0
6.41 Wydawnictwa państwowe w ogóle /dzienniki - druki/ 1 1938-1938 0
6.42 Zaliczki na uposażenie 1 1939-1939 0
6.43 Delegacje zagranicę 0 0
6.44 Personalne wnioski imienne oraz wnioski na obsadzenie poszczególnych wolnych etatów 34 1930-1939 0
6.45 Wnioski odznaczeniowe 3 1932-1939 0
6.46 Prezydium Rady Ministrów - sprawy personalne funkcjonariuszów P.R.M. 61 1917-1939 0
6.47 Orderowe sprawy, przepisy ogólne 66 1917-1939 0
6.48 Państwowa służba cywilna - organizacja 110 1922-1939 0
6.49 Uposażenie funkcjonariuszów państwowych 12 1918-1939 0
6.50 Emerytury i zaopatrzenia 8 1934-1939 0
6.51 Dyscyplinarne przepisy - organizacja Komisyj Dyscyplinarnych 0 0
6.52 Nauczyciele - kształcenie i kwalifikacje zawodowe 0 0
6.53 Nauczyciele i profesorowie - stosunki służbowe, uposażenie, zaopatrzenie 2 1939-1939 0
6.54 Kolejarze - stosunki służbowe, uposażenie i zaopatrzenie pracowników kolejowych 1 1939-1939 0
6.55 Władze i urzędy państwowe - organizacja pracy /system pracy/ 11 1932-1939 0
6.56 Władze i urzędy państwowe - organizacja wewnętrzna 49 1919-1939 0
6.57 Statystyka personalna 5 1923-1939 0
6.58 Administracja państwowa - organizacja /zasady ogólne/ 38 1919-1939 0
6.59 Godła i barwy państwowe; oznaki, chorągwie i pieczęcie 10 1928-1939 0
6.60 Administracyjne sądownictwo i orzecznictwo karno-administracyjne i skarbowe 26 1921-1939 0
6.61 Bezpieczeństwo publiczne 24 1922-1939 0
6.62 Policja Państwowa 20 1931-1939 0
6.63 Prasa 74 1930-1939 0
6.64 Obywatelstwo polskie /cudzoziemcy, mniejszości narodowe/ i w ogóle sprawy narodowościowe 15 1923-1938 0
6.65 Granice Rzeczypospolitej Polskiej - ochrona granic 17 1932-1939 0
6.66 Samorząd - administracja /Centr. Komisja Oszcz. - Oddłuż. dla Samorządu/ 7 1934-1939 0
6.67 Statystyka 1 1939-1939 0
6.68 Aprowizacja 2 1923-1938 0
6.69 Zdrowie publiczne - administracja 3 1937-1939 0
6.70 Praca i ochrona pracy 6 1919-1939 0
6.71 Opieka społeczna 12 1924-1938 0
6.72 Emigracyjna polityka 23 1928-1939 0
6.73 Ubezpieczenia społeczne 111 1926-1939 0
6.74 Zagraniczna polityka - sprawy dyplomatyczno-konsularne 58 1926-1939 0
6.75 Umowy międzynarodowe /konwencje/ indywidualne 168 1923-1939 0
6.76 Umowy międzynarodowe /konwencje/ ogólne 69 1927-1939 0
6.77 Umowy międzynarodowe /konwencje/ sukcesyjne 2 1926-1936 0
6.78 Finansowa polityka /obrót pieniężny/ 6 1937-1939 0
6.79 Walutowa polityka 5 1939-1939 0
6.80 Banki, giełdy, spółki akcyjne 2 1938-1939 0
6.81 Budżet Państwa 68 1923-1939 0
6.82 Cła 0 0
6.83 Daniny publiczne /podatki, opłaty/ 4 1936-1939 0
6.84 Akcyzy i monopole państwowe 48 1926-1939 0
6.85 Przedsiębiorstwa państwowe i prywatne - ogólne przepisy 2 1919-1939 0
6.86 Górniczo-hutnicze sprawy - administracja 4 1932-1939 0
6.87 Handel i przemysł /wewnętrzny i zagraniczny/ 7 1937-1939 0
6.88 Morskie sprawy - administracja 1 1919-1939 0
6.89 Wodne sprawy /rzeki, kanały/ - administracja 22 1928-1939 0
6.90 Miary i wagi - administracja 5 1928-1939 0
6.91 Pomiary - administracja 4 1931-1939 0
6.92 Budownictwo mieszkaniowe - administracja 36 1927-1939 0
6.93 Wywłaszczenie gruntów na cele państw. i użyteczności publicznej 104 1925-1939 0
6.94 Drogi - administracja 1 1936-1936 0
6.95 Elektryfikacja - administracja 26 1919-1939 0
6.96 Lokomocja dla władz i urzędów państwowych 3 1938-1939 0
6.97 Wyznania religijne - kościoły 55 1921-1939 0
6.98 Szkolnictwo ogólno-kształcące i zawodowe 18 1922-1939 0
6.99 Nauka, kultura i sztuka 52 1924-1939 0
6.100 Fundacje, stypendia 41 1921-1939 0
6.101 Wojska - służba wojskowa 51 1926-1939 0
6.102 Wojenne sprawy - obrona narodowa 39 1927-1939 0
6.103 Wojenna marynarka 3 1928-1935 0
6.104 Wojskowe sądownictwo i rzecznictwo karne wojskowe 5 1920-1939 0
6.105 Lotnictwo wojskowe i cywilne 9 1928-1939 0
6.106 Koleje - administracja 1 1939-1939 0
6.107 Turystyka - administracja 0 0
6.108 Rolne sprawy - osadnictwo 6 1921-1939 0
6.109 Lasy - leśnictwo, administracja 3 1938-1939 0
6.110 Roślinna wytwórczość 0 0
6.111 Zwierzęta, ptaki - hodowla, ochrona, łowy 0 0
6.112 Weterynaria - administracja służby 0 0
6.113 Sądownictwo cywilne - procedura cywilna 3 1927-1939 0
6.114 Notarialne sprawy 9 1931-1939 0
6.115 Hipoteczne sprawy 16 1921-1939 0
6.116 Więziennictwo 0 0
6.117 Karne orzecznictwo cywilne 1 1939-1939 0
6.118 Poczta i telegraf - administracja 2 1939-1939 0
6.119 Majątek państwowy /grunty państwowe, nieruchomości, tereny, place itp. - sprzedaż, zamiana itd./ 166 1921-1939 0
6.120 Administracyjny podział państwa 62 1929-1939 0
6.121 Przymusowy zarząd państwowy 15 1932-1939 0
6.122 Gospodarcze sprawy - kryzys 1 1932-1933 0
6.123 Zamówienia państwowe - dostawy - zakupy 15 1931-1938 0
6.124 Nieruchomości - nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców 5 1920-1939 0
6.125 Cukier i sztuczne środki słodzące 16 1927-1939 0
6.126 Metrykalne sprawy /księgi stanu cywilnego/ 4 1929-1939 0
6.127 Stowarzyszenia, związki, zrzeszenia itp. - przepisy ogólne 51 1919-1939 0
6.128 Paszportowe sprawy 10 1930-1939 0
6.129 Sprawy zakładania i użytkowania ogrodów działkowych w gminach miejskich 1 1931-1933 0
6.130 Sprawy języka urzędowego 1 1931-1936 0
6.131 Spółdzielnie, spółdzielcze sprawy 20 1932-1939 0
6.132 Regionalne sprawy /prace - zagadnienia/ 2 1932-1939 0
6.133 Niepodległość /walki o niepodległość i sprawy z tem związane/ 24 1921-1939 0
6.134 Gdańsk - sprawy wynikajace ze stosunki Polski do W. M. Gdańska 31 1924-1939 0
6.135 Makulatura biurowa 0 0
6.136 Umundurowanie funkcjonariuszów państwowych 0 0
6.137 Pomieszczenia dla władz i urzędów państwowych 0 0
6.138 Sport i wychowanie fizyczne 3 1934-1939 0
6.139 Likwidacja mienia /majątków/ b. osób prawnych 4 1926-1937 0
6.140 Śląsk - plebiscyt i legislacja dot. Śląska Cieszyńskiego 13 1920-1938 0
6.141 Kształcenie urzędników państwowych - przygotowanie fachowe do pełnienia służby 0 0
6.142 Kontrola administracyjna i sprawozdawczość w administracji /akcja oszczędnościowo-kontrolna/ 0 0
6.143 Klęski żywiołowe - akcja pomocy dla dotkniętych klęskami 0 0
6.144 Kolonie letnie 0 0
6.145 Sprawa inwestycji /i prac inwestycyjnych/ i robót publicznych 0 0
6.146 Centralna Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla Samorządu 0 0
6.147 Zgon i pogrzeb Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 0 0
6.148 Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich 0 0
6.149 Sprawa pnączy przy budynkach państwowych i samorządowych 0 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/8/0/1.1/I 1 Posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego. Protokoły z załącznikami. 11.12.1917 r. - 3.04.1918 r. T. 1 1917-1918 0
2/8/0/1.1/I 2 Posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego. Protokoły z załącznikami. 4.04.1918 r. - 30.06.1918 r. T. 2 1918-1918 0
2/8/0/1.1/I 3 Posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego. Protokoły z załącznikami. 1.07.1918 r. - 26.09.1918 r. T. 3 1918-1918 0
2/8/0/1.1/I 4 Posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego. Protokoły z załącznikami. 3.10.1918 r. - 11.11.1918 r. Posiedzenia Rady Ministrów Republiki Polskiej. Protokoły z załącznikami. 18.11.1918 r. - 31.12.1918 r. T. 4 1918-1918 0
2/8/0/1.2/I 5 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.01.1919 r. - 31.03.1919 r. T. 5 1919-1919 0
2/8/0/1.2/I 6 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.04.1919 r. - 30.06.1919 r. T. 6 1919-1919 0
2/8/0/1.2/I 7 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.07.1919 r. - 30.09.1919 r. T. 7 1919-1919 0
2/8/0/1.2/I 8 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.10.1919 r. - 31.12.1919 r. T. 8 1919-1919 0
2/8/0/1.2/I 9 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.01.1920 r. - 31.03.1920 r. T. 9 1920 0
2/8/0/1.2/I 10 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.04.1920 r. - 30.06.1920 r. T. 10 1920 0
2/8/0/1.2/I 11 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.07.1920 r. - 30.09.1920 r. T. 11 1920 0
2/8/0/1.2/I 12 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.10.1920 r. - 30.12.1920 r. T. 12 1920 0
2/8/0/1.2/I 13 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.01.1921 r. - 31.03.1921 r. T. 13 1921 0
2/8/0/1.2/I 14 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.04.1921 r. - 30.06.1921 r. T. 14 1921 0
2/8/0/1.2/I 15 Posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Protokoły z załącznikami. 1.07.1921 r. - 30.09.1921 r. T. 15 1921 0
1 2 3 4 ... 125 126 127 128 129 ... 251 252 253 254

Amount of archival material

34997

34924

55

141.52

139.37

1.84

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -