Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1889-1931 [2007, 2018]
- brak danych - 1889 - 1931
2007 - 2007
2018 - 2018
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Zatem mimo braku akt można przyjąć, że proboszcz parafii w Bobach (pow. janowski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego. W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów księgi pierwopisowe (unikaty) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do ich zapełnienia. Tożsame z nimi pod względem treści metryk jednoroczne wtóropisy (duplikaty), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeksy, dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów) i przekazywano do Sądu Pokoju w Janowie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan janowski (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Zachowane księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku rosyjskim. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z przyjętym w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim stosowano datację wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Boby, diecezja lubelska, dekanat janowski
Kościół p.w. Nawiedzenia NMP (fundacja przed 1430 r.)
Miejscowości należące do parafii: Boby, Kozarów, Majdan Bobowski, Moniaki, Majdan Moniacki, Wierzbica, Mikołajówka, Chruślina, Chruślanki, Idalin, Wandalin, Białowoda, Konradów, Posiłki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1889-1914, sygn. 4-7, 9 (5 j.a.); 1889 r. tylko fragment indeksu lit. M-Z;
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1890-1912, sygn. 3, 8 (2 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1890-1931, sygn. 1-2, 11, 12, 14 (5 j.a.); 1904 r. akty małżeństw od stycznia do maja, c.d. w następnym tomie (USC w Urzędowie);
indeksy do aktów urodzeń z 1893, 1902, 1906 i 1914; indeksy do aktów małżeństw z 1904 i 1923 i aktów zgonów z 1902 i 1920 sporządzono w USC w Urzędowie [2007 i 2018];
ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

16

16

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -