Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Redakcja miesięcznika "Twórczość" w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1937] 1945 - 1950
- brak danych - 1937 - 1937
1945 - 1950
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
„Twórczość" to najstarsze polskie czasopismo literackie wydawane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Redakcja miesięcznika literacko-krytycznego „Twórczość” powstała w lecie 1945 r. (pierwszy numer ukazał się w sierpniu) w Krakowie, w ramach jednego z oddziałów Delegatury Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Wewnętrznie redakcja nie była podzielona na stałe komórki organizacyjne, choć praca oparta była na stałych stanowiskach obsadzonych pracownikami etatowymi. Pracownicy etatowi tworzyli komitet redakcyjny wspólnie z pracownikami zatrudnionymi na umowę dziennikarską. Miesięcznik stał się od samego początku pismem o zasięgu ogólnopolskim, publikującym utwory pisarzy z różnych środowisk, orientacji artystycznej i pokoleń. Oprócz tego czasopismo uważnie śledziło życie artystyczne i kulturalne w kraju tudzież drukowało eseistykę na temat przemian literatury polskiej w czasie okupacji oraz w nowej sytuacji zaistniałej po zakończeniu wojny. Równolegle przeciwstawiało się czynnie likwidatorskiemu stosunkowi do tradycji. Wkrótce jednak po postawieniu pismu zarzutu formalizmu w 1947 r. zaczęły przeważać w miesięczniku materiały o charakterze historyczno-literackim, natomiast po 1949 r. ograniczono dział własnych recenzji i esejów na rzecz sprawozdawczej publicystyki, druku oficjalnych referatów i dokumentów Związku Literatów Polskich. Efektem tego była krytyka „Twórczości” w 1953 r., zarzucająca pismu marazm i bierny stosunek do aktualnej problematyki literackiej. W sierpniu 1950 r. redakcja przeniesiona została do Warszawy, gdzie do dnia dzisiejszego kontynuuje wydawanie miesięcznika. 1. Sprawy administracyjne (okólniki, zawiadomienia, rozporządzenia Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, sprawy personalne, wykazy inwentaryzacyjne biblioteki, preliminarze budżetowe, kartoteki honorariów autorskich, zestawienia finansowe) 1945-1950 (sygn. RT 1-8)
2. Sprawy redakcyjne (utwory nadesłane – drukowane i niedrukowane, biuletyny informacyjne i komunikaty polskich oraz zagranicznych instytucji kulturalnych, omówienie treści miesięcznika, omówienia innych czasopism, recenzje, materiały i fotografie nadesłane dotyczące spraw kultury, dziennik Lucyny Kraśnickiej z 1948 r., przykłady okazowe arkuszy korektowych) [1848] 1944-1950 (sygn. RT 9-383)
3.Arkusze korektorskie 1945-1950 (sygn. RT 1-12)
Zespół w Oddziale IV.

Amount of archival material

395

383

0

4.90

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -