Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Lubelskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1955-1972[1973]
- brak danych - 1955 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA, 113 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 16 j.a.
Nazwa – Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce 1955 –1972[1973]
Daty i miejsca istnienia – XII 1954 – 31 XII 1972 r. w gromadzie Wólka, powiat lubelski. Obszar gromady: Wólka, Biskupie kolonia, Długie, Rudnik, Jakubowice Murowane, Trześniów, Świdniczek, Świdnik Mały i część gromad: Świdnik Duży, Świdnik Mały kol. i Biskupie wieś położone na północ od drogi Lublin – Mełgiew.
Siedziba – Gromadzka Rada Narodowa w Wólceh
Status prawny – Prezydium gromadzkiej rady narodowej – organ wykonawczy i zarządzający gromadzkiej rady narodowej – terenowej władzy państwowej i przedstawicielstwa społecznego w gromadzie, działający na podstawie ustawy z dnia 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. PRL (1954) nr 43, poz. 191) oraz ustawy z dnia 25 I 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. PRL (1958) nr 5, poz. 16) i ustawy z 29 XI 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. PRL (1972) nr 49 poz.312).
Zadania – Gromadzkie rady kierowały na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Do zadań gromadzkich rad narodowych należało popieranie produkcji rolnej, wykorzystanie możliwości lokalnych dla zaspokojenia komunalnych, socjalnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gromady, oraz zapewnienie wykonywania przez nich obowiązków wobec Państwa, prowadzenie oraz sprawowanie obowiązków administracji państwowej w zakresie podatków i innych świadczeń, prowadzenie spraw meldunkowych i rejestracji stanu cywilnego.
Struktura organizacyjna – Rady gromadzkie były wybierane w wyborach powszechnych na okres kadencji przez ludność gromady. Organami pomocnicze rady były komisje stałe powoływane przez radę. Uprawnienia komisji stałych: występowanie z inicjatywą wobec rady narodowej i jej organów, badania spraw zleconych przez radę lub prezydium, przeprowadzanie kontroli społecznej działalności zakładów i instytucji podporządkowanych.
Prezydium GRN wybierane na sesji przez Radę. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie. Prezydium reprezentowało radę na zewnątrz, wykonywało uchwały rady, uchwały i zarządzenia prezydium powiatowej i wojewódzkiej rady narodowej , przygotowywało i zwoływało sesje rady, uchwalało projekt planu gospodarczego i budżetu gromady, rozpatrywało sprawozdania z ich wykonania, na sesjach składało radzie sprawozdania z swej działalności oraz informacje o przebiegu realizacji uchwał. W strukturze organizacyjnej gromadzkiej rady narodowej funkcjonowało biuro gromadzkiej rady narodowej, Na czele biura stał sekretarz gromadzki powoływany przez przewodniczącego rady gromadzkiej. Biuro jako terenowy organ administracji państwowej kierowało poszczególnymi dziedzinami spraw będących w kompetencji rady, pełniło funkcje obsługi biurowo – technicznej wobec rady, komisji i prezydium. Sołtysi wybierani na zebraniach wiejskich zapewniali łączność pomiędzy ludnością wsi a gromadzką radą narodową i jej prezydium. Zebrania wiejskie służyły rozpatrywaniu spraw poszczególnych wsi, omawianiu polityki władzy ludowej.
Karta A:
Zarządzenia przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce 1971 – 1972, sygn. 1; Protokóły: sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce 1954 – 1972, sygn. 2 – 13; interpelacje i wnioski 1966 – 1968, sygn. 14; spotkania radnych z wyborcami 1961, sygn. 15; Komisje gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce 1954 – 1972, sygn. 16 – 37; protokóły posiedzeń Prezydium GRN w
Wólce 1955 – 1972, sygn. 38 – 49; zebrania wiejskie 1965 – 1971, sygn. 50 – 63; narady i sesje sołtysów 1965 – 1971, sygn.64 – 66; organizacja Biura GRN w Wólce 1957 – 1963, 1968 – 1969; plany pracy Prezydium GRN i Komisji GRN 1956, sygn. 69; działalność GRN w Wólce 1964 – 1968, sygn. 70 - 72; wieloletnie i roczne plany gospodarcze Gromady i sprawozdania z ich wykonania 1963 – 1970, sygn. 73 - 80; kontrole zewnętrzne 1956 – 1972, sygn. 81 – 89; budżety Gromady 1955 – 1972 (1973) , sygn. 90 – 112; mienie gromadzkie 1971 – 1972, sygn. 113.
Karta B: 19 j.a.
inwentarz książkowy w systemie ZoSIA

Amount of archival material

132

113

0

1.40

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.