Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Krakowa

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1227] 1300 - 1945 [1975]
- brak danych - 1227 - 1227
1300 - 1945
1954 - 1954
1975 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
włoski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
spis roboczy No - brak danych -
inne pomoce No pomoce zbiorcze
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
Zgodnie z założeniami wydanego 5.06.1257 r. przez księcia Bolesława Wstydliwego aktu lokacji Krakowa na prawie magdeburskim najwyższą władzę w mieście sprawował dziedziczny wójt stojący na czele ławy, która pełniła funkcje sądownicze. Rola wójta została ograniczona po buncie wójta Alberta w latach 1311-1312, wówczas dziedziczność urzędu wójtowskiego została zniesiona i zamieniona na dzierżawę, a znaczna część jego dochodów przeszła pod zarząd urzędników książęcych. Odtąd funkcja wójta ograniczała się do przewodniczenia w ławie i wykonywania obowiązków policyjnych. Urząd wójta został wykupiony przez radę w 1465 r.
Właściwym samorządnym reprezentantem mieszkańców miasta była rada, po raz pierwszy wymieniona w dokumencie z 1264 r. Do kompetencji rady należały początkowo kwestie związane z handlem i sądownictwo targowe oraz jurysdykcja w zakresie przekroczenia uchwał wydanych przez radę tzw. wilkierzy miejskich. Stopniowo rada rozszerzała swoje uprawnienia, przejmując sądowe kompetencje ławy, której pozostawiła jedynie rozstrzyganie w sprawach cywilnych. Rada zwoływała też zgromadzenie mieszczan, odpowiadała za obronę miasta i bezpieczeństwo jego obywateli oraz zatwierdzała statuty cechowe. Wybierana była początkowo przez wójta, później przez ustępującą radę, a od XIV w. przez wojewodę krakowskiego. Ukoronowaniem zabiegów czynionych przez radę o uzyskanie jak największej autonomii i władzy w mieście był dekret króla Jana III Sobieskiego z 30.12.1677 r., przyznający prawo wolnego wyboru rajców samej radzie.
Kres obowiązywania norm prawa magdeburskiego w Krakowie wyznacza uchwalone 18.04.1791 r. przez Sejm Wielki „Prawo o miastach”. Kraków stał się miastem wydziałowym, włączono do niego Kazimierz, Kleparz i jurydyki, wybrano nowe władze miejskie. W kwietniu 1792 r. rozpoczął działalność magistrat krakowski zwany ogólnym (magistraty 4 cyrkułów miejskich zwano urzędami cyrkularnymi) wybrany przez zgromadzenie 60 elektorów tzw. gminnych. Magistrat ogólny składał się z prezydenta, wiceprezydenta i 8 radnych. Zgromadzenie elektorów gminnych wybierało kasjera miejskiego, magistrat wybierał pozostałych urzędników miejskich. Konfederacja targowicka przywróciła dawne władze i ustrój miasta, do zasad uchwalonych przez Sejm Wielki powrócono podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. No mocy postanowień sejmu grodzieńskiego został wybrany przez zgromadzenia 5 gminnych i 12 ławników magistrat, składający się z prezydenta, wójta (równocześnie przewodniczący ławy miejskiej) i 10 radców. Zgromadzenie gminnych i ławników (odpowiednik rady miejskiej) posiadało prawo kontroli i uchylania postanowień magistratu.
Na mocy traktatu rozbiorowego z 1795 r. Kraków otrzymała Austria, miasto zostało zajęte 5.01.1796 r. i zostało (do 1803 r.) stolicą Zachodniej Galicji. Samorząd funkcjonował na dawnych zasadach. W 1797 r. magistrat przejął należącą dotychczas do ławy władzę sądowniczą w sprawach cywilnych – sprawował ją senat sądowy magistraturalny (magistrat sądowy). Senat polityczny (magistrat policyjno-ekonomiczny) pełnił jedynie rolę urzędu wykonawczego władz austriackich, rada miejska (15 gminnych i ławników) została praktycznie pozbawiona kompetencji. W 1802 r. magistrat stał się kolegialnym organem biurokratycznym, częściowo obsadzonym przez austriackie gubernium lwowskie, a częściowo wyłonionym w konkursie. W skład magistratu wchodzili burmistrz (prezydent miasta), podburmistrz, 10 konsyliarzy oraz sekretarz i urzędnicy miejscy. Magistrat pełnił funkcje sądowe w sprawach cywilnych oraz sprawował władzę polityczno-ekonomiczną w mieście (w tym zakresie podlegał nadzorowi gubernium), władze polityczną dzielił z Dyrekcją Policji w Krakowie. Namiastką rady miejskiej był 40-osobowy wybieralny wydział miejski. W 1800 r. zniesiono jurydyki, w 1802 r. połączono Kraków, Kazimierz i Kleparz w jedno miasto.
Na mocy traktatu pokojowego w Schönbrunn w 1809 r. Kraków wraz z Podgórzem został włączony do Księstwa Warszawskiego. Zreorganizowano samorząd miejski – Rada Municypalna pochodziła z wyboru, mianowany prezydent pozostawał pod nadzorem prefekta departamentu krakowskiego, działał przy pomocy 3 ławników. Miasto podzielono na 4 gminy (osobną gminą było Podgórze, włączone w 1811 r.).
Kongres wiedeński w 1815 r., zadecydował o przywrócenia Podgórza Austrii i o utworzeniu wolnego, niepodległego i ściśle neutralnego miasta Krakowa z okręgiem zwanego Rzeczpospolitą Krakowską, pozostającego pod protektoratem trzech dworów opiekuńczych – rosyjskiego, austriackiego i pruskiego. Według nadanej konstytucji władzą ustawodawczą stanowiła Izba Reprezentantów, władzę wykonawczą 13-osobowy Senat z prezesem na czele. Samo miasto nie zostało wyodrębnione i nie miało własnego samorządu, dotychczasowe władze miejskie zostały rozwiązane w lipcu 1816 r.
Po wybuchu i stłumieniu w marcu 1846 r. powstania Kraków zajęły wojska zaborców, na mocy układu mocarstw zaborczych 16.11.1846 r. Kraków został oficjalnie wcielony do Austrii. Pod wpływem przemian politycznych w monarchii austriackiej w 1848 r. przywrócono radę miejską z wyboru, zastąpioną w 1853 r. przez mianowany magistrat, w skład którego wchodzili burmistrz, 4 radców magistrackich, personel urzędniczy oraz mianowany 20-osobowy wydział miejski, będący namiastką rady miejskiej. Wszystkie czynności magistratu i urzędów pomocniczych rozłożono na 5 departamentów, na 5 sekcji podzielono wydział miejski. W 1863 r. zlikwidowano wydział miejski, miastem zarządzał tylko magistrat. W 1850 r. w Wiedniu podjęto decyzję o zamianie nadgranicznego Krakowa w twierdzę.
W 1866 r. Kraków otrzymał statut gminny, który przywracał samorząd. Rada Miejska pochodząc z wyborów (nie powszechnych lecz według kurii majątkowych) wyłaniała spośród siebie prezydenta. Wybierany przez radę miejska magistrat stał się organem wykonawczym gminy miasta Krakowa, realizującym uchwały rady miejskiej w sprawach własnych gminy (podległość Wydziałowi Krajowemu we Lwowie) oraz zadania powierzone w zakresie administracji państwowej (podległość Namiestnictwu we Lwowie). W skład magistratu wchodził prezydent, 2 (potem 3) wiceprezydentów, radcy magistraturalni (potem ławnicy) oraz urzędnicy gminy i zakładów miejskich. Od pocz. XX w. na czele personelu urzędniczego stał dyrektor magistratu, jako urząd miejski magistrat podzielono na wiele wydziałów. Władze samorządowe od początku zabiegały o rozwój Krakowa i przekształcenie go w miasto nowoczesne, w latach 1910-1912 włączono do Krakowa kilkanaście gmin podmiejskich, a w 1915 r. Podgórze, realizując w ten sposób ideę Wielkiego Krakowa.
31.10.1918 r. Kraków jako pierwsze z miast polskich wyzwolił się spod panowania zaborcy – władzę cywilną i wojskową w mieście objęła Polska Komisja Likwidacyjna i polskie oddziały wojskowe. Samorząd działał początkowa według dawnych zasad, ale zatargi z władzami państwowymi spowodowały dwukrotne rozwiązanie przez wojewodę (od 1921 r. Kraków był stolicą województwa) Rady Miejskiej i ustanowienie zarządu komisarycznego (1924-1926), a w 1931 r. mianowanie Tymczasowej Rady Miejskiej. Magistrat w zakresie spraw własnych gminy podlegał Tymczasowemu Wydziałowi Samorządowemu we Lwowie, od 1928 r. wojewodzie krakowskiemu i wydziałowi wojewódzkiemu. W sprawach powierzonych magistrat podlegał namiestnictwu lwowskiemu, od 1921 r. wojewodzie krakowskiemu. Magistrat był pod stałym nadzorem rady miejskiej, zwłaszcza w zakresie finansowo-gospodarczym. W 1934 r. magistrat został przemianowany na zarząd miejski i pod tą nazwa działał do września 1939 r.
Wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa 6 września 1939 r. Kraków ustanowiono siedzibą Generalnego Gubernatorstwa – na Wawelu rezydowała gubernator Hans Frank, w gmachu Akademii Górniczej znajdowała się rząd GG, w pałacu pod Baranami (Rynek Główny 26) była siedziba gubernatora dystryktu krakowskiego. Zwiększono obszar miasta poprzez włączenie w 1941 r. 28 gmin i 2 obszarów gminnych. Zarząd miasta pozostał polski jednak wyższe stanowiska zostały obsadzone przez Niemców (od 1941 r. zarząd miasta zorganizowany na wzór niemieckiego). Pełniącego od początku września 1939 r. obowiązki prezydenta miasta Stanisława Klimeckiego zastąpił 27.09.1939 r. niemiecki komisarz zwany starostą miejskim (Stadthauptmann), który powołał w miejsce rady miejskiej złożoną z Polaków Radę Przyboczną o bardzo ograniczonych kompetencjach.
Kraków został oswobodzony 18.01.1945 r., magistrat rozpoczął działalność na dawnych zasadach – w sprawach własnych gminy wykonywał uchwały Miejskiej Rady Narodowej i w całym zakresie podlegał jej kontroli. W 1950 r. zniesiono magistrat, terenowym organem jednolitej władzy państwowej stała się Miejska Rada Narodowa, a jej organem wykonawczym Prezydium MRN (jego przewodniczący przejął funkcje prezydenta). Po rozdzieleniu władzy uchwałodawczej i wykonawczej w 1973 r. przywrócono funkcję prezydenta miasta Krakowa jako organu administracji państwowej. Urząd Miasta Krakowa został powołany 9.12.1973 r. jako aparat wykonawczy prezydenta miasta, od czerwca 1975 r. do czerwca 1990 r. kompetencje prezydenta oraz UMK rozciągały się także na województwo krakowskie. W 1990 r. przywrócono samorząd miejski, po wyborach samorządowych Urząd Miasta Krakowa (zwany Magistratem) stał się biurem organów wykonawczych gminy miasta Krakowa: Zarządu Miasta Krakowa oraz prezydenta
A. Archiwum staropolskie miasta Krakowa (1227) 1300-1795 (1902)
I. Księgi ławnicze (Scabinalia) (Sądownictwo sporne i niesporne ) 1300-1796 (sygn. rkps 1-82, 317-322, 1478)
II. Księgi wójtowskie (Advocatialia) (Sądownictwo sporne i niesporne) 1442-1780 (sygn. rkps 82a, 83-276, 276a (Sk 10), 323-400, Sk 9, Sk 13)
III. Księgi wójtowskie i ławnicze (Advocatialia et scabinalia) (Rejestry, likwidacje, relacje, dekrety, wypisy) 1484-1797 (sygn. rkps 277-316, 401-426, 426a)
IV. Księgi radzieckie (Consularia)
1.Inskrypcje, księgi sądowe (inskrypcje, spory, skargi, raptularze, pełnomocnictwa, sprawy opiekuńcze i spadkowe, kryminalne, relacje oblaty, transakcje, protokoły spraw sądowych, wypisy) 1392-1796 (sygn. rkps 497-593, 593a, 594-897, 900a, 901-922, 926-930, 936-938, 940, 1016-1141, 1477)
2.Uchwały i orzeczenia magistratu (Senatus consulta et conclusiones magistratus Cracoviensis) 1538-1792 (sygn. rkps 1213-1262)
3.Umowy magistratu i pospólstwa (Colloquiaria propositionum magistratus et responsorum communitatis urbis Cracoviae) (w tym również sprawy posłów miasta Krakowa na sejmy i sejmiki) 1613-1793 (sygn. rkps 1361-1376)
4.Księgi przyjęć do prawa miejskiego (Libri iuris civilis civitatis Cracoviae) (z późniejszego okresu spisy obywateli m. Krakowa itp.) 1392-1792, 1864 (sygn. rkps 1420-1443)
5.Przysięgi urzędników miejskich (Libri iuramentorum) 1671-1855 (sygn. rkps 1444-1447)
6.Kopiarze przywilejów miejskich oraz inwentarze i sumariusze akt miejskich sprawy archiwum miejskiego (Codices privilegiorum inventaria et acta ad historiam archivi civitatis Cracoviensis spectantia) 1530-1816, 1868-1889 (sygn. rkps 1447a, 1447b, 1448-1451, 1451a (Sk3), 1452-1473, 1473a, 1474-1476, Sk 16-17)
7.Dekrety królewskie, ordynacje i komisje miejskie, Komisja Dobrego Porządku (Boni Ordinis) 1682-1796 (sygn. rkps 1200-1211, 1479-1492, 1492a, 1493-1494)
8.Księgi korespondencji miasta Krakowa (Libri epistolarum urbis Cracoviae) 1621-1797 (sygn. rkps 1299a, 1307-1322, 1322a (Sk 23), 1323-1357)
9.Publikacje i gazety władz krakowskich (Connotationes occurentiarum) 1660-1800 (sygn. rkps 1495-1504, 3561-3563, 3563a (Sk 19), 3564)
10.Akta hetmana ratusznego (Acta capitanei Praetorii Cracoviensis) 1564-1576 (sygn. rkps 899-900)
11.Księgi i akta wiertelnicze (Acta quartaliensium civitatis Cracoviensis) (Policja budowlana) 1568-1793 (sygn. rkps 1377-1419)
12.Księgi kluczników miejskich (Libri clavigerorum civitatis Cracoviensis) (w tym spisy przyjeżdżających i odjeżdżających z Krakowa) 1737-1794 (sygn. rkps 1505-1510)
13.Akta departamentu policji 1779-1790 (sygn. rkps 1283-1285)
14.Akta sądów potocznych (Iudicia pedanea proconsulum) 1779-1794 (sygn. rkps 1142-1174)
15.Zastawy i depozyty przechowywane w Ratuszu (Pignora et deposita in stuba consulari Cacoviensi asservata) 1561-1644 (sygn. rkps 1534-1537)
16.Majątek miasta (inwentarze dóbr miejskich, folwarki, przedsiębiorstwa miejskie, waga miejska, miejski dom poprawy, czynsze dzierżawne, składki i ofiary, kasa miejska, akta lonerów, akta ekonomii miejskiej i inne) 1541-1816 (sygn. rkps 1286-1296, 1358-1360, 1523-1530, 1530a, 1531-1533, 1538-1550, 1560-1732, 1732a , 1733-1801, 1801a, 1802-1890, 1892-1963, 1963a (Sk 12), 1964-2114, 2271-2989, 2991-2308, 2308a (Sk 14), 2309-2313, 2968-3009
17.Podatki i opłaty miejskie i inne (cła, czopowe, groszowe, szos, pogłówne, stróżne, rurne, donatywy, kontrybucje i inne; sądownictwo podatkowe) 1503-1792 (sygn. rkps 1551-1559, 2115-2270, 2314-2967)
18.Taksy. Ceny targowe (Libri taxarum. Foralia) 1772-1800 (sygn. rkps 1511-1522)
V. Magistrat miasta Krakowa (protokoły sesji magistratu, relacje, rezolucje, transakcje wieczyste i czasowe, sądownictwo miejskie, memoriały do magistratu, księga zmarłych) 1791-1810 (sygn. rkps 898, 923-925, 931-935, 939, 941-1015, 1015a, 1175-1193, 1263-1282, 1297-1299, 1299b, 1300-1306)
VI. Królewska komisja pruska 1794-1795 (sygn. rkps 1198-1199)
VII. Akta odziedziczone
1.Cech barchaników w Krakowie 1564-1838 (sygn. rkps 3010)
2.Cech bednarzy (i leglarzy) w Krakowie 1532, 1617-1820 (sygn. rkps 3011-3013)
3.Cech białoskórników w Krakowie 1697-1824 (sygn. rkps 3014)
4.Cech blacharzy w Krakowie 1666-1821, 1841-1870 (sygn. rkps 3015-3017)
5.Cech brukarzy w Krakowie 1677-1788 (sygn. rkps 3018)
6.Cech chirurgów, cyrulików i felczerów w Krakowie 1552-1799 (sygn. rkps 3019)
7.Cech cieśli w Krakowie 1605-1865 (sygn. rkps 3020-3021)
8.Cech cukierników, pasztetników i traktierników w Krakowie 1677-1870 (sygn. rkps 3022)
9.Cech drukarzy w Krakowie 1642-1798 (sygn. rkps 3023)
10.Cech farbiarzy w Krakowie 1746-1816 (sygn. rkps 3024)
11.Cech garbarzy w Krakowie 1585-1853 (sygn. rkps 3025, 3025a (Sk 24)
12.Cech garncarzy w Krakowie 1504-1821 (sygn. rkps 3026)
13.Cech grzebieniarzy w Krakowie 1502-1841 (sygn. rkps 3027-3030)
14.Cech iglarzy w Krakowie 1522-1749 (sygn. rkps 3031-3033)
15.Cech introligatorów i puzderników w Krakowie 1596-1816 (sygn. rkps 3034-3035)
16.Cech jaglarzy w Krakowie 1727-1794 (sygn. rkps 3036)
17.Cech kaletników, miechowników, taszników, rękawiczników i farbiarzy w Krakowie 1557-1821 (sygn. rkps 3037-3038)
18.Cech kapeluszników w Krakowie 1566-1821 (sygn. rkps 3039)
19.Cech kominiarzy w Krakowie 1721-1821 (sygn. rkps 3040)
20.Cech konwisarzy w Krakowie 1550-1821 (sygn. rkps 3041)
21.Cech kotlarzy w Krakowie 1529-1865 (sygn. rkps 3042)
22.Cech kowali w Krakowie 1593-1850 (sygn. rkps 3043)
23.Cech kramarzy w Krakowie 1697-1824 (sygn. rkps 3044)
24.Cech krawców w Krakowie 1531-1821 (sygn. rkps 3045-3048)
25.Cech krupników i mączników w Krakowie 1501-1889 (sygn. rkps 3049-3064, 3067)
26.Cech kurdybaników w Krakowie 1583-1821 (sygn. rkps 3065)
27.Cech kuśnierzy w Krakowie 1701-1821 (sygn. rkps 3066)
28.Cech malarzy i lakierników w Krakowie 1565-1827 (sygn. rkps 3068-3069)
29.Cech mieczników i szpadników w Krakowie 1636-1821 (sygn. rkps 3070-3071)
30.Cech mosiężników, ludwisarzy i paśników w Krakowie 1766-1821 (sygn. rkps 3072-3073, 3105)
31.Cech murarzy i kamieniarzy w Krakowie 1598-1822 (sygn. rkps 3074-3075)
32.Cech muzykantów w Krakowie 1669-1827 (sygn. rkps 3076-3077)
33.Cech mydlarzy w Krakowie 1547-1874 (sygn. rkps 3078-3092)
34.Cech nożowników w Krakowie 1408-1743 (sygn. rkps 3093-3100)
35.Cech olejarzy w Krakowie 1767-1798 (sygn. rkps 3101)
36.Cech owocarzy, ogrodników i sadowników w Krakowie 1774-1797 (sygn. rkps 3102)
37.Cech paciorników w Krakowie 1723-1796 (sygn. rkps 3103)
38.Cech pasamoników w Krakowie 1612-1821 (sygn. rkps 3104)
39.Cech pasztetników w Krakowie 1765-1782 (sygn. rkps 3106-3107)
40.Cech perukarzy w Krakowie 1775-1816 (sygn. rkps 3108)
41.Cech piekarzy w Krakowie 1540-1821 (sygn. rkps 3109-3110)
42.Cech piernikarzy i miodosytników w Krakowie 1609-1820 (sygn. rkps 3111)
43.Cech karczmarzy, piwowarów i słodowników w Krakowie 1589-1861 (sygn. rkps 3112-3115, 3115a)
44.Cech płócienników w Krakowie 1697-1841 (sygn. rkps 3116)
45.Cech powroźników w Krakowie 1591-1821 (sygn. rkps 3117)
46.Cech przekupniów w Krakowie 1612-1795 (sygn. rkps 3118)
47.Cech rusznikarzy i puszkarzy w Krakowie 1423-1821 (sygn. rkps 3119)
48.Cech rybaków w Krakowie 1601-1848 (sygn. rkps 3120-3122)
49.Cech rymarzy w Krakowie 1604-1821 (sygn. rkps 3123)
50.Cech ryngmacherów w Krakowie 1586-1750 (sygn. rkps 3124-3126)
51.Cech rzeźników w Krakowie 1520-1821 (sygn. rkps 3127-3140)
52.Cech sadelników i słoniniarzy w Krakowie 1701-1816 (sygn. rkps 3141)
53.Cech siodlarzy w Krakowie 1569-1824 (sygn. rkps 3142)
54.Cech śledziarzy w Krakowie 1713-1797 (sygn. rkps 3143)
55.Cech ślusarzy w Krakowie 1588-182 (sygn. rkps 3144)
56.Cech stelmachów i kołodziejów w Krakowie 1719-1821 (sygn. rkps 3145)
57.Cech stolarzy w Krakowie 1672-1821 (sygn. rkps 3146)
58.Cech sukienników w Krakowie 1583-1816 (sygn. rkps 3147)
59.Cech szewców w Krakowie 1546-1821 (sygn. rkps 3148-3152)
60.Cech szklarzy w Krakowie 1671-1841 (sygn. rkps 3153)
61.Cech szmuklerzy w Krakowie 1631-1777 (sygn. rkps 3154-3156)
62.Cech szyprów (flisaków) w Krakowie 1593-1792 (sygn. rkps 3157)
63.Cech tokarzy i fajcarzy (oraz grzebieniarzy i parasolników) w Krakowie 1832-1859 (sygn. rkps 3158-3159)
64.Cech włóczków w Krakowie 1633-1902 (sygn. rkps 3160-3164)
65.Cech zegarmistrzów w Krakowie 1628-1821 (sygn. rkps 3165-3166)
66.Cech złotników w Krakowie 1588-1824 (sygn. rkps 3167)
67.Cechy hafciarzy, kurniczek i maślarek, modniarek, organmistrzów, snycerzy, studniarzy, świecarzy, szwaczek, tapicerów, uździebników, winiarzy w Krakowie 1627-1821 (sygn. rkps 3168)
68.Varia cechowe krakowskie 1540-1815 (sygn. rkps 3169-3172)
69.Kongregacja Kupiecka w Krakowie XV w.-1887 (sygn. rkps 3173-3174)
70.Szkoła Strzelecka w Krakowie (Bractwo Kurkowe) 1635-1786 (sygn. rkps 3175-3176)
71.Aquilino Szymon, bławatny i norymberski w Krakowie 1703-1712 (sygn. rkps 3177-3182)
72.Bayer Jan i Michał Antoni, kupcy bławatni w Krakowie 1715-1774 (sygn. rkps 3183-3192)
73.Bayer Wojciech, karczmarz w Krakowie 1772-1773 (sygn. rkps 3193)
74.Chudziński Mikołaj, aptekarz w Krakowie 1670-1715 (sygn. rkps 3194-3197)
75.Eichberger Franciszek Andrzej, kupiec winny i korzenny w Krakowie 1741-1778 (sygn. rkps 3198-3203)
76.Federici Marek Aureli, kupiec bławatny w Krakowie 1674-1693 (sygn. rkps 3204-3209)
77.Haller Andrzej, kupiec w Krakowie 1776 (sygn. rkps 3210)
78.Haller Józef, kupiec w Krakowie 1755-1756 (sygn. rkps 3211)
79.Huison Wilhelm, kupiec korzenny i towarów brabanckich w Krakowie 1683 (sygn. rkps 3212)
80.Lamelli, kupiec korzenny w Krakowie 1774-1779 (sygn. rkps 3213)
81.Montelupi Dominik, kupiec bławatny i poczmistrz w Krakowie (poczta w Krakowie) 1620-1624, 1626-1627, 1658-1792 (sygn. rkps 3214-3216)
82.Nizioł Kazimierz, handlarz rybami 1711-1735 (sygn. rkps 3217)
83.Nowicki Wawrzyniec Piotr, kupiec w Krakowie 1763-1789 (sygn. rkps 3218-3221)
84.Rizzardetti Antoni, kupiec sukienny w Krakowie 1695-1700 (sygn. rkps 3222)
85.Sołtykowicz Kazimierz, złotnik i kupiec winny w Krakowie 1723-1774 (sygn. rkps 3223-3224)
86.Śreniowski Tomasz, kupiec winny w Krakowie 1739-1749 (sygn. rkps 3225)
87.Tucci Lorenzo, Fachinetti, San Pietro Giovanni Bernardo, kupcy bławatni i sukienni w Krakowie 1628-1651 (sygn. rkps 3226-3231)
88.Uzewski, kupiec winny w Krakowie 1693-1707 (sygn. rkps 3232)
89.Waryiski Wincenty, kupiec w Krakowie 1778-1779 (sygn. rkps 3233)
90.Węgrzynowicz Stanisław (ojciec i syn), kupcy kolonialni w Krakowie 1696-1706, 1716-1730 (sygn. rkps 3234-3236)
91.Wilhelm Antoni, kupiec korzenny w Krakowie (kamienica Guilhaumowska w Krakowie) 1725-1736, 1747-1753 (sygn. rkps 3237-3241, 3278-3280)
92.Zamarlicki Paweł, kupiec rybny w Krakowie 1704-1713 (sygn. rkps 3242)
93.Zayfret Jacek, kupiec korzenny w Krakowie 1711-1743 (sygn. rkps 3243-3245)
94.Księgi i rachunki różnych kupców krakowskich (w tym także 2 księgi aptekarzy) 1531-1800 (sygn. rkps 3246-3263, Sk 11)
95.Choroszowicz Jan, pisarz podkomorski i wielkorządowy krakowski, rachunki prywatne i listy 1741-1763 (sygn. rkps 3264-3276, 3285)
96.Szymankiewicz Stanisław, rajca krakowski, rachunki prywatne 1701-1735, 1768-1773 (sygn. rkps 3277)
97.Rachunki prywatne adwokata krakowskiego i innych osób 1575-1788 (sygn. rkps 3281-3283, 3283a (Sk 5)
98.Korespondencja różnych osób mieszkających lub przebywających w Krakowie (z nazwiska wymienieni adresaci: Paweł Groicki; baron Halamy de Gitschin, późniejszy dyrektor policji w Krakowie; Feliks Haro de Hariaque, sekretarz biskupa krakowskiego i Haro de Hariaque, porucznik wojsk prywatnych; Kalityński, subdelegat grodzki nowomiejski ; Marcin Morawicki, sekretarz miasta Wojnicza, Florian Sołtykowicz, subdelegat grodzki; Wit Stwosz (odbitki oryginałów z archiwum w Norymberdze) 1616-1844 (sygn. rkps 3284, 3286-3296, 3296a, 3297-3298)
99.Kościół św. Anny w Krakowie 1476, 1598-1743 (sygn. rkps 3299-3300)
100.Kościół św. Barbary i kolegium Jezuitów w Krakowie 1402-1785 (sygn. rkps 3301-3303)
101.Klasztor Bernardynów na Żłóbku przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie i na Stradomiu 1693-1800 (sygn. rkps 3304)
102.Klasztor Bernardynek reguły św. Franciszka przy kościele św. Józefa w Krakowie 1645-1783 (sygn. rkps 3305)
103.Konwent Braci Miłosierdzia św. Jana Bożego (Bonifratrów) przy kościele św. Urszuli w Krakowie 1664-1777 (sygn. rkps 3306)
104.Kościół św. Trójcy i klasztor Dominikanów w Krakowie 1227-1796, 1820 (sygn. rkps 3307-3308)
105.Klasztory Dominikanek w Krakowie 1671-1793 (sygn. rkps 3309)
106.Kościół św. Franciszka i klasztor Franciszkanów w Krakowie. Archikonfraternia Męki Pańskiej przy kościele św. Franciszka. Bractwo włoskie przy kaplicy św. Jana Chrzciciela w kościele św. Franciszka 1630-1816 (sygn. rkps 3310-3311, 3460)
107.Kościół św. Andrzeja i klasztor Franciszkanek (Klarysek) w Krakowie 1651-1790 (sygn. rkps 3312)
108.Kościół św. Gertrudy za Nową Bramą w Krakowie 1666-1796 (sygn. rkps 3313-3314)
109.Kościół św. Jana w Krakowie 1481-1767 (sygn. rkps 3315)
110.Klasztor Jezuitów przy kościele św. Macieja w Krakowie 1726-1780 (sygn. rkps 3316)
111.Kościół św. Piotra i Pawła i klasztor Jezuitów w Krakowie 1697-1789, 1820 (sygn. rkps 3317-3318)
112.Klasztor Kanoników Regularnych św. Ducha de Saxia (Duchaków) w Krakowie 1539-1782 (sygn. rkps 3319-3321)
113.Klasztor Kanoniczek regularnych św. Ducha de Saxia (Duchaczek) w Krakowie 1690-1780 (sygn. rkps 3322)
114.Kościół św. Marka i klasztor Kanoników Regularnych od Pokuty (Marków) w Krakowie. Bractwo św. Zofii przy kościele św. Marka 1232-1780 (sygn. rkps 3323-3324)
115.Kościół św. Michała i klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie 1648-1792, 1856 (sygn. rkps 3325-3326)
116.Klasztor Karmelitów Bosych na Wesołej 1665, 1704-1780 (sygn. rkps 3327)
117.Klasztor Karmelitanek Bosych na Wesołej 1732-1793 (sygn. rkps 3328)
118.Klasztory Karmelitów trzewiczkowych na Piasku i przy kościele św. Tomasza w Krakowie 1413-1797 (sygn. rkps 3329-3331, Sk 4)
119.Kościół Najświętszej Marii Panny na Rynku w Krakowie 1384-1833 (sygn. rkps 3332-3345, 3345a (Sk 6), 3346-3352, 3352a (Sk 7), 3353-3358, 3358a, 3358b (Sk 20), 3359-3360, 3360a (Sk 21), 3361-3363, 3363a, 3364-3375, Sk 22)
120.Kościół św. Michała na Wawelu 1570-1800 (sygn. rkps 3376)
121.Kościół św. Mikołaja na Wesołej 1401-1825 (sygn. rkps 3377-3378)
122.Kościół i szpital Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku 1677-1790 (sygn. rkps 3379-3380)
123.Kościół i klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu 1480-1801 (sygn. rkps 3381-3382)
124.Kościół św. Norberta i klasztor Norbertanek w Krakowie 1778-1790 (sygn. rkps 3383-3384)
125.Klasztor Pijarów w Krakowie 1702-1798 (sygn. rkps 3385)
126.Klasztor Reformatów w Krakowie 1693-1783 (sygn. rkps 3386)
127.Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie 1603-1791 (sygn. rkps 3387)
128.Kościół św. Szczepana w Krakowie 1767-1836 (sygn. rkps 3388-3389)
129.Katedra św. Wacława na Wawelu. Kapituła katedralna. Mansjonarze katedralni 1351-1859 (sygn. rkps 3390-3392)
130.Kościół św. Wojciecha w Krakowie 1603-1862 (sygn. rkps 3393)
131.Różne kościoły i klasztory krakowskie (klasztor Bazylianów, kościół św. Idziego, kościół św. Jerzego na Wawelu, klasztor Kapucynów, klasztor Karmelitanek bosych przy kościele św. Marcina, kościół św. Krzyża, kościół św. Magdaleny, kaplica św. Piotra, klasztor Prezentek, kościół św. Sebastiana, różne sprawy metrykalne) 1440, 1579-1850 (sygn. rkps 3394)
132.Kuria biskupia i konsystorz krakowski 1555-1855 (sygn. rkps 3395-3397)
133.Szpital św. Ducha w Krakowie 1335-1829 (sygn. rkps 3397a (Sk 8), 3398-3411, 3411a, 3412-3457, 3457a, 3458, 3459)
134.Bractwo ubogich św. Łazarza przy kościele NMP na Rynku w Krakowie 1526-1820 (sygn. rkps 3461-3464)
135.Szpital św. Łazarza na Wesołej 1792-1836 (sygn. rkps 3465)
136.Szpital św. Mikołaja w Krakowie 1791-1816 (sygn. rkps 3466)
137.Szpital żakowski św. Rocha w Krakowie 1599-1603, 1608-1609, 1672-1826 (sygn. rkps 3467-3488)
138.Szpital śś. Sebastiana i Rocha za Nową Bramą w Krakowie 1522-1800, 1826 (sygn. rkps 3489-3490, 3490a, 3491-3494, 3494a (Sk 15), 3495-3497)
139.Szpital bractwa NMP p
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana i udostępniana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 6 0
1 Archiwum staropolskie miasta Krakowa 1300-1795 0 0
1.1 Scabinalia 0 0
1.1.1 Inscriptiones 62 1300-1796 23069
1.1.2 Astitiones 4 1525-1578 1134
1.1.3 Deposita 2 1562-1606 37
1.1.4 Protocolla inscriptionum 14 1580-1696 5023
1.2 Advocatialia 0 0
1.2.1 Inscriptiones 174 1442-1780 69483
1.2.2 Inventaria 3 1647-1714 0
1.2.3 Genealogiae 4 1647-1730 884
1.2.4 Intromissiones 15 1649-1797 1779
1.3 Advocatialia et scabinalia 0 0
1.3.1 Regestra 14 1689-1797 1289
1.3.2 Liquidationes 4 1758-1794 171
1.3.3 Inquisitiones 6 1774-1796 413
1.3.4 Relationes 11 1777-1797 2601
1.3.5 Decreta 5 1777-1796 547
1.3.6 Protocolla controversiarum iudicii scabinalis 6 1638-1688 2641
1.3.7 Protocolla advocatialia 79 1591-1788 36196
1.3.8 Ex actis advocatialibus et scabinalibus Cracoviensibus 27 1484-1797 8670
1.4 Consularia 0 0
1.4.1 Inscriptiones 70 1392-1789 35297
1.4.2 Promptuaria ad inscriptiones officii consularis Crac. 5 1500-1789 1779
1.4.3 Controversiae 57 1592-1794 11694
1.4.4 Protocolla inscriptionum officii consularis Crac. 58 1541-1785 10828
1.4.5 Protocolla controversiarum officii consularis Crac. 93 1611-1789 24180
1.4.6 Protocolla protestationum in officio consulari Cracoviensi 10 1624-1733 1029
1.4.7 Protocolla causarum officii consularis Cracoviensis 37 1659-1714 11251
1.4.8 Plenipotentiae, decreta iuramentorum, salvi conductus et fideiussoriae cautiones in officio consulari Cracoviensi 16 1520-1723 5029
1.4.9 Testamenta in officio consulari Cracoviensi 14 1427-1862 4652
1.4.10 Acta pupillaria et successionalia in officio consulari Cracoviensi 78 1533-1798 14912
1.4.11 Protocolla causarum criminalium officii consularis Cracoviensis 36 1362-1802 5475
1.4.12 Acta capitanei praetorii Cracoviensis 3 1564-1655 686
1.4.13 Protocolla inquisitionum officii consularis Cracoviensis 17 1674-1795 5474
1.4.14 Relationes officii consularis et magistratus Cracoviensis 8 1777-1796 1756
1.4.15 Libri oblatorum officii consularis et magistratus Cracoviensis 10 1777-1797 3261
1.4.16 Transactiones officii consularis Cracoviensis 6 1777-1796 2808
1.4.17 Transactiones perpetuae magistratus Cracoviensis 43 1778-1810 7752
1.4.18 Transactiones temporaneae magistratus Cracoviensis 32 1735-1810 2858
1.4.19 Protocolla iudicialia officii consularis Cracoviensis 2 1791-1792 1632
1.4.20 Protocolla schedularum officii consularis Cracoviensis 12 1637-1790 1611
1.4.21 Regestra causarum vocandarum officii consularis Cracoviensis 28 1579-1794 4155
1.4.22 Ex actis consularibus Cracoviensibus 84 1398-1797 28596
1.5 Akta sądów potocznych w rezydencjach prezydentów m. Krakowa odbywających się (Iudicia pedanea proconsulum) 33 1778-1794 6317
1.6 Akta sądu burmistrzowskiego wydziału pierwszego miasta głównego stołecznego Krakowa (Iudicium proconsulare sectionis primae) 9 1794-1797 746
1.7 Akta sądu miejskiego miejscowego cyrkułu krakowskiego (Iudicium locale urbs Cracoviae circuli I) 10 1792-1794 1504
1.8 Akta sądu apelacyjnego miast wolnych Rzeczypospolitej wydziału województwa krakowskiego 4 1791-1794 0
1.9 Królewska komisja pruska (Königliche Preussische Commission) 2 1794-1795 382
1.10 Protocolla commissionum 12 1620-1791 1162
1.11 Senatus consulta et conclusiones magistratus Cracoviensis 51 1468-1794 12115
1.12 Protokoły sesji Magistartu miasta Głównego Krakowa 20 1791-1802 2739
1.13 Akta Departamentu Policji miasta Krakowa 3 1779-1793 262
1.14 Akta Departamentu Ekonomicznego i Ekonomii Miejskiej krak. 11 1779-1800 750
1.15 Protokoły rezolucji Magistratu miasta Krakowa do burmistrzów wydziałowych 5 1789-1798 632
1.16 Protokoły memoriałów do Magistratu miasta Krakowa podawanych 7 1792-1798 1067
1.17 Libri epistolarum urbis Cracoviae 52 1540-1797 14522
1.18 Praesentationum sive collationum acta 3 1412-1799 601
1.19 Colloquiaria propositionum Magistratus et responsorum communitatis urbis Cracoviae 16 1602-1793 3860
1.20 Acta quartualiensium civitatis Cracoviae 43 1568-1809 9865
1.21 Libri iuris civilis civitatis Cracoviae 24 1392-1867 2122
1.22 Libri iuramentorum 4 1671-1858 289
1.23 Codices privilegiorum, inventaria et acta ad historiam archivi civitatis Cracoviensis spectantia 32 1253-1889 3686
1.24 Series consulum et scabinorum Cracoviensium 2 1363-1802 211
1.25 Commisiones, ordinationes commissionum boni ordinis et decreta Regia 17 1736-1796 918
1.26 Connotationes occurentiarum (gazety) 10 1715-1786 1411
1.27 Libri clavigerorum civitatis Cracoviae 6 1737-1794 552
1.28 Libri taxarum victualium et rerum mechanic 7 1554-1799 972
1.29 Foralia 5 1721-1807 458
1.30 Acta institarum opulentarum (Bogate Kramy) 12 1431-1840 590
1.31 Pignora et deposita in stuba consulari Cracoviensi asservata 4 1561-1644 48
1.32 Libri inventariorum civitatis Cracoviensis 7 1542-1816 607
1.33 Acta praediorum civitatis Cracoviensis 6 1613-1796 421
1.34 Protocolla causarum iudicii fisci urbis Cracoviae 9 1672-1738 392
1.35 Libri quietationum civitatis Cracoviae 7 1547-1791 267
1.36 Libri proventuum, debitorum et censuum civitatis Cracoviae 7 1511-1797 478
1.37 Acta lonherorum civitatis Cracoviensis 13 1543-1779 3576
1.38 Regestra perceptorum et distributorum proventuum civitatis Cracoviensis 243 1390-1797 25897
1.39 Regestra censuum civitatis Cracoviensis 137 1596-1789 9482
1.40 Regestra institarum civitatis Cracoviensis 12 1545-1774 465
1.41 Regestra septimanalia et diurnalia perceptorum et distributorum civitatis Cracoviensis 139 1582-1797 1580
1.42 Regestra thelonei civitatis Cracoviensis 136 1589-1792 25042
1.43 Regestra novi thelonei civitatis Cracoviae 20 1659-1679 1134
1.44 Regestra pontalium Cracoviensum 3 1615-1628 0
1.45 Regestra pensae maioris civitatis Cracoviensis (Wielka waga) 12 1638-1685 0
1.46 Regestra pensae minoris civitatis Cracoviensis (Mała waga) 29 1628-1771 0
1.47 Regestra exactionis ducillariae (czopowe od win) 39 1503-1605 0
1.48 Regestra szrotlon et nigra signa 15 1548-1636 0
1.49 Regestra ternariorum civitatis Crac. 12 1557-1584 0
1.50 Regestra groszowego od waru 11 1588-1613 0
1.51 Regestra braxaturae (czopowe) et canalium civitatis Cracoviensis 109 1565-1786 0
1.52 Regestra exactionis regiae seu civilis schoss dictae 339 1502-1791 0
1.53 Regesta exactionis capitalis (pogłówne) civitatis Cracoviensis 92 1694-1779 0
1.54 Regestra custodiae et canalium Cracoviensium (stróżne i rurne) 13 1545-1629 0
1.55 Regestra exactionis donativae 5 1643-1671 0
1.56 Regestra contributionum militarium 19 1655-1795 0
1.57 Regestra expensarum deputatorum ad comitia generalia et particularia 5 1598-1794 0
1.58 Regestra fabricarum civitatis Cracoviensis 9 1600-1796 0
1.59 Regestra domus correctionis civitatis Cracoviensis (Zuchthaus) 8 1741-1789 0
1.60 Regestra variarum expensarum civitatis Crac. 20 1549-1794 0
1.61 Acta contuberniorum Cracoviensium (cechy) 169 1401-1902 0
1.62 Libri mercatorum Cracoviensium (kupieckie) 87 1542-1800 0
1.63 Regestra variarum personarum Cracoviensium (rachunki prywatne) 22 1531-1788 0
1.64 Epistolae variarum personarum Cracoviensium (listy prywatne) 15 1570-1844 0
1.65 Acta ecclesiarum et monasteriorum Cracoviensium 106 1227-1900 0
1.66 Acta hospitalium Cracoviensium 149 1335-1850 0
1.67 Acta confraternitatis Misericordiae Dei alias Montis Pietatis Cracoviensis 14 1597-1798 0
1.68 Acta fundationum Hyacinthi Łopacki 4 1748-1793 0
1.69 Acta Universitatis Jagellonicae Cracoviensis 3 1505-1845 0
1.70 Varia Cracoviensia 16 1500-1830 0
2 Magistrat miasta Krakowa 1796-1816 0 0
2.1 Normalia (zarządzenia, patenty cesarskie, zbiory zarządzeń dla Galicji Zachodniej) 39 1796-1808 0
2.2 Rada Municypalna (zarządzenia prezydenta miasta, protokoły obrad, Konfederacja Generalna 1812) 11 1811-1815 0
2.3 Akta administracyjne 426 1796-1816 0
2.4 Księgi kancelaryjne (dzienniki podawcze, indeksy, repertoria) 205 1796-1817 0
2.5 Lustracje miejskie (opis miasta z przedmieściami) 1 1813-1813 0
2.6 Akta sądowe (protokoły sesji, officiosa, normalia) 25 1084-1810 0
2.7 Archiwum Magistratu 3 1791-1809 0
2.8 Księgi kasowe (także podatkowe) 71 1796-1815 0
2.9 Ekonomia miejska (akta administracyjne) 4 1798-1802 0
2.10 Komisja kwaternicza (wykazy kwater, kwity kwaterunkowe) 5 1796-1816 0
2.11 Komisja podwodowa (forszpanowa) 2 1802-1816 0
2.12 Podatek czopowy i od mięsa koszernego 4 1797-1809 0
3 Magistrat Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 1848-1934 i Zarząd Miejski w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie 1934-1939 0 0
3.1 Magistrat i Zarząd Miejski 0 0
3.1.1 Zarządzenia własne i władz nadrzędnych 0 0
3.1.2 Sprawy organizacyjne i statutu władz miasta Krakowa 0 0
3.1.3 Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i innych organów miejskich 109 1853-1934 0
3.1.4 Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Magistratu od 1866 r. 0 0
3.1.5 Akta wyborcze 10 1867-1913 0
3.1.6 Rozszerzenie granic miasta Krakowa, Wielki Kraków 0 0
3.1.7 Nazewnictwo ulic 0 0
3.1.8 Sprawy personalne Magistratu, statuty etatów 0 0
3.1.9 Budżet i kasa miejska 1247 1049-1918 0
3.1.10 Ekonomat miejski, dobra i przedsiębiorstwa miejskie 0 0
3.1.11 Fundacje miasta 0 0
3.1.12 Instytucje i zakłady miejskie 18 1861-1910 0
3.1.13 Archiwum miasta Krakowa, archiwalia 0 0
3.1.14 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa 0 0
3.1.15 Cmentarze 0 0
3.1.16 Uroczystości w Krakowie 0 0
3.1.17 Hejnał na Wieży Mariackiej 0 0
3.1.18 Majątek cechów 0 0
3.1.19 Sprawy policyjne i wojskowe 16 1809-1897 0
3.1.20 Sprawy Twierdzy Kraków 0 0
3.1.21 Pożar w Krakowie 1850, sprawy straży ogniowej 0 0
3.1.22 Sprawy ewidencji ludności 19 1851-1935 0
3.1.23 Sprawy obywatelstwa miasta Krakowa 0 0
3.1.24 Sprawy budowlane 0 0
3.1.25 Biuro drogowe 0 0
3.1.26 Mapy i plany 0 0
3.1.27 Sąd miejski, sprawy sądowe 0 0
3.1.28 Sprawy różne 61 1792-1933 0
3.1.29 Pomoce kancelaryjne 296 1848-1924 0
3.1.30 Teczki osobowe pracowników miejskich 0 0
3.1.31 Zakłady i Przedsiębiorstwa Miejskie 0 0
3.1.31.1 Pracownia Chemiczna 15 1925-1938 0
3.1.31.2 Miejskie Zakłady Sanitarne 1 1938-1939 0
3.1.31.3 Miejski Dom Wypoczynkowy 11 1922-1939 0
3.1.31.4 Zakład Czyszczenia Miasta 14 1905-1933 0
3.1.31.5 Rzeźnia Miejska 21 1896-1928 0
3.1.32 Komisariaty obwodowe 10 1907-1935 0
3.2 Magistrat 0 0
3.2.1 Akta Biura Prezydialnego 344 1835-1934 0
3.2.2 Akta Magistratu w układzie chronologiczno-numerowym 44 1870-1902 0
3.2.3 Akta Magistratu w układzie rzeczowym 2670 1784-1944 0
3.2.4 Księgi kancelaryjne 585 1870-1945 0
3.2.5 Akta Wydziału I 184 1915-1933 0
3.2.6 Akta Wydziału II 615 1856-1946 0
3.2.7 Akta Wydziału III 545 1853-1950 0
3.2.8 Akta Wydziału IV 227 1857-1944 0
3.2.9 Akta Wydziału V 577 1871-1934 0
3.2.10 Akta Wydziału VI 131 1909-1930 0
3.2.11 Akta Wydziału VII 334 1913-1934 0
3.2.12 Akta Wydziału VIII 44 1901-1945 0
3.2.13 Akta Wydziału Budowlanego 428 1884-1934 0
3.2.14 Akta Miejskiego Urzędu Zdrowia 218 1909-1934 0
3.2.15 Akta Miejskiego Urzędu Weterynaryjnego 33 1921-1931 0
3.2.16 Akta i księgi różne 119 1816-1942 0
4 Zarząd Miejski w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie 1934-1939 0 0
4.1 Wydział Główny 75 1907-1939 0
4.2 Wydział Gospodarczy 158 1857-1939 0
4.3 Wydział Finansowy 118 1908-1939 0
4.4 Wydział Aprowizacyjno-Targowy 3 1926-1939 0
4.5 Wydział Oświaty, Kultury, Sztuki i Propagandy 41 1927-1939 0
4.6 Wydział ds. Administracyjnych, Przemysłowych i Aprowizacyjnych 292 1874-1939 0
4.7 Wydział Zdrowia Publicznego 41 1934-1939 0
4.8 Wydział Budowlany 226 1907-1939 0
4.9 Wydział Wojskowy 70 1912-1939 0
4.10 Miejski Urząd Kontroli 20 1931-1939 0
4.11 Miejska Izba Obrachunkowa 16 1934-1939 0
5 Starosta miasta Krakowa (Der Stadthauptmann der Stadt Krakau) 1939-1945 0 0
5.1 Wydział ds. Ogólnych 191 1925-1945 0
5.2 Urząd Główny (Hauptamt) 4 1942-1942 0
5.3 Urząd Kultury i Propagandy (Propaganda und Kulturamt) 60 1938-1945 0
5.4 Urząd Personalny (Personalamt) 150 1919-1945 0
5.5 Urząd Społeczny (Sozialamt) 1 1941-1944 0
5.6 Dyrekcja Policji (Polizeidirektion) 0 0
5.6.1 Wydział Administracyjno-organizacyjny (Verwaltungs- und Organisationsabteilung) 31 1930-1945 0
5.6.2 Wydział ds. Administracyjnych, Przemysłowych i Aprowizacyjnych, Oddział Administracyjny 17 1939-1941 0
5.6.3 Urząd Prawny (Rechtsamt) 14 1927-1944 0
5.6.4 Dowody osobiste (Kennkarten, Ausweisewesen) 258 1940-1945 0
5.6.5 Urząd Paszportowy (Passtelle) 60 1937-1945 0
5.6.6 Urząd Meldunkowy (Meldamt) 74 1934-1945 0
5.6.7 Wydział Budowlany 26 1924-1943 0
5.6.8 Urząd Planowania Miasta - Policja Budowlana (Stadtplanungsamt - Baupolizei) 21 1942-1944 0
5.6.9 Wydział Gospodarczy (Wirtschaftsabteilung) 132 1939-1945 0
5.6.10 Urząd Nieruchomości (Liegenschaftsamt) 41 1942-1944 0
5.6.11 Urząd Ruchu Drogowego (Strassenverkehrsamt) 23 1939-1945 0
5.6.12 Urząd Nadzoru Cen (Preisbehörde) 10 1939-1945 0
5.6.13 Wydział Karny (Strafabteilung) 8 1940-1945 0
5.7 Urząd Szkolny (Schulamt) 12 1940-1945 0
5.8 Polski Urząd Opieki Społecznej (Polnisches Wohlfartsamt) 8 1939-1944 0
5.9 Urząd Zdrowia (Gesundheitsamt) 55 1931-1945 0
5.10 Urząd Mieszkaniowy (Wohnungsamt) 10 1940-1945 0
5.11 Urząd Gospodarki Meblami (Möbelschaffungsamt) 43 1940-1945 0
5.12 Wydział ds. Administracyjnych, Przemysłowych i Aprowizacyjnych, Oddział Przemysłowy 63 1939-1941 0
5.13 Urząd Gospodarczy, Oddział Handlu i Przemysłu (Wirtschaftsamt, Wirtschaftsamt Abteilung Gewerbe und Handel) 60 1929-1945 0
5.14 Urząd Wyżywienia (Ernärungsamt) 23 1939-1945 0
5.15 Urząd Finansowy (Finananzverwaltungsamt) 2 1940-1945 0
5.16 Wydział Finansowy 5 1934-1944 0
5.17 Urząd Administracji Finansowej (Finanzverwaltung) 109 1938-1945 0
5.18 Miejska Izba Obrachunkowa 5 1939-1941 0
5.19 Główna Kasa Miejska (Stadthauptkasse) 23 1938-1944 0
5.20 Miejski Urząd Kontroli 13 1933-1944 0
5.21 Niemiecki Urząd Statystyczny 3 1941-1944 0
5.22 Biuro Kwaterunkowe 1 1939-1940 0
5.23 Główna Składnica Akt 1 1941-1941 0
5.24 Straż Obywatelska 2 1939-1940 0

Amount of archival material

23017

7886

0

1299.74

375.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -