Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1945] 1975-1998 [2011]
- brak danych - 1945 - 1975
1975 - 1998
1999 - 2011
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-6046
spis zdawczo-odbiorczy Yes 26 j.a.
Urząd Wojewódzki w Lesznie rozpoczął działalność w dniu 1 czerwca 1975 r. na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych /Dz.U. nr 16, poz. 91 z 1975 r./. Do jego utworzenia doszło w wyniku zlikwidowania powiatów i utworzenia nowych województw, w tym województwa leszczyńskiego. Utworzono wówczas Urząd Wojewódzki w Lesznie. Kierował nim Wojewoda Leszczyński, który był organem wykonawczo-zarządzającym oraz terenowym organem administracji państwowej. Wojewodowie powoływani byli przez Prezesa Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie. Kolejnymi Wojewodami Leszczyńskimi byli: Eugeniusz Pacia (1975-1978), Stanisław Radosz (1.07.1978-31.05.1980), Bernard Wawrzyniak (1.06.1980-12.02.1987), Józef Poniecki (13.02.1987-28.08.1990), Eugeniusz Matyjas (29.08.1990-31.01.1994), Zbigniew Haupt (9.02.1994-18.12.1997), Leszek Burzyński (19.12.1997-31.12.1998).
Dla zarządzania poszczególnymi dziedzinami życia w województwie powołano w Urzędzie wydziały, których nazwy wielokrotnie ulegały zmianom.
Urząd Wojewódzki w Lesznie funkcjonował do końca grudnia 1998 r. Został zlikwidowany w związku z Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603). Utworzono wówczas 16 nowych województw w miejsce dotychczasowych 49. Większość obszaru województwa leszczyńskiego weszło w skład województwa wielkopolskiego. Na miejsce Urzędu Wojewódzkiego utworzono Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie.
Akta Urzędu mają dużą wartość źródłową do poznania najnowszej historii południowo-zachodniej Wielkopolski. Zawierają bowiem informacje prawie ze wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z lat 1975-1998. Na szczególną uwagę, wydaje się, zasługują akta Wojewódzkiej Komisji Planowania (seria „Planowanie”), a zwłaszcza ostateczne wersje planów zbiorczych oraz sprawozdania i analizy z wykonania planów, w których kompleksowo przedstawiona jest sytuacja społeczno-gospodarcza województwa leszczyńskiego. W serii tej znajdują się także bezcenne informacje z punktu widzenia przeobrażeń gospodarczych o prywatyzacji wszystkich dużych i średnich przedsiębiorstw państwowych z terenu województwa leszczyńskiego z lat 1988-1998. Cennymi aktami są również (w serii „Akta osobowe”) akta personalne Wojewodów Leszczyńskich, Wice Wojewodów, dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników, zastępców kierowników jednostek podległych i podporządkowanych Wojewodzie Leszczyńskiemu oraz niektórych pracowników prezydiów miejskich i powiatowych rad narodowych, którzy w 1975 r. przeszli do pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie. Ciekawe są również bardzo starannie wykonane Kroniki Województwa Leszczyńskiego z lat 1975-1981 (w serii „Organizacja i zarządzanie”).
Seria akt „Organizacja i zarządzanie” zawiera także m. in.: statuty Urzędu z lat 1977-1998, regulaminy organizacyjne z lat 1975-1998, informacje o organizacji jednostek współdziałających z lat 1976-1993, zarządzenia Wojewody Leszczyńskiego z lat 1975-1998, Dzienniki Urzędowe Województwa Leszczyńskiego z lat 1990-1998, informacje dotyczące współdziałania z Sejmem i Senatem z lat 1992-1998 oraz z ministerstwami i kierownikami urzędów centralnych z lat 1990-1998, akta o powoływaniu i odwoływaniu kierowników jednostek podległych z lat 1981-1990, opinie o pracy dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników jednostek podległych z lat 1980-1992, wnioski i decyzje dotyczące odznaczeń państwowych z lat 1975-1998, akta dotyczące nadawania odznak: „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego” z lat 1990-1998 oraz „Zasłużony pracownik państwowy” z lat 1977-1990.
W aktach serii „Kolegia, komisje i zespoły” znajdują się sprawozdania z działalności kolegiów, komisji, zespołów z lat 1988-1997, informacje dotyczące działalności Kolegium Wojewody z lat 1991-1998 oraz plany pracy i protokoły narad Rady ds. Rodziny z lat 1981-1987.
Akta „Wyborów do Sejmu i rad narodowych” zawierają przede wszystkim wnioski i postulaty z kampanii wyborczych z lat 1980-1989.
W aktach serii „Kontakty zagraniczne” są: plany i programy kontaktów zagranicznych z lat 1979-1998 oraz sprawozdania z wyjazdów za granicę z lat 1997-1998.
Akta „Kontrole i inspekcje” zawierają przede wszystkim: protokoły kontroli, inspekcji i lustracji jednostek podległych z lat 1975-1998, informacje o kontrolach własnej jednostki z lat 1984-1998, dane o kontrolach legalności aktów prawnych organów samorządu terytorialnego z lat 1990-1998 oraz analizy i oceny skarg i wniosków jednostek podległych i zbiorcze z lat 1975-1986.
W aktach „Finanse” są m.in.: budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja z lat 1975-1998, sprawozdania i analizy z realizacji bilansów własnych z lat 1975-1990, analizy ekonomiczne własne i jednostek podległych z lat 1976-1990, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1998, informacje o działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansowej z lat 1976-1998 oraz protokoły kontroli finansowych w jednostce własnej i w jednostkach podległych z lat 1978-1998.
Seria „Planowanie” zawiera przede wszystkim: plany roczne, sprawozdania, oceny i analizy z różnych dziedzin działalności Urzędu Wojewódzkiego z lat 1975-1997, plany wieloletnie z lat 1975-1988, ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1975-1989, plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1975-1990 oraz oceny sytuacji społeczno-gospodarczej z lat 1992-1995, sprawozdania zbiorcze jednostek podległych z lat 1991-1997, opracowania statystyczne opracowane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego dotyczące ludności i warunków mieszkaniowych z 1978 r., sprawozdania statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lesznie z lat 1976-1988, analizy ekonomiczne z lat 1976-1988, bilanse pieniężnych przychodów i wydatków ludności z lat 1975-1984, informacje o działalności Międzywojewódzkiej Komisji ds. Środkowo-Zachodniego Makroregionu Planowania z lat 1982-1988 oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Gospodarczej z lat 1981-1989, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych z lat (1968) 1975-1989, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1990-1998, informacje o kontaktach zagranicznych z lat 1990-1997, protokoły kontroli własnej jednostki z lat 1993-1997 oraz jednostek podległych z lat 1991-1998, budżety województwa, jego zmiany i realizacja z lat 1991-1998, sprawy finansowe państwowych gospodarstw rolnych z lat 1991-1992, ewidencję zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych z lat 1993-1996.
W aktach serii „Budownictwo i urbanistyka” znajdują się m. in. programy i plany zagospodarowania przestrzennego miast i wsi z lat 1979-1987, plany budownictwa mieszkaniowego z lat 1987-1990, pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektów budowlanych z lat 1975-1990.
Seria akt „Geodezja i gospodarka gruntami” zawiera przede wszystkim: informacje o zmianach granic miast i gmin z lat 1987-1998, dokumentację podstawową nieruchomości z lat 1991-1998, dane o rewindykacji nieruchomości rolnych i nierolniczych przejętych na własność państwa z lat 1990-1998, dokumentację dotyczącą komunalizacji mienia w gminach z lat 1990-1998, ewidencję gruntów i budynków z lat 1984-1998, wykazy gruntów z lat 1985-1990 oraz informacje o postępowaniu scaleniowym gruntów z lat 1984-1990.
W aktach „Przemysł, drobna wytwórczość, rzemiosło, handel i usługi” są m.in.: roczne programy i plany pracy z lat 1975-1988, plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania z lat 1975-1988, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1980-1988, sprawozdania statystyczne z lat 1975-1986, analizy ekonomiczne z lat 1975-1988, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1979-1990, informacje o kontrolach w jednostkach podległych z lat 1975-1980, dane o działalności Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Uspołecznionego Przemysłu Drobnego z lat 1981-1984, informacje o lokalizacji i sieci placówek handlowych i gastronomicznych z lat 1975-1990, plany i programy rozwoju handlu i gastronomii z lat 1980-1988, plany i programy rozwoju rzemiosła i usług z lat 1978-1989, sprawozdania dotyczące rzemiosła z lat 1976-1987, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1976-1987, informacje o organizacji i zakresie działania samorządu rzemieślniczego z lat 1976-1986, dokumentacje z nadzoru nad polityką rozwoju rzemiosła i usług z lat 1977-1990.
W aktach serii „Rolnictwo i leśnictwo” znajdują się m. in. akty normatywne własne z lat 1975-1990, programy, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania z lat 1975-1996, plany perspektywiczne i wieloletnie oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1975-1983, plany i sprawozdania jednostek podległych z lat 1975-1990, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1976-1990, sprawozdania i analizy jednostek podległych z lat 1987-1998, sprawozdania statystyczne z lat 1976-1990, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1975-1997, informacje o kontaktach zagranicznych z lat 1992-1997, protokoły kontroli jednostki własnej z lat 1976-1989 oraz jednostek podległych z lat 1975-1998, sprawozdania z realizacji inwestycji z lat 1991-1994, budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja z lat 1978-1990, informacje o rejonizacji upraw, strukturze zasiewów i użytków z lat 1977-1998, analizy i oceny działalności jednostek pracujących na rzecz rolnictwa z lat 1991-1997, analizy i programy rozwoju rolnictwa z lat 1992-1995, informacje dotyczące działalności związków hodowców i plantatorów z lat 1978-1981, informacje o pszczelarstwie z lat 1976-1985, plany zagospodarowania lasów z lat 1975-1986, sprawozdania i analizy dotyczące gospodarki leśnej z lat 1976-1987, plany i sprawozdania dotyczące gospodarki łowieckiej z lat 1981-1987.
Seria akt „Ochrona środowiska” zawiera m. in.: ewidencję złóż kopalin do eksploatacji z lat 1991-1997, badania, analizy i oceny jakości środowiska z lat 1980-1991, rejestrację i ewidencję programów badań hydrologicznych i prowadzonych robót z lat 1976-1990, rejestrację i ewidencję ujęć wód podziemnych z lat 1975-1990, ewidencję parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z lat 1976-1982 oraz informacje o działalności Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody z lat 1977-1982.
W aktach serii „Komunikacja i transport” są m. in.: programy i plany pracy z lat 1976-1989, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1977-1989, protokoły kontroli jednostki własnej z lat 1985-1988, rejestry rzeczowe dotyczące zezwolenia na prowadzenie transportu zarobkowego z lat 1960-1985 oraz dane dotyczące ewidencji dróg i mostów z lat 1985-1990.
W aktach „Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej” znajdują się przede wszystkim: programy i plany pracy z lat 1984-1989, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1983-1989, sprawozdania statystyczne z lat 1982-1983, informacje dotyczące kontroli w jednostkach podległych z lat 1985-1989, projekty inwestycyjne ujęcia wody dla miasta Leszna z lat 1987-1988, budżety, ich zmiana i realizacja z 1989 r., analizy ekonomiczne jednostek podległych z lat 1983-1989, dane o organizacji przedsiębiorstw i zakładów komunalnych z lat 1983-1988, informacje o cmentarzach i grobownictwie wojennym z lat 1975-1991.
W serii akt „Oświata” znajdują się m.in.: protokoły posiedzeń Kolegium Kuratora z lat 1975-1981, decyzje i zarządzenia Kuratora z lat 1976-1989, programy i plany pracy z lat 1976-1988, plany społeczno-gospodarcze dotyczące szkolnictwa z lat 1976-1980, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac z lat 1975-1983, sprawozdania statystyczne dotyczące szkolnictwa z lat 1975-1983, sprawozdania statystyczne zbiorcze z lat 1975-1979, informacje dotyczące kontroli w jednostkach podległych z lat 1975-1988, dane o przydziałach etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1976-1987, budżety zbiorcze z lat 1979-1983, sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1975-1984, analizy ekonomiczne własne z lat 1979-1984, dane o organizacji i sieci szkół i przedszkoli z lat 1975-1997, informacje o nadzorze nad szkołami rolniczymi z lat 1994-1997 i szkołami medycznymi z lat 1975-1996, dane o organizacji i działalności szkół muzycznych z lat 1982-1987, badania naukowe w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z lat 1976-1988, plany i programy nauczania i wychowania z lat 1975-1987, wyniki nauczania, klasyfikowania i promowania z lat 1976-1988, informacje o działalności organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań z lat 1976-1989, dane o poradnictwie zawodowo-wychowawczym z lat 1975- 1978, informacje o przestępczości wśród dzieci i młodzieży z lat 1982-1987 oraz o wypoczynku dzieci i młodzieży z lat 1975-1989.
Seria akt „Kultura i sztuka” zawiera m. in.: informacje dotyczące kontaktów zagranicznych z lat 1978-1990, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji jednostek podległych z lat 1980-1989, dane o nadawanych odznakach resortowych z lat 1980-1996, informacje o nadzorze nad działalnością instytucji artystycznych i placówek upowszechniania kultury o zasięgu wojewódzkim z lat 1992-1995, dokumentację z organizowanych imprezach i akcjach kulturalnych z lat 1995-1989, informacje o działalności towarzystw regionalnych, bibliotek publicznych, domów kultury, muzeów, biura wystaw artystycznych, klubów i świetlic z lat 1975-1990. W serii „Kultura i sztuka” znajdują się także: ewidencja zabytków ruchomych i nieruchomych z lat 1975-1977, dokumentacja opieki nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1980-1996, informacje o działalności Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Lesznie z lat 1976-1990 oraz gminnych komitetów ochrony pomników walki i męczeństwa z lat 1980-1988.
W serii „Kultura fizyczna, sport i turystyka” są m.in.: akty normatywne własne z lat 1975-1997, programy i plany pracy z lat 1975-1985, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1976-1998, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1993, informacje o działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, ludowych zespołów sportowych z lat 1977-1996, programy kontaktów zagranicznych z lat 1991-1996, protokoły kontroli, lustracji i inspekcji w jednostkach podległych z lat 1975-1998, dane dotyczące nadawania odznak resortowych z lat 1978-1998, budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja z lat 1976-1981, informacje o kierunkach i programach kultury fizycznej z lat 1979-1990, dokumentacja dotycząca organizowania imprez sportowych z lat 1977-1989, ewidencja bazy sportowej, turystycznej i wypoczynkowej z lat 1975-1989, programy rozwoju turystyki i wypoczynku z lat 1975-1990.
Seria akt „Sprawy obywatelskie” zawiera m. in.: analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1989-1998, protokoły kontroli w jednostkach podległych z lat 1975-1987, dane dotyczące osiedlania się ludności cygańskiej z lat 1976-1984, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów ds. wykroczeń z lat 1975-1988, informacje dotyczące nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego z lat 1975-1984.
W aktach „Stowarzyszenia i partie polityczne” znajdują się dane o funkcjonowaniu poszczególnych stowarzyszeń z lat 1945-1998 oraz o likwidacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Komitetu Wojewódzkiego w Lesznie z lat 1991-1998.
W serii akt „Sprawy wyznaniowe” są m. in.: informacje o działalności poszczególnych parafii katolickich i ewangelickich z lat 1988-1998 oraz analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1989.
Seria akt „Ochrona zdrowia i opieka społeczna” zawiera m. in.: akty normatywne Wojewody Leszczyńskiego z lat 1975-1997, zarządzenia i pisma okólne Lekarza Wojewódzkiego z lat 1975-1992, plany i programy działania oraz sprawozdania z realizacji z lat 1977-1998, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1976-1988, analizy z wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu z lat 1980-1988, plany i sprawozdania jednostek podległych z lat 1983-1998, protokoły kontroli jednostek podległych z lat 1975-1998 oraz analizy ekonomiczne jednostek podległych z lat 1979-1988, budżety zbiorcze, ich zmiany i realizacja z lat 1976-1998, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975-1989, plany i sprawozdania społecznych komitetów przeciwalkoholowych z lat 1975-1988, programy zwalczania alkoholizmu i narkomanii z lat 1977-1997, informacje o budowie Wojewódzkiego Szpitala w Budowie z lat 1983-1989, ewidencję placówek służby zdrowia z lat 1976-1990 oraz dane o działalności placówek służby zdrowia z lat 1976-1998, opracowania analityczne z zakresu opieki zdrowotnej z lat 1977-1998, sprawozdania i analizy o umieralności niemowląt z lat 1977-1993, informacje o działalności aptek z lat 1985-1989, plany i sprawozdania z zakresu rehabilitacji zawodowej inwalidów z lat 1980-1987.
W serii akt „Zatrudnienie i sprawy socjalne” znajdują się m. in.: akty normatywne własne z lat 1976-1987, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1976-1981, sprawozdania statystyczne z lat 1977-1989, analizy i oceny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych z lat 1976-1989, protokoły kontroli w jednostkach podległych z lat 1975-1980, analizy ekonomiczne z lat 1975-1988, analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy z lat 1976-1992, sprawozdania z zatrudnienia za granicą z lat 1982-1986, bilanse siły roboczej z lat 1976-1992.
W serii „Obrona cywilna” są zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej z lat 1975-1991, plany pracy z lat 1976-1985, plany obrony cywilnej z lat 1976-1998, dane o kontr
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 105 0
1 Organizacja i zarządzanie 0 0
1.1 Statuty organizacyjne 18 1977-1998 0
1.2 Regulaminy organizacyjne 10 1975-1998 0
1.3 Dencentralizacja zadań i uprawnień 1 1990-1990 0
1.4 Organizacja jednostek współdziałających 28 1975-1993 0
1.5 Zebrania wiejskie, sołtysi 2 1975-1976 0
1.6 Narady pracowników 2 1984-1991 0
1.7 Plany i programy zjazdów, narad, konferencji 2 1978-1979 0
1.8 Organizacja zjazdów, narad, konferencji 9 1976-1985 0
1.9 Udział w obcych zjazdach naradach, konferencjach 1 1986-1986 0
1.10 Uchwały rady narodowej 3 1983-1987 0
1.11 Akty normatywne własne 51 1975-1998 0
1.12 Akty normatywne organów samorządu terytorialnego 1 1992-1996 0
1.13 Programy i plany pracy 31 1975-1989 0
1.14 Sprawozdania z realizacji planów pracy 14 1976-1988 0
1.15 Opracowania własne – plany i sprawozdania 11 1990-1998 0
1.16 Sprawozdania statystyczne 28 1976-1998 0
1.17 Sprawozdania z działalności wojewody 7 1993-1998 0
1.18 Analizy, oceny, sprawozdawczość 4 1978-1988 0
1.19 Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 4 1976-1991 0
1.20 Tworzenie, łączenie i znoszenie gmin 2 1975-1981 0
1.21 Zmiany granic miast i gmin 5 1993-1998 0
1.22 Podział terytorialny na powiaty 11 1993-1998 0
1.23 Skargi i wnioski 8 1982-1998 0
1.24 Analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania 41 1975-1998 0
1.25 Wydawnictwa i publikacje 4 1976-1983 0
1.26 Ogłoszenia i obwieszczenia własne 42 1975-1998 0
1.27 Konferencje prasowe 3 1996-1998 0
1.28 Wywiady i informacje dla prasy, radia i telewizji 7 1993-1998 0
1.29 Wycinki prasowe 13 1976-1998 0
1.30 Kroniki Województwa Leszczyńskiego 10 1975-1981 0
1.31 Inne kroniki 13 1975-1983 0
1.32 Współdziałanie z Sejmem i Senatem RP 8 1992-1998 0
1.33 Współdziałanie z ministerstwami i kierownikami urzędów centralnych 18 1990-1998 0
1.34 Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 8 1991-1998 0
1.35 Współdziałanie z organizacjami politycznymi i społecznymi oraz związkami zawodowymi 24 1978-1998 0
1.36 Współdziałanie z instytucjami naukowymi 1 1976-1977 0
1.37 Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 14 1975-1998 0
1.38 Normatywy kancelaryjne 14 1975-1998 0
1.39 Rejestry rzeczowe 1 1975-1982 0
1.40 Sprawozdania z działalności Archiwum Zakładowego 2 1976-1992 0
1.41 Ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym 2 1975-1975 0
1.42 Organizacja i technika pracy biurowej 1 1976-1988 0
1.43 Regulaminy pracy, czas pracy 5 1984-1997 0
1.44 Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 7 1976-1988 0
1.45 Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek podporządkowanych 10 1981-1990 0
1.46 Analizy i oceny rezerwy kadrowej 1 1984-1984 0
1.47 Opiniowanie pracowników 14 1980-1992 0
1.48 Odznaczenia państwowe 14 1975-1998 0
1.49 Odznaka „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego” 18 1990-1998 0
1.50 Odznaka „Zasłużony pracownik państwowy” 13 1977-1990 0
1.51 Odznaki honorowe za szczególne zasługi 5 1977-1990 0
1.52 Szkolenia pracowników 1 1976-1976 0
1.53 Ewidencja emerytów i rencistów 1 1985-1985 0
1.54 Nabywanie, zbywanie, zamiana nieruchomości, lokali i pomieszczeń na potrzeby własne 2 1976-1976 0
1.55 Inwestycje - dokumentacja prawna i techniczna obiektów jednostek podległych 1 1976-1976 0
1.56 Realizacja postanowień prezydium WRN 1 1987-1987 0
1.57 Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi własnej jednostki 3 1981-1986 0
2 Kolegia, komisje i zespoły 0 0
2.1 Komisje Wojewódzkiej Rady Narodowej 4 1986-1989 0
2.2 Sprawozdania z działalności kolegiów, komisji, zespołów 7 1988-1997 0
2.3 Kolegium Wojewody 8 1991-1998 0
2.4 Rada ds. Rodziny 2 1981-1987 0
3 Wybory do Sejmu i rad narodowych 14 1980-1990 0
4 Kontakty zagraniczne 29 1979-1998 0
Akta osobowe 238 1945-2002 0
6 Kontrole i inspekcje 0 0
6.1 Zjazdy, narady i konferencje 5 1975-1984 0
6.2 Ogólne zasady pracy i płac 1 1975-1975 0
6.3 Zarządzenia ministrów i kierowników urzędów centralnych 1 1987-1987 0
6.4 Akty normatywne własne 3 1976-1984 0
6.5 Programy i plany pracy 9 1976-1984 0
6.6 Sprawozdanie z realizacji planu pracy 1 1981-1982 0
6.7 Organizacja jednostek podległych 0 0
6.8 Tezy kontrolne i inne wytyczne w sprawach kontroli, inspekcji i lustracji 5 1975-1987 0
6.9 Plany kontroli, inspekcji i lustracji oraz ich realizacja 2 1991-1992 0
6.10 Kontrole zewnętrzne jednostki własnej 5 1984-1989 0
6.11 Kontrole jednostek podległych 143 1976-1998 0
6.12 Informacje o kontrolach w jednostkach podległych 28 1975-1986 0
6.13 Protokoły i wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 26 1984-1998 0
6.14 Kontrole legalności aktów prawnych organów samorządu terytorialnego 17 1990-1998 0
6.15 Tezy badań i inne wytyczne w sprawach badań 3 1978-1983 0
6.16 Wyniki badań, opracowania, dotyczące kontroli w jednostkach podległych 11 1976-1986 0
6.17 Skargi i wnioski 19 1975-1986 0
6.18 Wycinki prasowe 2 1983-1985 0
6.19 Opinie o naczelnikach miast i gmin 1 1985-1985 0
6.20 Szkolenia pracowników 5 1978-1986 0
7 Finanse 0 0
7.1 Organizacja Wydziału Finansowego 1 1975-1975 0
7.2 Regulaminy pracy, czas pracy 2 1991-1995 0
7.3 Kolegia, komisje, zespoły 36 1976-1998 0
7.4 Zjazdy, narady, konferencje 1 1979-1979 0
7.5 Narady pracowników 6 1975-1986 0
7.6 Akty normatywne własne 7 1976-1990 0
7.7 Programy i plany pracy i ich realizacja 44 1975-1997 0
7.8 Budżet województwa, jego zmiany i realizacja 57 1975-1998 0
7.9 Budżety jednostkowe 1 1982-1982 0
7.10 Sprawozdania własne 15 1979-1998 0
7.11 Sprawozdania jednostek gospodarki uspołecznionej 2 1988-1989 0
7.12 Sprawozdania dotyczące podatków od nieruchomości 5 1981-1985 0
7.13 Sprawozdania o ulgach ekonomicznych 2 1983-1985 0
7.14 Sprawozdania i analizy z realizacji kwartalnych bilansów własnych 22 1974-1990 0
7.15 Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych i wykonania funduszu płac 2 1989-1990 0
7.16 Bilanse i sprawozdania własne i jednostek podległych 21 1975-1990 0
7.17 Analizy ekonomiczne 31 1976-1990 0
7.18 Analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania 19 1976-1998 0
7.19 Podatki i opłaty lokalne 14 1983-1990 0
7.20 Zobowiązania pieniężne i składki na fundusz emerytalny rolników 25 1975-1990 0
7.21 Kontakty zagraniczne 2 1991-1995 0
7.22 Kontrole zewnętrzne urzędu i jednostek podległych 60 1975-1998 0
7.23 Rzeczowy wykaz akt 1 1976-1976 0
7.24 Przydziały etatów - wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1 1990-1990 0
7.25 Odznaczenia 1 1976-1976 0
7.26 Szkolenia pracowników 12 1975-1995 0
8 Planowanie 0 0
8.1 Wytyczne i wskaźniki władz nadrzędnych 4 1975-1976 0
8.2 Metodyka planowania i sprawozdawczości 1 1980-1980 0
8.3 Materiały robocze dotyczące opracowania planów 14 1975-1990 0
8.4 Plany pracy i ich realizacja 5 1976-1988 0
8.5 Plany roczne, sprawozdania, oceny, analizy 32 1974-1990 0
8.6 Plany wieloletnie 16 1975-1988 0
8.7 Plany jednostek podległych i sprawozdania z ich realizacji 5 1983-1988 0
8.8 Ostateczne wersje planów zbiorczych 20 1975-1989 0
8.9 Plany społeczno – gospodarcze 22 1975-1990 0
8.10 Zagadnienia społeczno – gospodarcze 1 1990-1990 0
8.11 Program rozwoju ośrodka obliczeniowego w Lesznie 1 1982-1982 0
8.12 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 63 1975-1989 0
8.13 Narodowy Spis Powszechny 55 1978-1978 0
8.14 Źródłowe materiały statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lesznie 18 1976-1988 0
8.15 Opracowania statystyczne 16 1976-1989 0
8.16 Materiały robocze dotyczące opracowań sprawozdań i ocen realizacji planu rocznego 4 1983-1988 0
8.17 Analizy ekonomiczne 12 1976-1988 0
8.18 Notatki prasowe dotyczące Wydziału 1 1987-1987 0
8.19 Współdziałanie 4 1980-1989 0
8.20 Kontrole jednostek podległych 3 1980-1984 0
8.21 Bilanse siły roboczej 3 1976-1981 0
8.22 Bilanse pieniężnych przychodów i wydatków ludności 13 1975-1984 0
8.23 Realizacja bilansów pieniężnych przychodów i wydatków ludności 0 0
8.24 Problemowe opracowania monograficzne 4 1976-1981 0
8.25 Międzywojewódzka Komisja Planowania do spraw Środkowo-Zachodniego Makroregionu 7 1982-1988 0
8.26 Wojewódzki Zespół ds. Reformy Gospodarczej 10 1981-1989 0
8.27 Społeczna Rada Konsultacyjna przy Województwie Leszczyńskim 3 1983-1997 0
8.28 Plany czynów społecznych 5 1975-1977 0
8.29 Realizacja czynów społecznych 4 1975-1978 0
8.30 Zatrudnienie w spółdzielniach 1 1985-1985 0
8.31 Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych 123 1964-1989 0
8.32 Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1 1989-1989 0
9 Gospodarka 0 0
9.1 Regulaminy organizacyjne 6 1991-1997 0
9.2 Kolegia, komisje, zespoły 4 1991-1998 0
9.3 Akty normatywne własne 3 1997-1998 0
9.4 Opracowania własne – plany i sprawozdania 7 1991-1997 0
9.5 Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej 1 1990-1990 0
9.6 Sprawozdania zbiorcze jednostek podległych 8 1991-1997 0
9.7 Sprawozdania, analizy, oceny 3 1991-1997 0
9.8 Analizy jednostek podległych 1 1998-1998 0
9.9 Oceny sytuacji społeczno – gospodarczej 4 1992-1995 0
9.10 Oceny, opinie, uwagi 6 1993-1997 0
9.11 Skargi i wnioski 15 1990-1998 0
9.12 Współdziałanie z Prezydium Rządu i Radą Ministrów 10 1991-1998 0
9.13 Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 14 1991-1998 0
9.14 Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 8 1991-1995 0
9.15 Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 14 1991-1998 0
9.16 Współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi 13 1991-1998 0
9.17 Kontakty zagraniczne 17 1990-1997 0
9.18 Kontrole zewnętrzne urzędu własnego 12 1993-1997 0
9.19 Kontrole jednostek podległych 12 1991-1998 0
9.20 Przydziały etatów - wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1 1990-1990 0
9.21 Regulaminy pracy, czas pracy 2 1994-1995 0
9.22 Powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek podległych 5 1994-1995 0
9.23 Opiniowanie kierowników jednostek podporządkowanych 1 1990-1990 0
9.24 Ewidencja inwestycji 1 1991-1991 0
9.25 Budżet województwa, jego zmiana i realizacja 9 1991-1998 0
9.26 Sprawy finansowe państwowych gospodarstw rolnych 14 1991-1992 0
9.27 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 201 1988-1998 0
9.28 Informacje o prywatyzacji 15 1991-1998 0
9.29 Reprywatyzacja 1 1991-1992 0
9.30 Ewidencja zlikwidowanych przedsiębiorstw 5 1993-1997 0
10 Budownictwo i urbanistyka 0 0
10.1 Programy i plany pracy 1 1983-1983 0
10.2 Sprawozdania statystyczne 2 1985-1990 0
10.3 Skargi i wnioski 1 1983-1983 0
10.4 Współdziałanie z innymi jednostkami 1 1982-1982 0
10.5 Kontrole jednostek podległych 1 1985-1985 0
10.6 Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 1 1985-1985 0
10.7 Programy i plany zagospodarowania przestrzennego 7 1979-1987 0
10.8 Koncepcja zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Leszna 1 1978-1978 0
10.9 Plany budownictwa mieszkaniowego 2 1987-1990 0
10.10 Pozwolenia na budowę 55 1972-1990 0
11 Geodezja i gospodarka gruntami 0 0
11.1 Tworzenie, łączenie i znoszenie gmin, ustalanie ich nazw i siedzib 1 1991-1991 0
11.2 Zmiany granic miast 5 1991-1998 0
11.3 Granice administracyjne 4 1987-1990 0
11.4 Ewidencja, dokumentacja podstawowa nieruchomości 12 1991-1998 0
11.5 Zmiany rodzaju użytkowania nieruchomości 7 1985-1997 0
11.6 Rewindykacja nieruchomości rolnych przejętych na własność państwa 13 1990-1998 0
11.7 Rewindykacja nieruchomości nie rolniczych przejętych na własność państwa 8 1989-2000 0
11.8 Komunalizacja mienia 313 1990-2008 0
11.9 Ewidencja terenów nierolniczych, zmiany w ewidencji 1 1977-1978 0
11.10 Ewidencja gruntów i budynków 16 1984-1998 0
11.11 Nazewnictwo ulic, placów, parków itp. 1 1987-1987 0
11.12 Wykazy gruntów 6 1985-1990 0
11.13 Aktualizacja klasyfikacji gruntów z urzędu 2 1985-1987 0
11.14 Postępowanie scaleniowe 8 1984-1990 0
11.15 Budżet województwa, jego zmiana i realizacja 1 1998-1998 0
12 Przemysł, drobna wytwórczość, rzemiosło, handel i usługi 0 0
12.1 Wojewódzka Rada Rynku 3 1978-1980 0
12.2 Posiedzenia komisji stałych 2 1979-1981 0
12.3 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów 8 1976-1987 0
12.4 Udział w obcych naradach, zjazdach i konferencjach 2 1983-1984 0
12.5 Zarządzenia ministrów i kierowników urzędów centralnych 2 1978-1978 0
12.6 Uchwały rady narodowej 1 1976-1976 0
12.7 Zbiory przepisów prawnych 1 1979-1979 0
12.8 Akty normatywne własne 14 1975-1986 0
12.9 Organizacja i zakres działania organów samorządów rzemieślniczych 1 1975-1975 0
12.10 Realizacja uchwał instancji wojewódzkiej PZPR 1 1983-1983 0
12.11 Materiały robocze dotyczące opracowania planów rocznych 2 1987-1987 0
12.12 Programy i plany pracy 26 1975-1988 0
12.13 Zbiorcze plany roczne i sprawozdania z ich wykonania 2 1975-1975 0
12.14 Plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania 11 1975-1988 0
12.15 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 5 1980-1988 0
12.16 Opracowania statystyczne 26 1975-1986 0
12.17 Prowadzenie resortowych badań statystycznych 2 1984-1985 0
12.18 Analizy ekonomiczne 18 1975-1998 0
12.19 Analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania 12 1979-1990 0
12.20 Wycinki prasowe 3 1976-1985 0
12.21 Tezy kontrolne i inne wytyczne w sprawach kontroli 1 1983-1984 0
12.22 Kontrole jednostek podległych 8 1975-1980 0
12.23 Wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące jednostki własnej 1 1984-1984 0
12.24 Przydziały etatów, wykazy etatów 1 1981-1981 0
12.25 Szkolenia pracowników 5 1982-1985 0
12.26 Sprawozdanie z działalności Polskiej Izby Handlu Zagranicznego 1 1982-1985 0
12.27 Wojewódzki Fundusz Rozwoju Uspołecznionego Przemysłu Drobnego 1 1981-1984 0
12.28 Sieć placówek handlowych i zakładów gastronomicznych 15 1975-1990 0
12.29 Plany i programy rozwoju handlu i gastronomii 4 1980-1990 0
12.30 Realizacja planów rozwoju handlu i gastronomii 1 1983-1983 0
12.31 Plany i programy rozwoju rzemiosła i usług 20 1978-1989 0
12.32 Sprawozdania dotyczące rzemiosła 6 1976-1987 0
12.33 Ogólne zasady zaopatrzenia rynku oraz usług 5 1975-1985 0
12.34 Analizy rynku, opinie, badanie rynku 3 1983-1985 0
12.35 Licencje na prowadzenie działalności przemysłowej 2 1981-1993 0
12.36 Ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 9 1976-1987 0
12.37 Rozwój sieci zakładów przemysłowych i usługowych 7 1978-1987 0
12.38 Przemysł mięsny 1 1985-1985 0
12.39 Przemysł mleczarski 1 1985-1985 0
12.40 Organizacja i zakres działania samorządu rzemieślniczego 8 1976-1986 0
12.41 Wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła 2 1976-1977 0
12.42 Nadzór nad polityką rozwoju rzemiosła i usług 6 1977-1990 0
12.43 Eksport wyrobów wytwarzanych 2 1987-1988 0
12.44 Rejestr cen 2 1977-1978 0
13 Rolnictwo i leśnictwo 0 0
13.1 Interpelacje, wnioski i zapytania 2 1983-1991 0
13.2 Plany i programy działania kolegiów, komisji, zespołów 1 1990-1990 0
13.3 Posiedzenia komisji, kolegiów, zespołów 20 1976-1997 0
13.4 Realizacja wniosków komisji stałych 12 1976-1989 0
13.5 Sprawozdania z działalności komisji, kolegiów, zespołów 2 1986-1988 0
13.6 Narady pracowników 6 1975-1985 0
13.7 Organizacja jednostek współdziałających 6 1975-1987 0
13.8 Uchwały Rady Narodowej 1 1977-1977 0
13.9 Akty normatywne własne 30 1975-1990 0
13.10 Charakterystyka regionu 1 1986-1986 0
13.11 Realizacja uchwał instancji wojewódzkiej 2 1983-1987 0
13.12 Metodyka i organizacja, planowania i sprawozdawczości statystycznej 2 1993-1994 0
13.13 Programy, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 44 1975-1996 0
13.14 Plany i programy rozwoju usług 2 1984-1986 0
13.15 Plany wieloletnie i roczne 2 1975-1980 0
13.16 Plany perspektywiczne i wieloletnie oraz sprawozdania z ich wykonania 15 1975-1983 0
13.17 Plany i sprawozdanie jednostek podległych 14 1975-1990 0
13.18 Plany i sprawozdania roczne 16 1975-1988 0
13.19 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 21 1976-1990 0
13.20 Sprawozdania i analizy jednostek podległych 9 1987-1998 0
13.21 Plany i sprawozdania zbiorcze 11 1976-1998 0
13.22 Sprawozdania i informacje dotyczące skupu produktów rolnych 2 1987-1988 0
13.23 Analizy z zakresu sytuacji w rolnictwie 1 1975-1975 0
13.24 Analizy ekonomiczne jednostek podległych 2 1987-1989 0
13.25 Oceny, opinie, uwagi 2 1996-1997 0
13.26 Plany i programy badań i opracowań statystycznych 4 1986-1989 0
13.27 Sprawozdania statystyczne 42 1976-1990 0
13.28 Informacje statystyczne urzędów statystycznych 3 1984-1987 0
13.29 Dane statystyczne o pracownikach 6 1976-1983 0
13.30 Informacje i analizy z realizacji zadań społeczno - gospodarczych 3 1981-1983 0
13.31 Informacje dotyczące rolnictwa 3 1978-1986 0
13.32 Informacje o podmiotach gospodarczych 2 1986-1987 0
13.33 Skargi i wnioski 24 1975-1997 0
13.34 Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 8 1991-1998 0
13.35 Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 13 1975-1995 0
13.36 Agencja Rynku Rolnego 1 1990-1990 0
13.37 Kontakty zagraniczne 6 1992-1997 0
13.38 Plany kontroli, inspekcji, lustracji oraz ich realizacja 2 1980-1986 0
13.39 Kontrole jednostki własnej 9 1976-1989 0
13.40 Kontrole jednostek podległych 25 1975-1998 0
13.41 Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 4 1984-1987 0
13.42 Wyniki badań, sprawozdania, notatki 1 1977-1977 0
13.43 Ewidencja pracowników odznaczonych 2 1976-1977 0
13.44 Szkolenia pracowników 13 1975-1989 0
13.45 Plany inwestycyjne 2 1984-1992 0
13.46 Sprawozdania z realizacji inwestycji 3 1991-1996 0
13.47 Inwestycje budowlane w rolnictwie 4 1985-1988 0
13.48 Budżety zbiorcze ich zmiana i realizacja 23 1978-1990 0
13.49 Bilanse, sprawozdania z działalności placówek żywienia przyzakładowego 1 1975-1975 0
13.50 Stan posiadania w rolnictwie 1 1975-1975 0
13.51 Spis rolny i powszechny 2 1986-1987 0
13.52 Sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi 3 1973-1980 0
13.53 Przejęcie nieruchomości rolnych z innych tytułów 1 1971-1979 0
13.54 Przekazywanie nieruchomości na rzecz jednostek uspołecznionych 1 1977-1977 0
13.55 Ewidencja, oznaczenia granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości 1 1977-1977 0
13.56 Wymiana gruntów Przybyszewo-Lasocice 1 1975-1975 0
13.57 Ocena stanu produkcji rolnej 1 1975-1975 0
13.58 Rejonizacja upraw i struktura zasiewów i użytków 10 1977-1998 0
13.59 Analiza i ocena działalności jednostek pracujących na rzecz rolnictwa 7 1991-1997 0
13.60 Analizy i programy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz usług na rzecz rolnictwa 4 1992-1995 0
13.61 Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie 4 1996-1998 0
13.62 Sprawozdania z powierzchni upraw ogrodniczych 5 1978-1984 0
13.63 Sprawozdanie z działalności zespołów rolników indywidualnych 1 1983-1983 0
13.64 Specjalizacja produkcji 2 1984-1985 0
13.65 Informacje o związkach hodowców i plantatorów 4 1978-1981 0
13.66 Przebieg kontraktacji roślinnej 9 1980-1990 0
13.67 Hodowla 2 1980-1989 0
13.68 Pszczelarstwo 5 1976-1985 0
13.69 Jedwabnictwo 1 1986-1986 0
13.70 Bilanse paszowe 2 1985-1986 0
13.71 Sprawy rybactwa 8 1976-1988 0
13.72 Inwentaryzacja gospodarstw leśnych 4 1975-1978 0
13.73 Programy zagospodarowania lasów 8 1976-1995 0
13.74 Plany urządzenia gospodarstwa leśnego 6 1976-1981 0
13.75 Sprawozdanie i analizy dotyczące gospodarki leśnej 6 1976-1981 0
13.76 Odnawianie gruntów leśnych, zalesienia i pielęgnowanie lasu 2 1983-1987 0
13.77 Kompleksowe zadrzewianie wsi 3 1975-1976 0
13.78 Sprawozdawczość z gospodarki zadrzewionej 7 1981-1987 0
13.79 Plany i sprawozdania dotyczące gospodarki łowieckiej 8 1981-1987 0
13.80 Inwentaryzacja zwierzyny łownej 5 1976-1980 0
13.81 Podział na obwody łowieckie 2 1977-1985 0
14 Ochrona środowiska 0 0
14.1 Regulaminy organizacyjne urzędu własnego 3 1994-1996 0
14.2 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów 3 1995-1997 0
14.3 Programy i plany pracy 5 1988-1995 0
14.4 Oceny, opinie, uwagi 3 1995-1997 0
14.5 Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 4 1994-1997 0
14.6 Ewidencja złóż kopalin do eksploatacji 6 1991-1997 0
14.7 Inwentaryzacja i bilanse zasobów złóż kopalin 3 1993-1997 0
14.8 Badania, analizy i oceny jakości środowiska 6 1980-1991 0
14.9 Rejestracja i ewidencja programów badań hydrogeologicznych i prowadzonych robót 14 1976-1990 0
14.10 Rejestracja i ewidencja ujęć wód podziemnych 16 1975-1990 0
14.11 Bilanse zasobów wód podziemnych 4 1985-1990 0
14.12 Dokumentacja parku dworskiego w Godurowie 1 1984-1984 0
14.13 Ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody 7 1976-1982 0
14.14 Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody 3 1977-1982 0
14.15 Nadzór nad rezerwatami i pomnikami przyrody 1 1976-1976 0
15 Komunikacja i transport 0 0
15.1 Zarządzenia dyrektora wydziału 2 1987-1988 0
15.2 Programy i plany pracy 5 1976-1989 0
15.3 Ustalenia realizacyjne kolegium wojewody 1 1987-1987 0
15.4 Analiza i oceny skarg i wniosków 5 1977-1989 0
15.5 Wycinki prasowe 1 1977-1980 0
15.6 Informacje o wskaźnikach techniczno - ekonomicznych 1 1979-1980 0
15.7 Protokoły kontroli jednostki własnej 4 1985-1988 0
15.8 Plany i programy szkolenia pracowników 4 1976-1989 0
15.9 Ewidencja pracowników odznaczonych 1 1975-1988 0
15.10 Zezwolenia na transport zarobkowy 2 1960-1988 0
15.11 Sprawozdania przedsiębiorstw przewozowych 1 1984-1984 0
15.12 Ewidencja dróg i mostów 5 1985-1990 0
16 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 0 0
16.1 Udział w obcych zjazdach, naradach, konferencjach 2 1987-1988 0
16.2 Regulaminy pracy urzędu własnego 1 1987-1987 0
16.3 Programy i plany pracy 7 1984-1989 0
16.4 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 9 1983-1989 0
16.5 Sprawozdania statystyczne 2 1982-1983 0
16.6 Sprawozdawczość z czynów społecznych 1 1982-1982 0
16.7 Wycinki prasowe 2 1983-1983 0
16.8 Kontrole jednostek podległych 6 1985-1988 0
16.9 Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 6 1984-1989 0
16.10 Zarządzenia pokontrolne innych organów kontroli 1 1984-1984 0
16.11 Informacje dotyczące zaopatrzenia województwa w wodę 1 1983-1983 0
16.12 Projekty inwestycyjne ujęcia wody dla Leszna 1 1987-1988 0
16.13 Budżety, ich zmiana i realizacja 2 1989-1990 0
16.14 Realizacja funduszy specjalnych 1 1989-1989 0
16.15 Ostateczne wersje planów zbiorczych 2 1988-1989 0
16.16 Analizy ekonomiczne jednostek podległych 5 1982-1989 0
16.17 Sprawy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 1980-1980 0
16.18 Organizacja przedsiębiorstw i zakładów komunalnych 3 1983-1987 0
16.19 Nadzór nad przedsiębiorstwami i zakładami komunalnymi 2 1987-1988 0
16.20 Nadzór nad przedsiębiorstwami oczyszczania 1 1988-1988 0
16.21 Cmentarze i grobownictwo wojenne 18 1975-1991 0
16.22 Ogródki działkowe 1 1979-1980 0
17 Oświata 0 0
17.1 Sesje, posiedzenia komisji 4 1978-1981 0
17.2 Kolegium Kuratora 11 1975-1989 0
17.3 Konferencje, zjazdy, narady 5 1975-1980 0
17.4 Decyzje dotyczące otwarcia szkół 1 1980-1980 0
17.5 Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej 3 1975-1977 0
17.6 Decyzje i zarządzenia kuratora 13 1976-1989 0
17.7 Wytyczne organizacyjno-programowe dla jednostek podległych 3 1985-1990 0
17.8 Programy i plany pracy 22 1976-1988 0
17.9 Plany i sprawozdania 2 1975-1975 0
17.10 Plany społeczno-gospodarcze dotyczące szkolnictwa 6 1976-1982 0
17.11 Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 21 1975-1983 0
17.12 Sprawozdania statystyczne dotyczące szkolnictwa 30 1975-1983 0
17.13 Sprawozdania statystyczne dotyczące opieki nad dzieckiem i młodzieżą 4 1975-1981 0
17.14 Sprawozdania statystyczne dotyczące wychowania przedszkolnego 2 1982-1983 0
17.15 Sprawozdania statystyczne zbiorcze 4 1975-1979 0
17.16 Informacje o działalności własnej jednostki i jednostek podległych 1 1975-1975 0
17.17 Analizy i oceny skarg i wniosków 1 1981-1981 0
17.18 Współdziałanie 1 1978-1978 0
17.19 Wojewódzka Honorowa Księga Przodowników Pracy Socjalistycznej 1 1981-1981 0
17.20 Niezależne Samorządne Związki Zawodowe "Solidarność" 1 1981-1981 0
17.21 Kontrola zewnętrzna własnej jednostki 1 1975-1975 0
17.22 Kontrole jednostek podległych 35 1975-1988 0
17.23 Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 22 1976-1987 0
17.24 Odznaczenia nauczycieli 3 1976-1978 0
17.25 Plany inwestycyjne 1 1988-1988 0
17.26 Sprawozdania z realizacji inwestycji 2 1987-1988 0
17.27 Budżety zbiorcze 6 1979-1983 0
17.28 Sprawozdania z wykonania budżetu 9 1975-1984 0
17.29 Sprawozdawczość finansowa 1 1979-1979 0
17.30 Rewizja finansowa 3 1976-1995 0
17.31 Analizy ekonomiczne własne 6 1979-1984 0
17.32 Sieć szkół i przedszkoli 14 1976-1988 0
17.33 Zbiorcze szkoły gminne 2 1976-1977 0
17.34 Nadzór nad szkołami rolniczymi 3 1994-1997 0
17.35 Szkoły przysposobienia rolniczego i zespoły młodych rolników 1 1977-1977 0
17.36 Nadzór nad działalnością średnich szkół medycznych 3 1975-1998 0
17.37 Ogniska i szkoły muzyczne 8 1982-1990 0
17.38 Organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 24 1975-1988 0
17.39 Organizacja roku szkolnego 17 1978-1997 0
17.40 Organizacja szkół i wyposażenie 22 1976-1990 0
17.41 Baza lokalowa i kadra szkół i placówek oświatowych 1 1982-1982 0
17.42 Organizacja produkcji 1 1976-1976 0
17.43 Eksperymenty dydaktyczno – wychowawcze i programowe 2 1976-1981 0
17.44 Badania naukowe w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 10 1976-1988 0
17.45 Plany i programy nauczania i wychowania 9 1975-1987 0
17.46 Analiza sytuacji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą 1 1979-1979 0
17.47 Wyniki nauczania, klasyfikowania, promowania 13 1976-1988 0
17.48 Zajęcia pozalekcyjne 2 1978-1988 0
17.49 Organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań 6 1976-1989 0
17.50 Poradnictwo wychowawczo - zawodowe 4 1975-1978 0
17.51 Przestępczość wśród dzieci i młodzieży 5 1982-1987 0
17.52 Domy dziecka, ogniska wychowawcze, rodziny zastępcze 1 1978-1978 0
17.53 Sport i wychowanie fizyczne w szkole 2 1977-1980 0
17.54 Wynalazczość i współzawodnictwo 1 1980-1980 0
17.55 Nauczanie zawodu w zakładach pracy 1 1987-1987 0
17.56 Informacje o książkach, podręcznikach i czasopismach 1 1985-1985 0
17.57 Stosowanie pomocy naukowych 1 1985-1985 0
17.58 Radio i telewizja w procesie nauczania i wychowania 1 1985-1985 0
17.59 Biblioteki szkolne 3 1976-1985 0
17.60 Biblioteki pedagogiczne i naukowe 1 1985-1985 0
17.61 Informacje o wypoczynku dzieci i młodzieży 23 1975-1989 0
17.62 Nagrody 2 1976-1989 0
18 Kultura i sztuka 0 0
18.1 Organizacja jednostek współdziałających 1 1976-1976 0
18.2 Narady pracowników 3 1975-1982 0
18.3 Plany pracy i ich realizacja 10 1975-1994 0
18.4 Roczne opracowania statystyczne 3 1975-1984 0
18.5 Sprawozdania jednostek podległych 3 1993-1996 0
18.6 Sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń 2 1983-1983 0
18.7 Rozliczenie przyznanych środków finansowych 1 1985-1985 0
18.8 Skargi i wnioski 4 1987-1990 0
18.9 Wydawnictwa, informacje 1 1975-1976 0
18.10 Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjom 2 1980-1994 0
18.11 Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórców, towarzystwami 6 1978-1990 0
18.12 Kontakty zagraniczne 14 1978-1990 0
18.13 Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji 7 1980-1989 0
18.14 Sprawy pracownicze 1 1990-1990 0
18.15 Wykazy etatów w instytucjach kultury 1 1983-1983 0
18.16 Nagrody dla pracowników i działaczy kultury 1 1984-1984 0
18.17 Odznaczenia 2 1976-1978 0
18.18 Odznaki 9 1980-1996 0
18.19 Informacje o stanie kultury w województwie leszczyńskim 1 1990-1990 0
18.20 Nadzór nad działałalnością instytucji artystycznych i placówek upowszechniania kultury o zasięgu wojewódzkim 9 1992-1995 0
18.21 Imprezy i akcje kulturalne 14 1975-1989 0
18.22 Domy kultury, kluby, świetlice 18 1975-1990 0
18.23 Amatorski ruch teatralny 2 1976-1982 0
18.24 Upowszechnianie sztuki plastycznej i ludowej oraz fotografiki 1 1980-1980 0
18.25 Regionalne towarzystwa kulturalne 26 1976-1989 0
18.26 Biblioteki publiczne 7 1975-1988 0
18.27 Kinematografia 1 1980-1981 0
18.28 Biuro Wystaw Artystycznych 4 1981-1987 0
18.29 Muzea, muzealnictwo 4 1978-1990 0
18.30 Ewidencja zabytków nieruchomych 5 1975-1977 0
18.31 Dokumentacja zabytków nieruchomych 3 1975-1977 0
18.32 Ochrona zabytków nieruchomych 2 1976-1977 0
18.33 Opieka nad miejscami walk i męczeństwa 16 1980-1996 0
18.34 Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 14 1976-1990 0
18.35 Gminne Komitety Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 7 1980-1988 0
19 Kultura fizyczna, sport i turystyka 0 0
19.1 Posiedzenia kolegiów, komisji i zespołów 8 1977-1996 0
19.2 Sprawozdania z działalności kolegiów, komisji i zespołów 2 1995-1997 0
19.3 Zjazdy, narady i konferencje 3 1976-1983 0
19.4 Narady pracowników własnej jednostki 7 1976-1985 0
19.5 Statuty i regulaminy organizacyjne 3 1994-1998 0
19.6 Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej 1 1977-1977 0
19.7 Akty normatywne własne 15 1975-1997 0
19.8 Metodyka i organizacja prognozowania, planowania i sprawozdawczości statystycznej. Opracowania jednostek podległych 1 1997-1997 0
19.9 Programy i plany pracy 11 1975-1985 0
19.10 Plany i sprawozdania roczne 7 1975-1998 0
19.11 Plany i sprawozdania perspektywiczne 1 1975-1975 0
19.12 Plany jednostek podległych 2 1978-1985 0
19.13 Plany zbiorcze 1 1977-1977 0
19.14 Sprawozdania jednostek podległych 1 1998-1998 0
19.15 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 8 1976-1985 0
19.16 Sprawozdania dotyczące usług dla ludności 0 0
19.17 Opracowania statystyczne 3 1975-1981 0
19.18 Analizy i oceny skarg i wniosków 13 1976-1993 0
19.19 Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 4 1980-1994 0
19.20 Współdziałanie i wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej 6 1991-1996 0
19.21 Kontakty zagraniczne 6 1991-1996 0
19.22 Tezy kontrolne i inne wytyczne w sprawach kontroli, inspekcji i lustracji 7 1979-1990 0
19.23 Kontrole jednostki własnej i jednostek podległych 12 1975-1998 0
19.24 Przydziały etatów - wykazy 1 1978-1978 0
19.25 Analizy i oceny rezerwy kadrowej 1 1978-1978 0
19.26 Odznaki resortowe 11 1978-1998 0
19.27 Szkolenia pracowników 4 1977-1986 0
19.28 Plany inwestycyjne i remontowe 3 1975-1980 0
19.29 Opracowania i materiały dotyczące projektowania budżetu województwa 1 1991-1991 0
19.30 Budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja 7 1976-1981 0
19.31 Wojewódzki fundusz rozwoju kultury fizycznej 2 1997-1997 0
19.32 Analizy ekonomiczne jednostek podległych 1 1978-1978 0
19.33 Nadzór nad działal. instytucji art. i placówek upowszech. kultury o zasięgu wojewódzkim 4 1991-1991 0
19.34 Kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej 7 1979-1990 0
19.35 Kierunki i programy rozwoju turystyki oraz sprawozdania z ich realizacji 1 1991-1991 0
19.36 Sport masowy - spartakiady 3 1980-1988 0
19.37 Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej 3 1996-1998 0
19.38 Nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej 15 1977-1989 0
19.39 Ludowe zespoły sportowe 2 1976-1977 0
19.40 Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej 6 1976-1982 0
19.41 Imprezy i zawody sportowe 8 1977-1989 0
19.42 Baza sportowa, turystyczna i wypoczynkowa 17 1975-1989 0
19.43 Kierunki i programy dotyczące turystyki i wypoczynku 7 1977-1989 0
19.44 Plany zagospodarowania turystycznego 12 1975-1990 0
19.45 Informacje turystyczne 8 1976-1998 0
19.46 Propaganda turystyczna, foldery, przewodniki 6 1978-1990 0
19.47 Ocena sezonu turystycznego 1 1976-1976 0
19.48 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Lesznie 4 1986-1990 0
19.49 Turystyka kwalifikowana 2 1977-1979 0
19.50 Obchody 40-lecia Polski Ludowej 1 1983-1983 0
20 Sprawy obywatelskie 0 0
20.1 Statuty i regulaminy organizacyjne 3 1991-1998 0
20.2 Organizacja jednostek podległych 1 1975-1975 0
20.3 Kolegia, komisje, zespoły 5 1990-1995 0
20.4 Akty normatywne własne 3 1979-1995 0
20.5 Oceny, opinie, uwagi 4 1995-1998 0
20.6 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 9 1981-1998 0
20.7 Rejestr skarg i wniosków 1 1975-1997 0
20.8 Analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania 8 1989-1998 0
20.9 Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 5 1992-1998 0
20.10 Kontakty zagraniczne 1 1995-1995 0
20.11 Kontrole wewnętrzne urzędu własnego 1 1998-1998 0
20.12 Kontrole jednostek podległych 8 1975-1987 0
20.13 Statystyka osobowa 1 1998-1998 0
20.14 Szkolenia pracowników i ich realizacja 2 1977-1979 0
20.15 Środki pozabudżetowe własne 1 1990-1990 0
20.16 Odznaki 1 1976-1976 0
20.17 Amnestia 1 1977-1979 0
20.18 Zgromadzenia 1 1978-1978 0
20.19 Osiedlanie ludności cygańskiej 5 1976-1984 0
20.20 Kolegia do spraw wykroczeń 15 1975-1988 0
20.21 Nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego 8 1975-1984 0
20.22 Zmiana imion i nazwisk 1 1975-1975 0
20.23 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 4 1977-1990 0
21 Stowarzyszenia i partie polityczne 0 0
21.1 Nadzór nad stowarzyszeniami 72 1945-1998 0
21.2 Współdziałanie z organizacjami politycznymi 1 1979-1979 0
21.3 Likwidacja PZPR 8 1991-1998 0
22 Sprawy wyznaniowe 0 0
22.1 Plany i programy zjazdów, narad, konferencji 9 1981-1989 0
22.2 Narady pracowników jednostki własnej 1 1982-1982 0
22.3 Akty normatywne własne 5 1976-1988 0
22.4 Realizacja uchwał komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczone Partii Robotniczej 1 1977-1977 0
22.5 Rzeczowy wykaz akt 1 1976-1976 0
22.6 Rejestr skarg i wniosków 1 1982-1982 0
22.7 Analizy i oceny skarg i wniosków 11 1976-1989 0
22.8 Współdziałanie z innymi jednostkami 1 1985-1985 0
22.9 Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 6 1976-1988 0
22.10 Plany i programy szkolenia pracowników 2 1976-1979 0
22.11 Stosunki między Państwem a instytucjami wyznaniowymi 112 1988-1998 0
23 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 0 0
23.1 Sprawy ogólno-organizacyjne 3 1996-1998 0
23.2 Regulaminy organizacyjne 1 1991-1991 0
23.3 Regulaminy pracy jednostek podległych 2 1986-1987 0
23.4 Powoływanie i likwidacja jednostek organizacyjnych 1 1975-1975 0
23.5 Zjazdy, narady, konferencje 4 1977-1988 0
23.6 Komisje 3 1976-1983 0
23.7 Akty normatywne własne 31 1975-1997 0
23.8 Zarządzenia Lekarza Wojewódzkiego 17 1975-1992 0
23.9 Metodyka i organizacja prognozowania, planowania i sprawozdawczości statystycznej 6 1991-1997 0
23.10 Plany i programy działania oraz sprawozdania z ich realizacji 29 1977-1998 0
23.11 Planowanie i organizowanie ochrony ludności 1 1997-1997 0
23.12 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 10 1976-1988 0
23.13 Analizy z wykonania planu społeczno - gospodarczego i budżetu 8 1980-1988 0
23.14 Plany pracy jednostek podległych i ich realizacja 4 1983-1986 0
23.15 Sprawozdania jednostek podległych 7 1984-1998 0
23.16 Sprawozdania statystyczne 1 1975-1975 0
23.17 Skargi i wnioski 8 1975-1998 0
23.18 Ogłoszenia i obwieszczenia własne 12 1983-1998 0
23.19 Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych 3 1997-1998 0
23.20 Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 7 1991-1998 0
23.21 Współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi 9 1975-1998 0
23.22 Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami 4 1983-1997 0
23.23 Współdziałanie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Lesznie 1 1981-1981 0
23.24 Informacja o Oskarze Bielawskim 1 1983-1983 0
23.25 Instrukcje kancelaryjne jednostek podległych 1 1986-1986 0
23.26 Kontakty zagraniczne 4 1984-1991 0
23.27 Biblioteki w placówkach służby zdrowia 1 1983-1984 0
23.28 Kontrole jednostek podległych 45 1975-1998 0
23.29 Zasady pracy i płacy 1 1975-1975 0
23.30 Dane statystyczne o pracownikach 6 1976-1985 0
23.31 Przydziały etatów 2 1976-1977 0
23.32 Powoływanie specjalistów wojewódzkich 1 1989-1989 0
23.33 Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek podległych 3 1991-1992 0
23.34 Zasady rejestracji kadr podstawowych 1 1975-1975 0
23.35 Opiniowanie pracowników 1 1986-1986 0
23.36 Odznaczenia 2 1975-1977 0
23.37 Szkolenia pracowników 9 1975-1988 0
23.38 Praktyki programowe - specjalizacje 1 1975-1975 0
23.39 Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w jednostkach podległych 1 1980-1980 0
23.40 Plany i sprawozdania z inwestycji 3 1979-1981 0
23.41 Opracowania i materiały dotyczące budżetu województwa 5 1991-1998 0
23.42 Budżety jednostkowe, ich zmiana i realizacja 3 1985-1990 0
23.43 Budżety zbiorcze, ich zmiany i realizacja 11 1976-1998 0
23.44 Analizy ekonomiczne jednostek podległych 7 1979-1988 0
23.45 Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej 15 1975-1989 0
23.46 Bilanse finansowe 3 1985-1998 0
23.47 Plany dochodów i wydatków przedsięb. rozliczających się z budżetem i jego realizacja 3 1993-1998 0
23.48 Fundusz Pomocy Rodzinie 1 1984-1984 0
23.49 Sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 2 1976-1979 0
23.50 Zasady powoływania, szkolenia i działania opiekunów społecznych 1 1975-1975 0
23.51 Wojewódzki Fundusz Przeciwalkoholowy 1 1985-1985 0
23.52 Społeczne komitety przeciwalkoholowe 21 1975-1988 0
23.53 Zapobieganie i zwalczanie alkoholizmu i narkomanii 15 1977-1998 0
23.54 Wojewódzki Szpital w Budowie w Lesznie 6 1983-1989 0
23.55 Ewidencja placówek służby zdrowia 10 1976-1990 0
23.56 Szpitale zespolone - tworzenie, znoszenie 1 1977-1977 0
23.57 Nadzór nad placówkami służby zdrowia 57 1976-1998 0
23.58 Opracowania analityczne z zakresu opieki zdrowotnej 10 1977-1998 0
23.59 Sprawozdania nadzoru specjalistycznego 2 1983-1998 0
23.60 Charakterystyka i tendencje rozwojowe wiejskiej służby zdrowia 5 1978-1988 0
23.61 Przemysłowa służba zdrowia 11 1976-1995 0
23.62 Informacja o działalności żłobków 1 1983-1983 0
23.63 Opieka lekarsko-higieniczna w zakładach nauczania i wychowania 3 1980-1985 0
23.64 Opieka profilaktyczna nad dzieckiem 2 1985-1998 0
23.65 Opieka profilaktyczna nad kobietami 1 1985-1985 0
23.66 Metody leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 3 1977-1983 0
23.67 Mianownictwo chorób i przyczyn zgonów 9 1977-1989 0
23.68 Sprawozdania Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka w zakresie umieralności niemowląt 11 1978-1989 0
23.69 Analizy zgonów niemowląt 14 1978-1996 0
23.70 Zasady zaopatrywania chorych w środki lecznicze, ortopedyczne i sanitarne 50 1975-1993 0
23.71 Działalność aptek 5 1985-1989 0
23.72 Urzędowy spis leków 8 1983-1984 0
23.73 Plany i sprawozdania z zakresu rehabilitacji zawodowej inwalidów 6 1980-1988 0
23.74 Polityka w zakresie zakładowej pomocy społecznej 9 1975-1988 0
23.75 Zasady prowadzenia zakładów pomocy społecznej 5 1978-1982 0
23.76 Pomoc rodzinom 2 1982-1985 0
23.77 Zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych 1 1978-1978 0
23.78 Rehabilitacja zawodowa inwalidów 1 1988-1988 0
23.79 Reforma służby zdrowia 3 1992-1998 0
24 Zatrudnienie i sprawy socjalne 0 0
24.1 Struktura i organizacja pracy wydziału 2 1975-1991 0
24.2 Struktura i organizacja pracy jednostek podległych 2 1975-1984 0
24.3 Rzeczowy wykaz akt 1 1984-1984 0
24.4 Kolegia, komisje, zespoły 19 1976-1990 0
24.5 Wojewódzka Rada Zatrudnienia 2 1991-1992 0
24.6 Rada do spraw rodziny 1 1976-1984 0
24.7 Narady pracownicze 1 1975-1975 0
24.8 Zjazdy, narady, konferencje 8 1978-1985 0
24.9 Zarządzenia dotyczące zatrudniania 1 1979-1979 0
24.10 Uchwały rady narodowej własnej 2 1984-1985 0
24.11 Akty normatywne własne 9 1976-1987 0
24.12 Metodyka planowania i sprawozdawczości 3 1984-1986 0
24.13 Programy i plany pracy 14 1976-1990 0
24.14 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 8 1975-1991 0
24.15 Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 7 1976-1981 0
24.16 Sprawozdania statystyczne 7 1977-1989 0
24.17 Analizy, oceny, sprawozdawczość 1 1987-1987 0
24.18 Analizy i oceny skarg i wniosków 15 1976-1992 0
24.19 Analizy i oceny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 12 1976-1989 0
24.20 Wycinki prasowe 2 1980-1983 0
24.21 Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi 2 1992-1992 0
24.22 Tezy, kontrole i inne wytyczne w sprawach kontroli 3 1981-1987 0
24.23 Kontrole jednostki własnej i jednostek podległych 6 1975-1980 0
24.24 Wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej 1 1988-1988 0
24.25 Syntezy przeprowadzonych badań, wnioski 2 1984-1989 0
24.26 Szkolenia pracowników 11 1977-1992 0
24.27 Program ujawnionych rezerw 1 1978-1978 0
24.28 Analizy ekonomiczne 13 1975-1988 0
24.29 Badania ekonomiczne 4 1985-1988 0
24.30 Badania i analizy z zakresu socjologii pracy 2 1985-1986 0
24.31 Bilanse siły roboczej 16 1976-1992 0
24.32 Sprawozdania z Funduszu Pracy 3 1991-1992 0
24.33 Analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy 14 1976-1992 0
24.34 Zatrudnienie w usługach i w pracy nakładczej 1 1979-1979 0
24.35 Zatrudnienie absolwentów szkół ponadpodstawowych 1 1975-1975 0
24.36 Sprawozdania z zatrudnienia za granicą 4 1982-1986 0
24.37 Postępowanie wobec osób uchylających się od pracy 1 1983-1983 0
25 Obrona cywilna 0 0
25.1 Akty normatywne własne 4 1975-1991 0
25.2 Plany pracy 10 1976-1985 0
25.3 Plany obrony cywilnej 24 1976-1998 0
25.4 Sprawozdania statystyczne 2 1997-1998 0
25.5 Kontrole jednostek podległych 4 1980-1998 0
25.6 Planowanie i organizowanie systemu ostrzegania ludności 26 1976-1998 0
25.7 Sprawy obrony cywilnej 5 1981-1989 0
26 Wojewódzki Komitet Obrony 0 0
26.1 Programy i plany pracy 4 1982-1998 0
26.2 Wojewódzki Komitet Obrony – materiały na posiedzenia 1 1982-1982 0
26.3 Kontakty zagraniczne 1 1997-1997 0
26.4 Szkolenia pracowników 5 1976-1984 0
26.5 Sprawozdania z sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej 1 1982-1982 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta osobowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/696/0/5/540 Adamczak Zdzisław – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury 1984-1998 0
34/696/0/5/541 Bandura Zdzisław – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego [1948] 1975-1988 0
34/696/0/5/542 Baranowski Edward – zastępca dyrektora Wydziału Kontroli [1948] 1975-1998 0
34/696/0/5/543 Barczak Michał - zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych 1975-1998 0
34/696/0/5/544 Bendorff Stefan – Naczelnik Gminy Święciechowa [1972] 1997-1998 0
34/696/0/5/545 Bielejewski Konrad – dyrektor PGR w Kłodzie 1976-1982 0
34/696/0/5/546 Biskupski Andrzej – dyrektor Wydziału Zdrowia 1990-1992 0
34/696/0/5/547 Błoch Władysław – Naczelni Miasta i Gminy Jutrosin 1982-1987 0
34/696/0/5/548 Bokszczanin Edmund – dyrektor Szpitala w Budowie w Lesznie 1975-1988 0
34/696/0/5/549 Bolanowski Jerzy – zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Budowlanego i Gospodarki Przestrzennej [1973] 1975-1998 0
34/696/0/5/550 Borowiak Genowefa – kierownik Wydziału PPRN w Lesznie [1951] 1975-1998 0
34/696/0/5/551 Borysowski Stanisław – dyrektor Wydziału Rolnictwa 1998 0
34/696/0/5/552 Bukowski Bolesław – dyrektor Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu 1979-1989 0
34/696/0/5/553 Burzyński Leszek – Wojewoda Leszczyński 1997-1998 [1999] 0
34/696/0/5/554 Chmielowski Stanisław – dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie [1953] 1975-1987 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

6072

6046

0

83.17

82.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -