Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Szydłowie

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 312) była aktem prawnym regulującym wprowadzenie pierwszego etapu organizacji administracji państwowej. Zniesiono dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady ( zlikwidowano prezydia gromadzkich rad narodowych), tworząc jednocześnie gminy, jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego i gospodarczego na terenach wiejskich. Gmina Szydłów utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nr XVII/79/72 z dnia 8 grudnia 1972 roku. W skład jej weszły obszary dotychczasowej Gromadzkiej Rady Narodowej Szydłów i GRN Potok za wyjątkiem wsi Życiny, wieś Korytnica z GRN Chańcza oraz wsie Jabłonica i Kotuszów z GRN Kurozwęki. Nowoutworzona gmina Szydłów liczyła ogółem 16 sołectw. Według statutowych założeń do zadań gminnej rady narodowej, jako organu władzy państwowej i podstawowego organu samorządu społecznego na terenie gminy należało: zapewnienie wykonania zadań gospodarczych i społecznych wynikających z planu społeczno – gospodarczego kraju, ustalenie zasadniczych kierunków rozwoju gminy i zapewnienia środków na realizację związanych z tym zadań, organizowanie działalności społecznej dla wykonania zamierzonych zadań, zapewnienie rozwoju zakładów, instytucji i urządzeń służących zaspakajaniu potrzeb gospodarczych i socjalno – kulturalnych ludności, koordynowanie na terenie gminy działalnością jednostek państwowych i spółdzielczych, sprawozdanie kontroli nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, zwłaszcza pod względem ich gospodarności i właściwego podejścia do potrzeb obywateli, a także w zakresie przestrzegania dyscypliny, ładu i porządku, wpływanie na rozwijanie zespołowych form gospodarowania na wsi i organizowanie współpracy miedzy uspołecznionymi i indywidualnymi formami gospodarki. Na pierwszej sesji po wyborach gminna rada narodowa wybierała ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz przewodniczących komisji stałych. Przedstawiciele ci stanowili prezydium gminnej rady narodowej. Prezydium gminnej rady narodowej reprezentowało radę na zewnątrz i organizowało jej pracę, a w szczególności : ustalało projekt planu rocznego pracy GRN, udzielało radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, organizowało działalność komisji w zakresie wykonywania kontroli społecznej oraz koordynowało ich pracę. Do zadań komisji stałych GRN jako organów kolegialnych, opiniodawczych, doradczych i kontrolnych należało: czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał GRN oraz organów nadrzędnych, utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami gminy i organizacjami społecznymi, kontrolowanie przestrzegania dyscypliny społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, sprawowanie kontroli społecznej nad jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był Naczelnik Gminy powoływany na czas nieokreślony przez WRN po zaopiniowaniu przez GRN. Pierwsza inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie odbyła się 5 stycznia 1973 roku. Dokonano na niej wyboru pierwszego przewodniczącego GRN, którym został Eugeniusz Stefański. Na tej samej sesji powołano 4 stałe Komisje Gminnej Rady Narodowej tj. Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisję Ładu i Porządku Publicznego. Na inauguracyjnej sesji GRN po wyborach w 1984 roku zwiększono ilość Komisji do pięciu, a mianowicie: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Komisja Rolnictwa, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja ds. Samorządu. Gminna Rada Narodowa w Szydłowie funkcjonowała w ramach urzędów terenowych organów administracji państwowej w latach 1973 – 1990. Ostatnia sesja GRN odbyła się 30 kwietnia 1990 roku, na zakończenie której podjęta została uchwała w sprawie zakończenia działalności z dniem 30 kwietnia 1990 roku , co wynikało z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz.95). W zespole akt GRN w Szydłowie największą wartość dla badacza mają akta sesji Gminnej Rady Narodowej na które, składają się protokoły, uchwały oraz materiały na sesje, zawierające sprawozdania i informacje rozpatrywane na sesjach. Akta sesji zachowały się z całego okresu funkcjonowania GRN tj. 1973- 1990. Brak jedynie akt z 1975 roku (sesje nr VII – XI). Działalność poszczególnych Komisji stałych GRN (protokoły z posiedzeń, plany pracy, nieliczne materiały na posiedzenia) mają w pełni odzwierciedlenie z okresu 1975 – 1990. Z lat 1973 – 1974 zachowały się tylko akta Komisji Rolnictwa oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego. Akta kontroli społecznych przeprowadzonych przez Komisje GRN pochodzą z lat 1973 – 1982. Akta posiedzeń Prezydium GRN w postaci protokołów, postanowień i materiałów na posiedzenia obejmują okresy 1973 – 1984 i 1987 – 1990. Działalność samorządu wiejskiego (protokoły z zebrań wiejskich, wybory sołtysów i rad sołeckich, statuty sołectw, plany rzeczowo – finansowe) reprezentowane są w ramach poszczególnych sołectw i całego okresu 1973 – 1990. Materiał sprawozdawczy dotyczący wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi dotyczy okresu 1984- 1988. Zachowano dodatkowe egzemplarze uchwał GRN z lat 1984 – 1990, oraz postanowień Prezydium GRN z lat 1983 – 1990. Księgi uchwał GRN obejmują okres 1978 – 1988. Z lat 1980 – 1985 zachowały się sprawozdania statystyczne o społecznej działalności GRN i zmianach w jej składzie. Zespół zamykają kwestionariusze radnych GRN kadencji 1988 – 1990. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/3347/0/-/1 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje I - V 1973 0
21/3347/0/-/2 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje I - VI 1973-1974 0
21/3347/0/-/3 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XII - XVI 1976 0
21/3347/0/-/4 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XVII - XX 1977 0
21/3347/0/-/5 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje I - VI 1978 0
21/3347/0/-/6 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje VII -XI 1979 0
21/3347/0/-/7 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XII -XVI 1980 0
21/3347/0/-/8 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XVII-XXI 1981 0
21/3347/0/-/9 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XXII -XXV 1982 0
21/3347/0/-/10 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XXVI - XXX 1983 0
21/3347/0/-/11 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XXXI - XXXII 1984 0
21/3347/0/-/12 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje I - IV 1984 0
21/3347/0/-/13 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje V - IX 1985 0
21/3347/0/-/14 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje X - XII 1986 0
21/3347/0/-/15 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Szydłowie - protokoły, uchwały, materiały na sesje - Sesje XIII - XV 1986 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

72

0

0

0.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.