Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Miasta Słupska

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1525-1945
Magistrat der Stadt Stolp 1525 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Początki miasta wiążą się z powstaniem na naturalnej wyspie słowiańskiego grodu. Pierwsze wzmianki o Słupsku pochodzą z 1015 r. W XII w. Słupsk był ważną kasztelanią na Pomorzu Wschodnim. W XIII w. przy kościele św. Mikołaja powstała osada kupców i rzemieślników niemieckich, posiadająca wyodrębniony samorząd, którą określano jako civitas. Stanowiło to podstawę do wysunięcia przypuszczenia o lokacji Słupska w 1265 r. Margrabiowie brandenburscy Waldemar i Jan 9 września 1310 r. dokonali przeniesienia (relokacji) Słupska. Równolegle z wyznaczeniem wójtów powołano radę miejską. Rada, jako najważniejsza władza kierowała się postanowieniami prawa lubeckiego, przywilejami i statutami otrzymanymi od władców oraz własnymi uchwałami. Ukształtowany w średniowieczu ustrój uległ zmianie wraz ze znalezieniem się Słupska w granicach państwa brandenbursko-pruskiego. W wyniku działalności komisji rządowej w 1713 r. nadzór nad miastem przejęły organa administracji państwowej. Sprawy miejskie zostały podporządkowane Komisariatowi Wojennemu w Stargardzie, a od 1723 r. Kamerze Wojenno-Skarbowej w Szczecinie. Spowodowało to utratę samodzielności przez miejscowy samorząd oraz całkowite podporządkowanie rady miejskiej kontroli państwowej.W okresie napoleońskim Słupsk uzyskał ponownie samodzielność w wielu dziedzinach gospodarki miejskiej, porządku wewnętrznego i sądownictwa. Ordynacja miejska z 1808 r. wprowadziła samodzielną radę miejską (liczyła 39 członków i 13 zastępców) i magistrat (burmistrz, podskarbi, syndyk oraz 9 członków). W 1816 r. Słupsk wszedł w skład rejencji koszalińskiej, ta zaś współtworzyła pruską prowincję Pomorze, pozostając w niej do marca 1945 r. 1 kwietnia 1898 r. miasto wyodrębniono z powiatu ziemskiego (Landkreis Stolp) i z jego obszaru utworzono powiat miejski (Stadkreis Stolp). Ustrój miasta, oparty na dwuizbowości organów miejskich wzmocniła ordynacja miejska z 30 maja 1853 r. Obowiązywała ona, z późniejszymi zmianami, do 1933 r. Objęcie władzy przez nazistów doprowadziło do silniejszego niż dotąd związania woli władz NSDAP z kształtowaniem kadr osobowych współrządzacych Słupskiem. Cała władza wykonawcza skupiała się w ręku nadburmistrza, konsultującego wszystkie ważniejsze decyzje z miejscową lub szczecińską NSDAP. Szczegółowe przepisy dotyczące administracji samorządowej w miastach ustalała ordynacja z 30 stycznia 1935 r. Jej postanowienia z niewielkimi zmianami obowiązywały do 1945 r. Działalność aktotwórcy ustała w lutym 1945 r., a sam aktotwórca (magistrat miasta Słupska) zakończył działalność w marcu 1945 r. Materiały archiwalne pogrupowano w czternastu grupach:
I Sprawy ogólno-administracyjne - 1035 j.a. z lat 1587-1944 - zarządzenia w sprawach ogólnych dotyczące funkcjonowania urzędu, dekrety burmistrzów, okólniki, raporty i sprawozdania, statuty i ich projekty, obwieszczenia władz zwierzchnich, protokoły z posiedzeń rady miasta i magistratu, uchwały i projekty uchwał władz miejskich, listy obecności członków rady miejskiej i dokumentację wypłaconych diet za uczestnictwo w posiedzeniach oraz roczne sprawozdania z działalności, obrad Pomorskiego Sejmiku Miejskiego, spisy mieszkańców uprawnionych do głosowania, protokoły i listy wyborcze (do Zgromadzenia Narodowego, do Izby Poselskiej, do Sejmu Rzeszy, rady miejskiej oraz na członków magistratu), plany uroczystości organizowanych przez władze miejskie.
II. Sprawy finansowe - 750 j.a. z lat 1781-1945 - rejestry wymiarowe podatków i opłat, dokumentacja obrachunkowa i ksiągi kasowe, budżety miejskie oraz budżety i sprawozdania finansowe instytucji podległych.
III. Port w Ustce. Żegluga. Sprawy celne - 26 j.a. z lat 1791-1944 - ordynacja żeglugowa i ordynacje portowe z lat 1834-1853, wykazy opłat i ceł portowych, rejestry portowej kontroli towarów oraz spis statków morskich będących w latach 1816-1863 własnością magistratu, dokumentacja remontu usteckiego portu oraz rozbudowy infrastruktury portowej.
IV. Dochody i wydatki miejskie - 2124 j.a. z lat 1616-1945 - dokumentacja kupna, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości miejskich, administracji wsi komunalnych i folwarku miejskiego.
V. Sprawy wojskowe – 125 j.a. z lat 1791-1944 - organizacja pospolitego ruszenia w latach 1813-1815 i milicji obywatelskiej w okresie Wiosny Ludów, tabele statystyczne poborowych, dokumentacja budowy koszar, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojska na terenie miasta (organizacja szpitala garnizonowego, skargi mieszczan, zaopatrzenie w żywność i konie, szacowanie szkód wyrządzonych przez wojsko).
VI. Sprawy kościelne i szkolne - 547 j.a. z lat 1525-1945 - akta procesowe z osobami duchownymi, powoływanie osób na stanowiska prepozytów i pastorów, dokumentacja remontów i budowy kościołów (w Charnowie, w Dębnicy Kaszubskiej, w Kwakowie w Podwilczynie w Smołdzinie i w Ustce), dokumentacja administrowania szpitalami Św. Ducha i Św. Jerzego, nominacje dyrektorów i nauczycieli szkół, dokumentacja budowy i wyposażaniu obiektów oświatowych oraz komisji szkolnych.
VII. Wydział Rozjemczy - 257 j.a. z lat 1876-1941 - przyznawanie koncesji rzemieślniczych (na tworzenie nowych zakładów oraz na instalację i obsługę kotłów parowych i ciśnieniowych instalacji przemysłowych) i handlowych (na wyszynk i sprzedaż wyrobów alkoholowych) oraz odszkodowań za wypadki przy pracy.
VIII. Nadleśnictwo miejskie – 90 j.a.z lat 1788-1945 - administracja lasów komunalnych (przepisy, regulaminy, zatrudnianie i wynagradzaniem leśników, strażników i pracowników leśnych), dokumentacja pomiarów lasów i granic nadleśnictwa, plany wyrębów i polowań, zarządzenia o wykorzystaniu i sprzedaży drewna.
IX. Budownictwo miejskie - 990 j.a. z lat 1777-1944 - dokumentacja budowy i konserwacji budynków komunalnych, zabudowy i infrastruktury lotniska, infrastruktury kolejowej i tramwajowej. budowy ulic, placów, mostów, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
X. Opieka społeczna - 331 j.a. z lat 1796-1944 - protokoły z posiedzeń komisji opieki społecznej, administracja zakładów opiekuńczych, zapomogi doraźne, walka z bezrobociem i statystyki zgłoszeń w Urzędzie Pracy, dystrybucja żywności i drewna opałowego osobom potrzebującym.
XI. Urząd Stanu Cywilnego - 287 j.a. z lat 1874-1939 - zgłoszenia urodzeń i zgonów, wykazy zapowiedzi przedmałżeńskich, rozwodów, uznania ojcostwa.
XII. Administracja wewnętrzna i sprawy policyjne - 1315 j.a. z lat 1717-1945 - materiały organizacyjne i oraz akta personalne funkcjonariuszy Zarządu Policji, dokumentacja prowadzonych postępowań i śledztw, sprawozdania ze służby patrolowej i z naruszeń przepisów drogowych, rejestracja i kontrola pojazdów, wydawanie praw jazdy, nadzór inspekcji przemysłowej (kontrole rzemieślników i zakładów przemysłowych) i handlowej (zwalczanie przemytu i lichwy, kontrole cen artykułów spożywczych i dostaw strategicznych artykułów), dokumentacja techniczna wznoszonych budynków, statystyki pożarowe, wykazy publikacji zakazanych, kontrole prasy i widowisk, listy gończe, nielegalne przekroczenia granicy, nadzór nad stowarzyszeniami i partiami, akta osób uprawiających nierząd, statuty gminy żydowskiej i dokumentację wyboru jej władz oraz rejestry ludności żydowskiej, dysydentów i obcokrajowców.
XIII. Zdrowie. Sprawy epidemiologiczne – 81 j.a. z lat 1765-1942 - akta komisji sanitarnych, personel medycznego (lekarze, akuszerki), kontrole sanitarne (rzeźni, browarów, cmentarza i kostnicy, kąpielisk miejskich, ujęć wody pitnej, aptek oraz higieny w szkołach i przedszkolach), zwalczanie epidemii cholery, błonicy oraz epidemii chorób zwierząt domowych, organizacja opieki medycznej chorych psychicznie, gruźlików, alkoholików, niesłyszących i ociemniałych.
XIV. Ochotnicza Służba Pracy / Państwowa Służba Pracy – 33 j.a z lat 1932-1936 - współpraca odnośnie prac melioracyjnych i robót ziemnych, budowy obozu dla ochotników oraz współuczestnictwa w programach zwalczaniu bezrobocia młodzieży.
Inwentarz książkowy sporządzono w bazie IZA 6.01 w aplikacji ACCES.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólno-administracyjne 0 0
1.1 Zarządzenie i przepisy organizacyjne 40 1687-1944 0
1.2 Posiedzenia rady miasta i magistratu 17 1809-1931 0
1.3 Zatrudnianie pracowników. Akta osobowe. Sprawy pracownicze 412 1797-1944 0
1.4 Sprawy sporne i procesowe 242 1587-1944 0
1.5 Sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu 63 1635-1944 0
1.6 Sejmiki miast pomorskich 17 1913-1936 0
1.7 Ewidencja ludności 39 1746-1942 0
1.8 Wybory 76 1809-1934 0
1.9 Archiwum. Spisy akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie 10 1788-1940 0
1.10 Uroczystości, jubileusze, wizyty 27 1833-1940 0
1.11 Pomniki, tablice pamiątkowe, wnioski o przyznanie odznaczeń 14 1840-1940 0
1.12 Wsparcie organizacji społecznych. Przedstawicielstwo w organach stowarzyszeń 35 1817-1944 0
1.13 Opracowania, publikacje, wycinki prasowe, prenumerata czasopism 19 1900-1934 0
1.14 Korespondencja 24 1855-1939 0
2 Sprawy finansowe 0 0
2.1 Podatki, opłaty, składki 549 1781-1945 0
2.2 Budżet, sprawozdania finansowe 18 1926-1939 0
2.3 Budżet, sprawozdania finansowe instytucji podległych 95 1857-1942 0
2.4 Dokumentacja obrachunkowa, księgi kasowe 88 1829-1943 0
3 Port w Ustce. Żegluga. Sprawy celne 26 1791-1944 0
4 Dochody i wydatki miejskie 0 0
4.1 Bieżące utrzymanie urzędu i instytucji podległych 20 1893-1938 0
4.2 Obligacje, pożyczki 275 1815-1945 0
4.3 Przyznane dotacje i dopłaty 77 1875-1944 0
4.4 Poręczenia, gwarancje 154 1826-1944 0
4.5 Zarządzanie i obrót mieniem komunalnym 1490 1616-1945 0
4.6 Kredyty hipoteczne 108 1826-1943 0
5 Sprawy wojskowe 125 1791-1944 0
6 Sprawy kościelne i szkolne 0 0
6.1 Sprawy kościelne 165 1525-1939 0
6.2 Sprawy szkolne 382 1704-1945 0
7 Wydział Rozjemczy 0 0
7.1 Skład i protokoły posiedzeń 6 1898-1927 0
7.2 Ubezpieczenia. Odszkodowania 180 1876-1941 0
7.3 Przyznawanie koncesji 18 1877-1937 0
7.4 Postępowania arbitrażowe 53 1898-1931 0
8 Nadleśnictwo miejskie 90 1788-1945 0
9 Budownictwo miejskie 0 0
9.1 Budowa, remonty i brukowanie ulic, placów i mostów 251 1788-1942 0
9.2 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 140 1777-1942 0
9.3 Plany zabudowy 159 1832-1942 0
9.4 Obiekty przemysłowe 29 1884-1944 0
9.5 Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej 12 1851-1938 0
9.6 Budowa i utrzymanie sieci tramwajowej 8 1894-1937 0
9.7 Zabudowa i infrastruktura lotniska 73 1915-1940 0
9.8 Obiekty mieszkalne 74 1784-1944 0
9.9 Obiekty użyteczności publicznej 146 1847-1944 0
9.10 Zarządzanie. Sprawy organizacyjne 98 1803-1944 0
10 Opieka społeczna 0 0
10.1 Pomoc osobom potrzebującym 122 1869-1944 0
10.2 Walka z bezrobociem 47 1915-1938 0
10.3 Zakłady opiekuńcze i instytucje świadczące pomoc i opiekę 162 1796-1944 0
11 Urząd Stanu Cywilnego 0 0
11.1 Zarządzenia i przepisy organizacyjne 20 1874-1935 0
11.2 Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw i zgonów. Korekty w rejestrach 250 1874-1939 0
11.3 Uznanie ojcostwa 4 1907-1935 0
11.4 Sprawy rozwodowe 13 1884-1924 0
12 Administracja wewnętrzna i sprawy policyjne 0 0
12.1 Sprawy organizacyjne 103 1809-1941 0
12.2 Kary i grzywny. Postępowania wyjaśniające 144 1810-1938 0
12.3 Nadzór budowlany 423 1794-1945 0
12.4 Policja drogowa 126 1810-1942 0
12.5 Policja obyczajowa 30 1810-1928 0
12.6 Nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami i partiami 114 1817-1942 0
12.7 Pożary, ochrona przeciwpożarowa, sprawy kominiarskie 55 1717-1944 0
12.8 Cenzura - kontrola prasy, publikacji i widowisk 18 1827-1927 0
12.9 Żydzi i dysydenci 15 1810-1896 0
12.10 Policja wodna 7 1807-1924 0
12.11 Potwierdzenia obywatelstwa i naturalizacja 23 1838-1934 0
12.12 Inspekcja przemysłowo-handlowa 242 1743-1944 0
12.13 Nadzór łowiecki, leśny i polowy 14 1853-1928 0
12.14 Sprawy różne 9 1903-1927 0
13 Zdrowie. Sprawy epidemiologiczne 81 1765-1942 0
14 Ochotnicza Służba Pracy / Państwowa Służba Pracy 33 1932-1936 0

Amount of archival material

7999

7999

0

111.03

111.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.