Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1849 - 1921
- brak danych - 1849 - 1885
1888 - 1921
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Dzienniki podawcze, sprawy subwencji, darów, budynku, inwentarze, rachunki, kwitariusze 1888-1921 (sygn. 29/550/41-65, 70-72, 77)
2. Akta osobiste weteranów (255 teczek zawierających podania, relacje z udziału w Powstaniu, akta metrykalne - układ alfabetyczny), korespondencja dot. zatrudnienia, urlopy, opieka lekarska i duszpasterska, skargi, zażalenia, sprawy dyscyplinarne 1849-1914 (sygn. 29/550/27- 38)
3. Varia: spisy członków Towarzystwa, sprawozdania Wydziału Towarzystwa, korespondencja, prośby o wsparcie finansowe weteranów, statut, regulamin domowy, zawiadomienia o posiedzeniu Wydziału Towarzystwa, protokoły z posiedzeń, fundacja Kaliksta Horocha, zaproszenia, wycinki prasowe, wiersze, fotografie pojedyncze i zbiorowe, klepsydry 1882-1917 (sygn. 29/550/1-26, 39-40, 66-69, 73, 74, 76)
4. Towarzystwo Weteranów z r. 1831 - podania o wsparcie, rachunki, podziękowania, dokumenty związane z bieżąca działalnością 1883-1896 (sygn. 29/550/75)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/550/0/-/1 Protokół z posiedzenia jubileuszowego połączonych Wydziałów Przytuliska i Delegacji Krakowskiej Tow. Wzajemnej Pomocy Powstańców 1863/1864 z 22.12.1912 1912 8
29/550/0/-/2 Lista członków Towarzystwa 1912-1913 9
29/550/0/-/3 Karta przyjęcia do Towarzystwa uczestników powstania polskiego 1863/1864 dla członka czynnego dla Walentego Przepolskiego 1888 5
29/550/0/-/4 Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Wzajemnej Pomocy uczestników powstania z r. 1863/1864 1889-1912 1126
29/550/0/-/5 Korespondencja Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. w Krakowie 1904-1917 1238
29/550/0/-/6 Statut Przytuliska zatwierdzony przez Namiestnictwo reskryptem z dnia 27 stycznia 1895 r.; projekt statutu, korespondencja z Namiestnictwem dot. jego zatwierdzenia oraz zmian w l. 1911-1912 1911-1912 120
29/550/0/-/7 Regulamin domowy Przytuliska z 1902 r., projekt regulaminu domowego z 1895 r., prośby o zmianę regulaminu wewnętrznego z 1903 r. oraz prośby o zmianę regulaminu odnośnie opieki lekarskiej z 1913 r. 1895-1913 94
29/550/0/-/8 Instrukcja dla straży cmentarnej wykonywanej przez Weteranów 1901 5
29/550/0/-/9 Zawiadomienia o posiedzeniu Wydziału Towarzystwa-okólniki z informacją o terminie posiedzenia i porządku obrad oraz referujące krótko przebieg niektórych posiedzeń 1895-1914 81
29/550/0/-/10 Protokoły z posiedzeń Wydziału Przytuliska. 1895-1902 22
29/550/0/-/11 Wydział - Korespondencja z C. K. Dyrekcją Policji dot. zgłoszenia zmian we władzach stowarzyszenia, zmian w statucie, nadesłania sprawozdań z działalności 1903-1914 24
29/550/0/-/12 Wydział - wybory (szczątki akt z głosowań) b.d. 7
29/550/0/-/13 Wydział - zaproszenia dla Wydziału na różne okolicznościowe uroczystości oraz podziękowania skierowane do Wydziału za zaproszenie na uroczystości Towarzystwa 1895-1914 10
29/550/0/-/14 Wydział Towarzystwa-sprawy kadrowe (rezygnacja z funkcji, usprawiedliwienia nieobecności, zastępstwa) 1902-1913 28
29/550/0/-/15 Wydział - korespondencja w sprawach administracyjnych 1908-1915 140
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

77

0

0

1.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -