Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1942-1944[1945-1952]
- brak danych - 1942 - 1949
1952 - 1952
- brak danych - częściowo
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Konspiracyjna organizacja zbrojna podległa Centralnemu Kierownictwu Ruchu Ludowego (CKRL) - krajowym władzom Stronnictwa Ludowego "Roch" (SL) powstała w sierpniu 1940 r. jako Chłopska Straż "Chłostra". W 1941-1942 nazwę zmieniono na Bataliony Chłopskie. Zatwierdzono ją formalnie w maju 1944 r. Akcję scaleniową BCh z Armią Krajową (AK) prowadzono od maja 1943 r. do lipca 1944 r. Formalnie podporządkowano oddziały taktyczne BCh AK. W latach 1944-1945 nastąpiło rozluźnienie stosunków obydwu organizacji w związku z wyzwoleniem kraju przez wojska radzieckie i powstaniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Akcję likwidacyjną BCh rozpoczęto na początku 1945 r. i zakończono oficjalnie 19 września 1945 r.
Okręg IV Lublin powstał w 1941 r. Struktura ta obejmowała trzy podokręgi: IV A Siedlce lub Podlaski obejmujący obwody nr 7 Włodawa, nr 8 Biała Podlaska, nr 9 Siedlce, nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski; IV B Zamość lub Południowy - obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość; IV C puławsko-lubelski podległy bezpośrednio Komendzie Okręgu - nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin. Obwody dzieliły się na rejony, te na placówki gminne i gromadzkie. Akcja scaleniowa trwała od połowy 1943 r. do połowy 1944 r. i zakończyła się formalnym podporządkowaniem BCh Komendzie Okręgu AK. W okresie akcji "Burza" w lipcu 1944 r. i po powstaniu PKWN stosunki BCh z AK rozluźniły się. Wielu dowódców i komendantów BCh nawiązało współpracę z Armią Ludową i władzami komunistycznymi, wstępowało wraz z podkomendnymi do Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego. We wrześniu 1944 r. aresztowany były komendant Okręgu wydał wezwanie do ujawniania się i wstępowania członków BCh do Wojska Polskiego. W latach 1946-1947 istniała była Komenda Okręgu IV Batalionów Chłopskich Lublin wydająca zaświadczenia o przynależności do BCh.
Celem organizacji było zabezpieczenie spokoju i porządku publicznego, ochrona mienia, ruchu ludowego i jego działaczy, pomoc w realizacji programu politycznego SL, prowadzenie bieżącej walki z okupantem i akcji dywersyjno-sabotażowych. Na czele BCh stał komendant główny, Komenda Główna złożona z szefa sztabu, szefów oddziałów I organizacyjnego i wywiadu, III szkoleniowego, IV kwatermistrzowskiego, V kolportażu i łączności, VI łączności z zagranicą, VII prasy i informacji, VIII oddziałów specjalnych, IX sanitarnego, podlegał jej też Ludowy Związek Kobiet i Zielony Krzyż. Struktura obejmowała obszar państwa polskiego w granicach przedwojennych bez województw pomorskiego, wileńskiego i nowogródzkiego, podzielony na 10 okręgów. Komendom okręgów podlegały komendy podokręgów, obwodów odpowiadające powiatom, rejonowe, gminne i gromadzkie. Bataliony Chłopskie składały się z oddziałów taktycznych na potrzeby powstania i terytorialnych jako milicji ludowej i samoobrony. W 1942 r. wydzielono oddziały specjalne do akcji sabotażowo-dywersyjnych i partyzanckich, w 1943 r. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa i Straż Samorządową podległe terenowym strukturom Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj i Ludową Straż Bezpieczeństwa.
Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16)
Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49)
Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54)
Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101)
Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111)
Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123)
Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124)
Prasa konspiracyjna, 1942-1944 - 22 j.a. (sygn. 125-147)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Komenda Okręgu 16 1943-1944 618
2 Podokręg IV C 0 0
2.1 Obwód nr 1 Puławy 18 1942-1944 352
2.2 Obwód nr 2 Kraśnik 2 1943-1943 12
2.3 Obwód nr 6 Chełm 1 1943-1944 5
2.4 Obwód nr 12 Lubartów 4 1941-1944 28
2.5 Obwód nr 13 Lublin 8 1943-1944 33
3 Podokręg IV A 1 1943-1944 4
3.1 Obwód nr 10 Łuków 3 1944-1944 15
3.2 Obwód nr 11 Radzyń Podlaski 1 1944-1944 2
4 Podokręg IV B 5 1943-1944 70
4.1 Obwód nr 3 Biłgoraj 4 1944-1944 55
4.2 Obwód nr 4 Tomaszów Lubelski 4 1944-1945 39
4.3 Obwód nr 5 Hrubieszów 1 1943-1944 7
Obwód nr 14 Krasnystaw 25 1938-1945 714
4.5 Obwód nr 15 Zamość 8 1943-1945 67
5 Broszury 10 1942-1944 449
6 Druki ulotne 12 1943-1944 34
7 Komunikaty z nasłuchu radiowego 1 1944-1944 1
8 Prasa konspiracyjna 23 1943-1944 1512
Show all units in the collection:
Units in series:: 4.4 Obwód nr 14 Krasnystaw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1073/0/4.4/69 [Rozkazy komendanta Obwodu nr 14 Krasnystaw i Ludowej Straży Bezpieczeństwa] 1944 49
35/1073/0/4.4/70 [Rozkazy komendanta Korpusu Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw] 1944 4
35/1073/0/4.4/71 [Zaświadczenia i odezwy Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch", Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na powiat puławski i komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie nr 14 Krasnystaw] 1944 22
35/1073/0/4.4/72 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Czuby Pawła ps. "Burza", "Lech" komendanta Obwodu nr 14 Krasnystaw głównie z komendantem Okręgu IV, komendantem Podokręgu IV B i luźne notatki dotyczące spraw organizacyjnych] 1943-1944 52
35/1073/0/4.4/73 [Korespondencja wychodząca Gilasa Jana ps. "Mahatma" komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw z komendantem Okręgu IV, komendantem Podokręgu IV B, kierownictwem powiatowym Stronnictwa Ludowego "Roch" i podległymi mu komisjami, Komendą Obwodu Sił Zbrojnych, Kierownictwem Walki Podziemnej, dowództwem Armii Ludowej Okręgu II i różnymi osobami] 1944 61
35/1073/0/4.4/74 [Korespondencja przychodząca Gilasa Jana ps. "Mahatma" komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw głównie z gminnymi komendantami Ludowej Straży Bezpieczeństwa i dowódcami placówek] 1944 44
35/1073/0/4.4/75 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Bronisława Pietryki ps. "Dąb", "Pogrom" przewodniczącego kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch" z komendantem Podokręgu IV B, komendantem Obwodu nr 14, kierownictwem wojewódzkim, członkami kierownictwa powiatowego, przewodniczącymi kierownictw gminnych, komendantami placówek, zarządcami majątków w Obwodzie i innymi osobami] 1944 107
35/1073/0/4.4/76 [Korespondencja wychodząca i przychodząca osoby o ps. "Oracz" przewodniczącego Powiatowej Komisji Oświatowo-Propagandowej Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch" w Obwodzie nr 14 Krasnystaw z komendantem Obwodu i sprawozdanie z działalności Komisji] 1944 5
35/1073/0/4.4/77 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Wójtowicza Mieczysława ps. "Skała" zastępcy komendanta Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa ze Stefańczykiem Janem ps. "Płomień" komendantem oddziałów specjalnych, Kłosowskim Józefem ps. "Lemiesz" przewodniczącym kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch", członkiem Komendy Obwodu Kłosowskim Wacławem ps. "Lin" i innymi osobami] 1943-1944 31
35/1073/0/4.4/78 [Protokoły z odpraw, zebrań, konferencji, posiedzeń kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch", podległych mu komisji oraz kierownictw gminnych i gromadzkich] 1944 90
35/1073/0/4.4/79 [Wykazy członków komisji kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch", kierownictw gminnych, komend Batalionów Chłopskich, Ludowej Straży Bezpieczeństwa i Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa z terenu Obwodu nr 14 Krasnystaw] [ok. 1943-1944] 20
35/1073/0/4.4/80 [Raporty stanu żołnierzy, uzbrojenia i członków Batalionów Chłopskich w Obwodzie nr 14 Krasnystaw] 1943-1944 55
35/1073/0/4.4/81 [Lista żołnierzy Batalionów Chłopskich z Rejonu nr 3 podanych do nominacji] [ok. 1943-1944] 4
35/1073/0/4.4/82 [Rozkazy, meldunki, raporty, protokoły placówek i plutonów wchodzących w skład Obwodu nr 14 Krasnystaw] 1943-1944 1
35/1073/0/4.4/83 [Sprawozdania sytuacyjne dotyczące wydarzeń na terenie Obwodu nr 14 Krasnystaw za okres IV-VI. 1944 r.] 1944 18
1 2

Amount of archival material

147

147

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.