Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Babicach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1842-1877
- brak danych - 1842 - 1877
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Parafia prawosławna w Babicach (pow. tarnogrodzki, biłgorajski) została powołana w 1842 r. na miejscu dotychczasowej parafii greckokatolickiej, na mocy decyzji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego proboszcz babicki pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania prawosławnego zamieszkującej na terenie parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmowały wszystkie rodzaje aktów. Wraz z końcem roku zamykano księgi, sprawdzano zgodność wpisów i sporządzano indeksy. Po zapisaniu całej księgi wtóropisowej przekazywano ją wraz z alegatami do Sądu Pokoju w Tarnogrodzie, później w Biłgoraju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na wyznanie rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem tego był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Babice, okręg biłgorajski
Cerkiew p.w. Narodzenia NMP
Miejscowości należące do parafii: Babice, Borowe Młyny, Olchowiec, Wola Obszańska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księga urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1842-1846, sygn. 1 ( 1 j.a.);
ksiegi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1847-1871, sygn. 2-4 (3 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1847-1869, sygn. 5-6 (2 j.a.);
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1847-1853, sygn. 7 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1869-1877, sygn. 8-9 (2
ZoSIA, baza PRADZIAD; mkf. 370136-370141, 370143, 392392; ponadto księgi z lat 1875-1938 (z lukami), które zwrócono USC, mkf. 370162-370180; księgi od roku 1872 (z lukami) są przechowywane w Archiwum Państwowym w Zamościu (nr zesp. 649);

Amount of archival material

9

9

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -