Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej Soboru Katedralnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1875-1914
- brak danych - 1875 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa bazyliańska parafia greckokatolicka Narodzenia NMP w Białej (pow. bialski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Cerkiew podniesiono do godności soboru i dodano wezwania św. Mikołaja Cudotwórcy oraz Świętej Trójcy. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Białej. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Stosowano również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem tego był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Biała, okręg 1. bialski
Cerkiew p.w. Narodzenia NMP, św. Mikołaja Cudotwórcy, Świętej Trójcy
Miejscowości należące do parafii: Biała, Grabanów, Porosiuki, Sidorki, Sielczyk, Sławacin, Styrzyniec, Wólka Plebańska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1914, sygn. 1-2, 4-6, 8-9, 11-14, 16, 18-19, 21-24, 26, 28, 30-49 (40 j.a.);
alegaty z lat 1875-1888, 1892-1894, 1896, 1900, 1903, sygn. 3-5, 7-8, 10-13, 15, 17-18, 20, 25, 27-29, 31, 35, 38 (w tym 9 odrębnych j.a.);
obecnie Biała Podlaska; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1875-1880, nr mikrofilmów: 370841-370844, 392384;

Amount of archival material

49

49

0

0.67

0.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -