Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Jurydyki Gorajszczyzna

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1643-1767
- brak danych - 1643 - 1767
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
łaciński
inwentarz drukowany Yes ZoSIA
Jurydyka Gorajszczyzna powstała w końcu XVI w., założona przez Adama i Piotra Gorajskich. Formalnie została zlikwidowana na mocy dekretu króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 5 V 1670 r., faktycznie istniała dalej. W 1768 r. sejm uznał Wieniawę i Gorajszczyznę za dobra ziemskie należące do Andrzeja Tarły. Konstytucja 3 maja 1791 r. znosiła jurydykę, poddając ją pod jurysdykcję magistratu miasta.
Położona na gruntach miejskich Lublina na południowy zachód od miasta, niedaleko murów miejskich w pobliżu kościoła i klasztoru bernardynów. Jej obszar był niewielki, na początku 2. połowy XVII w. miała ok. 10 domostw.
Jurydyka była wyłączona spod władzy i ciężarów miejskich, posiadała własny samorząd na wzór miejskiego. Podlegała władzy zwierzchniej właściciela gruntu. Należała do grupy jurydyk szlacheckich, początkowo jej właścicielami była rodzina Gorajskich.
Ustrój wewnętrzny jurydyki opierał się na prawie miejskim. Posiadała własne sądownictwo i administrację. Głównym urzędem był wójt, który pełnił funkcje administracyjno-policyjne, skarbowe i sądowe. Dbał o prowadzenie i przechowywanie ksiąg wójtowsko-ławniczych. Razem z ławnikami wójt tworzył urząd wójtowsko-ławniczy wykonujący czynności administracyjne i sądowe.
Mieszkańcy jurydyki zajmowali się tańszą produkcją rzemieślniczą (partacze), prowadzeniem browarów, w mniejszym zakresie zajęciami rolniczymi.
Sprawy sporne, niesporne, administracyjne. księga wyłączona z Akt m. Lublina; mikrofilm 110231
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 449

Amount of archival material

1

1

0

0.06

0.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -