Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1915 [1948-2008]
- brak danych - 1810 - 1841
1843 - 1854
1857 - 1915
1948 - 1948
2008 - 2008
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego).Także proboszcz parafii w Baranowie (pow. kazimierski) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Kazimierzu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z przyjętym w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim stosowano datację wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Baranów, pow. kazimierski i nowoaleksandryjski, diecezja lubelska, dekanat kazimierski i nowoaleksandryjski,
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (fundacja 1540 r.)
Miejscowości należące do parafii: Baranów, Bylina, Czółna, Dębczyny, Gródek, Huta (Kolonia Nowomichałowska), Karczunek, Klin, Kozioł, Łysa Góra, Motoga, Mucha, Niwa, Śniadówka, Tartak, Wola Czółnowska, Zabór, Zagóźdź, Zagrody
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825; brak aktów małżeństw z lat 1815, 1821 i aktów zgonów z rok 1816; sygn. 1-8, 10-12, 14-19, 21-30, 32-34, 36-38, 40-48, 50 (43 j.a.);
alegaty z lat 1810-1825, sygn. 9, 13, 20, 31, 35, 39, 49, 51, 142 (9 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1841, 1843-1854, 1857-1864, 1866-1915, sygn. 52-53, 55, 57-58, 60, 62, 64-65, 67-69, 71, 73-79, 81, 83, 85, 87, 89-141, 145-147, 151-154, 184, 187 - 188 (87 j.a.);
alegaty z lat 1827-1828, 1830-183-1838, 1844, 1846-1850, 1860 - 1861, 1863, 1865 - 1868, 1873, 1878, 1880 - 1886, 1889-1895, 1897-1900, 1902 - 1903, 1906, 1908 - 1912, sygn. 54, 56, 59, 61, 63, 66-67, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 107, 133-134, 143-144, 148-150, 155 - 183, 185 - 186 (w tym 49 odrębnych j.a.);
sygn. 110 kopia księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1875 roku, sporządzona w USC w Baranowie w 1948 r.;
Indeksy do aktów urodzeń z lat 1899, 1905 sporządzono w USC w Baranowie (2008 r.);
obecnie gm. Baranów, pow. puławski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1841, 1843-1854, 1857, 1859-1864, 1866-1870, nr mikrofilmów: 370181-370253;

Amount of archival material

188

188

0

1.89

1.89

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -