Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Trybunał Koronny Lubelski

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1579-1794[1796-1811]
Iudicium Ordynarium Generale Tribunalis Regni Lublinensis 1579 - 1811
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
ruski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
indeks geograficzny No - brak danych -
Trybunał Koronny (Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni) został utworzony w 1578 roku na sejmie walnym, warszawskim.
Miejscami posiedzeń sądów koronnych trybunalskich były: Piotrków dla Wielkopolski, Mazowsza oraz województw pruskich, a Lublin dla Małopolski i województw wschodnich. Trybunał rozpoczynał obrady w Piotrkowie gdzie sądził od poniedziałku po św. Marcinie (11 listopada) aż do niedzieli Palmowej. W Lublinie rozpoczynał obrady od poniedziałku po pierwszej niedzieli po Wielkanocy (Dominica Conductus Paschae) aż do wyczerpania wszystkich spraw wniesionych w danym roku.
Trybunał został powołany jako sąd najwyższej instancji na rzecz którego król Stefan Batory zrzekł się dotychczasowych uprawnień najwyższego sędziego.
Skład Trybunału Koronnego stanowili sędziowie zwani deputatami, wybierani corocznie spośród szlachty i duchowieństwa. Na czele sądu trybunalskiego stał marszałek wybierany wśród deputatów świeckich oraz prezydent, którym zawsze był deputat kapituły gnieźnieńskiej.
Zasady wyboru, zatwierdzania, składania przysięgi, trybu sprawowania funkcji w sądzie trybunalskim podobnie jak i terminów oraz miejsca obrad poszczególnych sesji trybunalskich regulowały szczegółowo konstytucje sejmowe.
Na forum Trybunału Koronnego trafiały apelacje spraw cywilnych z sądów niższej instancji tj. ziemskich, grodzkich, podkomorskich, komisarskich, wiecowych oraz sądów ultimae instantiae. Rozstrzygał także sprawy starostów i innych urzędników grodzkich, którzy wykorzystywali swoje kompetencje do celów prywatnych, lub nadużywali ich przy wykonywaniu swoich obowiązków, zwłaszcza przy egzekwowaniu wyroków. W zakres uprawnień Trybunału wchodziła także jurysdykcja niesporna.
Kancelaria trybunalska powierzona została pisarzom ziemskim: sieradzkiemu - dla kadencji piotrkowskiej i lubelskiemu - dla kadencji lubelskiej. Dopiero na mocy konstytucji Sejmu Wielkiego z 1792 r. został utworzony nowy urząd pisarza trybunalskiego.
Po likwidacji sądu nadal działała i funkcjonowała kancelaria trybunalska, jako Cesarsko-Królewska Kancelaria Trybunału Koronnego (1796-1810).
Językiem sądu była łacina (dla województw Małopolskich), zaś ruski (dla województw wschodnich).
I. Organizacja pracy Trybunału: 1. Ordynacje sądowe, 1600-1786, 13 j.a. ; 2. Składy sędziowskie na sesjach, 1602-1794, 5 j.a.; 3. Funkcjonowanie kancelarii, 1599-1794, 66 j.a. II. Akta procesowe: 1. Suscepty,XVII-XVIII w., 14 j.a.; 2. Pozwy, 1584-1791, 14 ja.; 3. Relacje woźnych o złożeniu pozwów, XVII-XVIII w., 1 j.a.; 4. Manifestacje i protestacje, XVII-XVIII w., 6 j.a.; 5. Protokoły przesłuchań, XVII-XVIII w., 21 j.a.;Sumariusze i rejestry scrutinium 1615-1690, 13 j.a.; 7. Merita spraw i sumariusze dokumentów, XVII-XVIII w. 23 j.a.; 8. Akta instygatora XVI-XVIII, 12 j.a. III. Ekstrakty z akt grodzkich, ziemskich oraz innych:1. województwo krakowskie, XVI-XVIII, 34 j.a.; 2. województwo czernichowskie, XVII-XVIII w., 6 j.a.; 3. województwo sandomierskie, XVI-XVIII w., 55 j.a.; 4. województwo bracławskie, XVII-XVIII w., 7 j.a., 5.województwo kijowskie, XVI-XVIII w., 11 j.a.; 6. województwo wołyński – XVI-XVIII w., 19 j.a., 7. województwo podolskie, XVI-XVIII w., 12 j.a.; 8. województwo ruskie, XVI-XVIII w., 75 j.a., 9. Województwo podlaskie XVI-XVIII w., 34 j.a.; 10. województwo lubelskie, XVI-XVIII w., 26 j.a., 11. województwo bełskie, XVI-XVIII w., 23 j.a.; 12. województwo wileńskie XVII w., 1 j.a., 13. województwo trockie, XVIII w., 1 j.a.; 14. województwo nowogródzkie XVIII w., 3 j.a., 15. województwo mińskie, 1702 r., 1 j.a.; inne załączniki – XVII-XVIII w., 45 j.a.IV. Rejestry sądowe spraw wojewódzkich: 1. województwo krakowskie, 1600-1779, 26 j.a., 2. województwo czernichowskie, XVII w., 15 j.a., 3. województwo sandomierskie, 1602-1745, 25 j.a., 4. województwo bracławskie – 1609-1658, 5 j.a., 5. województwo kijowskie – 1624-1642, 8 j.a.; 6. województwo wołyńskie 1608-1701, 17 j.a., 7. województwo podolskie 1599-1742, 13 j.a.; 8. województwo ruskie, 1600-1722, 44 j.a; 9. województwo podlaskie, 1601-1736, 15 j.a.; 10. Województwo lubelskie 1599-1759, 24 j.a., 11. województwo bełskie 1601-1751, 11 j.a.V. Rejestry sądowe spraw specjalnych: 1. taktowy, 1639-1721, 18 j.a., 2. porwań, 1683-1726, 14 j.a., 3. uwięzionych 1622-1726, 51 j.a.; 4. kryminalny – 1600-1671, 31 j.a.; 5. opłat skarbowych, 1600-1706, 10 j.a.; 6. łączny, 1600-1701, 34 j.a.; 7. skarbowy – 1600-1701, 28 j.a.; 27. skazanych na wypędzenie 1627-1683, 43 j.a.; 9. wybitych z dóbr – 14 j.a. ; 10. urzędników, 1602-1706, 50 j.a., 11. żołnierski, 1600-1724, 114 j.a; 12. ariański, 1665-1726, 14 j.a.; 13. dochodzenia szlachectwa 1692-1725, 8 j.a.; 14. sprawy Ordynacji Zamojskiej 1714,1 j.a.; 15. Rejestry innego typu 1634-1710, 63 j.a.; 16. spraw odesłanych, 1600-1727, 78 j.a.VI. Wyroki Trybunału: 1. księgi wyroków trybunalskich – 1591-1780, 27 j.a.; 2. protokoły wyroków XVII-XVIII, 31 j.a.; 3. sumariusze do ksiąg wyroków – 40 j.a.;VII. Zapisy o charakterze notarialnym Trybunału: 1. księgi zapisów 1667-1715, 5 j.a. ; 2. protokoły zapisów XVII-XVIII, 8 j.a.; 3. sumariusze do ksiąg wyroków – 27 j.a.;VIII. Ekstrakty i kopie z akt trybunalskich: 1. Ekstrakty trybunalskie XVI-XVIII w., 140 j.a.; Kopie trybunalskie, 1600-1794, 12 j.a., 3. Egzekucje wyroków trybunalskich, 1622-1795, 5 j.a.IX. Akta sesji piotrkowskiej: A. ekstrakty z terenu województw: 1. poznańskiego, XVII-XVIII w., 5 j.a.; 2. kaliskiego, XVII w., 4 j.a.; 3. gnieździeńskiego XVII w., 2 j.a., 4. sieradzkiego, XVI-XVIII w., 7 j.a.; 5. łęczyckiego, XVII w., 1 j.a.; 6. brzesko-kujawskiego, XVII-XVIII w., 5 j.a.; 7. inowrocławskiego, XVI-XVIII w., 4 j.a.; 8. płockiego XVII-XVIII w., 4 j.a.; 9. mazowieckiego, XVI-XVIII w., 35 j.a.; 10. rawskiego, XVI-XVIII, 3 j.a.; 11.
pomorskiego, II poł. XVII w., 3 j.a.; 12. malborskiego, II poł. XVII w., 1 j.a.; 13. chełmińskiego, II poł. XVII w., 4 j.a.; B. Rejestry sądowe sesji piotrkowskiej, 1600-1699, 17 j.a.; C. Ekstrakty z ksiąg trybunalskich sesji piotrkowskiej, XVII-XVIII w., 2 j.a. X. Akta Cesarsko-Królewskiej Kancelarii Trybunału Koronnego 1796-1810 [1811], 4 j.a.
Księgi sądowe nie zachowały się. Akta luźne wydzielone z dissolutów grodzkich i ziemskich. Księga wyroków (1591 r.) wyłączona z ksiąg grodzkich lubelskich (nr zespołu 8), zaś samoistny protokół wyroków (1602-1615) oraz brudnopis księgi zapisowej (1713-1715) z ksiąg ziemskich lubelskich (nr zespołu 1). Zwiększenie metrażu spowodowane złożeniem formatu dudka do jej pierwotnego stanu oraz wymianą teczek, fascykułów oraz pudeł. Inwentarz w systemie ZoSIA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 ORGANIZACJA PRACY TRYBUNAŁU 0 0
1.1 ORDYNACJE SĄDOWE 13 1600-1753 72
1.2 SKŁADY SĘDZIOWSKIE NA SESJACH 5 1602-1794 73
1.3 FUNKCJONOWANIE KANCELARII 66 1599-1969 1511
2 AKTA PROCESOWE 0 0
2.1 SUSCEPTY 14 1600-1794 0
2.2 POZWY 14 1584-1791 0
2.3 RELACJE WOŹNYCH O POŁOŻENIU POZWU 1 1600-1794 0
2.4 MANIFESTACJE I PROTESTACJE 6 1761-1776 0
2.5 PROTOKOŁY PRZESŁUCHAŃ 21 1600-1794 4416
2.6 SUMARIUSZE I REJESTRY SCRUTINIUM 13 1599-1740 110
2.7 MERITA SPRAW I SUMARIUSZE DOKUMENTÓW 23 1600-1794 3291
2.8 AKTA INSTYGATORA 12 1579-1794 0
3 EKSTRAKTY Z AKT GRODZKICH, ZIEMSKICH ORAZ INNYCH SĄDÓW 0 0
3.1 WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE 34 1550-1794 6152
3.2 WOJEWÓDZTWO CZERNICHOWSKIE 6 1633-1793 64
3.3 WOJEWÓDZTWO SANDOMIERSKIE 55 1573-1796 9668
3.4 WOJEWÓDZTWO BRACŁAWSKIE 7 1583-1794 1003
3.5 WOJEWÓDZTWO KIJOWSKIE 11 1594-1794 1162
3.6 WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE 19 1579-1794 3684
3.7 WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE 12 1597-1794 1757
3.8 WOJEWÓDZTWO RUSKIE 75 1551-1794 12201
3.9 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 34 1579-1794 5783
3.10 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 26 1569-1794 3943
3.11 WOJEWÓDZTWO BEŁSKIE 23 1518-1794 4395
3.12 WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE 1 1603-1699 30
3.13 WOJEWÓDZTWO TROCKIE 1 1729-1729 8
3.14 WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE 3 1729-1794 24
3.15 WOJEWÓDZTWO MIŃSKIE 1 1702-1702 10
3.16 INNE ZAŁĄCZNIKI 45 1600-1796 218
4 REJESTRY SĄDOWE SPRAW WOJEWÓDZKICH 0 0
4.1 WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE 26 1600-1779 0
4.2 WOJEWÓDZTWO CZERNICHOWSKIE ORAZ ŁĄCZNE Z WOJEWÓDZTW WSCHODNICH 15 1600-1701 0
4.3 WOJEWÓDZTWO SANDOMIERSKIE 25 1601-1745 93
4.4 WOJEWÓDZTWO BRACŁAWSKIE 5 1609-1658 0
4.5 WOJEWÓDZTWO KIJOWSKIE 8 1601-1687 0
4.6 WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE 17 1601-1701 0
4.7 WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE 13 1599-1742 0
4.8 WOJEWÓDZTWO RUSKIE 44 1600-1722 0
4.9 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 15 1601-1736 0
4.10 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 24 1599-1759 0
4.11 WOJEWÓDZTWO BEŁSKIE 11 1601-1751 0
5 REJESTRY SĄDOWE SPRAW SPECJALNYCH 0 0
5.1 TAKTOWY (TERMINORUM TACTORUM) 18 1626-1750 0
5.2 PORWAŃ (RAPTUS) 14 1683-1794 0
5.3 UWIĘŹIONYCH (INCARCERATORUM) 51 1626-1726 0
5.4 KRYMINALNY (RECENTIUM CRIMINUM) 31 1600-1672 0
5.5 OPŁAT SKARBOWYCH (POENALIUM) 10 1600-1720 0
5.6 ŁĄCZNY: UWIĘZIONYCH, SKARBOWY, URZĘDOWY I PORWAŃ 34 1600-1701 0
5.7 SKARBOWY (FISCI) 27 1600-1701 0
5.8 SKAZANYCH NA WYPĘDZENIE (BANNITIONUM) 43 1622-1706 0
5.9 WYBITYCH Z DÓBR (EXEMPTIONUM ET EXPULSIONUM) 14 1619-1710 0
5.10 URZĘDNIKÓW (OFFICI) 50 1600-1706 0
5.11 ŻOŁNIERSKI (MILITARIUM ET EXPEDITIONIS BELLICAE) 114 1600-1724 133
5.12 ARIAŃSKI (ARIANISMI, SACRILEGII, IUDAICI ET CUIUSVIS APOSTASIAE) 14 1665-1726 0
5.13 DOCHODZENIA SZLACHECTWA (DEDUCTIONIS NOBILITATIS) 8 1692-1725 0
5.14 SPRAWY ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ 1 1714-1714 0
5.15 REJESTRY INNEGO TYPU 63 1601-1794 0
5.16 SPRAW ODESŁANYCH (EX REMISSIONE) 18 1601-1727 0
6 WYROKI TRYBUNAŁU 0 0
6.1 KSIĘGI WYROKÓW TRYBUNALSKICH 27 1591-1799 495
6.2 PROTOKOŁY WYROKÓW 31 1553-1710 0
6.3 SUMARIUSZE DO KSIĄG WYROKÓW 40 1601-1794 0
7 WPISY WIECZYSTE I CZASOWE TRYBUNAŁU 0 0
7.1 KSIĘGA ZAPISÓW 5 1607-1780 107
7.2 PROTOKOŁY ZAPISÓW 8 1650-1767 0
7.3 SUMARIUSZE DO KSIĄG ZAPISÓW 27 1601-1794 0
8 EKSTRAKTY I KOPIE Z AKT GŁÓWNYCH TRYBUNALSKICH 0 0
8.1 EKSTRAKTY TRYBUNALSKIE 140 1579-1794 9891
8.2 KOPIE TRYBUNALSKIE 12 1600-1799 2855
8.3 EGZEKUCJE WYROKÓW TRYBUNALSKICH 5 1622-1796 828
9 AKTA SESJI PIOTRKOWSKIEJ 0 0
9.1 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO 5 1614-1780 129
9.2 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA KALISKIEGO 4 1579-1771 44
9.3 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA GNIEŹDZIEŃSKIEGO 2 1616-1699 14
9.4 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO 7 1579-1794 288
9.5 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁĘCZYCKIEGO 1 1623-1699 32
9.6 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTW BRZESKO-KUJAWSKIEGO 5 1622-1793 102
9.7 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA INOWROCŁAWSKIEGO 4 1579-1793 53
9.8 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO 4 1642-1794 66
9.9 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 35 1579-1794 1427
9.10 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA RAWSKIEGO 3 1579-1793 212
9.11 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3 1622-1750 32
9.12 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MALBORSKIEGO 1 1654-1699 14
9.13 EKSTARKTY Z TERENU WOJEWÓDZTWA CHEŁMIŃSKIEGO 4 1639-1793 41
9.14 REJESTRY SĄDOWE SESJI PIOTRKOWSKIEJ 17 1600-1699 267
9.15 EKSTRAKTY Z KSIĄG GŁÓWNYCH TRYBUNALSKICH SESJI PIOTRKOWSKIEJ 2 1614-1792 537
10 AKTA CESARSKO-KRÓLEWSKIEJ KANCELARII TRYBUNAŁU KORONNEGO 1796-1810 [1811] 4 1796-1811 275

Amount of archival material

1650

1650

0

32.95

32.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -