Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1845] 1919-1939
- brak danych - 1845 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Gostyniu rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
W skład powiatu gostyńskiego wchodziły następujące gminy: Borek, Gostyń, Krobia, Piaski, Pępowo, Poniec.
Referat Organizacyjny, 1921-1930, sygn. 1-10 (okólniki, wydatki, dane statystyczne o powiecie, sprawy osobowe pracowników); Referat Bezpieczeństwa, [1845] 1919-1939, sygn. 11-107 (rozporządzenia, okólniki, wybory, sprawozdania sytuacyjne, mniejszości
narodowe, stowarzyszenia, organizacje i partie polityczne, prasa, związki zawodowe, obchody 1 Maja); Referat Administracyjny, [1887] 1919-1939, sygn. 108-127 (USC, kontrola ruchu ludności, cechy rzemieślnicze, aprowizacja, handel, sprawy inspektoratu szkolnego); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1924-1939, sygn. 128-139 (okólniki, parcelacje majątków ziemskich, statystyka);
Referat Opieki Społecznej i Sanitarnej {1884] 1919-1935, sygn. 140- 146 (legaty, bezrobocie, lekarz powiatowy); Referat Wojskowy, 1920-1935, sygn. 147-149 (dezerterzy, wykazy poborowych, akta mobilizacyjne); Referat Budowlany, [1899] 1919-1938, sygn. 150-152 plany budowlane (m.in..rysunek huty szkła).
Sygn. 153 - 155 (okólniki Wojewody poznańskiego, spisy stowarzyszeń, sprawozdania sytuacyjne).
mikrofilmy sygn. 1-155, nr 34/2551-34/2705
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/1/0/-/136 Parcelacja prywatna majątku Siedmiorogów 1937-1939 0
34/1/0/-/137 [Wykazy leśników prywatnych oraz informacje o własności powierzchni lasów prywatnych] 1932-1934 0
34/1/0/-/138 Sprawy rolnicze [między innymi spis obszarów dworskich, sprawozdania o stratach w plonach spowodowanych klęskami żywiołowymi] 1925-1931 0
34/1/0/-/139 Sprawozdania statystyczne poszczególnych gmin i dworów [dotyczące rolnictwa] 1924-1924 0
34/1/0/-/140 Legaty Błociszewskich z Rogowa [dla ubogich z Rogowa] 1854-1923 0
34/1/0/-/141 Sprawy bezrobocia [meldunki posterunków policji [Komendanta Powiatowego Policji Państwowej] 1931-1935 0
34/1/0/-/142 [Bezrobocie - korespondencja między starostą powiatowym a burmistrzem miasta Piaski w sprawie bezrobotnych] 1934-1934 0
34/1/0/-/143 Powiatowy Komitet do Spraw Bezrobocia w Gostyniu [między innymi informacje o działalności Komitetu oraz okólniki Wojewódzkiego Komitetu do 1931-1931 0
34/1/0/-/144 [Akcja pomocy bezrobotnym, w tym akcja dożywiania] 1931-1933 0
34/1/0/-/145 Lekarz powiatowy [między innymi okólniki wojewody poznańskiego dotyczące spraw zdrowotnych społeczeństwa i dane statystyczne o 1924-1924 0
34/1/0/-/146 Akta osobowe lekarza powiatowego Ludwika Bobiaka 1919-1925 0
34/1/0/-/147 Sprawy wojskowe [między innymi sprawozdania o poborze do wojska oraz wykazy weterynarzy i poborowych] 1927-1935 0
34/1/0/-/148 Dezerterzy [między innymi wykazy osób uchylających się od służby wojskowej oraz sprawozdanie o dezerterach z 1920 r.] 1920-1927 0
34/1/0/-/149 Akta mobilizacyjne, imienne karty powołania zdeponowane przez władze wojskowe, postawienie jednostek osłonowych w stan pogotowia 1924-1928 0
34/1/0/-/150 Teczka planów technicznych [budynku starostwa powiatowego] 1899-1921 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

156

156

0

2.03

2.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.