Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Opatowskie

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1927-1939, 1944-1950
- brak danych - 1927 - 1939
1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W roku 1945 zarządzeniem wojewody kieleckiego a dnia 6 marca zostały powołane do życia starostwa powiatowe. Były ona organem wykonawczym władz administracji ogólnej na szczeblu powiatowym. Zarządzenie wojewody określało tymczasowo organizację starostw powiatowych. Na czele starostwa stał jako szef administracji ogólnej starosta powiatowy był on zwierzchnikiem personelu starostwa i sprawował ogólne kierownictwo powiatu. Starostwa powiatowe dzieliły się początkowo na 24 referaty łączące w sobie zakres działania starostwa powiatowego z zakresem działania powiatowego samorządu terytorialnego. Tymczasowy plan organizacyjny starostw określał następująco kolejność Referatów: ogólno-organizacyjny, społeczno-polityczny, administracyjno-prawny, wyznaniowy, wodny, karno -administracyjny, przemysłowy, aprowizacji i handlu z 3 podreferatami, aprowizacji, przemysłu spożywczego, handlu i spółdzielczości ,budżetowo-gospodarczy,, kultury i sztuki, wojskowy, ogólno -samorządowy, finansowo -budżetowy, bezpośredniego nadzoru nad gminami, podatkowy, drogowy, zdrowia, opieki społecznej, weterynaryjny, bezpieczeństwa. Nowy wykaz akt z 30 listopada 1945 r. nie obejmuje już tych referatów, które włączone zostały do Wydziału Powiatowego. Nastąpił również rozdział kancelarii na kancelarię starostwa i wydziału powiatowego. Na skutek poszerzenia działalności starostw powiatowych utworzono kilka nowych referatów: Odszkodowań wojennych ,Samorządowy, Pomiarów, Świadczeń Rzeczowych. Referat Budowlany przemianowano na referat Odbudowy Następne, poważniejsze zmiany organizacyjne nastąpiły w pierwszych miesiącach 1947 r. między innymi Na skutek likwidacji Powiatowych Urzędów Ziemskich starostwa przejęły sprawy administracji rolnictwa i reform rolnych. Również w 1947 roku starostwa przejęły sprawy administracji oświaty rolniczej. W związku z tym przy starostwach utworzono Powiatowe Inspektoraty Przysposobienia Rolniczego, Sprawy weterynaryjne załatwiane dotychczas przez PUR przejął Referat Weterynaryjny. Likwidacja Starostw Powiatowych nastąpiła w 1950 r. w związku z powstaniem jednolitych organów władzy państwowej, którą na szczeblu powiatu stanowiły Prezydia Powiatowych Rad Narodowych. Anteriora z lat 1927, 1933 –1939: sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1933 - 1939, wykaz zabytków w powiecie opatowskim z 1927 r., akta scaleniowe gruntów wsi z lat 1935, 1937, rejestry pomiarowe wsi powiatu opatowskiego z lat 1928 – 1937; Akta z lat 1939 – 1944: ankiety personalne pracowników służby zdrowia z lat 1940 – 1943, rejestry pomiarowe wsi powiatu opatowskiego z roku 1942; Akta z lat 1945 – 1950: Referat Społeczno – Polityczny: sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1945 - 1950; zjazdy i konferencje, Referat Samorządowy: ewidencja wójtów i podwójcich z 1946 r., Referat Odszkodowań Wojennych: rejestry szkód Wojennych, Referat Przemysłu i Handlu: wykazy przemysłów niekoncesjonowanych i koncesjonowanych, dotyczące wiatraków i młynów, cechy, sprawozdania i statystyka, Referat Odbudowy: wykazy zniszczeń budynków, pozwolenia na budowy, Referat Pomiarów: sprawy organizacyjne referatu, rozgraniczenie nieruchomości, scalanie działek, aktualizacja map geodezyjnych, plany sytuacyjne, rejestry pomiarowe rozparcelowanych majątków. - brak danych -

Amount of archival material

209

209

0

1.40

1.40

0.00

Amount of non-archival material

56

0.13

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.