Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Radomski

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1789] 1807-1866 [1886]
- brak danych - 1789 - 1806
1807 - 1866
1867 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
rosyjski
francuski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zgodnie z art.83 ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego w każdym województwie miały być powołane Komisje Wojewódzkie. Ich organizacja i kompetencje zostały określone w postanowieniu z 3 lutego 1816 roku. Komisje dzieliły się na 5 wydziałów: Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego, Administracyjny, Wojskowy, Skarbowy i Policyjny. W 1818 r. został powołany Wydział Dóbr i Lasów Rządowych, w 1821 połączony z Wydziałem Skarbowym. W 1819 roku powołano jeszcze Wydział Prezydialny, zwany późnej Wydziałem Służby Ogólnej. Ukazem z 1837 roku Komisje Wojewódzkie zostały przemianowane na Rządy Gubernialne. Od 1845 roku w wyniku połączenia Guberni Kieleckiej i Sandomierskiej powstała Gubernia Radomska z Rządem Gubernialnym Radomskim. Zachowane akta były wytwarzane przez: Krakowski Urząd Cyrkularny 1807-1809, Radomski Urząd Cyrkularny 1807-1809, Prefekta Departamentu Krakowskiego 1810-1816, Prefekta Departamentu Radomskiego 1810-1816, Komisję Wojewódzktwa Krakowskiego 1816-1837 (od 1818 z siedzibą w Kielcach), Komisję Województwa Sandomierskiego 1816-1837 (z siedzibą w Radomiu), Rząd Guberniany Krakowski 1837-1841, Rząd Gubernialny Kielecki 1841-1844, Rząd Gubernialny Sandomierski 1837-1844 i Rząd Gubenialny Radomski 1845-1866. Akta powstały w wyniku działalności urzędów o różnych kompetencjach, strukturze i zasięgu, przy czym akta z okresu zaboru austriackiego zachowały się jedynie szczątkowo. Akta RGR-u znajdują się też w ramach innych zespołów z tego okresu: Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej ok.800 ja, Radomskiej Dyrekcji Szkolnej ok.200 ja, w aktach Izb Skarbowych Kieleckiej i Radomskiej oraz w aktach zespołu Zarząd Dóbr Państwowych (AP Radom) - 8496 ja. Część zespołu 3050 ja jest przechowywana w AP Radomiu
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
W skład zespołu wchodzą akta wytworzone przez Krakowski Urząd Cyrkularny, Radomski Urząd Cyrkularny, Prefekta Departamentu Krakowskiego i Radomskiego, Komisji Województwa Krakowskiego, Sandomierskiego, Urzędu Gubernialnego Krakowskiego, Kieleckiego, Sandomierskiego, Radomskiego.
Wydział Służby Ogólnej sygn. 1-43 zagadnienia ustrojowe, przepisy archiwalne, akta dotyczące kandydatów na urzędy i urzędników, Wydział Administracyjny, sekcja administracyjna sygn. 44-4155 organizacja urzędów, biurowość, urzędnicy, akta personalne dot miast, włościan, przemysłu, handlu, rzemiosła sekcja wyznań sygn. 4156-6688 akta dotyczace duchowieństwa, kościoła prawosławnego, ewangelickiego, żydów, spisów tabelarycznych, dziesięcin, spadków, legatów sum funduszowych, hipotek, parafii i klasztorów sekcja rachuby sygn. 6689-7142 akta dotyczące spraw finansowych
sekcja prawna sygn. 7143-7148 akta procesowe rozgraniczenie dóbr sekcja ubezpieczeń sygn. 7149-7199 towarzystwa ogniowe, ubezpieczenia miast sekcja komunikacji sygn. 7200-7225 szarwarki, komunikacja lądowa i wodna Wydział Skarbowy sekcja ogólna sygn. 7226-7342 akta dotyczące Wydziału Skarbowego sekcja skarbowa sygn. 7343-9675 urzędy skarbowe, kasy, podatki, konsensy, dochody konsumpcyjne, sprawy rolne sekcja dóbr i lasów sygn. 9676 - 10247 propinacje, zajęcia kapitałów, pożyczki na dobra, spory graniczne, kapitały i fundusze, dobra suprymowane, lustarcje, leśnictwo
sekcja prawna sygn. 10248-10486 akta procesowe Wydział Wojskowo Policyjny sekcja policyjna sygn. 10487-10793 szpitale i opieka lekarska, domy schronienia, więzienia, legaty, Żydzi sekcja wojskowa sygn. 10794-10880 spisy wojskowe, zabudowania wojskowe, zwolnienia z wojska, kwaterunek sekcja rachuby sygn. 10881-10927 koszary, wypłaty za kwaterunek, zaopatrzenie wojska, koszty kuracyjne szpitali aneks sygn. 10928-11132 spadki, opisy granic, oszacowanie lasów, akta burmistrzów, wójtów, rewizje kas, magazynów solnych, dzierżaw, propinacje, Żydzi, statystyka , akta osobowe, listy urzędników, rewizje urzędów, dozoru kościelnego, cechów, podatków, statystyka rzemiosła, tabele prestacyjne i powinności, rejestry pomiarowe i klasyfikacyjne powiatu olkuskiego, akta dot. Dóbr Chomentówek pow. Szydłów (inwentarz dóbr, wykaz posiadaczy osad włściańskich, powinności włościan)
mikrof.od sygn 1-3153 nr G 90267-G903430, G 9010013-9010017, 641 ja z lit a, /3050 ja, 80,00 mb zespołu znajdują się w Archiwum Państwowym w Radomiu/
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/1/0/-/1 Acta generalia tyczące się ogłoszenia Królestwa Polskiego 1815-1821 0
21/1/0/-/2 Acta generalia tyczące się konstytucji Królestwa Polskiego 1815-1835 0
21/1/0/-/3 Akta szczegółowe tyczące się zarządu spraw wewnętrznych Królestwa Polskiego 1838 0
21/1/0/-/4 Akta generalia dotyczące ogłoszenia nowego prawa 1877 0
21/1/0/-/5 Akta ogółowe kommisyi województwa krakowskiego tyczące się organizacji komisyi na rządy gubernialne 1837-1844 0
21/1/0/-/6 Akta ogółowe tyczące się ogólnych przepisów 1838-1843 0
21/1/0/-/7 Akta ogółowe tyczące się zbioru postanowień 1838-1843 0
21/1/0/-/7a Akta dotyczące Komisji Województwa Krakowskiego 0
21/1/0/-/8 Akta szczegółowe tyczące się utensyliów w Gmachu Leonarda znajdujących się a mianowicie w biurach i kancelaryi kommisyi wojewódzkiej 1832-1844 0
21/1/0/-/9 Acta specialia tyczące się przesłania aktów i dokumentów Kommisyi rządowej 1811-1927 0
21/1/0/-/10 Akta specialia tyczące się tradycji archiwum wydziału administracyjnego przez Denkera i innych 1812-1831 0
21/1/0/-/10a Repertorium aktów polskich i niemieckich powiatów lelowskiego i pileckiego 1810 0
21/1/0/-/11 Akta specialia tyczące się oddania akt po bywszych magistratach y Juryisdykcjach dominikalnych, właściwym sądom 1821-1822 0
21/1/0/-/12 Akta generalia tyczące się segregacji akt 1810-1833 0
21/1/0/-/13 Acta generalia tyczące się ustanowienia urzędników i offcyalistów przy kommisyi wojewódzkey i kommissarzach obwodowych 1818-1821 0
1 2 3 4 ... 294 295 296 297 298 ... 590 591 592 593

Amount of archival material

8928

8928

0

154.61

154.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.