Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1846] 1864-1915 [1919]
Kěleckoě Gubernskoe po Kres'tjanskim Dělam Prisutstvie 1846 - 1846
1864 - 1915
1916 - 1916
1917 - 1919
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy No - brak danych -
Ukazem z 19 lutego / 2 marca 1864 r. O uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim powołany został Komitet Urządzający i jego organy wykonawcze - komisje do spraw włościańskich. Na terenie ówczesnej guberni radomskiej powstały trzy takie komisje - radomska, kielecka, olkuska. 7 lipca 1865 roku Komitet Urządzający utworzył Generalną Komisję ds.. Włościańskich składającą się z dwóch komisji - próśb i skarg oraz zatwierdzenia tabel likwidacyjnych. W 1867 roku w związku z nowym podziałem kraju utworzono dwie komisje - radomską obejmującą teren guberni radomskiej i kielecką obejmującą zasięgiem nową gubernię kielecką. W każdym powiecie utworzono komisje powiatowe. Ukazem z 18 listopada 1870 roku zniesione zostały komisje gubernialne, a na ich miejsce utworzono urzędy gubernialne ds.. Włościańskich, a w każdym mieście powiatowym komisarzy ds.. Włościańskich. W skład Urzędu Gubernialnego ds.. Włościańskch wchodzili gubernator, wice gubernator jeden członek stały, dyrektor Izby Skarbowej oraz komisarze powiatowi wszystkich powiatów. 1 kwietnia 1871 roku zniesiono Komitet Urządzający a Zarząd Główny Spraw Włościańskich przeniesiono z Warszawy do Petersburga do Wydziału Ziemskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Urząd Gubernialny ds.. Włościańskich zakończył swą działalność z wybuchem I wojny światowej .
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
Urządzenie włościan, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, pomiary wsi, serwituty, spory graniczne, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, sprzedaż majoratów, zamiana gruntów, dobrowolne umowy, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, szpitali, studni, pomników, zwrot kosztów lekarskich za biednych z terenu powiatu jędrzejowskiego sygn 1-773, z terenu powiatu kieleckiego zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, urządzenia lasów, pomiary i rozgraniczenie gruntów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, rozpatrywanie praw do ziemi, zezwolenia na wyrąb lasów, sprzedaż folwarków i majoratów, serwituty, poprawianie zapisów w tabelach nadawczych, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa urzędów gminy, aresztów, mostów, brukowanie ulic, zaprowadzenie linii telefonicznych, zakup ksiąg ludnościowych sygn 774-1525 z powiatu miechowskiego protokóły uchwał zgromadzeń gminnych, urządzenie włościan, urządzenie lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i uchwały komisarza, sprzedaż majątków, serwituty, spory między dworem a wsią, przeniesienie siedziby sądów, organizacja kas pożyczkowo oszczędnościowych, budowa i remont szkół, urzędów gminnych, mostów, walka z epidemią cholery sygn 1526-2268, w powiecie olkuskim zachowały się akta dotyczące urządzenia włościan, lasów, zażalenia i prośby włościan w sprawie zwrotu zagród, regulacji serwitutów i zażalenia na zarządzenia komisarza i zgromadzeń gminnych, poprawianie zapisów w tabeli, spory graniczne, pomiary gruntów, organizacja kas, budowa szkół, wystawianie tablic sygn 2269-2553 pow pińczowski - urządzenie włościan i lasów, zażalenia na uchwały zgromadzeń i komisarza, zezwolenia na wyrąb lasów prywatnych, urządzenie włościan żydów, sprzedaż folwarków i majoratów, spory o serwituty, poprawa zapisów w tabelach i dokumentach pomiarowych, przyznawanie pochodzenia włościańskiego, organizacja kas, budowa szkół i urzędów, zapomogi dla rodzin zabitych i rannych w wojnie sygn 2554-3369 powiat stopnicki - urządzenie włościan i mieszczan, urządzenie lasów, prośby włościan, organizacja nowych gmin, zażalenia na uchwały zgromadzeń gminnych i komisarza, pomiary gruntów, spory o serwituty, dobrowolne umowy o zamianie ziemi, wyjazd przedstawicieli gmin do Petersburga na uroczystości z okazji 300 lecia panowania Romanowych, budowa pomników cara Aleksandra II sygn 3370-4517 pow włoszczowski - urządzenie włościan i mieszczan, zażalenia na uchwały, prośby włościan i właścicieli dóbr, pomiary i rozgraniczenia gruntów, kontrola gospodarki leśnej, spory o serwituty, organizacja kas, budowa dróg, brukowanie ulic, remont szkół, zasiłki rodzinne sygn 4518-5330 w aktach Kieleckiej Komisji ds. Włościańskich zachowały się okólniki Rządzacego Senatu, Komitetu Urządząjacego, Rządu Gubernialnego Kieleckiego, Urzędu Gubernialnego ds. Włościańskich, organizacja Komisji i gmin, kontrola kancelarii Komisji, sprawozdania z prac komisarzy i prac pomiarowych, urządzenie włościan w przynależnych do miast dobrach instytutowych, rządowych oraz poklasztornych, reorganizacja miast, korespondencja tajna, szkoły powszechne i grunty szkolne, rewizja kas, przesiedlanie na Syberię, akta personalne sygn 5331-5984, w olkuskiej komisji ds. włościańskich, zachowały się - organizacja i wykaz gmin, tabele likwidacyjne, sprawozdania roczne, nadawanie realności rządowch, grunty wydzielone sołtysom, szkoły, koscioły, podział gruntów plebańskich, sprawdzanie tabel likwidacyjnych, spory o zagrody sygn 5985-6440 (+72 z literą A), tabele likwidacyjne i nadawcze sygn 1-2018 (+105 z literą A), plany serwitutowe sygn. 1-69, operaty leśne 1-42 - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 40 0
1 Powiat Jędrzejowski 0 0
1.1 Generalia 13 1869-1913 0
1.2 Specialia 380 1864-1927 0
1.3 Wydział Oddzielny 243 1900-1914 0
1.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 145 1869-1914 0
2 Powiat Kielecki 0 0
2.1 Generalia 7 1872-1880 0
2.2 Specialia 465 1842-1931 0
2.3 Wydział Oddzielny 187 1900-1915 0
2.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 122 1869-1914 0
3 Powiat Miechowski 0 0
3.1 Generalia 12 1872-1914 0
3.2 Specialia 424 1864-1920 0
3.3 Wydział Oddzielny 203 1900-1914 0
3.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 117 1869-1915 0
4 Powiat Olkuski 0 0
4.1 Generalia 26 1864-1881 0
4.2 Specialia 266 1810-1977 0
4.3 Wydział Oddzielny 99 1871-1915 0
4.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 92 1869-1915 0
5 Powiat Pińczowski 0 0
5.1 Generalia 7 1872-1881 0
5.2 Specialia 528 1863-1972 0
5.3 Wydział Oddzielny 175 1873-1914 0
5.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 122 1869-1915 0
6 Powiat Stopnicki 0 0
6.1 Generalia 11 1872-1912 0
6.2 Specialia 755 1864-1928 0
6.3 Wydział Oddzielny 216 1900-1914 0
6.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 181 1867-1915 0
7 Powiat Włoszczowski 0 0
7.1 Generalia 10 1871-1882 0
7.2 Specialia 542 1864-1922 0
7.3 Wydział Oddzielny 171 1873-1914 0
7.4 Kasy Zapomogowo-Oszczędnościowe 103 1870-1914 0
8 Generalia 678 1864-1974 0
9 Komisja Żywnościowa 14 1914-1917 0
10 Personalia 131 1864-1915 0
11 Wydział Oddzielny 48 1867-1915 0
12 Komitet Ochrony Lasów 9 1898-1914 0
13 Komitet Urządzeń Rolnych 2 1909-1910 0
14 Tabele likwidacyjne i nadawcze 2248 1848-1968 0
15 Plany serwitutów 69 1890-1913 0
16 Księgi i kontrole różne 23 1864-1915 0

Amount of archival material

8912

8857

0

77.23

77.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.