Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1940-1941]1942-1945[1946-1950]
- brak danych - 1940 - 1950
- brak danych - częściowo
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) siła zbrojna Stronnictwa Narodowego (SN) powstały 20 września 1942 r. w wyniku rozmów kierownictwa SN i dowództwa Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) z dowództwem Armii Krajowej (AK) o scaleniu NOW z AK. O powstaniu NSZ zdecydowała grupa rozłamowa w NOW. W skład organizacji weszły m.in. Związek Jaszczurczy, Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia Polski, Zbrojne Pogotowie Narodu, Legion Unii Narodów Słowiańskich, Narodowa Konspiracja Niepodległości, Konfederacja Zbrojna i wiele innych organizacji. NSZ uznawały zwierzchność rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji dysponując własnym kierownictwem politycznym Tymczasową Narodową Radą Polityczną. 31 marca 1944 r. w wyniku prowadzonych w latach 1943-1944 rozmów z AK podpisano umowę scaleniową. NSZ stało się formalnie częścią AK.
Okręg III Lublin NSZ powstał wiosną 1943 r. Podlegał Inspektoratowi Ziem Południowo-Zachodnich. W lipcu 1944 r. w wyniku reorganizacji i powstania Komendy Ziem Wschodnich na obszarach wyzwolonych otrzymał nr XVI. Odtąd podlegał Obszarowi NSZ-Wschód. Komenda Okręgu obejmowała 7 wydziałów, Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej, Wojskowy Sąd i Wojskową Prokuraturę Okręgową. Okręg obejmował dwa podokręgi zachodni nr 1 i wschodni nr 2, podzielone na 10 komend powiatowych: nr 1 Lublin (10 sierpnia 1944 r. wyodrębniono miasto Lublin - samodzielny rejon na prawach komendy powiatowej), nr 2 Janów Lubelski, nr 3 Chełm (potem nr 23), nr 4 Puławy, nr 5 Biłgoraj, nr 6 Zamość, nr 7 Krasnystaw, nr 8 Lubartów, nr 9 Tomaszów Lubelski i nr 10 Hrubieszów. Umowa scaleniowa z 31 marca 1944 r. wprowadzona w życie „Rozkazem ogólnym nr 2” z 19 czerwca 1944 r. objęła praktycznie całość NSZ w Okręgu. NSZ zostało zdezorganizowane w wyniku trwających pod koniec 1944 r. i w 1945 r. aresztowań. Ocalałe struktury podporządkowano Narodowemu Zjednoczeniu Wojskowemu (NZW). Zakończenie ich zorganizowanej działalności nastąpiło wraz z aresztowaniami w okresie lipiec-październik 1945 r. Po tym okresie na terenie Okręgu działały nadal drobne grupy i oddziały zbrojne używające nazwy NSZ i NSZ i nawiązujące do tradycji tych organizacji.
Celem NSZ zgodnie z deklaracją z lutego 1943 r. była walka o niepodległe państwo z granicami zachodnimi na Odrze i Nysie, z okupantem niemieckim i dywersją komunistyczną, udział w powstaniu zbrojnym w uzgodnieniu z aliantami, pod rozkazami Komendanta Głównego AK. W związku z wkroczeniem armii radzieckiej postanowiono nie przystępować do działań zbrojnych i wycofać oddziały NSZ na zachód.
Na czele organizacji stał komendant główny posiadający sztab z szefem sztabu. W skład sztabu podzielonego na piony Dowodzenia, Administracyjny i Kwaterę Główną wchodziły oddziały: I ogólnoorganizacyjny, II Centralna Służba Wywiadowcza, III operacyjno-wyszkoleniowy (podlegał mu wydział Akcji Specjalnej, od grudnia 1943 r. Kierownictwo Akcji Specjalnej), IV zaopatrzenia, V łączności, VI oświatowo-wychowawczy, VII finansowy i służby np. kancelaria sztabu, kompania gospodarcza itd. Struktura terytorialna opierająca się na podziale administracyjnym z okresu przedwojennego obejmowała inspektoraty Ziem Zachodnich, Centralnych, Północnych, Południowo-Zachodnich, Południowo-Wschodnich, podzielone na 17 okręgów. Te dzieliły się na powiaty, czasem też podokręgi i rejony.
Instrukcje, rozkazy, odezwy, sprawozdania, korespondencja, 1943-1945, 1950 - 14 j.a. (sygn. 1-13)
Wykazy broni i stanu osobowego, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 14)
Sprawy karne, 1944 - 1 j.a. (sygn. 15)
Nakazy i ostrzeżenia, 1945-1946 - 1 j.a. (sygn. 16)
Sprawy finansowo-rozliczeniowe, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 17)
Materiały ideowo-propagandowe, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 18)
Materiały różne, 1943 - 2 j.a. (sygn. 19-20)
Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 3 j.a. (sygn. 21-23)
Prasa konspiracyjna, 1940-1944 - 15 j.a. (sygn. 24-39)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1074/0/1/1 [Instrukcje i wytyczne wywiadu i kontrwywiadu, wyszkolenia bojowego, kwatermistrzostwa, łączności, oświaty i wychowania, Pogotowia Akcji Specjalnej, akcji przeciwkomunistycznej z załącznikami] 1943-1944, 1950 79
35/1074/0/1/2 [Plany pracy Wydziału VI Komendy Okręgu nr III na V-VI.1944 r.] 1944 2
35/1074/0/1/3 [Rozkazy Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych] 1943-1944 71
35/1074/0/1/4 [Rozkazy Komendy Okręgu III Lublin Narodowych Sił Zbrojnych] 1943-1945 44
35/1074/0/1/5 [Odezwy i deklaracje struktur Narodowych Sił Zbrojnych, Rady Jedności Narodowej i różnych osób] 1943-1945 10
35/1074/0/1/6 [Korespondencja wychodząca i przychodząca komendanta Okręgu III z szefem Sztabu Komendy Okręgu, szefami wydziałów Sztabu Komendy Okręgu, dowódcami oddziałów zbrojnych i notatki dotyczące spraw organizacyjnych] 1943-1945 33
35/1074/0/1/7 [Sprawozdania z działalności członków wydziałów łączności i oświatowo-wychowawczego Sztabu Komendy Okręgu III, korespondencja wychodząca i przychodząca Zarządu Okręgu Stronnictwa Narodowego, szefa wydziału II Sztabu Komendy Okręgu III i innych osób] 1944-1945 18
35/1074/0/1/8 [Rozkazy i zarządzenia Komendy Powiatowej nr 2 Janów Lubelski, korespondencja wychodząca członka Komendy, meldunek rejonu krypt. "Pustkowie" podlegającego Komendzie] 1944-1945 19
35/1074/0/1/9 [Rozkazy, korespondencja wychodząca i przychodząca Komendy Powiatowej nr 3 Chełm z komendą Okręgu III, protokół i luźne notatki dotyczące spraw organizacyjnych] 1944-1945 40
35/1074/0/1/10 [Pismo komendanta Komendy Powiatowej nr 5 Biłgoraj do komendanta Okręgu XVI z 20.V.1945 r.] 1945 2
35/1074/0/1/11 [Rozkazy, korespondencja wychodząca i przychodząca, wytyczne i sprawozdania innych komend powiatowych oraz inspektoratów podlegających Okręgowi Rzeszowskiemu Narodowej Organizacji Wojskowej] 1945, [1946] 11
35/1074/0/1/12 [Zarządzenia szefa Okręgowego Kierownictwa Akcji Specjalnej, meldunki, wykazy i sprawozdania oddziałów Pogotowia Akcji Specjalnej dowodzonych przez osoby o ps. "Sokół", "Jacek", "Szary", "Zagłoba", dziennik działań dowódcy oddziału Korycińskiego Stefana ps. "Storczyk"] 1945 55
35/1074/0/1/13 [Korespondencja wychodząca, listy imienne i wnioski o usunięcie osób podejrzanych o współpracę z władzami komunistycznymi sporządzone przez osobę ps. "Powała" członka oddziału Kusza Adama ps. "Garbaty"] 1950 1
35/1074/0/2/14 [Wykazy posiadanej broni, żołnierzy i oficerów różnych struktur i oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych] 1944-1945 51
35/1074/0/3/15 [Akta spraw karnych prowadzonych przez Pidka Kazimierza ps. "Konar"szefa Oddziału II Komendy Powiatowej nr 2 Janów Lubelski-Kraśnik przeciwko osobom oskarżonym o działanie na szkodę państwa polskiego i przestępstwa pospolite] 1944 1
1 2 3

Amount of archival material

39

39

0

0.13

0.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.