Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rząd Gubernialny Kielecki

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1849] 1866-1918
Kěleckoě Gubernskoe Pravlenie 1849 - 1865
1866 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gubernia Kielecka powstała z dniem 1 stycznia 1867 roku. Swoim terenem obejmowała obszar 7 powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, olkuskiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. Rząd gubernialny był ciałem kolegialnym działającym pod zwierzchnictwem gubernatora. W jego skład wchodzili: wicegubernator, czterech radców wydziałów Administracyjnego, Wojskowo-Policyjnego, Skarbowego i Prawnego. W posiedzeniach rządu brali także udział asesorowie wydziałow Dóbr Rządowych i Ubezpieczeń, Gubernialny Inspektor Lekarski, Architekt Gubernialny, Naczelnik Dyrekcji Szkolnej i Kasjer Gubernialny do wykonywania czynności kancelaryjnych powoływano sekretarza. Zgodnie z ustawą o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach KP z 1966 roku RGK dzielił się na następujące wydziały: Ogólny, Administracyjny, Wojskowo-Policyjny, Skarbowy, Dóbr Rządowych, Prawny, Lekarski i Ubezpieczeń. Struktura ta przechodziła w okresie działania RGK wiele przekształceń, w końcowym okresie działalności funkcjowowały: Kancelaria Prezydialna, w skład której wchodziły: Sekretariat, Księgowość Ogólna i Archiwum, Wydział Administracyjny (Referaty I - IV), Wydział Wojskowo-Policyjny (Referaty V-VIII), Wydział Prawny (Referaty XIII-XIV), Wydział Lekarski, Wydział Weterynaryjny i Wydział Budowlany. Rząd Gubernialny Kielecki zakończył swoją działalność w 1918 roku w Moskwie, dokąd został ewakuowany po wybuchu I wojny światowej. Całkowita likwidacja urzędu nastapiła na skutek Dekretu Rady Komisarzy Ludowych z 26 stycznia 1918 roku i podporządkowaniu go Komisariatowi do spraw Królestwa Polskiego przy Komisariacie Ludowym w Moskwie. (oprac.Janina Hładkowa) Protokoły postanowień Rządu, prenumerata czasopism, zapomogi, obroty sum kredytowych, spisy przejętych akt, kadra urzędnicza majątek i uposażenie duchowieństwa, domy opieki społecznej, akta osobowe, zmiana miasta na osady, regulacje miast, zezwolenia na handel, plany finansowe, wydatki na opiekę zdrowotną, akta dotyczące budowli rządowych, fabrycznych i prywatnych - projekty i zezwolenia na budowę, ceny za produkty rolne, akta dotyczące poboru do wojska, podwód, kwater dla wojska, chorób, cudzoziemców, wysiedleń Żydów, emigracji, zezwolenia na osiedlanie, nadzoru policyjnego, wykroczeń pracowników, propinacji, kar za nielegalny handel, slużby zdrowia i weterynarii, wykazy żołnierzy poległych w 1915 roku . - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/31/0/-/14150 [1/Skarga mieszkańców m. Chęciny na lekarza miejskiego siedlewskiego 2/ Powództwo małż. M. R. Manerbergów przeciwko Kieleckiemu Rządowi Gubernialnemu o wynagrodzenie za szkody wyrządzone w ich domu wskutek niewłaściwego urządzenia ustępów w domu kościelny 1902-1905 0
21/31/0/-/15808 4% Smět i priemo - sdatočnych protokolov 1877 goda-[1888] 1877-1888 0
21/31/0/-/15771 a/ Kafedral'nago Kostela, b/ Prinadležajuščich /?/ stroenii 1/ Dom gdě prisluga i Ks. Kanoniki, 2/ Vikarijat 1870-1877 0
21/31/0/-/1536 [Akta b. burmistrza m. Szadki Józefa Żukowskiego] 1868-1869 0
21/31/0/-/2735 [Akta Bolesława Augustowskiego o służbie w Kieleckim Gubernialnym Urzędzie] 1887-1897 0
21/31/0/-/2838 Akta Bronisława Soborskiego sekretarza Sądu Pokoju w Chmielniku 1889-1902 0
21/31/0/-/3106 [Akta budowy domu dla kapelana przy klasztorze PP Bernardynek na górze Św. Katarzyny ] 1892-1895 0
21/31/0/-/10173 [Akta dot. cen transportu drogowego] 1881 0
21/31/0/-/8056 [Akta dot. straży pożarnej w miastach guberni kieleckiej] 1910 0
21/31/0/-/7910 [Akta dotyczace budowy dróg i mostów w powiecie Olkuskim w obrębie gruntów stanowiących własność m. Olkusza] 1907-1911 0
21/31/0/-/7406 [Akta dotyczące budowy i remontu rzeźni w Działoszycach] 1898-1904 0
21/31/0/-/3881 [Akta dotyczące budowy nowego kościoła w Kielcach - kościoła Św. Krzyża] 1902-1914 0
21/31/0/-/15377 [Akta dotyczące chorób zakaźnych, rewizji aptek, spraw personalnych lekarzy i farmaceutów] 1903-1904 0
21/31/0/-/15656 [Akta dotyczące chorób zakaźnych zwierząt domowych] 1906 0
21/31/0/-/15638 [Akta dotyczące chorób zakaźnych zwierząt domowych] 1903 0
1 2 3 4 ... 588 589 590 591 592 ... 1177 1178 1179 1180

Amount of archival material

17110

17093

0

120.17

120.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.