Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/13/856 Odyniec A. E., „Fijałek”. Autograf z dopiskiem „do H. B.” 1824 6
29/678/0/13/857 Odyniec A. E., „Oda do starości. Wiersz poświęcony Ignacemu Domeyce, Rektorowi uniwersytetu w Chili”. Odpis [XIX w.] 10
29/678/0/13/858 Orłowski Andrzej, „Hymn do Słońca. Naśladowany z Francuskiego de Reyrode”. Prawdopodobnie praca seminaryjna [XIX w.] 20
29/678/0/13/859 Orzelski Albin, „Westchnienie do Matki Oyczyzny, z głosem do Jey tegoczesnych synów, Rzecz stara i nowa”. Poemat wysłany wraz z listem do J. U. Niemcewicza [XIX w.] 5
29/678/0/13/860 Potocki Jan, „Rozprawy Hr(abiego) Jana Potockiego wytłumaczone z dzieła w języku francuskim napisane pod tytułem „Histoire primitif des Peuples de la Rusie. St. Petersburg 1802”. Tłumaczenie rozdziałów: Starożytność Słowian i Starożytność Sarmatów [XIX w.] 51
29/678/0/13/861 Proniewicz Wincenty, „Przekład trzech od Sarbiewskiego”. Praca seminaryjna studenta filologii [XIX w.] 13
29/678/0/13/862 Siemieński Lucjan, Rękopis pieśni trzeciej z Odysei. Autograf [XIX w.] 16
29/678/0/13/863 Syrokomla Władysław, Zbiór poezji. Zawartość: liryki od V do XXXVIII, wiersze: „Do Krakowa”, „Do Kamieńca Podolskiego”, „Do Polesia”, „Przestroga”, „Wspomnienie”, „Litwinka”, „Nocna Muza”, „Do …”, „Gwiazdka”, „Wspomnienie z odwiedzin stron rodzinnych”, „Do Wołynianek”, „Dumanie nieszczęśliwego”, „Cierpliwość wszystko zwycięża”, „Westchnienie do ojczystej ziemi”, „Mazur”, „Kobieta”, „Na śmierć Feliksa Ordyńskiego poległego w bitwie z Guralami w 1841 roku”, „Krzyż sieroty”, „Myśl Panienki”, „Do Kijowa”, „Do miast Czerwonoruskich”, „Dziewczę i gołąb”, „Pocztylion”. Zbiór przygotowany prawdopodobnie do wydania [XIX w.] 72
29/678/0/13/864 Szymanowski Wacław, „Powiastki wierszem”. Rękopis zatwierdzony do druku przez cenzurę w Kijowie w 1860 r. 1860 102
29/678/0/13/865 Zabłocki Franciszek Mikołaj „Do pewnego ministra 1790-1792”. Utwór odnosi się do kanclerza Jacka Małachowskiego. Odpis wraz z opisami występujących w nim postaci [XIX w.] 5
29/678/0/13/866 (Zieliński Gustaw), „Ustępy z poematu opisowego „Arkadya”, „Emeryk”. Autograf 1830 18
29/678/0/13/867 Żmichowska Narcyza, „Gabrjela”. Autograf [XIX w.] 8
29/678/0/13/868 Zbiór poezji. Zawartość: NN – „Rys krótki życia i śmierci Tadeusza Kościuszki”, „Gracz”, Satyra „Szachraystwo”, „Mowa Katona przeciwko Katylinie”, Kniaźnin Franciszek – „Jesień”, „Zima”, „Starzec”, NN – „Nagroda za ślepe dzieci kochanie”, Gorecki Antoni – „Nędzarz. Powieść”, Karwowski J. – „Dąb i Jabłoń”, Polański – „Jedno i zero”, NN – „Rozmowa między Kuryuszem Konsulem Rzymskim i Apycuszem”, Węgierski – „Dwoie Koźląt”, Karpiński Fr. – „Brat i siostra”, „Sielanka”, „Ojciec i trzej synowie”, NN – „Bolesław Krzywousty”, „Władysław Łokietek”, „Kazimierz Wielki”, „Jadwiga”, „Pies i pszczoły, „Opatrzności boskiej”, Kniaźnin – „Panfil i Niżnik”, NN – „Psalm VI i VIII Pokutny”, Krakowski – „Nędzarka”, Pszczółki”, Niemcewicz J. U. – „Śpiewy historyczny. Bolesław Chrobry”, „Śpiew historyczny. Jan III”, „Bekaiszka”, Karpiński – „Rady dla Gospodarzów w Domu”, NN – „Cleopatre s`animat a son dernie for fait”, Mahomet s`ouvrea Zopire sub les projects et hut de son”, „Ambition”, „Tureurs d`Oreste”, „Oreste de Livre desfers d`Egipte”, „recit de la Mort d`Hippolyte”, Karpiński – „Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów”, „Powietrze i wojna”, „Życie w osobności”, „Lament Gołębicy”, „Do Przyjaciela”, „O miłości bliźniego”, „Żebrak przy drodze’, „Matka Obywatelka”, „Orzeł i sroka”, „O dniu Sądnym”, „Katon o nieśmiertelności duszy”. „Rozmowa 1. między Daryuszem Królem Perskim i Piastem, „Rozmowa 2. między Krassusem a Kratesem filozofem”, „Rozmowa 3. między Kurcuszem Konsulem Rzymskim i Apicyuszem”, „Rozmowa 4. między Aleksandrem i Klitusem”, „Rozmowa 6. między Kalistynem” filozofem a Sułtanem Bajazetem”, Kochanowski J. – „Pieśń IV. Opiewa dobrodziejstwo Boga”, „Thren XVII, XVIII”, „Czyste sumienie daje wesele”, „Psalm 14”, listy z inicjałami N. M., NN – Wyżeł i Brytan”, „List do stryja”, Brodziński K. – „Powinszowanie”, „Dziedzic Jodłowa”, NN – „Polak w St. Domingo”, „Fryderyk Wielki i Krasicki”, „Mowa Chotkiewicza, stoczona bitwa”, Niemcewicz J. U. – „Władysław Jagiełło”, Krasicki I. – „Świat zepsuty”, Słowikowski Adam – „Gołąbek. Romans Wołyński”, NN. – „Oda. Cieniom Stanisława Trembeckiego”, „Śpiewka na maskaradzie czy liczenie ulic warszawskich”, „Szkoła mądrej oszczędności. historia satyryczna przez J. N. S.”, Odyniec E. – „Leonardo i Blandyna”, „Xenor i Zelina”, „Kimon męczennik Boga”, Byron G. – „Pożegnanie” [XIX w.] 227
29/678/0/13/869 Krzyżanowska Florentyna, „Dziennik podróży Florentyny Krzyżanowskiej do Karlsbadu przez Kraie Galicia, Szląsk, Morawa, Czechy a na powrót przez Bawarya, Xięstwo Kobourgskie, Meiningen, Schwarzburg i Weimarskie do Rzczplitej Krakowskiej” 1829 117
29/678/0/13/870 Krzyżanowska Florentyna, „Dziennik powtórnej podróży Florentyny Krzyżanowskiej do Karlsbadu” 1830 64
1 2 3 4 ... 57 58 59 60 61

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -