Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Opatowie

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej-samorząd działał na zasadach ustalonych w konstytucji z roku 1921, oraz postanowieniach Manifestu Lipcowego PKWN. Rady narodowe łączyły w sobie przymioty organu nadrzędnego w stosunku do administracji rządowej z przymiotami organu samorządowego. Do kompetencji rad narodowych należało: planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalenie budżetów i planów świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych /państwowych i samorządowych/ z punktu widzenia legalności i zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady Narodowej, powoływanie samorządów organów wykonawczych; zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, w sprawach zbycia, zmiany lub obciążenia majątku nieruchomego; uchwalanie regulaminu obrad rady i komisji, opiniowanie kandydatów na stanowiska wojewodów i starostów, jak również żądanie odwoływania tych urzędników. Rada Powiatowa posiadała Prezydium składające się z przewodniczącego, zastępcy i 3 członków. Organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej był Wydział powiatowy składający się z 6 członków wybranych przez Powiatową Radę Narodową spośród jej członków, lub też spośród mieszkańców danego powiatu Przewodniczącym Wydziału Powiatowego był z urzędu starosta lub jego zastępcę. Posiedzenia Wydziału odbywały się przeważnie raz na 2 tygodnie. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należało: przygotowywanie spraw pod obrady Rady Narodowej lub jej Prezydium; decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji Rady lub Prezydium; wykonywanie uchwał Rady lub jej Prezydium; wykonywanie na zlecenie Rady lub jej Prezydium kontroli nad działalnością organów administracji państwowej, sprawowanie władzy porządkowej nad burmistrzami, wójtami, sołtysami oraz członkami zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych, wykonywanie innych czynności poruczonych przez ustawy; składanie sprawozdania ze swej działalności Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, przynajmniej raz na miesiąc. Taki stan utrzymał się do 1950 r. kiedy powstały jednolite organy administracji państwowej. Powiatowej Rady Narodowej w Opatowie z lat 1944-1950 syg.1-9, protokoły z kontroli i dochody Powiatowego Związku Samorządowego z lat 1945-1950 sygn.10-25, roczne sprawozdania gmin, opisy stanu gospodarczego gmin z lat 1945-1950 sygn.26-196 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
24/4/0/-/1 Protokóly z posiedzeń PRN, protokoły posiedzeń Opatowskiej Pow. Rady rozp. 4 X 1944 – zakoń. 29 XI 944 r. 1944 0
24/4/0/-/2 Protokóly z posiedzeń PRN, protokoły posiedzeń Opatowskiej Pow. Rady rozp. 4 IV 1945 – zakoń. 22 XII 1945 1945 0
24/4/0/-/3 Protokóly z posiedzeń PRN, protokoły posiedzeń Opatowskiej Pow. Rady rozp. 6 III 1946 – zakoń. 30 VII 1946 r. 1946 0
24/4/0/-/4 Protokóly z posiedzeń PRN, protokoły posiedzeń Opatowskiej Pow. Rady rozp. 13 II 1947 – zakoń. 4 XI 1947 1947 0
24/4/0/-/5 Protokóly z posiedzeń PRN, protokoły posiedzeń Opatowskiej Pow. Rady rozp. 2 III 1948 – zakoń. 20 XII 1948 1948 0
24/4/0/-/6 Protokóly z posiedzeń PRN, protokoły posiedzeń Opatowskiej Pow. Rady rozp. 7 I 1949 – zakoń. 29 XII 1949 r. 1949 0
24/4/0/-/7 VACAT - Przeniesiono podczas prac porządkowych zespołu w 1973 r. do zespołu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Opatowie sygn. 1, nieodnotowując tego faktu w Księdze przesunięć międzyzespołowych 1950 0
24/4/0/-/8 Protokóly z posiedzeń Wydziału Powiatowego w Opatowie 1945-1947 0
24/4/0/-/9 Personalne. Wykazy pracowników Pow. Zw. Samorządowego w związku z aprowizacją 1947 0
24/4/0/-/10 Przepisy i zarządzenia ogólne 1945 0
24/4/0/-/11 Przepisy i zarządzenia ogólne 1947 0
24/4/0/-/12 Akta dotyczące samochodu ciężarowego dla PZS 1946 0
24/4/0/-/13 Księga wierzycieli 1947 0
24/4/0/-/14 Protokół kontroli budżetu P.Z.S. i sprawozdania z jego wykonania 1947 0
24/4/0/-/15 Dziennik ogólny 1945-1945 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

197

196

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

50

0.20

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.