Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelny Komitet Narodowy

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1911] 1914 - 1923 [1930]
- brak danych - 1911 - 1913
1914 - 1923
1930 - 1930
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
niemiecki
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Niepowodzenia akcji wojskowo-politycznej J. Piłsudskiego doprowadziły do utworzenia Naczelnego Komitetu Narodowego, który skupiał wszystkie galicyjskie stronnictwa polityczne (socjalistów, ludowców, demokratów, konserwatystów, a początkowo też endeków), akceptujące orientację austro-polską. Formalnie nastąpiło to na mocy uchwały podjętej 16.08.1914 r. w Krakowie na rozszerzonym posiedzeniu parlamentu Koła Polskiego. NKN wydał Odezwę do Narodu Polskiego oraz uchwałę o tworzeniu Legionów Polskich. Naczelny Komitet był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich. Powstały 2 legiony: Zachodni i Wschodni oraz początkowo dwie oddzielne sekcje NKN: wschodnia z siedzibą we Lwowie i zachodnia z siedzibą w Krakowie. Każda sekcja składała się z Prezydium i 3 departamentów: Wojskowego, Organizacyjnego, Skarbowego. Całością kierował Komitet Wykonawczy z prezesem na czele, przy czym stanowisko to miał zajmować prezes Koła Polskiego. W październiku 1914 r. pod wpływem sytuacji na froncie wschodnio-galicyjskim i sukcesów wojsk rosyjskich wystąpili z Komitetu endecy i podolacy, co doprowadziło do likwidacji sekcji wschodniej, Sekcja Zachodnia staje się właściwym NKN, z siedzibą w Krakowie. W nowej sytuacji politycznej, pod koniec 1916 r., dalsze istnienie NKN nie wydawało się konieczne i dlatego rozpoczęto jego stopniową likwidację. Formalnie 15.10.1917 r. zapadła decyzja o rozwiązaniu NKN, funkcjonowało nadal Biuro Likwidacyjne, mające za zadanie zająć się techniczną stroną likwidacji. Formalnie zamknięto działalność NKN 19.08.1920 r. przekazaniem jego akt do Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa. 1. Prezydium (Sekretariat Generalny, Biuro Prezydialne - organizacja, skład osobowy, Wiedeńskie Koło Polskie, archiwum i biblioteka, materiały prasowe, akcja polityczna za granicą, stosunki polityczne i gospodarcze w kraju, stosunek do państw ościennych, prasa: „Polnische Nachrichten”, „Polen”) 1914-1921 (sygn. NKN 1-215, 613-618, 620-626, 626a, 627-655, 835, 946)
2. Departament Wojskowy (organizacja, sprawozdania, rozkazy, obchody i uroczystości, przesilenie wewnętrzne w 1916 r., sprawa Sieroszewski-Sikorski, zjazdy delegatów Galicji i Śląska, okupacja rosyjska w Galicji, komisariaty i delegatury departamentu wojskowego w Galicji, w Bernie Morawskim, w Opawie, w Wiedniu; koła „Pracy Narodowej”, wywiad wojskowy, werbunek, warsztaty i zakłady wojskowe, szpital wojskowy, poczta polowa, biuro prasowe, redakcja „Wiadomości Polskich” i „Dziennika Narodowego”; Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy; proces w Marmaros-Sziget) 1914-1918 (sygn. NKN 216-485, 656-721)
3. Departament Organizacyjny (organizacja, sprawozdania, protokoły posiedzeń, korespondencja, Główna Składnica Wydawnictw, rocznice narodowe, powiatowe komitety narodowe w Galicji, Komitet Bezpartyjny w Budapeszcie, tarcze legionowe, Kolumna Legionów, Liga Kobiet NKN) 1914-1918 (sygn. NKN 486-530, 722-732)
4. Departament Skarbowy (organizacja, korespondencja, odznaki NKN, księgowość, budżet, składki i dary społeczne, opieka nad rodzinami legionistów, Skarb Wojenny Polskich Legionów, Centralne Biuro Wydawnictw NKN, komisja rewizyjna) 1914-1919 (sygn. NKN 531-558, 560-564, 733-777)
5. Departament Opieki (organizacja, statuty, regulaminy, preliminarze i zamknięcia rachunkowe, Biuro Pośrednictwa Pracy, tydzień opieki legionowej, oddziały Departamentu w Zakopanem i we Wiedniu, oddział zasiłkowy) 1916-1918 (sygn. NKN 565-577, 778-798)
6. Komitety:
- Centralny Komitet Gwiazdkowy (organizacja, sprawozdania, korespondencja, księgowość) 1914-1917 (sygn. NKN 578, 799-801)
- Naczelny Komitet Opieki we Wiedniu (schroniska, sanatorium w Zakopanem, pośrednictwo pracy, sprawozdania z działalności) 1915-1916 (sygn. NKN 579-583, 802-804)
- Komitet Opieki nad Jeńcami Wojennymi (organizacja, raporty sytuacyjne o obozach jenieckich, wykazy obozów, spisy jeńców, polscy jeńcy w Turcji, podania o zwolnienia z obozów, obóz internowanych, tygodnik obozowy „Jeniec”) 1915-1919 (sygn. NKN 584-600, 805-814)
- Gospoda Legionistów we Wiedniu (sekcja informacyjne, sekcja Porady Prawnej, księgi kasowe, księga pamiątkowa) 1915-1916 (sygn. NKN 601-602, 815-822)
- Komitet Opieki nad Dziećmi Ewakuowanymi (protokoły posiedzeń) 1916-1917 (sygn. NKN 603)
- Dom Opieki nad byłymi legionistami we Wiedniu (księga kasowa) 1915-1917 (sygn. NKN 823)
- Komitet Opieki nad Internowanymi i zwolnionymi legionistami (protokoły posiedzeń, sprawozdania, księgi kasowe) 1917-1918 (sygn. 604, 824-826)
- Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Byłych Członków Legionów Polskich (pośrednictwo pracy, biuro informacyjne, księgowość) 1918 (sygn. NKN 605, 827-833)
- Towarzystwo Opieki Legionowej (organizacja, księgowość) 1917-1920 (sygn. NKN 606, 834)
7. Zbiory (fotografie legionowe, album fotograficzny, wydawnictwa, druki propagandowe, patenty oficerskie, wzory pieczęci) (sygn. NKN 607-609, 609a, 610-612, 837, 945, 948)
8. Akta różne, dublety akt (akta luźne, druki, w tym dublety pism i druków wyłączone przy porządkowaniu oraz akta przekazane przez spadkobierców prof. Stanisława Kota) 1914-1919 (sygn. NKN 836, 838-944)
9. Protokoły Likwidacyjne Naczelnego Komitetu Narodowego 1917-1930 (sygn.NKN 947
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana i udostępniana w Ekspozyturze w Spytkowicach.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Prezydium (akta) 0 0
1.1 Sekretariat Generalny 147 1912-1921 73273
1.2 Biuro Prezydialne 20 1914-1917 14619
1.3 Urządzenia przy Prezydium: (Wiedeńskie) Biuro Prasowe 10 1914-1918 3787
1.4 Urządzenia przy Prezydium: Redakcja i Administracja tygodnika "Polen" 5 1915-1918 2872
1.5 Urządzenia przy Prezydium: Komisariat Wiedeński 5 1914-1916 3702
1.6 Urządzenia przy Prezydium: Komisja Ekonomiczna i Biuro Prac Ekonomicznych 1 1915-1917 811
1.7 Urządzenia przy Prezydium: Instytut Ekonomiczny 1 1915-1916 41
1.8 Urządzenia przy Prezydium: Delegacja NKN do Królestwa Polskiego 5 1914-1917 1547
1.9 Oddział Krakowski 21 1915-1920 12927
2 Departament Wojskowy (akta) 0 0
2.1 Biuro Prezydialne 17 1914-1917 7349
2.2 Kancelaria Wojskowa 37 1914-1917 22717
2.3 Oddział Kasowy 3 1914-1917 595
2.4 Oddział dla Spraw Delegatów Galicji i Śląska 33 1914-1919 15156
2.5 Oddział Wywiadowczy 3 1914-1915 1020
2.6 Centralne Biuro Werbunkowe 50 1914-1917 11563
2.7 Centralne Biuro Poborowe 1 1915-1916 141
2.8 Centralny Urząd Ewidencyjny 2 1914-1918 668
2.9 Oddział Informacyjno-Zasiłkowy 1 1914-1916 574
2.10 Biuro Pośrednictwa Pracy dla Superarbitrowanych Legionistów 1 1916-1916 362
2.11 Intendentura 9 1914-1918 1661
2.12 Składnica Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym 1 1916-1917 32
2.13 Prowiantura 1 1914-1915 502
2.14 Oddział Sanitarny 8 1914-1917 2759
2.15 Oddział Kwaterunkowy 1 1914-1914 30
2.16 Oddział Samochodowy 1 1914-1917 160
2.17 Poczta Polowa 1 1914-1915 162
2.18 Biuro Prasowe 19 1914-1919 7230
2.19 Oddział Techniczno-Fotograficzny 1 1914-1917 21
2.20 Administracja Wydawnictw 1 1915-1918 308
2.21 Drukarnia Państwowa w Piotrkowie pod zarządem Departamentu Wojskowego NKN 2 1915-1919 609
2.22 Oddział Historyczno-Wojskowy. Muzeum 1 1914-1917 52
2.23 Referat Wydawnictw Wojskowych. Bilbioteka Podręczna 1 1914-1917 95
2.24 Ekspozytura Departamentu Wojskowego w Wiedniu 17 1914-1916 10378
2.25 Delegacja Departamentu Wojskowego (Komisariat Wojskowy Legionów Polskich w Krakowie) 1 1915-1916 517
2.26 Legiony Polskie 28 1914-1918 9833
2.27 Komendy Etapu, Placu, Stacji 4 1914-1916 870
2.28 Krajowy Inspektorat Zaciągu do Wojska Polskiego 11 1916-1917 2837
2.29 Polski Korpus Posiłkowy 14 1917-1918 3462
3 Departament Organizacyjny (akta) 0 0
3.1 Biuro Prezydialne 42 1914-1918 15030
3.2 Powiatowe Komitety Narodowe 3 1914-1918 1198
4 Departament Skarbowy (akta) 0 0
4.1 Biuro Prezydialne 19 1914-1918 13927
4.2 Oddziały rachunkowo-kasowe 8 1914-1919 1837
4.3 Oddział Drobnych Darów i Składek 1 1914-1915 89
4.4 Oddział Opieki nad Rodzinami Polskich Legionistów w Krakowie 1 1914-1915 0
4.5 Skarb Wojenny Polskich Legionów 2 1914-1916 566
4.6 Redakcja Kalendarza NKN "Legionista Polski" 1 1915-1915 133
4.7 Centralne Biuro Wydawnictw 1 1915-1918 85
4.8 Komisja Kontrolująca 1 1914-1918 709
5 Departament Opieki (akta) 0 0
5.1 Biuro Departamentu Opieki 9 1916-1918 3049
5.2 Biuro Pośrednictwa Pracy 1 1916-1918 553
5.3 Komitet Główny Tygodnia Opieki Legionowej 1 1917-1918 775
5.4 Zakopiański Wydział Departament Opieki 1 1916-1918 257
5.5 Wiedeński Wydział Departamentu Opieki 1 1916-1917 52
6 Komitety (akta) 0 0
6.1 Centralny Komitet Gwiazdkowy 1 1914-1917 162
6.2 Naczelny Komitet Opieki nad b. Legionistami oraz Wdowami i Sierotami po Poległych Legionistach w Wiedniu 5 1915-1916 2435
6.3 Komitet Opieki nad Jeńcami Wojennymi Polakami w Krakowie 17 1915-1919 3897
6.4 Gospoda Legionistów w Wiedniu 2 1914-1916 730
6.5 Komitet Opieki nad Dziećmi Ewakuowanymi w Galicji 1 1916-1917 32
6.6 Komitet Opieki nad Internowanymi i Zwolnionymi Legionistami 1 1917-1918 301
6.7 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy b. Członków Legionów Polskich 1 1918-1918 318
6.8 Towarzystwo Opieki Legionowej 1 1918-1918 170
7 Zbiory NKN (akta) 7 1914-1920 2183
8 Prezydium (księgi) 0 0
8.1 Sekretariat Generalny 11 1915-1918 903
8.2 Biuro Prezydialne 10 1914-1917 1341
8.3 Urządzenia przy Prezydium: (Wiedeńskie) Biuro Prasowe 3 1915-1917 112
8.4 Urządzenia przy Prezydium: Administracja tygodnika "Polen" 2 1914-1918 205
8.5 Urządzenia przy Prezydium: Komisariat Wiedeński 4 1914-1916 464
8.6 Urządzenia przy Prezydium: Biuro Prac Ekonomicznych 2 1915-1917 138
8.7 Urządzenia przy Prezydium: Delegacja NKN do Królestwa Polskiego 3 1915-1917 528
8.8 Oddział Krakowski 9 1915-1920 2204
9 Deprtament Wojskowy (księgi) 0 0
9.1 Biuro Prezydialne 3 1916-1917 397
9.2 Kancelaria Wojskowa 6 1914-1916 2270
9.3 Oddział Kasowy 11 1914-1917 1652
9.4 Oddział dla Spraw Delegatów Galicji i Śląska 2 1915-1918 274
9.5 Intendentura 10 1914-1918 966
9.6 Składnica Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym 3 1916-1918 216
9.7 Prowiantura 3 1914-1915 459
9.8 Oddział Sanitarny 4 1914-1917 439
9.9 Biuro Prasowe 12 1915-1919 903
9.10 Administracja Wydawnictw 2 1917-1919 357
9.11 Drukarnia Państwowa w Piotrkowie pod zarządem Departamentu Wojskowego NKN 7 1915-1918 1059
9.12 Referat Wydawnictw Wojskowych. Biblioteka Podręczna 1 275
9.13 Ekspozytura Departamentu Wojskowego w Wiedniu 2 1914-1916 397
10 Departament Organizacyjny (księgi) 0 0
10.1 Biuro Prezydialne 9 1914-1919 1596
10.2 Naczelny Zarząd Ligi Kobiet NKN 2 1915-1917 404
11 Departament Skarbowy (księgi) 0 0
11.1 Biuro Prezydialne 6 1914-1918 1149
11.2 Oddziały rachunkowo-kasowe 19 1914-1920 2168
11.3 Oddział Drobnych Darów i Składek 7 1914-1923 1048
11.4 Oddział Opieki nad Rodzinami Polskich Legionistów w Krakowie 4 1914-1916 458
11.5 Skarb Wojenny Polskich Legionów 4 1914-1917 440
11.6 Ekspozytura Departamentu Skarbowego NKN w Krakowie 5 1915-1915 363
11.7 Polski Skarb Wojenny 1 1913-1914 42
12 Departament Opieki (księgi) 0 0
12.1 Biuro Departamentu Opieki 16 1916-1920 3271
12.2 Oddział Zasiłkowy 3 1916-1918 518
12.3 Zakopiański Wydział Dep. Opieki 2 1916-1918 127
13 Komitety (księgi) 0 0
13.1 Centralny Komitet Gwiazdkowy 3 1915-1918 78
13.2 Naczelny Komitet Opieki nad b. Legionistami oraz Wdowami i Sierotami po Poległych Legionistach w Wiedniu 3 1915-1916 455
13.3 Komitet Opieki nad Jeńcami Wojennymi Polakami w Krakowie 10 1916-1919 1329
13.4 Gospoda Legionistów w Wiedniu 8 1915-1918 301
13.5 Dom Opieki nad b. Legionistami w Wiedniu 1 1915-1917 0
13.6 Komitet Opieki nad Internowanymi i Zwolnionymi Legionistami 3 1917-1918 0
13.7 Towarzystwo Wzajemniej Pomocy b. Członków Legionów Polskich 7 1918-1918 0
13.8 Towarzystwo Opieki Legionowej 1 1917-1920 0
14 Akta różne, dublety 112 1911-1930 64554

Amount of archival material

949

949

0

34.48

34.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -