Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Kościanie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1891] 1919-1939
- brak danych - 1891 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda.
Wydział Powiatowy w Kościanie został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r. W 1932 r. - w związku z likwidacją powiatu śmigielskiego- teren jego działania objął także obszar byłego powiatu śmigielskiego.
I. Referat Ogólny i Organizacyjny - sprawy administracyjne, wybory, związki powiatów, komunalne kasy oszczędności, posiedzenia, rozjemcy
II. Referat Gospodarczy i Rachuba - przepisy, sprawy majątkowe, budżety, statystyka
III. Referat Spraw Gminnych - przepisy, zarządzenia, okólniki, organizacja, administracja, granice gmin, wybory, lustracje, budżety, urzędnicy
IV. Referat Drogowy - recesy gmin i obszarów dworskich
V.Referat Oświatowo-Kulturalny - szkoły, sprawy oświatowe
VI. Referat Zdrowia - lecznictwo otwarte, choroby umysłowe
VIII. Referat Opieki Społecznej - komisje opieki społecznej, Caritas, optanci, tania kuchnia
VIII. Referat Rolny - wystawa rolniczo-przemysłowa, szkoły, kursy, zrzeszenia rolnicze, melioracja, nieużytki, rybołówstwo
IX. Referat Weterynaryjny - przepisy, zarządzenia, szkoła podkownicza
X. Referat Budowlany - statystyka, sprawozdawczość, plany parcelacyjno-budowlane
XI. Fundusz Pracy - przepisy, zarządzenia, bezrobotni, zwalczanie bezrobocia
XII. Nadzór nad USC - administracja, reorganizacja, sprostowanie zapisów
- brak danych -

Amount of archival material

698

698

0

11.15

11.15

0.00

Amount of non-archival material

27

0.15

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.