Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1878] 1919-1939 [1945]
- brak danych - 1878 - 1919
1919 - 1939
1945 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda.
Wydział Powiatowy w Lesznie został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.
I. Referat Organizacyjny -przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, personalne, sprawozdanie, statystyki, elektryfikacja
II. Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, wybory, PKO, posiedzenia, mapa powiatu, rozjemcy, USC, wyszynk
III. Referat Gospodarczy - przepisy i zarządzenia, ogród powiatowy
IV. Rachuba - podatki, pożyczki, subwencje, zapomogi, budżety, sprawozdania rachunkowe
V. Referat Podatkowy - podatki, daniny, opłaty, egzekucje
VI. Referat Spraw Gminnych - sołtysi, przełożeni obszarów gminnych, wybory do rad gminnych, lustracje, finanse, granice gmin
VII. Referat Drogowy - sprawozdawczość, statystyka, wykazy dróg i mostów, budowa i utrzymanie dróg
VIII. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne, Głos Leszczyński
IX. Referat Zdrowia Publicznego - szczepienia, dezynfekcja, lecznictwo otwarte
X. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, zakłady opieki społecznej, fundacje, żłobki, zakłady wychowawcze, kolonie, bezrobocie
XI. Referat Rolny - szkoła rolnicza i podkownicza, Izba Rolnicza, przysposobienie rolnicze, nieużytki
XII. Referat Weterynaryjny - rakarnia, przepisy i zarządzenia
XIII. Referat Budowlany - przepisy, zarządzenia, nadzór budowlany, plany parcelacyjno-budowlane, statystyka, sprawozdania
XIV. Referat Spraw Pożarniczych - okólniki, budżety, sprawozdania, protokoły z zebrań, lustracje, wyposażenie w sprzęt
XV. Fundusz Bezrobocia - okólniki, akcje pomocy dla bezrobotnych, zasiłki
XVI. Spis akt - spis akt Wydziału Powiatowego
- brak danych -

Amount of archival material

593

593

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.