Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Szydłowie

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1956] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1956 - 1991
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Gmina Szydłów utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr XVII/ 79/ 72 z dnia 8 grudnia 1972 roku. Teren kompetencji gminy Szydłów to obszary dotychczasowej Gromadzkiej Rady Narodowej Szydłów i GRN Potok za wyjątkiem wsi Życiny, wieś Korytnica z GRN Chańcza oraz wsie Jabłonica i Kotuszów z GRN Kurozwęki. Nowoutworzona gmina Szydłów liczyła ogółem 16 sołectw. Zakres działania Naczelnika Gminy oraz organizacji i zadań Urzędu Gminy określony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 roku (Dz. U. Nr 49, poz. 315). Do podstawowych zadań naczelnika Gminy należało: podejmowanie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających z planu społeczno – gospodarczego kraju, realizowanie zadań w dziedzinie rozwoju gospodarki gminnej, realizowanie zadań związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, zadrzewieniem i gospodarką łowiecką, koordynowanie działalności jednostek państwowych i spółdzielczych oraz organizacji społecznych funkcjonujących na terenie gminy, jako organ wykonawczy i zarządzający Gminnej Rady Narodowej zapewniał wykonanie jej uchwał oraz składał coroczne sprawozdania z wykonania planu społeczno – gospodarczego rozwoju gminy i jej budżetu oraz sprawozdania i informacje o swojej działalności. Najwcześniej zachowany regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Szydłowie pochodzi z 1978 roku i ustalał następującą strukturę organizacyjną Urzędu. W skład jego wchodziły: Biuro Urzędu Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Gminna Służba Rolna. W Biurze UG utworzone zostały następujące jednoosobowe i wieloosobowe stanowiska pracy: Stanowisko pracy ds. ogólno – organizacyjnych, Stanowisko pracy p.n. „Inspektor ds. obsługi Gminnej Rady Narodowej i jej organów oraz samorządu mieszkańców”, Stanowisko pracy ds. planowania społeczno – gospodarczego, kultury, kultury fizycznej i turystyki, Stanowisko pracy ds. finansowych, Główny Księgowy, Stanowisko pracy ds. wewnętrznych i wojskowych, Stanowisko pracy ds. komunikacji, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, Stanowisko pracy ds. gospodarki terenowej, obejmujące sprawy gospodarki terenami, wywłaszczeń, urbanistyki, architektury i nadzoru budowlanego, ochrony środowiska i geologii, Stanowisko pracy ds. handlu i usług, Stanowisko pracy ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, Stanowisko pracy ds. rolnictwa i skupu, Stanowisko pracy ds. kancelaryjno – technicznych i leśnictwa. Pracą Biura Urzędu Gminy kierował Sekretarz Biura.
Struktura ta uległa kilkakrotnym zmianom (w 1980, 1984 i 1988 roku), które wynikały z aktualnych w danym okresie zadań merytorycznych Urzędu. Ostatni przed zlikwidowaniem Urzędu Gminy regulamin organizacyjny z 1988 roku przewidywał funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych: Referat Ogólny i Społeczno – Administracyjny, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Referat Planowania i Finansów, Urząd Stanu Cywilnego, Inspektor Oświaty i Wychowania, Stanowisko pracy ds. Komunikacji, Stanowisko pracy ds. Handlu i Usług, Stanowisko pracy ds. Kultury i Zatrudnienia, Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Stanowisko pracy ds. Zdrowia i Opieki Społecznej,
Stanowisko pracy ds. Obsługi Gminnej Rady Narodowej. Urząd Gminy w Szydłowie został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 1990 roku zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95).
działalność Komisji do Walki ze Spekulacją z lat 1982 - 1986, sygn. 1, narady z sołtysami z lat 1973 - 1990, sygn. 2, statut organizacyjny UG z 1988 roku, sygn. 3, regulaminy organizacyjne UG z lat 1978 - 1986, sygn.4 – 6, zarządzenia naczelnika Gminy i ich rejestr z lat 1975 - 1990, sygn. 7-8, decyzje Naczelnika Gminy z lat 1979 - 1990, sygn. 9, dyspozycje Naczelnika Gminy z lat 1984 - 1990, sygn. 10-11, roczne plany działania naczelnika Gminy z lat 1984 - 1988, sygn. 12, kwartalne plany pracy UG i komórek organizacyjnych oraz ich realizacja z lat 1983 - 1988, sygn. 13-15, sprawozdawczość statystyczna z lat 1985 - 1990, sygn. 16-17, realizacja wniosków zgłaszanych podczas kampanii wyborczych do sejmu i rad narodowych z lat 1984 - 1988, sygn. 18, analizy i oceny skarg i wniosków lat 1976 - 1990, sygn. 19, kontrole kompleksowe UG z lat 1974 - 1989, sygn. 20 – 23, kontrole problemowe UG z lat 1974 - 1989, sygn. 24 – 26, realizacja wniosków kontroli sprawdzającej Zespół Integracji Terenowej URM z lat 1987- 1988, sygn. 27, budżety gminy, ich zmiany i wykonanie z lat 1973 - 1989, sygn. 28 – 44, narady koordynacyjne dotyczące realizacji planów społeczno - gospodarczych lat 1979- 1988, sygn. 45-46, roczne programy czynów społecznych i ich realizacja z lat 1985 - 1989, sygn. 47 – 48, działalność Gminnego Ośrodka Kultury z lat 1985 - 1988, sygn. 49, sprawozdania UG z działalności w sprawach społeczno - administracyjnych lat 1978 - 1986, sygn. 50, akta działalności stowarzyszeń na terenie gminy z lat 1983 - 1990, sygn. 51-53, sprawozdania z orzecznictwa Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1978 - 1982, sygn. 54, wnioski o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” z lat 1976 - 1977, sygn. 55, plan zaopatrzenia gminy w wodę na okres wojny z lat 1977 - 1989, sygn. 56, program ochrony ppoż gminy i jego realizacja z lat 1984 - 1986, sygn. 57, mapa do planu ochrony gospodarki rolnej gminy z ok. 1975 roku, sygn. 58, mapa kwalifikacyjna wsi Wola Żyzna z 1973 roku, sygn. 59, rejestr pomiarowo klasyfikacyjny gruntów PFZ w gminie z lat [1968] 1975, sygn. 60, plany uproszczone założenia i pielęgnowania zadrzewień poszczególnych wsi z lat 1974 - 1978, sygn. 61-66, roczne plany upowszechniania postępu rolniczego lat 1977 - 1978, sygn. 67, wydawanie zezwoleń na wykonywanie rzemiosła (teczki imienne rzemieślników) rzemieślników lat [1964] 1973 - 1989, sygn. 68 – 89, rejestr gruntów za emeryturę lub rentę na rzecz Skarbu Państwa lub następcy z lat 1978-1987, sygn. 90, przejmowanie przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych za emerytury lub renty z lat 1974- 1990, sygn. 91-116, regulowanie stanu prawnego nieruchomości z lat 1973 - 1990, sygn. 117 – 119, przejmowanie na własność Państwa nieruchomości opuszczonych z lat 1976 - 1977, sygn. 120, wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Państwa z lat 1975 - 1984, sygn. 121 – 130, opinie szacunkowe nieruchomości w Szydłowie z lat 1978 - 1979, sygn. 131, scalanie gruntów na terenie gminy z lat 1986 - 1987, sygn. 132 – 137, sprzedaż nieruchomości rolnych PFZ z lat 1982 - 1990, sygn. 138 – 142, sprzedaż nieruchomości rolnych w Kopytnicy na potrzeby budowy „Zbiornika Hańcza” z lat 1976 - 1978, sygn. 143, przekazywanie nieodpłatnie nieruchomości rolnych na rzecz j.g.u. z lat 1975 - 1988, sygn. 144 – 146, przekazywanie w wieczyste użytkowanie działek w Gackach z lat 1989 - 1990, sygn. 147, zwroty działek siedliskowych z lat 1989 - 1990, sygn. 148, numeracja porządkowa nieruchomości poszczególnych wsi z 1987 roku, sygn. 149 – 162, bilanse potrzeb i środków pomocy społecznej z lat 1984 - 1990, sygn. 163, dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych - budynek Synagogi w Szydłowie - inwentaryzacja konserwatorska i fotograficzna, projekty techniczne rewaloryzacji, odbudowy i adaptacji branży konstrukcyjnej, architektonicznej i sanitarnej opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Kielcach z lat 1977 - 1980, sygn. 164 – 174, Skarbczyk w Szydłowie - ekspertyza techniczna, inwentaryzacja architektoniczna, założenia i projekty architektoniczne odbudowy opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Warszawie z lat 1957 - 1958, sygn. 175 – 180, Zabytkowa dzielnica Szydłowa - projekty budowy linii elektrycznej i oświetlenia ulic z 1958 roku, sygn. 181 — 182, Miejskie Mury Obronne w Szydłowie - kosztorys na prace konserwatorskie z 1956 roku, sygn. 183, Brama Zamkowa w Szydłowie - kosztorys na remont z 1960 roku, sygn. 184, Zabytkowy budynek mieszkalny w Szydłowie przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 3 - projekty odbudowy z lat 1957 - 1958, sygn. 185-186, sprawozdania statystyczne, sprawy akt stanu cywilnego, wnioski o nadanie medalu "za długoletnie pożycie małżeńskie", zbiór aktów własności ziemi, protokoły ustalenia stanu faktycznego i prawnego gospodarstw rolnych z poszczególnych wsi na terenie gminy, programy zagospodarowania lasów, przejmowanie nieruchomości na własność Państwa za renty, wywłaszczenia pod budowę przystanku PKS w Szydłowie, linię kolejową Hrubieszów - Huta Katowice, pod budowę oczyszczalni ścieków, rejestr gruntów Państwowego Funduszu ziemi - brak danych -

Amount of archival material

227

0

0

2.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.