Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chemarbel Spółka z o.o. w Kielcach

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1994-2012
- brak danych - 1994 - 2012
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - drobny przemysł polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
"Chemarbel" Spółka z o. o. w Kielcach została utworzona na mocy aktu notarialnego z dnia 17.03.1994 r. nr 456/94 spisanego w Kancelarii Notarialnej Maria Arczyńska w Kielcach, ul. Sienkiewicza 11. Obszar działania Spółki obejmował teren miasta Kielce. Do jej kompetencji należało:
- eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektrotechnicznych niskiego i wysokiego napięcia w obiektach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej;
- eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji sprężonego powietrza;
- eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji wody pitnej, przemysłowej w zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej;
- prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych, montażowych oraz świadczenie innych usług w zakresie działalności Spółki;
- wykonywanie prac pomiarowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia;
- eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji gazowych;
- wykonawstwo instalacji w zakresie podmiotu działalności Spółki;
- prowadzenie działalności usługowej w zakresie naprawy, konserwacji i sprawdzania aparatury kontrolno-pomiarowej;
- konserwacja, eksploatacja i naprawy centrali telefonicznych i sieci teletechnicznych;
- konserwacja i remonty urządzeń dźwignicowych;
- świadczenie usług w zakresie doradztwa techniczno-organizacyjnego, wykonywanie ekspertyz, pomiarów i badań;
- prowadzenie działalności inwestycyjno-montażowej;
- świadczenie usług w zakresie obróbki skrawaniem;
gospodarka wodą i ściekami;
- produkcja metalowych wyrobów gotowych;
- realizacja obowiązków wynikających z operatorstwa systemów elektroenergetycznego i gazowego.
Od 2002 r. "Chemarbel" Spółka z o. o. w Kielcach została jednoosobową spółką "Chemar" S. A. Następnie na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31.08.2012 r. o zarejestrowaniu przejęcia przez Spółkę Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" S. A. z siedzibą w Kielcach "Chemarbel" Spółka z o. o. w Kielcach została zlikwidowana.
sygn. 1-11 - Organy uchwałodawcze [posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki]; sygn. 12 - Organy zarządzające i wykonawcze [posiedzenia Zarządu - protokoły, uchwały ,załączniki do uchwał, wnioski. Akt Notarialny Spółki - Tekst jednolity - 2009r.]; sygn. 13-15 - Podstawy prawne działania własnej jednostki organizacyjnej [zaświadczenie International Bank Inc. Międzynarodowy Bank w Polsce, Wypis Aktu Notarialnego repertorium A Nr 465/94, Umowa Spółki z Ograniczona Odpowiedzialnością, załącznik nr 1 do umowy, Oświadczenie Zarządu o zgromadzeniu kapitału zakładowego spółki, wniosek o wpis do rejestru handlowego, Lista wspólników Spółki, Oświadczenie Zarządu o zgodności wkładu wspólnika, Odpis aktualny z Rejestru Handlowego Dział b. Nr 1970, Postanowienie Sadu Rejonowego Wydz. Gospodarczy w Kielcach, dokumentacja dotycząca utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioski, oświadczenia, zezwolenia; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012; wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012;]; sygn. 16 - Organizacja jednostki własnej [Biznes Plan na lata 2007-2009]; sygn. 17-21 - Rejestracja własnej jednostki [dokumenty rejestracyjne - zgłoszenia rejestracyjne, nadany nr PFRON itp.; zaświadczenia o nr identyfikacyjnym REGON itp.; Wyciąg z księgi wieczystej, wniosek o wpis w księdze wieczystej, załączniki, zaświadczenia, decyzje,itp.; Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydz. Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego - wpis nr KRS]; sygn. 22-24 - Organizacja spółek zależnych [Regulamin Zarządu (tekst jednolity) „Chemarbel Sp. z o.o., Regulamin Organizacyjny Spółki, Schemat Organizacyjny; Umowa Spółki z o.o. (tekst jednolity), Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, załączniki; Pełnomocnictwo Radcy Prawnego do reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach przed sadami powszechnymi we wszystkich instancjach]; sygn. 25-28 - Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki [Zarządzenia Prezesa Zarządu „Chemarbel” Sp, z o.o.; Aneksy, załączniki wydane w latach 1994 - 2011; polecenia Służbowe Prezesa Zarządu Chemarbel Sp. z o.o. wydane w latach 2002-2004, 2008-2010; sygn. 29-54 - Plany i sprawozdawczość spółek zależnych [roczne sprawozdania GUS; dokumentacja z badań sprawozdań finansowych]; sygn. 55-57 - Kontrole zewnętrzne własnej jednostki [dokumentacja z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach - protokoły, załączniki; dokumentacja z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach - decyzje, protokoły, załączniki; dokumentacja z kontroli Narodowego Banku Polskiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Kielcach - kontrola dewizowa (upoważnienie, protokół, załącznik-wykaz)]; sygn. 58 - Zestawienia wyników inwentaryzacji [sprawozdania zakończonej inwentaryzacji]; sygn. 59 - Podstawowe zasady Systemu Zapewnienia Jakości [normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości, System akredytacji laboratoriów wzorujących i badawczych, Systemy zarządzania jakością -wymagania, Księga Jakości KJ-07, opis systemu akredytacji]; sygn. 60 - Podstawowe zasady Systemu Zapewnienia Jakości [procedury Systemu Zarządzania Jakością, Księga Jakości] - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3340/0/-/1 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 1994-1996 0
21/3340/0/-/2 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 1997-1998 0
21/3340/0/-/3 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 1999-2001 0
21/3340/0/-/4 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 2002-2003 0
21/3340/0/-/5 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 2004-2006 0
21/3340/0/-/6 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 2007-2010 0
21/3340/0/-/7 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Rady Nadzorczej - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki do 31.07.2012r.] 2011-2012 0
21/3340/0/-/8 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 1994-1997 0
21/3340/0/-/9 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 1998-1999 0
21/3340/0/-/10 Organy uchwałodawcze [Posiedzenia Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki] 2000-2006 0
21/3340/0/-/11 Organy uchwałodawcze | Posiedzenia Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki do 30.07.2012r] 2007-2012 0
21/3340/0/-/12 Organy zarządzające i wykonawcze [Posiedzenia Zarządu - protokoły, uchwały ,załączniki do uchwał, wnioski. Akt Notarialny Spółki - Tekst jednolity - 2009r.] 2002-2012 0
21/3340/0/-/13 Podstawy prawne działania własnej jednostki organizacyjnej [Zaświadczenie International Bank Inc. Międzynarodowy Bank w Polsce, Wypis Aktu Notarialnego repertorium A Nr 465/94, Umowa Spółki z Ograniczona Odpowiedzialnością, załącznik nr 1 do umowy, Oświadczenie Zarządu o zgromadzeniu kapitału zakładowego spółki, wniosek o wpis do rejestru handlowego, Lista wspólników Spółki, Oświadczenie Zarządu o zgodności wkładu wspólnika, Odpis aktualny z Rejestru Handlowego Dział b. Nr 1970, Postanowienie Sadu Rejonowego Wydz. Gospodarczy w Kielcach, dokumentacja dotycząca utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( wnioski, oświadczenia, zezwolenia)] 1994-1994 0
21/3340/0/-/14 Podstawy prawne działania własnej jednostki organizacyjnej [Księga Udziałów, Wypis Akt Notarialny repertorium A. 1138/2002, Uchwała Nr 399 Zarządu Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. z dnia 05.03.2002r. 2002-2002 0
21/3340/0/-/15 Podstawy prawne działania własnej jednostki organizacyjnej [Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012;]. 2001, 2004, 2005, 2009, 2012 0
1 2 3 4

Amount of archival material

60

0

0

1.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.