Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1812-1815]1816-1866[1867-1873]
- brak danych - 1812 - 1873
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Postanowieniem namiestnika Królestwa Polskiego z 16 stycznia 1816 r. (Dz. Pr. Król. Pol., t. I, s. 115-120) w miejsce dotychczasowych jednostek podziału administracyjnego zwanych departamentami wprowadzono województwa, w miejsce prefektur komisje wojewódzkie, stanowiące wykonawczą władzę administracyjną na terenie województwa. Zniesiono dotychczasowe powiaty jako niższe okręgi administracyjne, tworząc na ich miejsce o wiele większe terytorialnie obwody. Województwo lubelskie podzielono na cztery obwody: lubelski obejmujący powiaty: lubelski, lubartowski, kazimierzowski; krasnostawski – powiaty: krasnostawski i chełmski; hrubieszowski – powiaty: hrubieszowski i większą część powiatu tomaszowskiego; zamojski – powiaty: zamojski, tarnogrodzki, kraśnicki i trzy gminy z powiatu tomaszowskiego (gmina tomaszowska z miastem Tomaszowem, Wieprzowe Jezioro i Rogóźno). Ukazem z 7 marca 1837 r. (Dz.Pr. Król. Pol., t. XX, s. 413) przemianowano województwa na gubernie, komisje wojewódzkie na rządy gubernialne. W 1842 r. obwody przemianowano na powiaty, zaś dotychczasowe po-wiaty na okręgi (Dz. Pr. Król. Pol. t. XXX, s. 281 i nast.). Na mocy ukazu z 21 sierpnia 1844 r. (Dz. Pr. Król. Pol., t. XXXIV, s. 452-459) wprowadzono nowy podział administracyjny Królestwa, ograniczając liczbę guberni z ośmiu do pięciu. Z połączenia guberni lubelskiej i podlaskiej utworzono rozległą gubernię lubelską z powiatami: lubelskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, siedleckim, radzyńskim i łukowskim. Taki podział administracyjny utrzymał się do czasu reformy administracyjnej w 1867 r. i likwidacji dotychczas istniejących rządów gubernialnych, kiedy to na mocy ukazu z 19/31 grudnia 1866 r. wprowadzono nowy podział administracyjny w Królestwie Polskim (Dz. Pr. Król. Pol., t. 66, s. 119). Z byłej guberni lubelskiej utworzono wówczas gubernię lubelską i siedlecką.
Siedzibą urzędu było miasto Lublin
Status prawny – administracja ogólna.
Do zadań komisji wojewódzkich należało wykonywanie zarządzeń władz zwierzchnich, nadzór nad porządkiem wewnętrznym, bezpieczeństwem mieszkańców, szkolnictwem, utrzymywanie stałego kontaktu z sądami, rozpatrywanie skarg obywateli na sesjach tzw. sądu administracyjnego. Po przemianowaniu komisji wojewódzkich na rządy gubernialne, ich kompetencje i zasięg terytorialny pozostały takie same, jak w komisjach wojewódzkich.
Na czele komisji stał prezes, któremu podlegali komisarze – kierownicy wydziałów, komisarze delegowani kierujący administracją oraz sekretarz generalny. Komisje wojewódzkie posiadały początkowo pięć wydziałów: wyznań religijnych i oświecenia publicznego, administracyjnego, wojskowego, skarbowego, policji. Od 1821 r., w wyniku połączenia niektórych wydziałów, funkcjonowały wydziały: administracyjny i oświecenia, wojny i policji i skarbowy. Przy komisjach wojewódzkich działały, pochodzące z wyboru, rady obywatelskie, uczestniczące m.in. w układaniu list kandydatów na urzędy administracyjne i sądowe. Istniejąca przy komisjach służba lekarska z biegiem lat została rozbudowana w urząd lekarski, funkcjonujący również przy późniejszym rządzie gubernialnym, który sprawował nadzór nad stanem zdrowotnym i sanitarnym ludności, sprawdzanie kwalifikacji pracowników służby zdrowia, wy-dawanie im zezwoleń na wykonywanie zawodu. Po powstaniu rządu gubernialnego na jego czele stał gubernator cywilny, który miał do pomocy radców gubernialnych, kierujących poszczególnymi wydziałami: administracyjnym, wojny, policji (od 1845 r. dwa ostatnie połączono ze sobą), skarbu. Istniał po-nadto wydział służby ogólnej, na czele którego stał naczelnik kancelarii.
Komisja Województwa Lubelskiego (KWL)
Wydział służby ogólnej (z aktami tajnymi i Sądu Administracyjnego); 32 j.a.
Wydział administracyjny; 464 j.a.
Rada Obywatelska; 28 j.a.
Wydział wojenny; 51 j.a.
Sekcja policji; 17 j.a.
Wydział skarbowy; 79 j.a.
Akta osobowe brak dat ; 1400 j.a.
Pomoce kancelaryjne:
repertoria do akt ogólnych i szczegółowych; 6 j.a.

Rząd Gubernialny Lubelski (RGL)
Wydział ogólny (z aktami Sądu Administracyjnego); 67 j.a.
Akta tajne; 202 j.a.
Wydział administracyjny; 1816 j.a.
Akta osobowe brak dat; 2357 j.a.
Wydział wojenny; 26 j.a.
Wydział policyjny; 90 j.a.
Urząd Lekarski; 100 j.a.
Wydział skarbowy; 535 j.a.
Pomoce kancelaryjne:
repertoria do akt ogólnych i szczegółowych,
skorowidze, dzienniki podawcze, spisy akt; 29 j.a.
Zmiana nazwy zespołu oraz dat skrajnych - decyzja Komisji Metodycznej protokół nr 6/11 z dnia 04.10.2011 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/115/0/1.1/1 Dziennik sekretny Wydziału Służby Ogólnej 1833 19
35/115/0/1.1/2 Dziennik sekretny Wydziału Służby Ogólnej 1835 22
35/115/0/1.1/3 Protokoły posiedzeń Rady Obywatelskiej Województwa Lubelskiego 1824-1831 419
35/115/0/1.1/4 Protokoły sesji Komisji Województwa Lubelskiego 1830 287
35/115/0/1.1/5 Protokoły sesji Komisji Województwa Lubelskiego 1832 379
35/115/0/1.1/6 Protokoły sesji Komisji Województwa Lubelskiego 1833 0
35/115/0/1.1/7 Protokoły sesji Komisji Województwa Lubelskiego 1834 255
35/115/0/1.1/8 Protokoły sesji Komisji Województwa Lubelskiego 1835 280
35/115/0/1.1/9 Protokoły sesji Komisji Województwa Lubelskiego 1836 273
35/115/0/1.1/10 Protokoły sesji Sądu Administracyjnego Komisji Województwa Lubelskiego 1832 225
35/115/0/1.1/11 Protokoły sesji Sądu Administracyjnego Komisji Województwa Lubelskiego 1833 207
35/115/0/1.1/12 Protokoły sesji Sądu Administracyjnego Komisji Województwa Lubelskiego 1834 142
35/115/0/1.1/13 Protokoły sesji Sądu Administracyjnego Komisji Województwa Lubelskiego 1835 100
35/115/0/1.1/14 Protokoły sesji Sądu Administracyjnego Komisji Województwa Lubelskiego 1836 109
35/115/0/1.1/15 AS. Przysięgi wykonanie 1831-1865 0
35/115/0/1.1/16 AS. Korespondencji z komisarzem skarbu W. Puchalskim 1831 0
35/115/0/1.1/17 AS. [Zakazu wyboru członków Izby Poselskiej bez specjalnej zgody na to Cesarskiej Królewskiej Mości] 1830-1831 0
35/115/0/1.1/18 AS. Komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego ustanowienia i odbieranych od niego rozkazów 1831 0
35/115/0/1.1/19 AS. Objęcia urzędowania prezesa przy Komisji Województwa Lubelskiego 1831 0
35/115/0/1.1/20 AS. Urzędników przez władzę wojskową w roku 1831 do obowiązków powołanych 1831 0
35/115/0/1.1/21 AS. Różnych przedmiotów Wydziału Służby Ogólnej i Administracyjnego dotyczących 1831 0
35/115/0/1.1/22 AS. Uchyleń w służbie przez urzędników i zarządzonych wskutek tego śledztw 1831 0
35/115/0/1.1/23 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1832 0
35/115/0/1.1/24 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1832 0
35/115/0/1.1/25 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1833 0
35/115/0/1.1/26 vacat b.d. 0
35/115/0/1.1/27 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1834 0
35/115/0/1.1/28 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1834 0
35/115/0/1.1/29 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1835 0
35/115/0/1.1/30 AS. Przedmiotów sekretnych Wydziału Służby Ogólnej 1835-1836 0
35/115/0/1.1/31 AG. Służby Ogólnej sekretne 1831 0
35/115/0/1.1/2046 AO. [Alfabetyczne repertorium dla akt Komisji Województwa Lubelskiego i Podlaskiego] - 0
35/115/0/1.1/2067 AS. Dziennik podawczy Wydziału Prezydialnego 1831 0
35/115/0/1.2/32 AS. Abramowic kościoła fundusze i avulsa 1829-1837 0
35/115/0/1.2/33 AS. Abramowic kościoła fundusze i avulsa 1837-1844 0
35/115/0/1.2/34 AS. Adamowskich dóbr zamiana gruntów cerkiewnych 1829-1836 0
35/115/0/1.2/35 AS. Adelstein Broib Kisiel legat 1832 0
35/115/0/1.2/36 AS. Augustianów krasnostawskich zamiana gruntów 1829-1832 0
35/115/0/1.2/37 AS. Augustianów krasnostawskich fundusze i avulsa 1829-1844 0
35/115/0/1.2/38 AS. Augustianów lubelskich fundusze i avulsa 1829-1841 0
35/115/0/1.2/39 AS. Funduszów duchownych elokacji w Banku Polskim 1828-1830 0
35/115/0/1.2/40 AS. Baranowa kościoła fundusze i avulsa 1829-1840 0
35/115/0/1.2/41 AS. Batorza kościoła fundusze i avulsa i reperacja 1831-1844 0
35/115/0/1.2/42 AS. Bazylianów chełmskich fundusze i avulsa 1829-1844 0
35/115/0/1.2/43 vacat b.d. 0
35/115/0/1.2/44 AS. Bazylianów lubelskich fundusze i avulsa 1829-1843 0
35/115/0/1.2/45 AS. Bazylianów w Lublinie kościoła reperacja 1830-1844 0
35/115/0/1.2/46 AS. Bazylianów zamoyskich fundusze i avulsa 1829-1844 0
35/115/0/1.2/47 AS. Bełżyc kościoła fundusze i avulsa 1823-1843 0
35/115/0/1.2/48 AS. Berdyskiey cerkwi zamiana gruntów 1833-1834 0
35/115/0/1.2/49 AS. Berdyszcza cerkwi fundusze i avulsa, budowa i reperacja 1836-1844 0
35/115/0/1.2/50 AS. Bernardynek w Drzewicy fundusze i avulsa 1829 0
35/115/0/1.2/51 AS. Bernardynów z Józefowa n/Wisłą fundusze, avulsa i reperacja 1837-1844 0
35/115/0/1.2/52 AS. Bernardynek lubelskich fundusze i avulsa 1829-1842 0
35/115/0/1.2/53 AS. Bernardynek lubelskich kościoła reperacja 1829-1841 0
35/115/0/1.2/54 AS. Bernardynów lubelskich fundusze i avulsa 1835-1845 0
35/115/0/1.2/55 AS. Białej kościoła fundusze i avulsa 1829-1842 0
35/115/0/1.2/56 AS. Białopola kościoła i cmentarza budowa i reperacja 1837-1839 0
35/115/0/1.2/57 AS. Biłgoraja kościoła i cerkwi fundusze i avulsa 1829-1843 0
35/115/0/1.2/58 AS. Biskupia folwarku dzierżawa 1830 0
35/115/0/1.2/59 AS. Biszczy i Księżpola cerkwi fundusze i avulsa 1830-1832 0
35/115/0/1.2/60 AS. Blinowa kościoła fundusze i avulsa i reperacja 1837-1840 0
35/115/0/1.2/61 AS. BIiskowic dóbr z Popkowicami spór o grunta 1829-1842 0
35/115/0/1.2/62 AS. Boby - kościoła fundusze i avulsa 1828-1844 0
35/115/0/1.2/63 AS. Boguchwalskiego Karola testament 1829-1833 0
35/115/0/1.2/64 AS. Bohutyckiey cerkwi zamiana gruntów 1833-1842 0
35/115/0/1.2/65 AS. Boisk kościoła i plebanii reperacja 1827-1844 0
35/115/0/1.2/66 AS. Boisk kościoła fundusze i avulsa 1829-1845 0
35/115/0/1.2/67 AS. Bojanowskiej Katarzyny z Orzeńskich testamentu 1834-1842 0
35/115/0/1.2/68 AS. Bończy kościoła fundusze i avulsa 1829-1843 0
35/115/0/1.2/69 AS. Bonifratrów lubelskich fundusze 1836-1844 0
35/115/0/1.2/70 AS. Borowa kościoła fundusze i avulsa 1829-1845 0
35/115/0/1.2/71 AS. [Bracia Miłosierdzia] windygacji funduszów procentowych [1799]-1827 0
35/115/0/1.2/72 AS. Branwi cerkwi fundusze, budowa i reperacja 1838-1844 0
35/115/0/1.2/73 AS. Brygidek sumy funduszowe 1832-1833 0
35/115/0/1.2/74 AS. Brzeźnicy Bychawskiej wymurowanie kośćioła 1829-1834 0
35/115/0/1.2/75 AS. [Fabryki płótna w Opolu i Sieciechowie spółki Bogumiła Bróski i Teodora Weichan] 1825-1827 0
35/115/0/1.2/76 AS. Buczka Walentego z Biłgoraja testamentu 1833-1837 0
35/115/0/1.2/77 AS. Buśna cerkwi fundusze i avulsa i zamiana gruntów 1829-1844 0
35/115/0/1.2/78 AS. Busowna cerkwi fundusze i reperacja 1829-1843 0
35/115/0/1.2/79 AS. Bychawki kościoła fundusze i avulsa 1828-1833 0
35/115/0/1.2/80 AS. Bychawki kościoła, fundusze i avulsa 1834-1843 0
35/115/0/1.2/81 AS. Bychawy kościoła 1829-1843 0
35/115/0/1.2/82 AS. Bystrzycy kościoła fundusze i avulsa 1829-1842 0
35/115/0/1.2/83 AS. Adama Czypka spadku 1834-1835 0
35/115/0/1.2/84 AS. Ciechanowskiego biskupa legat 1829-1832 0
35/115/0/1.2/85 AS. Chełma kościoła reperacya 1830-1842 0
35/115/0/1.2/86 AS. Chełma szkoły żydowskiej funduszów 1830-1842 0
35/115/0/1.2/87 AS. Chełmskiej katedry restauracja 1829-1840 0
35/115/0/1.2/88 AS. Chełmskiej kapituły r.g. fundusze i inwentarz 1829-1839 0
35/115/0/1.2/89 AS. Zapisu Pijarom w Chełmie 1816-1818 0
35/115/0/1.2/90 AS. W Chełmie Pijarów fundusze i avulsa 1836-1840 0
35/115/0/1.2/91 AS. Chłaniowa kościoła fundusze i avulsa 1829-1835 0
35/115/0/1.2/92 AS. Chmielnika cerkwi fundusze i avulsa 1831-1836 0
35/115/0/1.2/93 AS. Chodla kościoła fundusze i avulsa 1830-1844 0
35/115/0/1.2/94 AS. W Chodywańcach zamiana gruntów kościelnych 1833-1841 0
35/115/0/1.2/95 AS. Chrzanowskiego Ignacego spadek 1829-1835 0
35/115/0/1.2/96 AS. Chutczu szkoła elementarna 1829-1844 0
35/115/0/1.2/97 AS. Chutczy i Łowczy cerkwi fundusze i avulsa 1837-1843 0
35/115/0/1.2/98 AS. Chyzowic zamiana gruntów cerkiewnych 1830-1844 0
1 2 3 4 ... 35 36 37 38 39 ... 71 72 73 74

Amount of archival material

7336

7336

0

123.04

123.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.