Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1942-1944[1945-1952]
- brak danych - 1942 - 1949
1952 - 1952
- brak danych - częściowo
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Konspiracyjna organizacja zbrojna podległa Centralnemu Kierownictwu Ruchu Ludowego (CKRL) - krajowym władzom Stronnictwa Ludowego "Roch" (SL) powstała w sierpniu 1940 r. jako Chłopska Straż "Chłostra". W 1941-1942 nazwę zmieniono na Bataliony Chłopskie. Zatwierdzono ją formalnie w maju 1944 r. Akcję scaleniową BCh z Armią Krajową (AK) prowadzono od maja 1943 r. do lipca 1944 r. Formalnie podporządkowano oddziały taktyczne BCh AK. W latach 1944-1945 nastąpiło rozluźnienie stosunków obydwu organizacji w związku z wyzwoleniem kraju przez wojska radzieckie i powstaniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Akcję likwidacyjną BCh rozpoczęto na początku 1945 r. i zakończono oficjalnie 19 września 1945 r.
Okręg IV Lublin powstał w 1941 r. Struktura ta obejmowała trzy podokręgi: IV A Siedlce lub Podlaski obejmujący obwody nr 7 Włodawa, nr 8 Biała Podlaska, nr 9 Siedlce, nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski; IV B Zamość lub Południowy - obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość; IV C puławsko-lubelski podległy bezpośrednio Komendzie Okręgu - nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin. Obwody dzieliły się na rejony, te na placówki gminne i gromadzkie. Akcja scaleniowa trwała od połowy 1943 r. do połowy 1944 r. i zakończyła się formalnym podporządkowaniem BCh Komendzie Okręgu AK. W okresie akcji "Burza" w lipcu 1944 r. i po powstaniu PKWN stosunki BCh z AK rozluźniły się. Wielu dowódców i komendantów BCh nawiązało współpracę z Armią Ludową i władzami komunistycznymi, wstępowało wraz z podkomendnymi do Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego. We wrześniu 1944 r. aresztowany były komendant Okręgu wydał wezwanie do ujawniania się i wstępowania członków BCh do Wojska Polskiego. W latach 1946-1947 istniała była Komenda Okręgu IV Batalionów Chłopskich Lublin wydająca zaświadczenia o przynależności do BCh.
Celem organizacji było zabezpieczenie spokoju i porządku publicznego, ochrona mienia, ruchu ludowego i jego działaczy, pomoc w realizacji programu politycznego SL, prowadzenie bieżącej walki z okupantem i akcji dywersyjno-sabotażowych. Na czele BCh stał komendant główny, Komenda Główna złożona z szefa sztabu, szefów oddziałów I organizacyjnego i wywiadu, III szkoleniowego, IV kwatermistrzowskiego, V kolportażu i łączności, VI łączności z zagranicą, VII prasy i informacji, VIII oddziałów specjalnych, IX sanitarnego, podlegał jej też Ludowy Związek Kobiet i Zielony Krzyż. Struktura obejmowała obszar państwa polskiego w granicach przedwojennych bez województw pomorskiego, wileńskiego i nowogródzkiego, podzielony na 10 okręgów. Komendom okręgów podlegały komendy podokręgów, obwodów odpowiadające powiatom, rejonowe, gminne i gromadzkie. Bataliony Chłopskie składały się z oddziałów taktycznych na potrzeby powstania i terytorialnych jako milicji ludowej i samoobrony. W 1942 r. wydzielono oddziały specjalne do akcji sabotażowo-dywersyjnych i partyzanckich, w 1943 r. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa i Straż Samorządową podległe terenowym strukturom Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj i Ludową Straż Bezpieczeństwa.
Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16)
Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49)
Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54)
Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101)
Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111)
Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123)
Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124)
Prasa konspiracyjna, 1942-1944 - 22 j.a. (sygn. 125-147)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1073/0/1/1 [Rota przysięgi i tekst ślubowania członków Chłostry, Oddziałów Bojowych Ruchu Ludowego i Ludowego Związku Kobiet] [ok. 1943-1944] 6
35/1073/0/1/2 [Listy okólne, instrukcje, wytyczne, sprawozdania Centralnego i Wojewódzkiego Kierownictwa Stronnictwa Ludowego "Roch" o pracy organizacji, kierownictw, podległych im komisji oraz organizacji aparatu państwowego i wykonaniu reformy rolnej w okresie powojennym] 1943-1944 162
35/1073/0/1/3 [Rozkazy, instrukcje i wytyczne Komendy Głównej Chłostry, Komendy Głównej Sił Zbrojnych w Kraju i Pełnomocnika Komendanta Głównego Sił Zbrojnych w Kraju dla spraw Chłostry o organizacji oddziałów specjalnych i Ludowej Służby Bezpieczeństwa, prowadzeniu działań dywersyjnych i samoobrony, szkoleniu, awansach i scalaniu organizacji] 1943-1944 40
35/1073/0/1/4 [Instrukcje i wytyczne Komendy Wojewódzkiej nr IV Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowej oraz Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na województwo lubelskie o organizacji i pracy komend powiatowych, podległych im sekcji, relacjach z władzami administracyjnymi] 1943-1944 39
35/1073/0/1/5 [Komunikat i program konferencji sprawozdawczej Ludowego Związku Kobiet Okręgu IV] 1943 3
35/1073/0/1/6 [Rozkazy komendanta Okręgu IV Batalionów Chłopskich z załącznikami] 1943-1945 101
35/1073/0/1/7 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Pasiaka Jana ps. "Wiater", "Jawor" komendanta Okręgu z Kamińskim Franciszkiem ps. "Zenon" Komendantem Głównym, komendantami obwodów, szefami powiatowych kierownictw Stronnictwa Ludowego "Roch" i innymi osobami z załącznikami oraz luźne notatki dotyczące kwestii organizacyjnych] 1943-1944 83
35/1073/0/1/8 [Koresopondencja, oświadczenia, rezolucje nieznanych osób, pokwitowania odbioru pism i listów] [ok. 1943], 1944 18
35/1073/0/1/9 [Korespondencja byłej Komendy Batalionów Chłopskich Okręg IV Lublin z powiatowymi komisjami likwidacyjnymi przy zarządach Polskiego Stronnictwa Ludowego i byłymi członkami organizacji dotycząca głównie spraw prowadzonych przez Prokuraturę Specjalnego Sądu Karnego w Lublinie i Prokuraturę Sądu Okręgowego w Zamościu o potwierdzenie przynależności lub współpracy z organizacją] (1944-1945) 1946-1947 (1948) 1
35/1073/0/1/10 [Raporty sumaryczne stanu osobowego Batalionów Chłopskich i innych struktur na terenie Okręgu] 1943-1944 11
35/1073/0/1/11 [Wykazy imienne oficerów, podoficerów i żołnierzy Okręgu IV oraz różnych rejonów, jednostek i struktur Batalionów Chłopskich] 1945, 1949 87
35/1073/0/1/12 [Raporty stanu broni i amunicji] [1943-1944] 3
35/1073/0/1/13 [Listy awansowe i odznaczeniowe członków obwodów, placówek i plutonów] 1943-1944 25
35/1073/0/1/14 [Sprawozdania z sytuacji w obwodach Biłgoraj, Chełm, Krasnystaw Lublin, Tomaszów Lubelski za X.1943 r. i IV-VI.1944 r.] 1943-1944 13
35/1073/0/1/15 [Zestawienia wydatków, rachunki i pokwitowania pobrania koni, środków materialnych i pieniężnych, wykazy materiałowe za X-XI.1943 r., III-IV i VI.1944 r.] 1943-1944 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

147

147

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.