Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Bukowicach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1855
- brak danych - 1810 - 1855
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi (unickimi) i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Bukowicach sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Łosicach.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich obu obrządków zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t. 10, s. 41-84).
W latach 1856-1857 na mocy postanowienia Rady Administracyjnej KP oraz dekretu kanonicznego biskupa bełzkiego i administratora eparchii chełmskiej, nastąpiło włączenie parafii w Bukowicach do pobliskiej parafii w Nosowie.
Akty stanu cywilnego były sporządzane w języku polskim.
Siedziba parafii: Bukowice (dawniej również Bokowicze, Bukowicze, Bukowiec), pow. konstantynowski, eparchia chełmska, dekanat łosicki
Cerkiew p.w. Św. Trójcy
Miejscowości należące do parafii: Bordziłówka, Bukowice, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-9, 11-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33 (22 j.a.);
alegaty z lat 1812, 1813, 1815-1825, sygn. 5, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34 (12 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1855, sygn. 35, 37, 39, 41-49, 51-58, 60-69 (30 j.a.);
alegaty lat 1826-1830, 1832-1845, 1847-1849, 1851-1852, 1854, sygn. 36, 38, 40-42, 44, 46-47, 50, 53-57, 59, 61-63, 65, 68, 70-73 (w tym 9 odrębnych j.a.);
ZoSIA, baza PRADZIAD; zmikrofilmowana księga z 1855 roku, nr mikrofilmu: 392517;

Amount of archival material

73

73

0

0.42

0.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -