Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Gostyń

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - 1793-1950 [1951]
- brak danych - 1793 - 1950
1951 - 1951
Burgermeister der Stadt Gostingen; Magistrat w Gostyniu; Magistrat zu Gostyn; Zarząd Miejski w Gostyniu tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-1584 i 33a (jest w trakcie wyjaśniania)
W zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie znajdują się akta miast z okresu od XIX w. do 1950 r. Nieliczne tylko materiały są z lat wcześniejszych. Zasób staropolski przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Z tego też powodu poniżej omówione funkcjonowanie administracji miejskiej dotyczy lat 1793-1950.
Po zajęciu Wielkopolski w 1793 r. przez Prusy zasadniczym dążeniem władz w zakresie ustroju miejskiego było ograniczenie dotychczasowego samorządu. W okresie tym ustrój miast kształtowała deklaracja z 18 kwietnia 1793 r. o organizacji i obsadzaniu magistratów w tzw. Prusach Południowych. W czasach Księstwa Warszawskiego podstawą ustroju miast była początkowo konstytucja o miastach uchwalona na Sejmie Czteroletnim (przywrócona w 1807 r.), a później konstytucja napoleońska z 1807 r. i dekret z 1809 r. W 1815 r. w Wielkim Księstwie Poznańskim wprowadzono prawo pruskie (tzw. Allgemeines Landrecht), które zniosło całkowicie ustawo-dawstwo polskie. Reforma Steina i Hardenberga z 1808 r., wprowadzona do Wielkopolski w 1815 r., ustaliła kompetencje samorządu miejskiego. Od tego czasu do początku XX wieku na czele magistratu — jako organu wykonawczego i zarządzającego — stał burmistrz, którego zastępcą był sekretarz miejski. Magistrat dzielił się na dwa wydziały: komunalny i policyjny. Organem decydującym w sprawach gospodarki majątkiem miejskim oraz zarządzania miastem była rada miejska. Organami pomocniczymi rady były różne komisje i deputacje. Kompetencje rady i magistratu ograniczono znacznie w stosunku do poprzedniego okresu przez odebranie władzom miejskim sądownictwa i częściowo policji. Nowa ordynacja miejska z 1832 r. zmniejszyła liczbę radnych oraz rozgraniczyła zakres kompetencji rady i magistratu, dając temu ostatniemu więcej uprawnień. Wzmocniła także kontrolę państwową. Ordynacja miejska z 1853 r. poddała miasta jeszcze silniejszej kontroli ze strony władz państwowych (wykonywali ją landraci), a sprawy policyjne prze-kazała burmistrzom. Ustawa z 1893 r. (uzupełniona w 1895 r.) oddała miastom pewne dochody z podatków państwowych. W 1911 r. ukazała się ustawa dążąca do wzmocnienia pozycji korporacji samorządowej przez dobrowolne łączenie się miast w związki. W okresie XIX w. państwo zleciło miastom prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ściąganie podatków państwowych oraz niektóre czynności w zakresie spraw wojskowych (spisy poborowych, kwatery dla wojska, opieka nad wdowami i sierotami po poległych żołnierzach). Początkowo po 1918 r. zakres kompetencji władz miejskich i ich organizacja na terenie byłego zaboru pruskiego nie uległy zasadniczej zmianie. Nieznaczne zmiany wprowadziło rozporządzenie ministra byłej dzielnicy pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. Organem samorządu miejskiego była w tym czasie rada miejska jako organ stanowiący i kontrolujący oraz magistrat jako organ wykonawczy i organ władzy państwowej w zakresie spraw poruczonych. Dopiero po 1926 r. zmienił się częściowo charakter samorządu miejskiego na skutek utworzenia Policji Państwowej. W miastach utworzone zostały wtedy miejskie komitety bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na podstawie rozporządzenia Prezydenta z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadzono nazwę „zarząd miejski", zamiast dotychczasowej „magistrat". Ogólną władzą nadzorczą dla miast wydzielonych z powiatów stał się wojewoda, a dla miast niewydzielonych — wydział powiatowy. Rada miejska stała się organem wyłącznie stanowiącym, kierownikiem zaś całej administracji i gospodarki miejskiej był bur-mistrz. W zarządach miejskich w tym czasie występowały następujące działy: ogólno-organizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki miejskiej, administracyjny (sprawy poruczone przez państwo).W okresie okupacji hitlerowskiej z uwagi na duży procent ludności polskiej większość miast nie uzyskała praw niemieckiej ustawy gminnej z 30 stycznia 1935 r. Zniesiono polskie samorządy miejskie i narzucono miastom zarząd niemiecki (Stadtverwaltung), a mniejsze miasta tworzyły gminne okręgi administracyjne wraz z sąsiednimi wsiami. Na czele miast stali komisaryczni burmistrzowie, podlegający landratom. W okresie 1945—1950 organizacja władz miejskich opierała się na ustawie z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych i na dekrecie z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Miejskie rady narodowe stały się organami uchwałodawczymi samorządu miejskiego, planującymi działalność publiczną i wykonującymi kontrolę nad ogółem jednostek pełniących funkcje administracji publicznej. Miejskie rady narodowe wybierały ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i trzech członków, którzy stanowili prezydium rady. Rady powoływały do współpracy różne komisje. Organami wykonawczymi i zarządzającymi były wybierane przez rady zarządy miejskie, które składały się z burmistrza, jego zastępcy i członków. Występowały w nich działy: organizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej i administracji społecznej. Dotychczasowa organizacja władz miejskich została zniesiona ustawą z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Funkcje zarządów miejskich przejęły prezydia miejskich rad narodowych.
I tom inwentarza

I. Akta z okresu Prus Południowych , 1793-1804
sąd patrymonialny, Instytut Kadetów w Kaliszu
II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, /1793/ 1806 - 1814
korespondencja, dzierżawy, obrachunki, sprawy kasowe
III. Magistrat zu Gostyń (Magistrat w Gostyniu), /1803/ 1815 - 1919
1. Dział komunalny - stan miasta, wybory, protokolarze władz miejskich, urzędnicy, kasa miejska, majątek miasta, dzierżawy, kasa oszczędności, urząd katastralny, studnie, ulice, drogi, mosty, rzeźnia, gazownia, elektryfikacja, opieka społeczna, szpital, rzemiosło, handel
2. Dział administracyjny - ustrój, wybory, sprawy obywatelstwa i cudzoziemców, statystyka, spisy ludności, sądownictwo, kolej, poczta, bank, separacja gruntów, podatki, sprawy wyznaniowe, wojskowe, szkoły
3. Dział policyjny - zarządzenia, dochodzenia, kary, sprawy bezpieczeństwa
IV. Zarząd Miejski w Gostyniu , 1919 - 1939
1. Sprawy komunalne - regulaminy, sprawy organizacyjne, finanse miasta, kasa oszczędności, sprawy budowlane, rozbudowa miasta i dróg, przedsiębiorstwa miejskie, szkolnictwo, gminy wyznaniowe, opieka społeczna
2. Sprawy Miejskiego Urzędu Policyjnego - zarządzenia i organizacja policji, zarządzenia karne, nadzór, bezpieczeństwo publiczne, związki, stowarzyszenia, porządek i obyczaje, sprawy meldunkowe, cudzoziemcy, sprawy sanitarne i weterynaryjne, sprawy budowlane i pożarnicze, komunikacja, łączność, rolnictwo, przemysł, handel, ubezpieczenia pracownicze
3. Sprawy administracyjne - władze zwierzchnie, sprawy emigracji, osiedleńcze, wojskowe, podatki państwowe, sądownictwo, statystyka
4. Gospodarka w warunkach wojennych i powojennego kryzysu gospodarczego - zaopatrzenie ludności, zatrudnienie, bezrobocie, gospodarka wojenna, ruch ludności
V. Der Burgermeister der Stadt Gostingen /Burmistrz miasta Gostynia/, 1939 - 1944
1.Sprawy ogólne - zarządzenia, okólniki, kronika, sprawy osobowe, statystyka, ogłoszenia
2. Sprawy zlecone - Wehrmacht, karty żywieniowe, mieszkańcy, statystyka
3. Sprawy policyjne - sprawy ogólne, listy gończe, przewóz aresztantów, sprawy meldunkowe, przemysł, rzemiosło, handel, obrona przeciwlotnicza
4. Sprawy kultury - muzyka, biblioteka, szkolenia
5. Zdrowie publiczne - prześwietlenia, położne, lekarze
6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe, osiedleńcze - wysiedlenia Polaków, osiedlanie, budowa mieszkań
7. Sprawy gospodarcze - rolnictwo, rzemiosło, przemysł, ogródki działkowe, gazownia, elektryfikacja, łazienki
8. Sprawy finansowe i podatkowe - budżety, podatki
VI. Zarząd Miejski w Gostyniu, 1945-1950
1. Dział ogólno-organizacyjny - przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, posiedzenia władz miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie
2. Dział finansowo - budżetowy - budżety, dochody, kredyty, zapomogi
3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo, przemysł, handel
4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, opieka społeczna
5. Dział administracyjny - sprawy ogólne, USC, sprawy wyznaniowe, ruch ludności, bezpieczeństwo, porządek

II tom inwentarza

II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, 1806-1809
1. sprawy wojskowe
III. Magistrat zu Gostyń (Magistrat w Gostyniu), 1815-1919
1. Dział komunalny - wybory członków zarządu miejskiego, protokolarze posiedzeń Rady Miejskiej, akta cechów, dochody i wydatki rzeźni, szkoły i gazowni
2. Dział administracyjny - wybory, spisy ludności, sądownictwo, długi, pożyczka wojenna
3. Dział policyjny - zezwolenia na zabawy, sprawozdania z zebrań, sprawy budowlane
IV. Zarząd Miejski w Gostyniu , 1919-1939
1. Sprawy komunalne - statuty, regulaminy, wybory, protokolarze posiedzeń magistratu, konkurs na stanowisko burmistrza, majątek miasta, statystyka, kupno i sprzedaż gruntów, pożyczki, budżet miasta, szkolnictwo, komunalna kasa oszczędności, plan rozbudowy miasta, wykazy właścicieli domów, elektryfikacja, kolej państwowa, służba zdrowia, inwestycje
2. Sprawy Miejskiego Urzędu Policyjnego - plebiscyt na Górnym Śląsku, związki i stowarzyszenia, zajścia z bezrobotnymi, Radio Poznańskie, handel, sprawy pożarnicze
3. Sprawy administracyjne - reforma administracyjna kraju, statystyka, sprawy wojskowe
4. Gospodarka w warunkach wojennych i powojennego kryzysu gospodarczego - Lokalny Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym na miasto Gostyń
V. Der Burgermeister der Stadt Gostingen, 1939-1944
spisy wysiedlonych do GG, spis powszechny ludności, kupno gruntu pod budowę szkoły
VI. Zarząd Miejski w Gostyniu, 1945-1950
1. Dział ogólno-organizacyjny - protokolarze posiedzeń Rady Miejskiej, sprawozdania z działalności MRN, protokoły posiedzeń Prezydium i Komisji MRN, sprawy osobowe radnych, protokolarze posiedzeń Zarządu Miejskiego, sprawozdania sytuacyjne burmistrza
3. Dział gospodarki gminnej - wykazy przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów rzemieślniczych, trzyletni plan inwestycyjny
5. Dział administracyjny - bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje społeczne, aprowizacja, przyznawanie nieruchomości poniemieckich
Niezinwentaryzowane jednostki archiwalne - księgi meldunkowe mieszkańców
1956 - 79; 2006 - 249 (U) - w 2006 r. zdjęto z ewidencji sygn. 33a; 2007 - 1323 zgodnie z pismem z NDAP w 2007 r. jednostka ta została ponownie włączona do ewidencji; 2010-1694; 2011 - 1709; 2013 - 1980
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/16/0/-/1 Akten des zu der hiesigen Stadt und Kämmerei gehörigen Dorfes Brzezie nebst Privilegien von 1337 bis 1795 1793-1801 159
34/16/0/-/2 Die hiesigen Stadtschulden so auf das Kämmerei Dorf verschrieben sind. Długi miejskie zapisane na wsi Brzezie 1798-1804 70
34/16/0/-/3 Suplement ad Acta Manualis in Sachen Franz Kawer v. Linkowski als... der Clemens Szczeszyńskischen und Franz Sobockischen Erben die Kämmereikasse und deren Vorsteher, den Magistrat zu Gostyn betreffend 1793-1802 0
34/16/0/-/4 /Protokoły rozpraw sądu patrymonialnego w Chociszewicach w sprawie żądań kapitałów od miasta Gostynia i kilku jego obywateli/ 1802-1803 14
34/16/0/-/5 Acta Generalia. Kadetten Institut zu Kalisch 1796. Instytut Kadetów w Kaliszu. 1796-1799 8
34/16/0/-/6 Korespondencja Rady Miejskiej 1811-1814 12
34/16/0/-/7 /Korespondencja dotycząca spraw administracyjnych miasta Gostynia/ 1811 0
34/16/0/-/8 Die Höchsten=Orts vorgeschriebenen anzuschaffenden Bücher und empfohlene Schriften. Akta względem sprawić się mających książek w Gostyniu 1795-1806 49
34/16/0/-/9 Die Anfertigung und Ablegung der Kämmereikassenrechnung der Stadt Gostin pro 1808/9. 1809-1810 23
34/16/0/-/10 Acta wegen dem der Kämmerei zugehörigen Dorfe Brzezie. Vol. II Względem zadzierżawienia wsi Brzezie 1801-1806 183
34/16/0/-/11 Akta względem obrachunków z Wn. Leszczyńskim possesora wsi Brzezie 1806-1807 0
34/16/0/-/12 Obrachunek z Wnym. P. Szmitkowskim possesorem wsi Starego Gostynia 1813-1814 180
34/16/0/-/13 Belege zur Hospitalkassenrechnung der Mediastadt Gostyn pro 1808/9 1803-1809 50
34/16/0/-/14 Wegen der Getränke 1793-1808 48
34/16/0/-/15 Die Aufbewahrung der Akten, Urkunden, Privilegien und Dokumente, welche über die Entstehung der Städte sprechen 1813-1905 0
1 2 3 4 ... 51 52 53 54 55 ... 103 104 105 106

Amount of archival material

1585

1585

0

22.85

22.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.