Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Archiwum Państwowe w Kielcach
Publiczna Szkoła Powszechna w Brzezinach 1931-1961
- brak danych - 1931 - 1961
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
data not found Organizację szkolnictwa polskiego funkcjonującego po I wojnie światowej regulowały przepisy Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z 10 VIII 1917 r. uzupełniane przez ustawy - o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 r.; o tymczasowym ustroju władz szkolnych z dnia 4 VI 1920 r. Ostatecznie ustrój szkolnictwa polskiego ustalony został ustawą z dnia 17 lutego 1922 roku "O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych" (Dz. U. RP z 1922 roku, Nr 18, poz. 143 z poprawką: Dz. U. RP z 1925, Nr 126, poz. 898) oraz ustawą z dnia 11 marca 1932 roku "O ustroju szkolnictwa", Dz.U. (1932) Nr 38, poz. 389, art. 12. Przepisy te obowiązywały do 1948 roku z przerwą na lata okupacji niemieckiej, kiedy obowiązywały rozporządzenia o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 roku oraz z dnia 29 sierpnia 1942 roku. W roku 1948 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa polskiego, mająca na celu utworzenie 7 klasowych szkół podstawowych i czteroletnich liceów ogólnokształcących - od początku roku szkolnego 1948/49 weszło w życie Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 czerwca 1948 roku w sprawie przejściowego programu nauczania w jednolitej szkole średniej na rok szkolny 1948/49, od tego momentu dotychczasowe Publiczne Szkoły Powszechne zmieniły oficjalną nazwę na Szkoły Podstawowe. Istotna zmiana w szkolnictwie nastąpiła z początkiem roku szkolnego 1948/49, kiedy część szkół powszechnych została połączona z państwowymi gimnazjami i liceami ogólnokształcącymi w jednolite jedenastoletnie szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego. Nowo powstałe szkoły realizowały program siedmiu klas szkoły podstawowej i czterech klas liceum ogólnokształcącego. Pozostałe szkoły powszechne działały odtąd, jako szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego. Niezależnie od posiadanej organizacji (pełne siedmioklasowe lub niepełne sześcio- i czteroklasowe) realizowały one jednakowy program nauczania. Okres działalności szkół podstawowych siedmioklasowych zamyka wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 15 VII 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania, przyjmującej za podstawę organizacyjną i programową systemu kształcenia i wychowania ośmioletnią szkołę podstawową. Publiczna Szkoła Powszechna w Brzezinach funkcjonowała od 1911 roku. Obwód szkolny Brzeziny tworzyły wsie Brzeziny i Osówka. W 1930 roku była szkoła 4-klasową. protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zbiór niekompletny z lat 1947 - 1960 (sygn. 1), formularz statystyczny szkoły na rok szkolny 1930/ 31 i karta organizacyjna na rok szkolny 1931/ 32 (sygn. 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1961 (sygn. 3), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1947 – 1960 (sygn. 4), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947- 1960 (sygn. 5), korespondencja szkoły, sprawy organizacyjne szkoły i toku nauczania, informacje o działalności, sprawy kadrowe, administracyjne i gospodarcze z lat 1931 – 1944, 1945- 1951 (sygn. 6, 7) - brak danych -

Amount of archival material

7

0

0

0.04

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.