Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1369 - 1817
- brak danych - 1369 - 1381
1385 - 1802
1803 - 1817
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
Kazimierz, miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1335 r. przez króla Kazimierza Wielkiego w miejscu istniejącej już osady. Lokacją objęto teren za murami Wawelu (Stradom) oraz obszar między korytami Wisły, powiększony w 1340 r. o wieś Bawół. Do Kazimierza zaliczono również Skałkę, chociaż znajdowała się poza jego murami. Władzę w mieście sprawował mianowany przez króla niedziedziczny wójt z ławą i rada miejska. Zgodnie z założeniami lokacji został zrealizowany plan urbanistyczny miasta. Uzyskane przez miasto przywileje (m.in. prawo do cotygodniowego targu, spławiania drzewa, budowy postrzygalni sukna i wagi do ważenia metalu, monopol na przewóz trunków) były szerokie, dzięki nim miasto szybko zyskało charakter rzemieślniczo-handlowy. Z końcem XV w. stał się miastem dwóch kultur: chrześcijańskiej i żydowskiej, co wiązało się z powstaniem i rozwojem Miasta Żydowskiego (w następstwie nakazu króla Jana Olbrachta z 1494 r. osiedlenia się Żydów na Kazimierzu). Potop szwedzki i okupacja miasta (1655-1657) oraz wojna północna (1700-1721) stały się bezpośrednią przyczyną upadku Kazimierza. W wyniku prac Komisji Dobrego Porządku nastąpiło zniesienie odrębności Kazimierza i włączenie go do Krakowa (na mocy uchwały Sejmu Wielkiego z 1791 r.), co definitywnie zrealizowały władze austriackie w 1800 r. I. Księgi i akta urzędu Rady (Consularia)
1. Księgi radzieckie sądowo-administracyjne (inskrypcje, sprawy sporne, protokoły i bruliony ksiąg, księgi burmistrzowskie) 1369-1774 (sygn. K 1-4, 7-214 )
2. Księgi radzieckie sądowo-administacyjne (inskrypcje, transakcje, oblaty, pozwy, sąd potoczny prezydenta miasta Kazimierza) 1777-1802 (sygn. K 215-256)
3. Księgi i akta radzieckie specjalne sądowe (sprawy kryminalne, wyciągi z akt sądowych) 1421-1801 (sygn. K 257-310)
4. Księgi sądu miejskiego cyrkułu kazimierskiego 1792, 1794 (sygn. K 311-321)
5. Księgi i akta radzieckie administracyjne (uchwały magistratu, protokoły sesji, uchwały rady i pospólstwa, rewizje domów, spisy mieszczan, przyjęcie do prawa miejskiego) 1424-1802 (sygn. K 322-365)
6. Kopiariusze przywilejów. Akta władz państwowych i wojewódzkich dotyczące miasta (przywileje miejskie, uniwersały i mandaty królewskie, akta sądów komisarskich) 1335-1796 (sygn. K 366-375)
II. Księgi i akta wójtowsko-ławnicze
1. Księgi ławnicze (Scabinalia-inskrypcje, sprawy sporne, testamenty, inwentarze) 1407-1706 (sygn. K 376-449)
2. Księgi wójtowskie (Advocatialia-sprawy sporne) 1426-1742 (sygn. K 450-478)
3. Księgi wójtowsko-ławnicze (transakcje, oblaty, sprawy sporne, pozwy, likwidacje) 1764-1798 (sygn. K 479-503)
III. Księgi rachunkowe i podatkowe
1. Księgi i rejestry rachunkowe (dochody i wydatki kasy, sprawozdania lohnerskie, dobra miejskie) 1525-1798 (sygn. K 504-717)
2. Rejestry podatkowe (czopowe, szos, podymne, pogłówne, cło, kontrybucje) 1504-1794 (sygn. K 718-836)
IV.
1. Księgi i akta Komisji Dobrego Porządku dotyczące miasta Kazimierza (protokoły posiedzeń, pozwy, supliki) 1786-1791 (sygn. K 837-841)
2. Księgi i akta cechów kazimierskich (protokoły sesji, księgi cechowe, rejestry dochodów i wydatków, przyjęcia mistrzów, wyzwoliny 1524-1804 (sygn. K 842-854)
3. Księgi i akta mieszczan (inwentarze i akta kupieckie, rejestry rachunkowe, akta mieszczan) 1526-1803 (sygn. K 855-866 )
4. Księgi i akta szpitali kazimierskich (wizytacje, księgi rachunkowe, akta szpitala św. Jadwigi na Stradomiu) 1375-1817 (sygn. K 867-885)
5. Księgi i akta kościołów i klasztorów kazimierskich (wizytacje, kalendarze i nekrologi, traktaty, sprawy sporne, wyroki sądowe) 1403-1810 (sygn. K 886-893)
Zespół w Oddziale III.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Księgi i akta urzędu rady (acta consularia) 0 0
1.1 Księgi radzieckie (sądowo-administracyjne) od XIV do drugiej połowy XVIII w. 0 0
1.1.1 Księgi radzieckie główne (indukty). Inskrypcje i sprawy sporne (inscriptiones, controversiae) 50 1369-1767 20025
1.1.2 Protokoły ksiąg radzieckich (protocolla) 88 1550-1774 21026
1.1.3 Bruliony ksiąg radzieckich (terminaria) 29 1641-1702 6027
1.1.4 Bruliony (formularia) 6 1583-1678 1245
1.1.5 Spisy treści do ksiąg inskrypcji (promptuaria) 4 1530-1793 441
1.1.6 Księgi burmistrzowskie (proconsularia) 5 1657-1686 693
1.1.7 Bruliony ksiąg burmistrzowskich (terminaria proconsularia) 30 1609-1768 5899
1.2 Księgi radzieckie z końca XVIII w. (od r. 1777) 0 0
1.2.1 Inskrypcje, transakcje, oblaty (inscriptiones, transactiones, oblata) 9 1777-1794 1606
1.2.2 Transakcje na papierze stemplowym, transakcje czasowe i wieczyste (transactiones in papyro tymbrata, transactiones temporaneae et perpetuae) 9 1777-1802 1321
1.2.3 Sprawy sporne (controversiae) 9 1777-1794 1225
1.2.4 Relacje o złożeniu pozwów (relationes) 10 1777-1794 1318
1.2.5 Likwidacje (liquidationes) 2 1780-1793 153
1.2.6 Protokoły sądu potocznego prezydenta m. Kazimierza 3 1784-1794 239
1.3 Księgi i akta radzieckie specjalne sądowe od XV do końca XVIII w. 0 0
1.3.1 Rejestry terminów rozpraw sądowych (regestra causarum acclamandarum) 9 1618-1792 737
1.3.2 Protokoły spraw kryminalnych (criminalia) 19 1547-1802 3486
1.3.3 Akta luźne sądowe urzędu radzieckiego (ex actis consularibus) 26 1421-1801 8304
1.4 Księgi sądu miejskiego cyrkułu kazimierskiego m. Krakowa 1792, 1794 11 1792-1794 604
1.5 Akta i księgi radzieckie czysto administracyjne od XVI do końca XVIII w. 0 0
1.5.1 Uchwały rady i pospólstwa (conclusiones magistratus et communitatis) 9 1657-1794 1454
1.5.2 Uchwały magistratu, protokoły sesji, protokoły referatów 14 1780-1797 954
1.5.3 Akta urzędu radzieckiego i magistratu 12 1590-1802 2050
1.5.4 Rewizje domów 2 1424-1800 391
1.5.5 Spisy mieszczan, księgi przyjęć prawa miejskiego XVI w. 7 1501-1793 156
1.6 Kopiariusze przywilejów. Akta władz państwowych centralnych i wojewódzkich dotyczące Kazimierza 0 0
1.6.1 Kopiariusze przywilejów (codices privilegiorum), akta dotyczące archiwum 4 1335-1796 353
1.6.2 Akta władz państwowych centralnych i wojewódzkich dotyczące m. Kazimierza 6 1566-1794 837
2 Księgi i akta sądów ławniczego i wójtowskiego (acta scabinalia et advocatalia) 0 0
2.1 Księgi ławnicze od XV do początku XVIII w. (scabinalia) 0 0
2.1.1 Księgi ławnicze główne (indukty). Inskrypcje i sprawy sporne (inscriptiones, controversiae) 22 1407-1678 9625
2.1.2 Protokoły ksiąg ławniczych (protocolla) 26 1553-1704 4677
2.1.3 Bruliony ksiąg ławniczych (terminaria) 15 1645-1707 2253
2.1.4 Testamenty (testamenta) 6 1543-1785 1239
2.1.5 Inwentarze (inventaria) 5 1540-1791 866
2.2 Księgi wójtowskie od XV do początku XVIII w. (advocatialia) 0 0
2.2.1 Księgi wójtowskie główne (indukty) 12 1426-1685 3209
2.2.2 Protokoły ksiąg wójtowskich (protocolla) 14 1550-1697 2280
2.2.3 Akta luźne ławnicze i wójtowskie 3 1427-1742 959
2.3 Księgi wójtowsko-ławnicze z końca XVIII w. 0 0
2.3.1 Transakcje, oblaty (transactiones, oblata) 4 1786-1796 444
2.3.2 Sprawy sporne (controversiae) 13 1779-1797 1118
2.3.3 Relacje o wniesieniu pozwów, likwidacje, egzaminy więźniów (relationes, liquidationes) 7 1779-1797 602
2.3.4 Akta luźne wójtowsko-ławnicze 1 1764-1798 221
3 Księgi i rejestry rachunkowe i podatkowe (regestra perceptorum et distributorum nec non exactionum) 0 0
3.1 Księgi i rejestry rachunkowe od XVI do końca XVIII w. 0 0
3.1.1 Księgi dochodów i wydatków (regestra perceptorum et distributorum) 189 1357-1798 19283
3.1.2 Sprawozdania i akta lonerskie (acta lonherorum) 3 1582-1794 120
3.1.3 Rejestry i akta różnych dochodów i wydatków 13 1563-1794 412
3.1.4 Rejestry dochodów z dóbr miejskich, inwentarze majątku miejskiego 9 1553-1797 336
3.2 Rejestry podatkowe od XVI do końca XVIII w. 0 0
3.2.1 Rejestry poboru czopowego (regestra exactionum ducillariae et braxaturae) 25 1578-1789 1528
3.2.2 Rejestry cła (regestra thelonei) 2 1612-1659 327
3.2.3 Rejestry poboru szosu, podymnego, podwód (regestra exactionum) 60 1504-1790 1978
3.2.4 Rejestry poboru pogłównego (regestra exactionis capitalis) 11 1557-1792 779
3.2.5 Rejestry kontrybucji wojskowych (regestra contributionum militarium) 21 1622-1794 692
4 Księgi i akta instytucji, stowarzyszeń oraz mieszczan 0 0
4.1 Księgi i akta Komisji Dobrego Porządku (acta commissionis regiae Boni Ordinis) 5 1335-1791 274
4.2 Księgi i akta cechów kazimierskich (acta contuberniorum) 13 1524-1797 1068
4.3 Księgi i akta mieszczan (acta mercatorum nonnulorumque civium) 0 0
4.3.1 Inwentarze i akta kupieckie 6 1694-1792 330
4.3.2 Rejestry rachunkowe i akta mieszczan 6 1526-1803 304
4.4 Księgi i akta szpitali kazimierskich (acta hospitalium) 19 1375-1817 1420
4.5 Księgi i akta kościołów i klasztorów kazimierskich (acta ecclesiarum et monasteriorum) 8 1335-1810 690

Amount of archival material

891

891

0

35.00

35.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -