Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Rejonowy w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1997 - 1998
- brak danych - 1997 - 1998
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/227/0/-/1 Statuty organizacyjne Urzędu własnego [Statut Urzędu Rejonowego w Brzesku, Zarządzenie Nr 71 Wojewody tarnowskiego z 30.09.1997 w sprawie nadania Statutu Urzędu Rejonowego w Brzesku, Uzasadnienie nadania statutu, Decyzja Nr 1/97 Kierownika UR w Brzesku z 01.10.1997 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Rejonowym, Regulamin Organizacyjny Zakładu Obsługi UR w Brzesku, Obwieszczenie Wojewody tarnowskiego z 06.10.1997 o przejęciu części kompetencji kierownika UR w Bochni przez kierownika UR w Brzesku, Zarządzenie Nr 78/97 Wojewody tarnowskiego z 27.10.1997 w sprawie zmiany statutu Urzędu Rejonowego w Bochni, Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 28.10.1997 w sprawie wpisania do rejestru związków zawodowych Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Urzędu Rejonowego w Brzesku]. 1997-1997 0
30/227/0/-/2 Regulaminy organizacyjne Urzędu własnego [okólnik dotyczący stosowania symboli literowych dla oznaczenia poszczególnych oddziałów UR, Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/97 z 01.10.1997 dotyczące wprowadzenia Regulaminu Urzędu Rejonowego w Brzesku, Regulamin, Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli - jako załącznik II, Szczegółowe zasady wykonywania działalności instruktażowo-kontrolnej - jako załącznik III]. 1997-1997 0
30/227/0/-/3 Akty normatywne własne. Zarządzenia Kierownika Urzędu [Zarzadzenie Nr 1/98 ws. powołania Komisji ds. zamówień publicznych, Zarz. Nr 2/98 w sprawie podwyżki wynagrodzeń, Zarz. Nr 3/98 w sprawie przejęcia sprzętu biurowego od Urzędu Skarbowego w Brzesku, Zarz. Nr 4/98 dotyczące ewidencji czasu pracy, Zarz. Nr 5/98 w sprawie powołania grupy negocjacyjnej z zachowaniem konkurencji na dokonanie szacunku wartości nieruchomości będących w zarządzie jednostek państwowych podległych UR w Brzesku, Zarz. Nr 6/58 dotyczące świadczeń socjalnych dla pracowników UR, Zarz. Nr 7/98 dot. przekazania akt do archiwum zakładowego, Zarz. Nr 8/98 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjnych w związku z tworzeniem powiatu brzeskiego, Zarz. Nr 9/98 dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia]. 1998-1998 0
30/227/0/-/4 Analizy i oceny skarg i wniosków [Zestawienie sposobu rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków w 1997, Zestawienie spraw załatwionych w rozbiciu na problematykę w 1997, Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w 1997]. 1997-1998 0
30/227/0/-/5 Publikacje prasowe dotyczące Urzędu Rejonowego w Brzesku [z Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej]. 1997-1998 0
30/227/0/-/6 Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego [umowa ustanowienia odrębnej własności lokali z Burmistrzem Miasta Brzeska; pisma w sprawie narady, zorganizowanej przez UR w Brzesku o współpracy między organami samorządu terytorialnego: Borzęcin, czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa; pisma dotyczące opuszczenia lokali, będących własnością UR, przez Urząd Skarbowy w Brzesku; pismo Zarządu Gminy Czchów w sprawie realizacji zadań określonych w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Bochni, zawartym 30.06.1995]. 1997-1998 0
30/227/0/-/7 Kontrole zewnętrzne Urzędu własnego [pismo kierownika UR w Brzesku do Dyrektora NIK w Krakowie w sprawie kompetencji podległych organów, pismo Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych, pismo Kierownika UR do Kierownika Oddziału Nadzoru Budowlanego o zakazie zatwierdzania projektów budowlanych wykonanych przez pracowników Oddziału, protokół kontroli UR przez PIP i pisma z tym związane]. 1997-1998 0
30/227/0/-/8 Statystyka osobowa [pismo dotyczące ankiety dla pracodawców, mającej na celu pomóc pozyskać wykwalifikowanych pracowników, wypełniony formularz ankiety]. 1997-1997 0
30/227/0/-/9 Budżet Urzędu Rejonowego - jego zmiany i realizacja [Bilans sporządzony na dzień 31.12.1998, Stan zobowiązań dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, sprawozdanie RB-31 o środkach gospodarstw pomocniczych, sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bieżących i inwestycyjnych i zobowiązaniach dysponentów środków budżetu państwa na koniec miesiąca, wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.1998, wykazy zobowiązań finansowych wykazanych w sprawozdaniu RB-23, informacja do sprawozdania, wykaz wkładów i pożyczek w PKZP, bilans sporządzony na dzień 31.12.1997, wykaz osób, które posiadaja pożyczki z funduszu mieszkaniowego na dzień 31.12.1998 1997-1999 0
30/227/0/-/10 Budżet Urzędu Rejonowego - jego zmiany i realizacja {Sprawozdania Rb-23, Rb-25, Rb-70, pismo UR w Brzesku do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie informujące o wysokości przekazanych środków na finansowanie zadań w 1998 roku dla gmin: Iwkowa, Czchów,Gnojnik, Dębno, Brzesko, Borzęcin i Szczurowa, sprawozdania Z-06, Rb-27, sprawozdania F-03]. 1998-1999 0
30/227/0/-/11 Plan obrony cywilnej Urzędu Rejonowego w Brzesku 1998-1998 0
30/227/0/-/12 Pieczęcie Urzędowe, odciski pieczęci [protokoły przekazania i zniszczenia pieczęci, potwierdzenie odbioru urzędowych pieczęci]. 1997-1998 0
30/227/0/-/13 Współdziałanie z Rejonową Radą Zatrudnienia w Brzesku [pisma informacyjne, zarządzenie Nr 15/98 Wojewody tarnowskiego w sprawie powołania członków Rejonowych Rad Zatrudnienia, Regulamin udzielania pożyczek ze środków Funduszu Pracy przez Rejonowy Urząd Pracy w Brzesku, protokoły z posiedzeń Rejonowej rady Zatrudnienia w Brzesku, plan pracy RRZ na rok 1998, Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Rejonowym Urzędzie Pracy w Brzesku wg stanu na dzień 28.02.1998]. 1997-1998 0
30/227/0/-/14 Rozpatrywanie skarg [skargi osób prywatnych, informacje urzędowe o wszczęciu postępowania, decyzje, zawiadomienia]. 1998-1998 0
30/227/0/-/15 Sprawozdania finansowe (Rb-23, Rb-25, Z-06, Rb-70) październik - grudzień 1997. 1997 0
1 2

Amount of archival material

19

0

0

0.19

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.