Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór zespołów szczątkowych

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1836-1949
- brak danych - 1836 - 1949
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes 310
Zbiór utworzony został w Archiwum Akt Nowych ze zgromadzonych w jego zasobie niewielkich rozmiarowo (zachowanych szczątkowo) zespołów akt urzędów, instytucji, partii politycznych, stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, osób prywatnych. Związek Zawodowy Muzyków RP: działalność, 1924-1928, sygn. 1-5;
Zjednoczenie Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych we Lwowie; sprawozdanie z działalności za lata 1925, sygn. 6;
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości: protokoły walnych zgromadzeń, 1938-1939, sygn. 7 - jednostka włączona do zespołu 1881, sygn. 1;
Akta Zuzanny hr. Potockiej, żony ambasadora RP w Waszyngtonie: sprawy rodzinne, działalność społeczna, 1936-1937, sygn. 8-11; Sanatorium „Vita” we Lwowie: księgi wpisów chorych, 1930-1938, sygn. 12-14;
„Znak”. Organ Związku Oficerów Rezerwy – sprawy finansowe, 1935-1937, sygn. 22-30;
Agencja Telegraficzna "Ekspress": korespondencja, 1938, sygn. 31;
Komitet Wydawniczy Młodych Dzieł Romana Dmowskiego: korespondencja, materiały redakcyjne, wykaz osób, 1928-1929, sygn. 32, 33;
Akta gen. Eugeniusza Rodziewicza: służba wojskowa, rokowania z Ukrainą, 1917-1919, sygn. 34-36;
Redakcja Księgi Historii Artylerii I Korpusu Polskiego: korespondencja, dowody kasowe, 1918, sygn. 37, 38;
Polskie Gimnazjum Społeczne w Kamieńcu Podolskim; protokoły, księgi ocen, 1918-1920, sygn. 39-45;
Akta Henryka Lisickiego: studia, praca zawodowa, sprawy majątkowe, 1836-1927, sygn. 46-53;
Akta Antoniego Boguckiego (wicemarszałka Senatu): działalność warszawskich stowarzyszeń społecznych i Stowarzyszenia Polsko- Jugosłowiańskiego, 1931-1936, sygn. 54-59;
Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej; odezwy władz zaborczych i ugrupowań polskich, utworzenie Archiwum Społecznego, 1914-1917, sygn. 60-64;
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich: sprawozdanie ze Zjazdu działaczy, referaty, inwestycje, biuletyny, programy wykładów, opracowania, korespondencja, 1930-1937, sygn. 66-68 - jednostki włączona zespołu nr 2678, sygn. 10-12;
Akta Tadeusza Zglińskiego: odpisy z prasy warszawskiej, stenogramy sejmowe, 1914-1949, sygn. 73-79;
Klub Pracowników Centralnych Organizacji Spółdzielni Rolniczych w Warszawie: sprawozdania z działalności, pokwitowania, 1933-1939, sygn. 80-85;
Starostwo Powiatowe w Wołożynie: rozliczenia z pieniędzy pobranych we wrześniu 1939 r., 1942, 1947, 1948, sygn. 86;
Towarzystwo Kolonizacyjne w Warszawie: Kolonia „Orzeł Biały” w Brazylii, 1929, 1930, sygn. 87;
Klub Demokratyczny w Warszawie: protokoły zebrań, spisy członków, 1934-1937, sygn. 88;
Canadian Pacific Railway. Department Colonization and Development (Kanadyjska Kolej Pacyfiku. Departament Kolonizacji i Rozwoju); album ze zdjęciami polskich emigrantek w Kanadzie, 1928, 1929, sygn. 89;
Biuro Senatu RP: protokoły posiedzeń Komisji Regulaminowej, 1922-1923, 1925, sygn. 90;
Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych: organizacja, działalność, listy płac, 1917-1921, sygn. 91-97;
Związek Związków Właścicieli Przedsiębiorstw Autobusowych RP: protokoły posiedzeń Zarządu, 1931-1934, sygn. 98;
Polski Biały Krzyż. Oddział Lubelski: korespondencja z kołami, 1927-1929, sygn. 99;
Akta Witolda Mileskiego (członka Głównego Komitetu Pomocy dla Spisza, Orawy i Czadeckiego); działalność Komitetu – mapy, broszury, plakaty, wycinki prasowe, 1902-1939, sygn. 100-107;
Polski Związek Pływacki: sprawozdania, regulaminy, komunikaty, 1934-1935, sygn. 108-110;
Wydział Narodowy Lubelski: komunikaty, 1916-1918, sygn. 111;
Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia”: sprawozdania, protokoły, opracowania, 1928-1936, sygn. 112-115;
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”: statut, korespondencja,1934-1939, sygn. 116-117;
Towarzystwo „Liga Antybolszewicka”: ulotki, broszury, odezwy, 1919-1925, sygn. 118-120, 201;
Narodowy Komitet Zakopiański: protokoły posiedzeń, 1916, sygn. 121;
Towarzystwo Przemysłowców Królestwa Polskiego: korespondencja z władzami okupacyjnymi i Tymczasową Radą Stanu, 1916-1918, sygn. 122-125;
Akademickie Koło Włodzimierzan: statut, protokoł, spisy i deklaracje członków, 1932, 1933, sygn. 126;
Towarzystwo Zawodowego Kształcenia Kobiet; sprawy finansowe, 1918-1934, sygn. 127-128;
Komisja Ankietowa: przemysł cukrowniczy, 1927, sygn. 129;
Biuro Propagandy Konsumpcji Cukru; sprawozdania, 1932, 1936, sygn. 130-131;
Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie: wykazy pracowników, 1936-1939, sygn. 132-133;
Stowarzyszenie „Rodzina Urzędnicza”: dom wypoczynkowy w Druskiennikach, 1933, 1934, sygn. 134;
Polska Organizacja Wojskowa - „Komunikat Informacyjny” nr 1-154: Legiony, sytuacja polityczna i gospodarcza ziem polskich, 1917, 1918, sygn. 135;
Pamiętnik wojenny arystokraty niemieckiego, 1914, 1915, sygn. 136;
Akta gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego: listy i depesze od organizacji i stowarzyszeń, 1938-1939, sygn. 137-139;
Akta gen. Władysława Bortnowskiego: korespondencja z rodziną, fotografie z I wojny światowej, działalność w organizacji studenckiej, 1915-1937, sygn. 140-143;
Akta płk Adama Koca: wspomnienia z walk o niepodległość, listy do Remigiusza Kwiatkowskiego, 1920-1924, sygn. 144-148;
Akta Ignacego Boernera: wspomnienia z lat 1914-1920, listy do rodziny, fotografie 1896-1921, sygn. 149-153;
Główny Komitet Zjazdu Uczestników Ruchu Nie[odległościowego Młodzieży Polskiej: Walny Zjazd Związku Seniorów - sprawozdanie, okólniki, listy delegatów, programy; wycinki prasowe, 1924, 1927, 1936-1937, sygn. 338-341;
Akta Aleksandra Prystora: działalność polityczna i społeczna 1900-1937, sygn. 165-174;
Akta Ignacego Mościckiego: listy kardynała A. Hlonda i. Daszyńskiego, dyplomy orderów, referat o sprawach gospodarczych, 1930, 1933-1935, sygn. 175-178, 200, 342, 343;
Akta Czesława Krauckiego: korespondencja rodzinna, dokumenty dotyczące firmy PLL „Lot”, 1927-1940, sygn. 179-185;
Akta Konstantego Aleksandrowicza /Kostka/: działalność w okresie I wojny światowej - notatki, wspomnienia, 1913-1918, 1933-1934, sygn. 186-190;
Akta Alfreda Wysockiego: działalność jako ambasadora RP w Rzymie i Berlinie – korespondencja, notatki,1925, 1933-1938, sygn.191-197;
Loże masońskie w Polsce: komunikaty, statut, opisy rytuałów, 1936, 1937, sygn. 198;
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: 60-lecie Towarzystwa - protokół, sprawozdanie, 1933, sygn. 202;
Polskie linie Lotnicze "LOT": korespondencja, wykazy pracowników, rachunki z podróży, zlecenia, 1931-1939, sygn. 203-204, 344-345;
Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją: rozporządzenia, okólniki, regulamin, protokoły z kontroli, sprawozdania, wyciągi, 1920-1922, sygn.205-210;
Towarzystwo "Nasz Dom": regulaminy, uwagi, spis dzieci domu dziecięcego, preliminarze budżetowe, 1937-1939, sygn. 211;
Komitet Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska Opolskiego: sprawozdanie z działalności, 1937, sygn. 212;
Akta Emila Bobrowskiego: korespondencja, raporty wojenne, opracowania literackie, 1914-1920, sygn. 213-216;
Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa: dziennik korespondencyjny, b.d., sygn. 217;
Sekretariat Porozumiewawczy Polskich Organizacji Społecznych: memoriały, wycinki prasowe, 1938-1939, sygn. 218-221;
Akta Hipolita Śliwińskiego: materiały biograficzne, notatki, referat, opracowanie, 1913-1928, sygn. 222-228;
Towarzystwo Legii Honorowej. Sekcja Polska: protokoły z posiedzeń, prospekty, broszury, deklaracje członkowskie, 1926-1937, sygn.229-230;
Polski Związek Kajakowy: sprawozdanie, komunikaty, okólnik, 1936-1937, sygn. 231-232;
Polski Związek Zachodni w Poznaniu: pomoc finansowa /stypendia, zapomogi/ - okólnik, umowa, plakat, wykaz, 1935-1939, sygn. 233-234;
Związek Obrony Kresów Zachodnich, 1930, 1932, sygn. 235;
Akta Tadeusza Szpotańskiego: korespondencja, Związek Obrony Chełmszczyzny i Podlasia - sprawozdanie z działalności, listy członków; Straż Kresowa - sprawozdanie, sprawy organizacyjne, 1915-1921, 1925-1926, 1936, sygn. 236-248;
Akta Jagniątkowskich: 1915-1921, sygn. 249-251;
Akta Michała Sokolnickiego: 1918-1919, 1936, sygn. 154, 252-262 - przesunięto do zespołu nr 2935
Akta Tadeusza Strumiłły: 1921, 1923-1932, 1946-1948, sygn. 263-269;
Polski Komitet do Zwalczania Raka "Koło Pań": księga kasowa, wykaz składek, plan osiedla Targówek, 1932, sygn. 270;
Akta Zofii Kruszewskiej: wspomnienia, korespondencja, teksty pieśni patriotycznych, materiały dotyczące Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu, 1871-1926, sygn. 271-274;
Akta Władysława Śliwińskiego: 1924-1934, 1942-1945, sygn. 275-280;
Akta Adama Niemiewskiego: dokumenty wojskowe dotyczące pobytu w austriackim obozie jenieckim, 1916-1917, sygn. 281;
Stowarzyszenie Związku Peowiaków: 1922-1929, sygn. 282-283;
Akta Polskiego Związku Szermierczego: sprawozdanie z działalności Ligi Popierania Turystyki, skład Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół:, Związku Dziennikarzy Sportowych, statut Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, terminarz zawodów sportowych, przewodniki turystyczne, komunikaty Polskiego Związku Szermierczego, 1930,1935, 1937-1939, sygn. 284-285;
Towarzystwo Szkoły Ludowej: sprawozdania, okólniki, protokoły, przepisy, 1933-1939, sygn. 286;
Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych: księga kasowa, 1932, sygn. 287;
Związek Inspektorów Szkolnych: statut, protokół, sprawozdanie, memoriał, programy, wnioski, wykazy, 1925-1926, 1928-1929, 1936, sygn. 288-291;
Towarzystwo Polskie w Bernie: 1925-1926, 1938-1942, 1944, sygn. 292-295, 346;
Państwowa Komisja Przywozu i Wywozu: zarządzenie, sprawozdanie, 1918-1921, sygn. 296-297;
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Okręg Warszawski: protokół, uchwały, wnioski, 1933-1935, sygn. 298;
Zarząd Fundacji Stypendialnej im. Józefa Piłsudskiego. Okręg Warszawski: korespondencja, 1939, sygn. 299;
Związek Naprawy Rzeczpospolitej: 1925-1928, sygn. 300-310;
Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej: korespondencja, 1930-1939, sygn. 311-313;
Związek Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej: dziennik korespondencji, ewidencja powołań do Senatu, 1930-1939, sygn. 314-315;
Związek Zawodowy Robotników Rolnych Rzeczypospolitej: okólniki, dokumentacja dotycząca dochodów 1 Maja, 1922, 1933, 1937, sygn. 316-317;
Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki. Spółka Akcyjna: szacunek majątku - księgi, 1936, sygn. 318-319;
Akta K. Smólskiego: memoriały, wycinki prasowe, 1915-1917, sygn. 320-324;
Akta Wacława Orynga: korespondencja z marszałkiem J. Piłsudskim, 1920-1945, sygn. 325;
Starostwo Kamienieckie: sprawozdanie z działalności, 1920, sygn. 326;
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich: rozporządzenie komisarza generalnego, wykazy urzędników, 1919, sygn. 327-329;
Izraelitische Alianz zu Wien: materiały dotyczące pomocy materialnej dla Żydów z terenów Galicji i Bukowiny, 1902, 1915-1919, sygn. 330;
Masoneria w Polsce: wykazy lóż niemieckich i polskich, skład imienny członków, korespondencja, 1925-1939, sygn. 331-334;
Akta Henryka Rozenberga: dokumentacja dotycząca służby państwowej, 1920-1934, sygn. 336;
Akta doktora Gregora Schwartz-Bostumitsch: sprawozdanie z sytuacji na Ukrainie, korespondencja osobista, 1921-1928, 1935-1936, 1938, sygn. 337.
Akta rodziny Ostrowskich, 1910, 1935, 1939, 1945, 1947, sygn. 338
Baza danych IZA

Amount of archival material

310

310

0

3.86

3.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -