Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starodruki

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
- brak danych - 1501-1800
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
francuski
włoski
grecki
ormiański
data not found Kolekcję „Starodruki” stanowi zbiór publikacji pochodzących z biblioteki kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Biblioteka ta, zawierająca kilkaset woluminów, w tym, obok starodruków, także dzieła nowsze oraz rękopisy, znajdowała się początkowo w budynku kościoła. W latach dwudziestych poprzedniego stulecia, ówczesny proboszcz parafii stanisławowskiej, ks. Franciszek Komusiewicz, z myślą o stworzeniu muzeum ormiańskiego, zabezpieczył księgozbiór, umieszczając go na plebanii. Kościelną bibliotekę ormiańską stanowiły głównie księgi kościelne oraz dzieła o treści teologicznej, prawniczej, historycznej i geograficznej. Duża część księgozbioru pochodziła ze skasowanego w końcu XVIII w. klasztoru OO. Trynitarzy w Stanisławowie. Niektóre pozycje posiadają ekslibrisy dawnych właścicieli prywatnych. Po II wojnie światowej księgozbiór biblioteki trafił, przynajmniej częściowo, do Polski i był przechowywany w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku (ul. Żabi Kruk) i w Gliwicach, w kościele ormiańskokatolickim pw. Świętej Trójcy. Od 2006 r. znajduje się pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
Zbiór „Starodruki” zawiera 386 jednostek w językach: łacińskim, niemieckim, włoskim, francuskim, ormiańskim, greckim, hebrajskim i polskim, drukowanych we Włoszech, Francji, Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Polsce. Większość druków to publikacje rzadkie, jeżeli nie unikatowe. Ze względu na bardzo zły stan zachowania niektórych jednostek, nie jest możliwe ustalenie tytułów niektórych druków (w takich przypadkach tytuł stanowią pierwsze zapisy na zachowanych stronach), a także innych informacji, takich jak autor i szczegóły wydawnicze. W rubryce "Znak teczki" podano, jeżeli się zachowała, sygnaturę pochodzącą z biblioteki stanisławowskiej.
Najstarsze datowane dzieło to, wydany w Bazylei w 1544 r. „Onomasticon propriorum nominum, virorum, mulierum, sectarum, populorum, idolorum, syndrum, ventorum, vabium, marium, fluviorum, montium, et reliquorum ….” autorstwa znanego szwajcarskiego bibliografa i bibliofila Konrada Gesnera. Kolekcja obejmuje bogaty zbiór poloników (ponad 100 pozycji). Najstarsze wśród nich dzieła to wydane: w języku łacińskim, w Krakowie w 1620 r., „Practicarum observationum ex iure civili et saxonico... centuria prima” autorstwa Andrzeja Lipskiego, biskupa krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego oraz w języku polskim, w drukarni Schedla także w Krakowie, w 1674 r. „Arka Testamentu zamykająca w sobie kazania niedzielne całego roku na dwie części rozdzielone” Szymona Starowolskiego kantora tarnowskiego, kaznodziei i pisarza politycznego. W zbiorze znajduje się również kilkanaście druków ormiańskich, m.in. wydane: w 1692 r. w Amsterdamie „Շարակնոց” (Hymnarz), w 1704 r. w Wenecji „Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք” (Upominające i zbawienne dla duszy kazania), w 1726 r. „Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի” (Księga modlitw świętego Grzegorza z Nareku, natchnionego mówcy).
Wiele książek pochodzi z drukarni jezuickich, wśród nich dzieła jezuitów polskich (Jerzy Gengell, Piotr Skarga, Teofil Rutka, Stefan Poniński) oraz innych narodowości (Diego da Celada, Vincent Houdry, Matthias Faber, Louis Bourdaloue, Jean Crasset).
Część zbioru stanowi z pewnością spuściznę po zlikwidowanym klasztorze stanisławowskim Trynitarzy, a wśród nich, wydany we Lwowie nakładem drukarni klasztornej podręcznik „Compendium antilogiarum seu contradictionum apparenter talium Sacrae Scripturae…” autorstwa Mariana Sikorskiego od św. Stanisława, trynitarza i historyka zakonu.
Prawie połowa kolekcji wymaga pilnej konserwacji.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
345/19/0/1/2 Ճաշոց գիրք; Ֆրանչեսկո Քափեցի; Վենետիկ 1688 0
345/19/0/1/3 Ճաշոց գիրք; Ֆրանչեսկո Քափեցի; Վենետիկ 1688 0
345/19/0/1/55 Միաբանութիւն Հայոց սուրբ Եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ Եկեղեցւոյն Հռովմայ. Առաջին հատոր. Conciliationis Ecclesiae Armenae cum Romana. Pars prima historialis authore Clemente Galano 1690 0
345/19/0/1/82 Ormiańskie nabożeństwo; y wzywanie ludzi narodu tego zacnego do iedności w wierze y w miłości kościoła ś. kátholickiego rzymskiego. Nápisáne od X. Mattheusza Bembusa, Soc: Jesu. Za pozwoleniem starszych zakonnych, y urzędu duchownego, Kraków 1630 1630 0
345/19/0/1/88 Խորհրդատետր Պատարագին Հայոց 1677 0
345/19/0/1/94 Ձայնքաղ շարական 1743 0
345/19/0/1/99 Ա[ստուա]ծաշունչ Հնոց եւ Նորոց Կտակարանաց (...) 1666 0
345/19/0/1/110 Գիրք ժամակարգութեան (...) 1673 0
345/19/0/1/126 Համառօտութիւն բարոյականի Ա[ստուա]ծաբանութեան (...) 1709 0
345/19/0/1/137 Կոչումն ընծայութե[ան] (...) 1728 0
345/19/0/1/153 Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի 1726 0
345/19/0/1/193 Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յ[իսու]սի Ք[րիստո]սի 1752 0
345/19/0/1/231 Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք 1704 0
345/19/0/1/304 Ձեռբածութիւն յերկինս / Յոհաննէս Պօնա 1674 0
345/19/0/1/314 Միաբանութիւն Հայոց սուրբ Եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ Եկեղեցւոյն Հռովմայ. Առաջին հատոր. Conciliationis Ecclesiae Armenae cum Romana. Pars prima historialis authore Clemente Galano 1690 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26

Amount of archival material

386

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.