Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1875
- brak danych - 1810 - 1875
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Biłgoraju (pow. tarnogrodzki) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Tarnogrodzie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano początkowo do Sądu Pokoju w Tarnogrodzie, później w Biłgoraju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Biłgoraj, początkowo parafia należała do diecezji chełmskiej, następnie do lubelskiej (dekanat tarnogrodzki, od 1865 r. biłgorajski), pow. tarnogrodzki, biłgorajski
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (fundacja przed 1624 r.)
Miejscowości należące do parafii: Biłgoraj, Bojary, Cecynopol, Dyle, Edwardówka, Gromada, Ignatówka, Kajetanówka, Majdanek, Rapy, Rożnówka, Świeboda, Wola, Zacisze, Zembrów
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, syg. 1-3 (3 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1826-1870, sygn. 4-9 (6 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1826-1870, sygn. 10-13 (4 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1826-1863, sygn. 14-17 (4 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1871-1875, sygn. 18, 20, 22, 24, 26 (5 j.a.);
alegaty z lat 1871-1875; sygn. 19, 21, 23, 25, 27 (5 j.a);
ZoSIA, baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1852-1873, nr mikrofilmów: 392417-392422; księgi z lat 1876-1904 są przechowywane w Archiwum Państwowym w Zamościu (nr zesp. 599);

Amount of archival material

27

27

0

0.81

0.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -