Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe)
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/5/577 Rejestr trybunalistów, deputatów i gości przybyłych na posiedzenia Trybunału do Lublina b.d. [XVIII w.] 8
29/678/0/5/578 Kopia manifestu Adama Kisiela z 1651 r., dot. zniszczeń w Kijowie (m.in. straty w tamtejszym archiwum) 1779 7
29/678/0/5/579 Kopia manifestu króla szwedzkiego Karola Gustawa do dygnitarzy i szlachty polskiej 1655 5
29/678/0/5/580 Przekaz poselski z Moskwy 1690 11
29/678/0/5/581 Kopia mowy Pugaczowa do pospólstwa b.d. [XVIII w.] 6
29/678/0/5/582 Orszowa (nad Dunajem) - rejestr szkód wyrządzonych przez Kozaków b.d. [XVII w.] 6
29/678/0/5/583 Spis spraw występujących w manuskrypcie sekretarza pieczęci wielkiej koronnej Stryjkowskiego 1700-1718 b.d. [XVIII w.] 28
29/678/0/5/584 Remonstrancja kanclerza wielkiego koronnego do króla J. Mości i rezolucja prymasa na nią (dotyczy zakresu kompetencji) 1759 7
29/678/0/5/585 List chana Kirym Gireja do hetmana (K. Branickiego) w sprawie aresztowania rzeczy jego poddanych na polskim pograniczu 1760 5
29/678/0/5/586 Odpis deklaracji złożonej w sprawach polskich przez Katarzynę II 1768 5
29/678/0/5/587 Odpisy manifestów i rozporządzeń: 1) Aleksandra Golicyna; 2) Paszy benderskiego; 3) Stanisława Augusta Poniatowskiego 1769 10
29/678/0/5/588 Apel do króla Augusta przez NN w sprawie organizacji królewszczyzn i finansowania armii b.d. [XVIII w.] 7
29/678/0/5/589 Faksymile asekuracji Ustawy Rządowej 3 Maja podpisane przez jej zwolenników zebranych u Małachowskiego 1791 9
29/678/0/5/590 Kopia responsu Stanisława Szczęsnego Potockiego na list JKMości 1792 6
29/678/0/5/591 Kopia manifestu Stanisława Małachowskiego do narodu wpisanego do ksiąg grodzkich warszawskich po przystąpieniu króla do Targowicy b.d. [XVIII w.] 5
1 2 3

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.