Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810–1939 [1946-1999]
- brak danych - 1810 - 1939
1946 - 1999
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Na mocy postanowień Kodeksu Napoleona, obowiązującego od 1 maja 1808 roku, wprowadzono na ziemiach Księstwa Warszawskiego nowe zasady rejestracji aktów metrykalnych, nadając im niezależny od wyznania świecki charakter, a rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym. Zostali oni zobowiązani do rejestracji w prowadzonych trzech odrębnych seriach ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Księgi zamykano wraz z końcem roku. Razem z właściwymi rejestrami przechowywano również alegaty, czyli załączniki do aktów małżeństwa (metryki urodzenia, zaświadczenia z sądu pokoju (“akty znania”) lub potwierdzenia prawomocnego rozwodu).
Urzędy stanu cywilnego zaczęły funkcjonować na odmiennych zasadach wraz z wejściem w życie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (1 stycznia 1826 r.) przywracającego religijny charakter akt metrykalnych – urzędowy akt stanu cywilnego połączono z metryką kościelną, a dla wyznań niechrześcijańskich powołano osobnego urzędnika. Zgodnie z nowymi przepisami unikaty prowadzono w trzech odrębnych seriach – dla urodzeń, małżeństw i zgonów zakładano osobne księgi, które prowadzono przez kilka lat - aż do ich zapełnienia. Natomiast duplikaty, księgi podzielone na trzy części, zawierające wszystkie rodzaje aktów, zamykane były po zakończeniu roku kalendarzowego. Po opatrzeniu adnotacjami dotyczącymi ilości poszczególnych wpisów, a także indeksem osobowym sporządzonych w danym roku aktów, duplikaty trafiały do archiwum sądu pokoju. Nie zmieniły się przepisy dotyczące alegatów. Akta sporządzano w języku polskim aż do roku 1867, kiedy to na mocy postanowień Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego językiem urzędowym stał się rosyjski, a do datacji gregoriańskiej zaczęto dodawać również juliańską. Opisane powyżej regulacje w dziedzinie rejestracji akt stanu cywilnego obowiązywały aż do roku 1945, kiedy to uchwalono nową ustawę: Prawo o aktach stanu cywilnego.
Siedziba: Siedzibą parafii były Zemborzyce.
Zasięg terytorialny: Parafia rzymskokatolicka w Zemborzycach działając w charakterze urzędu stanu cywilnego (zarówno świeckiego, jak i cywilno-religijnego), obejmowała teren gminy Zemborzyce. W omawianym okresie filią parafii w Zemborzycach była parafia w Krężnicy Jarej, która prowadziła niezależną rejestrację aktów stanu cywilnego (jej akta stanowią odrębny zespół archiwalny). Poza sporadycznymi wpisami krężnickimi do ksiąg wpisywano również akty spoza terenu parafii (m.in. z Lublina, Wrotkowa, Bronowic) – w tym również wpisy z odleglejszych stron Królestwa Polskiego, Cesarstwa Rosyjskiego i Europy.
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne – akta metrykalne.
Akta stanu cywilnego gminy Zemborzyce – 1810-1813, 1815-1825; 20 j.a.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach. – 1826-1939[1946-1999]; 93 j.a. - księgi zawierają akty z lat 1826-1917 pozostałe daty wyznaczają adnotacje.
ZoSIA; baza PRADZIAD; indeks geograficzny;

Amount of archival material

114

114

0

1.51

1.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -