Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie krakowskie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1407 - 1796
Acta Castrensia Cracoviensia 1407 - 1409
1418 - 1796
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inne pomoce No kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium
Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności okręg grodowy krakowski (powiaty ziemskie krakowski, proszowicki, ksiąski i lelowski), funkcjonujący od XIV w. w składzie starosta (najczęściej zastępowany przez podstarościego lub innych urzędników), sędzia i pisarz grodzki. Kompetencje sądu grodzkiego obejmowały przede wszystkim sprawy karne z zakresu tzw. czterech artykułów grodzkich (napad na dom, podpalenie, napad na drodze publicznej, gwałt na kobiecie), sprawy szlachty gołowy, sprawy związane z bezpieczeństwem sądów i egzekucją wyroków oraz sprawy wniesione przed ten sąd na podstawie zasady swobodnego wyboru sądu (foro prorogato). Posiedzenia sądu odbywały się co sześć tygodni, wyłonionego z niego urzędu rozpatrującego sprawy drobniejsze codziennie (po 1667 r. podział na sąd i urząd zanikł). Po 1589 r. sąd grodzki krakowski uzyskał prawo wieczności tj. prawo do przyjmowania wpisów zeznań dotyczących obrotu nieruchomościami. Sąd grodzki krakowski funkcjonował nieprzerwanie do 1792 r. Inskrypcje wieczyste i czasowe, relacje, manifestacje, protestacje, oblaty, sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków, sprawy z roków skargowych:
1. Inscriptiones 1407-1796 (sygn. 1-644)
2. Relationes 1572-1796 (sygn. 645-1055)
3. Oblatae laudorum 1642-1788 (sygn. 1056-1059)
4. Plenipotentiae 1628-1792 (sygn. 1060-1090)
5. Manifestationes 1661-1782 (sygn. 1091-1116)
6. Iuramenta in causis contributionis 1658-1780 (sygn. 1117-1125)
7. Protocolla transactionum privatarum 1675-1791 (sygn. 1126-1131)
8. Protocolla transactionum in rem iudeorum 1766-1767 (sygn. 1132)
9. Relationes positarum citationum 1713-1792 (sygn. 1133-1144)
10. Acta ex verbalibus querellis 1537-1573 (sygn. 1145)
11. Decreta iudicii 1562-1671 (sygn. 1146-1194)
12. Decreta officii 1574-1791 (sygn. 1195-1483)
13. Acta causarum criminalium contra maleficos 1599-1602 (sygn. 1484)
14. Acta confessatorum 1666-1691 (sygn. 1485)
15. Inquisitiones 1784-1789 (sygn. 1486)
16. Protocollon variorum causarum 1710-1791 (sygn. 1487-1492)
17. Regestra causarum 1579-1792 (sygn. 1493-1652)
18. Vocandae causarum querelarum ex simplici et ex aresto 1748, 1757-1759 (sygn. 1653-1656)
19. Summaria 1739-1792 (sygn. 1657-1658)
20. Dissoluta XVI-XVIII w. (sygn. 1659-1660)
21. Consignationes actorum XVIII w. (sygn. 1661-1694)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

1694

1682

0

222.83

222.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.