Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1914[1960, 2000, 2014]
- brak danych - 1810 - 1907
1909 - 1914
1960 - 1960
2000 - 2000
2014 - 2014
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Białej (obecnie Biała Podlaska) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Białej.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan bialski (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Biała, diecezja lubelska, dekanat bialski
Kościół p.w. św. Anny (fundacja przed 1525 r.)
Miejscowości należące do parafii: Biała, Borowa, Cicibór, Czosnówka, Danówka, Dębiny, Dokudów, Dubów, Grabanów, Hrud, Jagodnica, Jaźwiny, Józefek, Karczma, Kijowiec, Kościeniewice, Kozula, Krzymowskie, Leszczanka, Łukowce, Mosty, Ortel Książęcy, Perkowice, Porosiuki, Rogóżneczka, Roskosz, Ruda, Rudka, Sidorki, Sitnik, Sławacinek, Sielczyk, Sokule, Smolne Piece, Styrzyniec, Swory, Sycyna, Terebela, Witoroż, Worgule, Woroniec, Wola Dubowska, Woskrzenice, Wólka Plebańska, ponadto należące przed rokiem 1888 do parafii Łomazy: Burwin, Jusaki, Karczówka, Kozły, Krasówka, Lubeńka, Łomazy, Ortel Królewski, Studzianka, Wólka Karczowska oraz należące przed 1900 r. do parafii Malowa Góra i Terespol: Błotków, Borówka, Dobryń, Dobratycze, Kobylany Nadbużne, Koroszczyce, Kożanówka, Lebiedziew, Łobaczów, Malowa Góra, Małaszewice Wielkie, Małaszewice Małe, Michałków, Podhorbów, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Terespol, Wólka Dobryńska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-25 (25 j.a.);
alegaty z lat 1810-1812, 1815, 1817, 1823, sygn. 2, 4, 14, 23, 126;
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1907, 1909-1914 sygn. 26-31, 33-39, 41-42, 44, 46-48, 50, 52, 54, 56-59, 61, 63-68, 70, 72-118, 120-123, 125, 130-133, 135, 136, 138, 140 (93 j.a.);
alegaty z lat 1827, 1829-1831, 1835, 1838, 1840-1841, 1844-1847, 1851-1853, 1856-1859, 1862, 1864-1865, 1868, 1875-1876, 1888, sygn. 27, 30, 32, 40, 43, 45, 48-49, 51, 53, 55, 60, 62, 66-67, 69, 71, 74, 76-77, 80, 87-88, 100, 127-129 (w tym 15 odrębnych j.a.);
indeksy do aktów urodzeń z lat 1905-1906, sporządzone w USC w Białej Podlaskiej ok. 1960 r., sygn. 119, 124 (2 j.a.); skorowidz do aktów urodzeń z 1909 r. sporządzone w USC w Białej Podlaskiej ok. 2000 r., sygn. 131; spis alfabetyczny akt urodzeń małżeństw i zgonów z lat 1808-1810 i ksiąg metrykalnych z lat 1739-1814, sygn. 134 (1 j.a.), skorowidze do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów za 1907 r. b.d., sygn. 137 (1 j.a.), uzupełnienie skorowidza do aktów urodzeń za 1912 r. sporządzone w USC w Białej Podlaskiej w 2014 r., sygn. 139 (1 j.a.)
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1877, nr mikrofilmów: 370708-370773, 392365-392375

Amount of archival material

140

140

0

2.47

2.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -