Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Potockich z Krzeszowic

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1391 - 1939
- brak danych - 1391 - 1939
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
inne pomoce No spisy korespondencji, katalog fotografii
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Założycielem linii krzeszowickiej rodziny Potockich h. Srebrna Pilawa był Artur Potocki (1787-1832), syn podróżnika, pisarza i uczonego Jana Potockiego. Centrum dóbr były Krzeszowice (m.in. Mędrzechów, Tenczynek, Spytkowice, Zator, Sędziszów, Staszów, Bużanka), ale najczęściej rodzina Potockich przebywała w krakowskim pałacu Pod Baranami. Poza działalności gospodarczą (m.in. kopalnie węgla w Sierszy i Tenczynku, huty cynku w Myślachowicach) czy kulturalną Potoccy angażowali się w działalność polityczną: Adam (1822-1872) był jednym z głównych przywódców „Stańczyków”, a jego syn Andrzej (1861-1908) od 1901 r. był marszałkiem krajowym, a następnie namiestnikiem Galicji. I. Dokumenty pergaminowe (głównie priora majątkowe hrabstwa tęczyńskiego, nadanie tytułu szambelana Arturowi Potockiemu przez Franciszka Józefa I) 1408-1887 (sygn. AKPot 1-12)
II. Archiwum (sumariusze P. Łozińskiego z przynależnymi aktami, pomoce archiwalne) 1546-1872 (sygn. AKPot 13-171, 173-284)
III. Papiery Potockich i ich rodziny 1772-1930 (sygn. AKPot 285-612)
IV. Sprawy dotyczące całości majątku i dóbr 1752-1939 (sygn. AKPot 613-877)
V. Komisariat dóbr staszowskich i mędrzechowskich 1822-1850 (sygn. AKPot 878-892)
VI. Hrabstwo tenczyńskie i klucz spytkowicki (sprawy prawno-majątkowe, gospodarcze, oczynszowanie, uwłaszczenie, indemnizacja) 1605-1870 (sygn. AKPot 893-2316)
VII. Dobra sandomierskie (sprawy prawno-majątkowe, gospodarcze, oczynszowanie i indemnizacja) 1690-1886 (sygn. AKPot 2317-2687)
VIII. Dobra ukraińskie: klucz Bużanka-Olchowiec (sprawy prawno-majątkowe oraz administracja dóbr) (1774) 1817-1872 (sygn. AKPot 2688-2710)
IX. Dobra Kościelniki (nabycie dóbr, administracja) 1818–1864 (sygn. AKPot 2711-2724)
X. Dobra Sędziszów (nabycie dóbr przez Artura Potockiego) 1819-1887 (sygn. AKPot 2725-2728)
XI. Dobra węgierskie (Guran-honcz, Szakacs, Szlatina) 1907-1912 (sygn. AKPot 2729-2730)
XII. Opieka nad cudzymi dobrami:
- Sucha i Ślemień, własność Branickiego (zarząd i administracja) 1832–1868 (sygn. AKPot 2731-2755)
- Kasa Depozytowa Maurycego Potockiego, właściciela Zatora 1849–1864 (sygn. AKPot 2756-2758)
XIII. Pałace, realności, utrzymanie domu: dom w Wiedniu, dworek Krakowski (ul. Straszewskiego 14-15), dom przy ul. św. Anny nr 310, dom „Pod Jagnięciem” w Rynku Głównym, dom przy ul. św. Tomasza 30-32, pałac „Pod Baranami” (priora, nabycie pałacu i urządzenie, zbiory sztuki, biblioteka), pałac w Krzeszowicach (budowa i urządzenie), utrzymanie domu, „Zakłady” w Krzeszowicach: Łazienki, stajnia angielska, ogród, bażanciarnia i pstrągarnia, Lazaret krzeszowicki, Dom Schronienia im. Artura Potockiego w Krzeszowicach 1801-1935 (AKPot 2759-3015)
XIV. Kartografia: plany gruntowe i sytuacyjne dóbr, plany architektoniczne (zabudowa dworska, zakłady przemysłowe, pałace, realności, obiekty sakralne, tzw. „Zakłady”), zbiory i kolekcje [w obrębie poszczególnych grup zastosowano układ terytorialny (według kluczy dóbr), rzeczowy (według obiektów) oraz alfabetyczno-chronologiczny] XVIII–XX w. (sygn. AKPot 3016-3195)
XV. Zbiory: Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego, Zbiór Franciszka Kluczyckiego, Zbiór Zygmunta Helcla,, Redakcja i drukarnia „Czasu” 1391-1918 (sygn. AKPot 3196-3415)
XVI. Materiały nieuporządkowane (sygn AKPot 3416-3422)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty pergaminowe 0 0
2 Archiwum: sumariusze P. Łozińskiego z przynależnymi aktami, pomoce archiwalne 0 0
2.1 Documenta domus Tenczynscianae et Opalinscianae 88 1403-1825 10079
2.2 Documenta ad bona comitatus Tenczynensis et tractus Spytkoviensis etiam ad bona Sandomiriensia spectantia 180 1313-1950 23756
2.3 Materiały genealogiczne 3 1701-1900 793
3 Papiery Potockich i ich rodziny 0 0
3.1 Izabella Lubomirska 6 1758-1845 1042
3.2 Jan Potocki 6 1750-1850 691
3.3 Artur Potocki 17 1798-1834 4485
3.4 Zofia Potocka 79 1801-1900 54830
3.5 Adam Potocki 66 1801-1891 18244
3.6 Katarzyna Potocka 106 1753-1907 57967
3.7 Artur Potocki 10 1850-1900 4422
3.8 Róża z Lubomirskich Arturowa Potocka 1 1880-1881 44
3.9 Andrzej Potocki 28 1878-1914 13922
3.10 Krystyna z Tyszkiewiczów Andrzejowa Potocka 9 1889-1933 1615
4 Sprawy dotyczące całości majątku i dóbr 0 0
4.1 Instrukcje kolejnych właścicieli (Izabella Lubomirska) 5 1801-1850 0
4.2 Instrukcje kolejnych właścicieli (Adam Potocki) 2 1852-1858 0
4.3 Instrukcje kolejnych właścicieli (Artur Potocki) 1 1886-1886 0
4.4 Komisariat Generalny dóbr zakrakowskich, sandomierskich, łęczyckich i ruskich 77 1686-1806 0
4.5 Komisariat dóbr Artura i Zofii Potockich 20 1796-1859 0
4.6 Kancelaria Główna Adama (do 1872) oraz Artura Potockiego 41 1840-1910 0
4.7 Zarząd Dóbr Potockich w Krzeszowicach (akta szczątkowe) 5 1831-1935 0
4.8 Kasa Generalna 107 1823-1894 0
4.9 Sumy dłużne zabezpieczone na całości majątku i dóbr 7 1775-1890 0
5 Komisariat dóbr staszowskich i mędrzechowskich 15 1780-1882 0
6 Hrabstwo tenczyńskie i klucz spytkowicki 0 0
6.1 Sprawy prawno-majątkowe 33 1605-1870 0
6.2 Sprawy gospodarcze: instrukcje 9 1799-1848 0
6.3 Sprawy gospodarcze: inwentarze 135 1705-1845 0
6.4 Sprawy gospodarcze: rachunkowość sprawozdawcza klucza tenczyńskiego 307 1704-1866 0
6.5 Sprawy gospodarcze: rachunkowość folwarków 449 1818-1920 0
6.6 Sprawy gospodarcze: rachunkowość ogólna Kasy lasowej tenczyńskiej 41 1817-1867 0
6.7 Sprawy gospodarcze: rachunkowość wydziałów lasowych 237 1819-1846 0
6.8 Sprawy gospodarcze: propinacja w hrabstwie tenczyńskim 91 1817-1846 0
6.9 Sprawy gospodarcze: propinacja w kluczu spytkowickim 42 1816-1848 0
6.10 Sprawy gospodarcze: kopalnie i huty hrabstwa tenczyńskiego 66 1763-1874 0
6.11 Oczynszowanie wsi, uwłaszczenie, indemnizacja 14 1801-1865 0
7 Dobra sandomierskie 0 0
7.1 Sprawy prawno-majątkowe 13 1761-1886 0
7.2 Sprawy gospodarcze: instrukcje 10 1801-1865 0
7.3 Sprawy gospodarcze: inwentarze 85 1704-1842 0
7.4 Sprawy gospodarcze: rachunkowość sprawozdawcza kluczy 261 1690-1886 0
7.5 Oczynszowanie i indemnizacja 2 1841-1864 0
8 Dobra ukraińskie (klucz Bużanka–Olchowiec) 23 1774-1872 0
9 Dobra Kościelniki 14 1818-1864 0
10 Dobra Sędziszów 4 1819-1887 0
11 Dobra węgierskie 2 1907-1912 0
12 Opieka nad cudzymi dobrami 0 0
12.1 Sucha i Ślemień, własność Branickiego (zarząd i administracja) 25 1832-1868 0
12.2 Kasa depozytowa Maurycego Potockiego (właściciela Zatora i Jabłonnej) 3 1849-1864 0
13 Pałace, realności, utrzymanie domu 0 0
13.1 Dom w Wiedniu 2 1833-1850 0
13.2 Dworek Krakowski (ul. Straszewskiego 14-15) 53 1801-1869 0
13.3 Domy w Krakowie 3 1830-1932 0
13.4 Pałac „Pod Baranami” 35 1805-1935 0
13.5 Pałac w Krzeszowicach 43 1847-1933 0
13.6 Utrzymanie domu (Pałacu „Pod Baranami” oraz w Krzeszowicach) 35 1820-1934 0
13.7 „Zakłady” w Krzeszowicach 86 1818-1932 0
14 Kartografia 180 1740-1932 1051
15 Zbiory 0 0
15.1 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego 16 1391-1897 2317
15.2 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego (Wilanów) 56 1501-1900 23378
15.3 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego (Archiwum Potockich z Brodów) 34 1775-1866 10171
15.4 Zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockiego (Tulczyn) 47 1361-1924 1612
15.5 Zbiór Franciszka Kluczyckiego 41 1567-1900 15358
15.6 Zbiór Zygmunta Helcla 3 1594-1868 1294
15.7 Redakcja i drukarnia „Czasu” 23 1801-1950 2303
16 Materiały nieuporządkowane 7 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/635/0/2.1/13 „Liber archivi […] Comitum in Tenczyn et Opalensciorum” 1739 595
29/635/0/2.1/14 „Zbiór munimentów na obronę skądkolwiek wynikających, przeciwko rozległej fortunie […] Domów Czartoryskich i Sieniawskich interesów” 1762 868
29/635/0/2.1/15 „Summarium documentorum Domus Tenczynscianae et Opalinscianae. Fasc. 1–117” 1825 186
29/635/0/2.1/16 „Summarium documentorum ad bona comitatus Tenczynensis […], tractus Spytkowicensis, Lgota, Rytwiany, Łubnice, Staszów, Kotuszów, Łysaków, Mędrzechów spectantium” 1825 209
29/635/0/2.1/17 „Summarium documentorum Archivi […] Potocki […]” 1825 168
29/635/0/2.1/18 „Summarium documentorum Archivi Potocki […]” 1825 285
29/635/0/2.1/19 „Transactiones variae antiquae ad Andream comitem in Tenczyn sese referentes” 1560–1613 63
29/635/0/2.1/20 „Debita varia ad Joannem comitem in Tenczyn sese referentes” 1563–1637 99
29/635/0/2.1/21 „Quietationes variae Joanni comiti in Tenczyn servientes […]” 1610–1637 59
29/635/0/2.1/22 „Cessiones, donationes, debita, quetationes ad Joannem comitem in Tenczyn sese referentes” 1611–1633 33
29/635/0/2.1/23 „Transactiones Joannis comitis de Tenczyn cum Catharina Czarnkowska a Lesno palatina Lanciciensis” 1620–1623 61
29/635/0/2.1/24 „Transactiones variae ad Tenczynianam Domum sese referentes” 1553–1637 26
29/635/0/2.1/25 „Variae transactiones Tenczynianae, quietationes, cessiones” 1635–1639 13
29/635/0/2.1/26 „Cessiones variae officiosae Lucae Opaliński servientes […]” 1640–1679 141
29/635/0/2.1/27 „Inscriptio obligatorea in personam Francisci Trevani edita” 1649 15
1 2 3 4 ... 112 113 114 115 116 ... 225 226 227 228

Amount of archival material

3421

3414

0

66.50

66.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.