Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Bończy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1876-1913
- brak danych - 1876 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Bończy (pow. krasnostawski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz boniecki nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Krasnymstawie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem tego był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Bończa, okręg krasnostawski, od 1880 r. 2. chełmski, od 1899 r. lubelski
Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej
Miejscowości należące do parafii: Bończa, Olszanka, Zalesie
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1884-1901, sygn. 1 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1913, sygn. 2-8, 10, 12-13, 15, 17-20, 22, 24, 26-30, 32, 34-38, 40-49 (38 j.a.);
alegaty z lat 1878-1883, 1885-1904, sygn. 4-7, 9, 11, 14, 16-19, 21, 23, 25-29, 31, 33-37, 39-40 (w tym 10 odrębnych j.a.);
Uwaga: księga pierwopisowa małżeństw z lat 1876-1886 i zgonów z lat 1876-1879 znajduje się w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Bończy, sygn. 17-19;
ZoSIA, baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1876-1877, nr mikrofilmów: 392482-392483; księgi pierwopisowe małżeństw z lat 1876-1886 i zgonów z lat 1876-1879 znajdują się w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Bończy (nr zesp. 35/1625)

Amount of archival material

49

49

0

0.46

0.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -