Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1863-1942
- brak danych - 1863 - 1942
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - jidisz
polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Gmina żydowska lubelska powstała w XV w. i pełniła funkcje instytucji samorządowej o szerokich kompetencjach religijnych, politycznych i gospodarczych. Podstawą jej działania był dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r. „O zmianach organizacji gmin wyznaniowych na terenie byłego Królestwa Kongresowego” (Dz. U. Nr 14, poz. 175) oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 28 marca 1919 r. W myśl tych przepisów Żydzi działali w ramach związku religijnego, składającego się z gmin. Zaliczano do nich wszystkich mieszkańców wyznania mojżeszowego. Celem samorządu wyznaniowego było zaspokajanie potrzeb religijnych, a obowiązkiem gminy było utrzymywanie domów modlitwy, rabinatu, łaźni rytualnych itp. Wyróżniano dwa rodzaje gmin: wielkie (powyżej 5 tys. Członków) i mniejsze, Gmina w Lublinie należała do większych. Ciałem ustawodawczym w gminie była rada, władzę sądowniczą wykonywał sąd rabinacki. Kahał lubelski uważany był za tzw. gminę wielką sprawującą nadzór nad mniejszymi gminami w regionie. W roku 1821 na mocy dekretu naczelnika Królestwa Polskiego zlikwidowana została organizacja kahalna, a w jej miejsce powstały dozory bożnicze o kompetencjach wyłącznie religijnych i filantropijnych, które podlegały nadzorowi magistratów miast. Po odzyskaniu niepodległości gminy żydowskie pozostały wyłącznie instytucjami samorządu religijnego. Ich działalność regulowały m.in.: dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. i rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego z 1928 r. Terytorialnie gmina lubelska obejmowała miasto Lublin z przedmieściami: Wieniawą (do 1916 r. była to osobna gmina), Kalinowszczyzną i Piaskami. Na podstawie rozporządzenia GG z dnia 28 listopada 1939 r. o ustanowieniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. Skład osobowy rady i zmiany w nim musiały być zatwierdzone przez policje i służbę bezpieczeństwa. Ich podstawowym obowiązkiem była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych. Po likwidacji getta w Lublinie członkowie Rady podzielili los jego mieszkańców. Protokóły posiedzeń Zarządu Gminy, księgi synagogalne, 1863-1923, 8 j.a.
Sprawy finansowe i majątkowe, 1908-1937, 11 j.a.
Sprawy szkolne i opiekuńcze, XIX w.-1939, 19 j.a.
Sprawy ludnościowe, 1866-1942, 11 j.a.
Korespondencja, odezwy, 1923, 4 j.a.
Fragment Thory (?), bd., 1 j.a. (perg.)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/112/0/-/1 [Depesze gratulacyjne na uroczystość położenia kamienia węgielnego pod gmach uczelni rabinackiej w Lublinie] 1924 V 21-22 0
35/112/0/-/2 [Depesze gratulacyjne do Jeszybotu z racji otwarcia uczelni z nazwiskami składających życzenia w jęz. polskim (treść w języku żydowskim)] 1930 VI 24 0
35/112/0/-/3 [Depesze gratulacyjne do Jeszybotu z racji otwarcia uczelni z nazwiskami składających życzenia w jęz. polskim (treść w języku żydowskim)] 1930 VI 24 0
35/112/0/-/4 [Depesze gratulacyjne do Jeszybotu z racji otwarcia uczelni z nazwiskami składających życzenia w jęz. polskim (treść w języku żydowskim)] 1930 VI 24 0
35/112/0/-/5 [Depesze gratulacyjne do Jeszybotu z racji otwarcia uczelni z nazwiskami składających życzenia w jęz. polskim (treść w języku żydowskim)] 1930 VI 24 0
35/112/0/-/6 [Depesze gratulacyjne do Jeszybotu z racji otwarcia uczelni z nazwiskami składających życzenia w jęz. polskim (treść w języku żydowskim)] 1930 VI 24 0
35/112/0/-/7 [Depesze gratulacyjne do Jeszybotu z racji otwarcia uczelni z nazwiskami składających życzenia w jęz. polskim (treść w języku żydowskim)] 1930 VI 24 0
35/112/0/-/8 Wykaz zmarłych od IX.1901-15.III.1942 z podaniem miejsca pochówku i numeru grobu 1901-1942 0
35/112/0/-/9 (Pinkas) Księga protokółów zarządzających synagogą w Lublinie (tzw. gabaim) I poł. XIX w. 0
35/112/0/-/10 [Korespondencja Gminy Żydowskiej m. Lublina z władzami i osobami prywatnymi] 1923 0
35/112/0/-/11 Księga protokołów posiedzeń [Zarządu] Gminy Wyznaniowej Żydowskiej m. Lublina z 1923 r. 1923 0
35/112/0/-/12 Dozór bożniczy lubelski (księga protokołów posiedzeń oraz księga synagogalna) XIX w. 0
35/112/0/-/13 1. Dyplomy dla członków honorowych Jeszybotu w Lublinie wspomagających finansowo tę uczelnię. 2. Porządek [uroczystości] religijnych dla Jeszybotu i przyjezdnych oraz dla Żydów we wszystkich krajach początek XX w 0
35/112/0/-/14 [Fragment księgi pamiątkowej zwiedzających Jeszybot w Lublinie] 1932-1938 0
35/112/0/-/15 Wykazy pomników na cmentarzu żydowskim z imionami zmarłych i datą śmierci 1934 I 23-1941 X 8 0
1 2 3 4

Amount of archival material

54

54

0

0.95

0.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.